Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening gemeente Bronckhorst

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening inrichting anti-discriminatievoorziening gemeente Bronckhorst

De raad van de gemeente Bronckhorst;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE BRONCKHORST

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Wet: de Wet gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen.

 • 2 Besluit: het Besluit gemeentelijke Anti-discriminatievoorzieningen.

 • 3 De anti-discriminatievoorziening: anti-discriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.

 • 4 Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5 Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6 Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7 Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een Anti-discriminatievoorziening. 

Artikel 3 Inrichting Anti-discriminatievoorziening

Bij de inrichting van de Anti-discriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De Anti-discriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:- Per post;- Per e-mail;- Telefonisch;- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 4 van deze verordening.

Artikel 4 Laagdrempeligheid Anti-discriminatievoorziening

 • 1 Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2 Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3 Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4 Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de Anti-discriminatievoorziening.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010. 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Anti-discriminatievoorziening Gemeente Bronckhorst. 

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 17 december 2009
de griffier,                     de voorzitter, G.J. Mugge                    H.A.J. Aalderink  

Toelichting

Antidiscriminatievoorziening - Toelichting