Wijzigingsbesluit Beleidsregel OP EFRO Proeftuinen D 2016

Geldend van 01-11-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 04-02-2016

Intitulé

Wijzigingsbesluit Beleidsregel OP EFRO Proeftuinen D 2016

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland

besluit

de volgende artikelen van Beleidsregel OP EFRO Proeftuinen D 2016 als volgt te wijzigen:

I. In artikel 3 wordt de punt die staat aan het einde van de tekst bij iii, vervangen door een puntkomma.

II. Aan artikel 3 wordt toegevoegd: iv. algemene activiteiten die een link hebben met de proeftuin.

III. Artikel 5 lid 1 wordt vervangen door: Subsidie wordt verstrekt aan de rechtspersoon die het innovatiecluster opereert en aan de rechtspersonen die activiteiten uitvoeren die een link hebben met het innovatiecluster.

IV. Aan artikel 8 wordt een derde lid toegevoegd met de tekst: kosten die genoemd zijn in artikel 25, in artikel 26, 28 en 29 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening voor zover er sprake is van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, onderzoeksinfrastructuur, innovatiesteun voor kmo’s of proces- en organisatie-innovatie en andere algemene kosten voor zover deze kosten betrekking hebben op activiteiten die bijdragen aan de innovaties in het kader van de proeftuin.

V. Dit wijzigingsbesluit treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 4 februari 2016.

Ondertekening