Regeling vervallen per 13-03-2024

Verordening van de raad van de gemeente Roerdalen houdende regels Archiefverordening Roerdalen 2018

Geldend van 13-11-2018 t/m 12-03-2024

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Roerdalen houdende regels Archiefverordening Roerdalen 2018

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 september 2018,

gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995,

het volgende besluit genomen:

Besluit:

1. De Archiefverordening Gemeente Roerdalen 2011 in te trekken.

2. De navolgende Archiefverordening Roerdalen 2018 vast te stellen.

Archiefverordening Roerdalen 2018

Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

De gemeentearchivaris brengt tweejaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het college van B&W over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad tweejaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid,

en;

c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De gemeentearchivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5. Intrekking oude verordening

De Archiefverordening Gemeente Roerdalen 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Roerdalen 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van mitVV VV8B71D607F2844865BF44968A3179F95F \* MERGEFORMAT 1 november 2018.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De voorzitter,

mr. M.D. de Boer-Beerta