Aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats Keteleiland gemeente Kampen

Geldend van 14-11-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bijzondere begraafplaats Keteleiland gemeente Kampen

De Raad van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 4 september 2018, kenmerk 18INT01804,

gelet op artikel 40, eerste lid van de Wet op de lijkbezorging, besluit:

de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening op grond van artikel 40, eerste lid van de Wet op de lijkbezorging aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 november 2018. De raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen,

griffier

drs. mr. B. Koelewijn,

voorzitter

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na vandaag beroep aantekenen bij het college van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Vermeld waarom u het niet eens bent met het besluit en stuur een kopie van dat besluit mee. Is de situatie spoedeisend, dan kunt u – na het indienen van beroep – ook een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek stuurt u naar de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor de behandeling van het verzoek bent u griffierecht verschuldigd.