Regeling vervallen per 01-01-2024

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Geldend van 31-10-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 juli 2018, kenmerk 28/5.10/2018001760, team Ruimtelijke Ontwikkeling, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten inzake vaststelling van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 3 oktober 2018 is vastgesteld hetgeen volgt.

Besluit G-3

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 juli 2018, kenmerk 28/5.10/2018001760;

gelet op artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2, tweede lid onder a van de Wet milieubeheer en de artikelen 105, eerste en tweede lid en 143, eerste lid van de Provinciewet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Waterwet en Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

BESLUITEN:

 • I.

  vast te stellen de Nota van Antwoord voor de Omgevingsverordening 2018;

 • II.

  vast te stellen de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 met planidentificatienummer NL.IMRO.9922.POVDrenthe2018-VA02;

 • III.

  in te trekken de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2015, zoals vastgesteld bij besluit van 23 september 2015, nummer 2015002971 en 2015003940, Provinciaal Blad 6962 van 2015, en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 mei 2018, nummer 2018001367, Provinciaal Blad prb-2018-4064 van 2018;

 • IV.

  in te trekken de Notitie Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 26 juni 2008, nummer 21/5.3/2008005992, Provinciaal Blad 2008, 19 van 2008.

Het vastgestelde plan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.9922.POVDrenthe2018-VA02.

Rechtstreekse link naar het plan: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9922.POVDrenthe2018-VA02.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Assen, 3 oktober 2018

Provinciale Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

mevrouw drs. J.R.M. Tolsma,

teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgegeven: 31 oktober 2018

Ondertekening