Beleidsregel aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Asten 2018

Geldend van 07-04-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-03-2021

Intitulé

Beleidsregel aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Asten 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikelen 4:5 en 6:2 a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de artikelen 9, 13, 18, 23, 27, 28 41, 44, 52, 53a en 57 van de Participatiewet (Pw) en de artikelen 14, 16a, 37 en 37a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ):

besluit:

I. In te trekken de beleidsregels zoals opgenomen in richtlijnen:

a. Locatie(s) indienen aanvragen B006

b. Categorieën aanvragen bij UWV i.p.v. college B005

c. Overdrachtstermijn B007

d. Verlaging algemene bijstand voor personen van 18, 19 of 20 jaar B144

e. Verstrekken voorschotten tijdens aanvraag B116

f. Hoogte en duur voorschotten tijdens aanvraag B117

g. Adres voorzitter GS B119

h. Overbruggingsuitkeringen B159

i. Frequentie heronderzoeken B127

j. Procedure heronderzoeken B128

k. Procedure beëindigingsonderzoek B129

l. Reactie op weigering mee te werken aan beëindigingsonderzoek B130

m. Frequentie debiteurenonderzoeken B131

n. Procedure debiteurenonderzoek B132

o. Het archiveren en bewaren van dossiers B135

p. Adres rechtbank, sector bestuursrecht A002

q. Rechtstreeks beroep bij rechtbank A027

r. Voorbeelden van inrichtingen B001

s. Afspraken met UWV inzake aanbieden voorzieningen aan personen met uitkering

via UWV W001

t. Overzicht gemeentelijke re-integratiepartners W005

u. Overzicht diagnostische instrumenten W006

v. Plan van aanpak / Trajectplan W007

w. Hulpverleningsinstellingen W008

x. Ingangsdatum bijstand na afgewezen WW-aanvraag B003

y. Afhandeling ingetrokken aanvragen B004

z. Budgetteringsplicht B042

aa. Huisbezoek B039

bb. Nadere regels bewijsopdracht B170

cc. Verlaging algemene bijstand wegens ontbreken woonkosten B052

dd. Verlaging algemene bijstand schoolverlaters B053

ee. Ingangsdatum normwijziging bij verblijf in inrichting B057

ff. Bijstand voor gemis aan ALO-kop B060

gg. Verrekening van bij aanvraag verstrekte voorschotten B116

hh. Zoekperiode personen jonger dan 27 jaar B164

ii. Het kunnen volgen van onderwijs B169

jj. Inschrijving bij uitzendbureaus en sollicitaties B029

kk. Tijdelijke ontheffing van een verplichting als bedoeld in artikel 9, eerste lid,

onderdelen a en c van de Participatiewet B030

ll. Bijstand en het vervullen van alternatieve straffen B015

mm. Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking bijstand B142

nn. Meldingsplicht studie B016

oo. Meldingsplicht verblijf in het buitenland B017

tevens opgenomen in Verzamelbesluit Beleidsregels Participatiewet Asten 2015 en

nadere regels subsidie werkcheque Asten 2015 en beleidsregels compensatie

alleenstaande ouderkop Asten 2016.

II. Vast te stellen de beleidsregel Aanvraag, uitkering en overige verplichtingen

gemeente Asten 2018.

De beleidsregel Aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Asten 2018 wordt als volgt ingevuld:

Artikel 1 Niet behandelen van een aanvraag

 • 1.

  Het college besluit een aanvraag niet te behandelen, indien:

  • a.

   de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of

  • b.

   de aanvraag geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 2:15 Awb, of

  • c.

   de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking,

 • 2.

  mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het college gestelde termijn aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden in een vreemde taal is gesteld en een vertaling daarvan voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, besluit het college de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het college gestelde termijn de aanvraag met een vertaling aan te vullen.

 • 4.

  Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of bescheiden omvangrijk of ingewikkeld is en een samenvatting voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking noodzakelijk is, besluit het college de aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad binnen een door het college gestelde termijn de aanvraag met een samenvatting aan te vullen.

Artikel 2 Ingangsdatum bijstand na afgewezen voorliggende voorziening

 • 1.

  Als een voorliggende voorziening wordt afgewezen en belanghebbende zich binnen 14 dagen na ontvangst van de afwijzing meldt om een uitkering aan te vragen, dan wordt de ingangsdatum voor de uitkering vastgesteld op de aanvraagdatum van de voorliggende voorziening. Ook als er voorschotten zijn verstrekt maar deze worden teruggevorderd.

 • 2.

  Bij een latere melding wordt geen uitkering met terugwerkende kracht toegekend tot de aanvraagdatum van de voorliggende voorziening tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die een latere melding rechtvaardigen.

Artikel 3 Afhandeling ingetrokken aanvragen

 • 1.

  Een schriftelijke aanvraag kan door belanghebbende alleen schriftelijk worden ingetrokken.

 • 2.

  Indien belanghebbende zijn aanvraag schriftelijk heeft ingetrokken ontvangt hij een schriftelijke bevestiging met de strekking dat naar aanleiding van het intrekken van de aanvraag, deze niet meer wordt behandeld.

Artikel 4 Budgetteringsplicht

 • 1.

  De budgetteringsplicht geldt slechts in zeer bijzondere gevallen. Het college past de budgetteringsplicht alleen toe als de belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen.

 • 2.

  Voor de effectuering van de budgetteringsplicht hoeft geen machtiging gevraagd te worden van de belanghebbende maar heeft wel de voorkeur. Zodra de budgetteringsverplichting door middel van een beschikking is opgelegd, gaat het college pas over tot rechtstreekse betaling van bijvoorbeeld de maandelijkse huur- en energierekeningen van de belanghebbende aan de desbetreffende schuldeisers door middel van inhoudingen op de uitkering.

Artikel 5 Huisbezoek

Het college heeft zijn richtlijnen voor het afleggen van een huisbezoek vastgelegd in een protocol.

Artikel 6 Bewijsopdracht en aanbod tot huisbezoek

Het college maakt gebruik van zijn bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 53a, tweede lid van de Participatiewet, na individuele afweging.

Artikel 7 Verlaging algemene bijstand wegens ontbreken woonkosten

 • 1.

  Het college stelt de norm, als bedoeld in de artikelen 20 en 21 van de Participatiewet ingevolge artikel 27 van de Participatiewet, lager vast voor zover de belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm voorziet als gevolg van zijn woonsituatie, waaronder begrepen het niet aanhouden van een woning.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid vallen ook hieronder de woonkosten die door een ander worden voldaan.

 • 3.

  De verlaging bedraagt een bedrag gelijk aan het bedrag van de basishuur zoals genoemd in de Wet op de huurtoeslag.

 • 4.

  Indien een dak- en thuisloze kosten moet maken voor zijn opvang wordt hiermee rekening gehouden met de hoogte van de verlaging. De verlaging wordt verminderd met een bedrag dat met die extra kosten overeenkomt.

Artikel 8 Verlaging algemene bijstand schoolverlaters

 • 1.

  Het college stelt voor de belanghebbende die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een beroepsopleiding, de norm gedurende zes maanden na het tijdstip van die beëindiging lager vast, indien voor het onderwijs of de beroepsopleiding aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

 • 2.

  De verlaging bedraagt een bedrag gelijk aan het verschil tussen de van toepassing zijnde norm en het van toepassing zijnde bedrag voor levensonderhoud als bedoeld in artikel 33, tweede lid van de Participatiewet, vermeerderd met het bedrag van de reisvoorziening in de rentedragende studielening.

Artikel 9 Ingangsdatum normwijziging bij verblijf in inrichting

De hoofdregel is dat de ingangsdatum van het verblijf in een inrichting de ingangsdatum voor de normwijziging is.

Artikel 10 Bijstand voor gemis aan ALO-kop

 • 1.

  Op grond van de Participatiewet beoordeelt het college of het gemis van de ALO-kop gecompenseerd moet worden. Dit artikel wordt toegepast indien de alleenstaande ouder:

  • a.

   geen recht heeft op de verhoging van het Kindgebonden budget (ALO) bij de Belastingdienst vanwege registratie AWIR-partner én

  • b.

   de registratie van AWIR-partner niet kan beëindigen én

  • c.

   aannemelijk maakt dat hij hierdoor niet in zijn levensonderhoud van zichzelf en zijn kind(eren) kan voorzien.

 • 2.

  Voor het beoordelen van het recht op verhoging van de bijstandsnorm geldt:

  • a.

   de aanvulling ALO-kop op de uitkering moet belanghebbende zelf aanvragen en moet individueel beoordeeld worden;

  • b.

   de aanvulling wordt toegekend voor bepaalde tijd;

  • c.

   de aanvulling is onderdeel van de uitkering levensonderhoud;

  • d.

   de hoogte van de aanvulling ligt niet vast, maar is afhankelijk van de individuele situatie;

  • e.

   de norm wordt verhoogd met maximaal de ALO-kop die belanghebbende had kunnen ontvangen als hij geen toeslagpartner had gehad.

Artikel 11 Verrekening van bij aanvraag verstrekte voorschotten

Indien bijstand wordt verleend over een periode waarover met toepassing van artikel 52, eerste lid van de Participatiewet een voorschot is verleend, wordt deze bijstand zonder machtiging van de belanghebbende verrekend met dit voorschot.

Artikel 12 Zoekperiode personen jonger dan 27 jaar

 • 1.

  Het college geeft aan de jongere die zich meldt voor een uitkering expliciet aan wat van de jongere verwacht wordt tijdens de zoekperiode van vier weken.

 • 2.

  De jongere die verhuist hoeft geen nieuwe zoekperiode te doorlopen indien de verstrekking van de uitkering aansluitend doorloopt.

Artikel 13 Het kunnen volgen van onderwijs

 • 1.

  Beschikt een jongere niet over een startkwalificatie, dan wordt redelijkerwijs van de jongere verwacht dat hij verder studeert, mits hij daar ook de capaciteiten voor heeft.

 • 2.

  Wanneer een jongere wel over een startkwalificatie beschikt, beoordeelt het college in hoeverre het volgen van onderwijs de kansen van de jongere op de arbeidsmarkt vergroot. Nemen deze kansen door het volgen van een opleiding toe, dan wordt redelijkerwijs van een belanghebbende verwacht dat hij verder studeert, mits hij daar ook de capaciteiten voor heeft. Het beschikken over een startkwalificatie laat onverlet dat een belanghebbende uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs kan volgen en in verband daarmee aanspraak maakt op studiefinanciering aangezien een vervolgopleiding in beginsel van toegevoegde waarde moet worden geacht met betrekking tot de kansen van belanghebbende op de arbeidsmarkt, ook al beschikt hij over een startkwalificatie.

Artikel 14 Inschrijving bij uitzendbureaus en sollicitaties

 • 1.

  Het college bepaalt bij hoeveel uitzendbureaus de belanghebbende zich moet in laten schrijven en hoeveel reële sollicitaties de belanghebbende in een bepaalde periode moet verrichten.

 • 2.

  De belanghebbende houdt zijn inschrijvingen bij uitzendbureaus en ook zijn sollicitatieactiviteiten en daarbij behorende resultaten bij en overhandigt deze aan het college op verzoek.

Artikel 15 Tijdelijke ontheffing van een verplichting als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en c van de Participatiewet

 • 1.

  Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, verleent het college in individuele gevallen tijdelijk een ontheffing van een verplichting als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en c van de Participatiewet.

 • 2.

  Zorgtaken/mantelzorg worden als dringende redenen aangemerkt, voor zover hiermee geen rekening kan worden gehouden door middel van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Participatiewet.

 • 3.

  Een tijdelijke ontheffing, zoals bedoeld in het tweede lid, wordt gerelateerd aan de omvang van de mantelzorg. Het bestaan, de omvang en de duur van de mantelzorg dient te blijken uit een WMO-indicatiebesluit of een AWBZ-indicatiebesluit. Indien een indicatiebesluit niet voorhanden is dient een indicatiebesluit waaruit de noodzaak tot mantelzorgverlening blijkt alsnog te worden verkregen via medewerking van de verzorgde persoon. Ontheffing wordt slechts voor een door het college vast te stellen periode verleend, maximaal te bepalen op de duur zoals benoemd in het indicatiebesluit.

 • 4.

  Medische belemmeringen worden als dringende redenen aangemerkt indien deze objectief zijn vastgesteld in een medisch/psychologisch of arbeidsdeskundig rapport op ons verzoek door een onafhankelijke adviseur.

 • 5.

  Een tijdelijke ontheffing, zoals bedoeld in het vierde lid, heeft de duur van maximaal 12 maanden. Indien de tijdelijke ontheffing afloopt wordt door het college onderzocht of de tijdelijke ontheffing voor een periode van maximaal 12 maanden voortgezet moet worden of dat de verplichtingen in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en c weer gehandhaafd moeten worden.

Artikel 16 Bijstand en het vervullen van alternatieve straffen

Het college beoordeelt per individueel geval wat het vervullen van de alternatieve straf betekent voor de verplichtingen in het kader van de arbeidsinschakeling. Hoofdregel is dat het vervullen van een alternatieve straf niet de arbeidsinschakeling mag belemmeren.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 18 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘ Beleidsregel aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Asten 2018’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 20 september 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester