Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent Verordening gebruik gemeentelijke zwembaden 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tholen houdende regels omtrent Verordening gebruik gemeentelijke zwembaden 2019

De raad van de gemeente Tholen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet:

b e s l u i t :

 • I.

  de op 1 februari 2018 vastgestelde tarievenverordening voor het gebruik van de gemeentelijke zwembaden 2018 in te trekken;

 • II.

  vast te stellen de volgende 'Verordening gebruik gemeentelijke zwembaden 2019';

Artikel 1

 • 1. Voor het gebruik van de gemeentelijke zwembaden worden de volgende toegangsbewijzen verstrekt:

  • a.

   Eenmalig toegangsbewijs:

   recht gevende op één zwembadbezoek;

  • b.

   12-Badenkaart:

   recht gevende op twaalf zwembadbezoeken;

  • c.

   Seizoenabonnementen:

   recht gevende op het nemen van een onbeperkt aantal baden gedurende één zwemseizoen.

 • 2. Onder het nemen van een bad is mede begrepen het gebruik van de beschikbare kleedruimten.

 • 3. Voor het ontvangen van zwemlessen worden zwemleskaarten uitgegeven, die elke leerling recht geven op het gedurende één zwemseizoen ontvangen van één of twee les(sen) per week.

 • 4. Kinderen beneden de twee jaar onder begeleiding hebben gratis toegang tot de gemeentelijke zwembaden.

Artikel 2

De prijzen van de in artikel 1 genoemde toegangsbewijzen en zwemleskaarten worden jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en gepubliceerd

Artikel 3

Deze verordening treedt per 1 januari 2019 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 11 oktober 2018.

, voorzitter.

, griffier.