Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018

Geldend van 10-10-2023 t/m 13-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Purmerend, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

gezien het advies van de Ondernemingsraad,

Overwegende

 • -

  dat het vanuit het oogpunt van doelmatig bestuur en een goede dienstverlening aan de burgers wenselijk is daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester te mandateren aan de medewerkers;

 • -

  dat het college op 22 november 2016 heeft besloten tot een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe topstructuur;

 • -

  dat deze nieuwe structuur onder meer de invoering van domeinen en de functie van domeindirecteuren inhoudt;

 • -

  dat door de invoering van de nieuwe organisatiestructuur de Mandaat- en machtigingslijst 2012 zoveel wijzigingen behoeft dat een geheel nieuw mandaatbesluit nodig en gewenst is;

 • -

  dat het vanuit een oogpunt van efficiëntie en overzichtelijkheid wenselijk is de mandaatregeling ten aanzien van personele en organisatie aangelegenheden op te nemen in het nieuwe mandaatbesluit,

b e s l u i t e n :

vast te stellen het

Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • -

  directie: de domeindirecteuren en algemeen directeur gezamenlijk.

 • -

  domeindirecteur: directeur van het Maatschappelijk domein, Ruimtelijk domein of domein Bedrijfsvoering en Diensten en lid van de directie.

 • -

  gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van de gemeente Purmerend, tevens algemeen directeur en voorzitter van de directie.

 • -

  leidinggevende: degene onder wiens verantwoordelijkheid de medewerker zijn werkzaamheden verricht.

 • -

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

 • -

  mandaat (en ondermandaat): de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen.

 • -

  medewerker: iedere medewerker die een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van inhuur met de gemeente Purmerend is aangegaan.

 • -

  naasthogere leidinggevende: de leidinggevende van de betrokken leidinggevende.

 • -

  portefeuillehouder: de wethouder of de burgemeester die binnen het college vakinhoudelijk verantwoordelijk is voor een bepaald onderwerp.

 • -

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Dit besluit is niet van toepassing op besluiten waarop de Klachtenregeling Purmerend 2011 toepassing is.

Artikel 3 Beslissingsmandaat

Tenzij anders is aangegeven in de bijlagen, is de medewerker die door dit mandaatbesluit bevoegd is namens het college dan wel de burgemeester een besluit te nemen ook bevoegd dit besluit te ondertekenen.

Artikel 4 Volmacht en machtiging

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat ook het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

Artikel 5 Mandaat gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • 1. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in de bijlagen 1, 4 en 5.

 • 2. De gemeentesecretaris is bevoegd om mandaten die bij dit besluit aan onder hem ressorterende medewerkers zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

Artikel 6 Mandaat domeindirecteuren

 • 1. De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de domeindirecteuren, met uitzondering van de bevoegdheden die genoemd zijn in bijlage 2 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 • 2. De domeindirecteuren maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het betreffende domein en/of het tot aan hen opgedragen aandachtsgebied, een en ander slechts voor zover de uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met de taken en verantwoordelijkheden van de domeindirecteur en met de gemaakte afspraken binnen de directie.

 • 3. De domeindirecteuren zijn bevoegd om mandaten die bij dit besluit aan onder hen ressorterende medewerkers zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, in te trekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

Artikel 7 Mandaat teammanagers

 • 1. De aan de domeindirecteuren gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de teammanagers, de directeur van theater de Purmaryn daaronder begrepen, met uitzondering van de bevoegdheden die genoemd zijn in bijlage 3 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 • 2. De teammanagers maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het betreffende team of groep en/of tot het aan hen opgedragen aandachtsgebied, een en ander slechts voor zover de uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met de taken en verantwoordelijkheden van de teammanager en de gemaakte afspraken binnen het domein waar de teammanager werkzaam is en zijn budget niet overschrijdt.

Artikel 8 Mandaat overige medewerkers

Aan de medewerkers vermeld op de bij dit besluit behorende bijlage 4 wordt mandaat verleend om de in die bijlage genoemde handelingen te verrichten.

Artikel 9 Mandaat aan derden

Mandaat aan personen die niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het college of de burgemeester wordt opgenomen in bijlage 5.

Artikel 10 Ondermandaat

 • 1. De teammanagers kunnen aan de medewerkers die in het domein werkzaam zijn waar de teammanager werkzaam is, ondermandaat verlenen, mits het voornemen ondermandaat te verlenen is voorgelegd aan de domeindirecteur van het domein waar de teammanager werkzaam is.

 • 2. Ondermandaat van leidinggevende bevoegdheden is niet toegestaan.

 • 3. Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Het verlenen van ondermandaat geschiedt schriftelijk en wordt als bijlage bij dit mandaatbesluit gevoegd.

 • 5. Bij het verlenen van ondermandaat wordt het model zoals opgenomen in bijlage 6 gebruikt.

Artikel 11 Omvang mandaat

 • 1. Tenzij anders is aangegeven in de bijlagen, houdt de bevoegdheid een besluit te nemen ook de bevoegdheid in om:

  • a.

   te besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen, zoals bedoeld in artikel 4:5 Awb;

  • b.

   het besluit te wijzigen of in te trekken; en

  • c.

   de beslistermijn te verdagen of op te schorten, zoals bedoeld in artikel 4:14 en 4:15 Awb.

 • 2. Tenzij anders is aangegeven in de bijlagen, houdt de bevoegdheid te besluiten op een aanvraag zowel de inwilliging als de weigering van die aanvraag in.

 • 3. Tenzij anders is aangegeven in de bijlagen, houdt de bevoegdheid te besluiten een (arbeids)overeenkomst aan te gaan ook de bevoegdheid in om:

  • a.

   die overeenkomst te wijzigen, te verlengen of te beëindigen, op welke wijze dan ook;

  • b.

   alle noodzakelijke besluiten in de eventuele daaraan voorafgaande aanbestedingsprocedure te nemen;

  • c.

   met de overeenkomst samenhangende rechtshandelingen voor afwikkeling en transport van notariële akten te verrichten; en

  • d.

   alle rechten uit te oefenen, die de wet of de overeenkomst zelf, aan die overeenkomst verbindt, zoals in gebreke stellen, het vorderen van nakoming, ontbinding of schadevergoeding en het geven van toestemming bij contract overnames.

 • 4. De medewerker kan alleen gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 5. Het mandaat strekt uitsluitend tot het genoemde onderwerp. De uitoefening van het mandaat wordt beperkt door de grenzen van de voor het onderwerp geldende wet- en regelgeving en het geformuleerde beleid, inclusief eventuele richtlijnen en instructies.

Artikel 12 Mandaat personele aangelegenheden

 • 1. Tenzij anders is aangegeven in de bijlagen en/of de regelingen in het personeelshandboek, beslist de leidinggevende van de medewerker over personele aangelegenheden.

 • 2. Voor de toepassing van dit besluit en de in het eerste lid genoemde regelingen:

  • a.

   is het college de leidinggevende en de naasthogere leidinggevende van de gemeentesecretaris;

  • b.

   is de gemeentesecretaris leidinggevende van de domeindirecteuren en de medewerkers van de staf gemeentesecretaris, waaronder de concerncontroller, en de naasthogere leidinggevende van de teammanagers;

  • c.

   is het college de naasthogere leidinggevende van de domeindirecteur en de medewerkers van de staf gemeentesecretaris, waaronder de concerncontroller;

 • 3. Bij het uitoefenen van gemandateerde bevoegdheden worden de vigerende reglementen en regelingen die betrekking hebben op het personeel in acht genomen.

Artikel 13 Vervanging

 • 1. In geval van afwezigheid van de gemandateerde medewerker, treedt de vervanger in zijn of haar plaats, met dien verstande dat:

  • a.

   de gemeentesecretaris voor de bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan de functie van gemeentesecretaris zijn toegekend wordt vervangen door de loco-gemeentesecretaris;

  • b.

   de gemeentesecretaris voor de bevoegdheden die hij/zij als algemeen directeur heeft, wordt vervangen door de loco-gemeentesecretaris;

  • c.

   de domeindirecteur wordt vervangen door een andere domeindirecteur;

  • d.

   de teammanager in de eerste plaats wordt vervangen door de door hem aangewezen plaatsvervanger;

  • e.

   als de in onderdeel d genoemde plaatsvervanger niet is aangewezen, de teammanager wordt vervangen door een andere teammanager binnen het domein waar de teammanager werkzaam is.

  • f.

   de in bijlage 4 genoemde medewerker wordt vervangen door zijn leidinggevende.

 • 2. Bij afwezigheid van de onder c., d. en e. van het eerste lid genoemde vervangers, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de leidinggevende van de medewerker. De gemeentesecretaris is altijd bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 3. De vervanger van de gemandateerde medewerker oefent dezelfde bevoegdheid uit als degene die hij vervangt, met dien verstande dat de loco-gemeentesecretaris als vervanger van de gemeentesecretaris zoals bedoeld in het eerste lid onder b. niet bevoegd is besluiten te nemen die de gemeentesecretaris als leidinggevende of als naasthogere leidinggevende bevoegd is te nemen.

Artikel 14 Ondertekening

 • 1. Een in mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 2. In het geval de medewerker gebruik maakt van zijn bevoegdheid namens de burgemeester te besluiten, is de ondertekening als volgt:

  • Namens de burgemeester van Purmerend,

  • de ... (vermeld hier de functiebenaming)

 • 2. In het geval de medewerker gebruik maakt van zijn bevoegdheid namens het college te besluiten, is de ondertekening als volgt:

  • Namens burgemeester en wethouders van Purmerend,

  • de … (vermeld hier de functiebenaming)

 • 3. In het geval de medewerker gebruik maakt van zijn volmachtbevoegdheid, is ondertekening als volgt:

  • Gemeente Purmerend,

  • de ... (vermeld hier de functiebenaming).

 • 4. Indien de ondertekening geschiedt door de plaatsvervanger wordt in de ondertekening de functiebenaming van de plaatsvervanger opgenomen, met de toevoeging “plv.”

Artikel 15 Regeling budgethouders

In geval van strijd tussen dit besluit en de Regeling budgethouders 2019, heeft dit besluit voorrang.

Artikel 16 Redactie, wijzigingen en beheer

Team Juridische en Veiligheidszaken draagt zorg voor het redigeren, wijzigen, intrekken en beheren van dit besluit en eventuele ondermandaatbesluiten.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Dit besluit, en de bij het besluit behorende bijlagen, treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt, onder gelijktijdige intrekking van:

 • a.

  de Mandaat- en machtigingslijst 2012 en de bij dat besluit behorende bijlage;

 • b.

  de Regeling mandaat en volmacht personeel en organisatie aangelegenheden 2016.

Ondertekening

Purmerend, 4 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl

De burgemeester,

D. Bijl

Bijlage 1 Bevoegdheden die blijven voorbehouden aan het college of de burgemeester.

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

Publiekrecht

1. Burgemeester

 • -

  Het opleggen van een huisverbod of het verlengen daarvan op grond van de Wet tijdelijk huisverbod.

 • -

  Het nemen van een besluit inhoudende een last tot inbewaringstelling in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

 • -

  Het nemen van een crisismaatregel in de zin van artikel 7:1 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Zie ook bijlage 5 (Mandaat aan derden).

Algemeen plaatselijke verordening Purmerend 2021 (Apv)

 • -

  het nemen van besluiten als bedoeld in:

  artikel 2:1 (samenscholing en ongeregeldheden), 2:78 (verblijfsontzegging), 2:3 (betogingen e.d.), 2:41 (ontheffing verbod betreden gesloten woning/lokaal), 2:67 (vrijstelling verplichting verkoopregister), 2:75 (bestuurlijke ophouding), 2:76 (aanwijzen veiligheidsrisicogebied), 2:77 (cameratoezicht) alsmede het toepassing geven aan de bepalingen van Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen

Wet op de Kansspelen

Artikel 30b (vergunning kansspelautomaat)

Alcoholwet

 • -

  Het nemen van besluiten als bedoeld in:

  artikel 11, 31, 32, 36, 44 en 44a

 • -

  Het aanwijzen van veiligheidsrisicogebied in de zin van artikel 151b Gemeentewet.

 • -

  Het besluit camera’s te plaatsen in de zin van artikel 151c Gemeentewet.

Gemeentewet

 • -

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 172 tot en met 180 Gemeentewet (handhaving openbare orde)

Overig

 • -

  Weigeren van een verzoek van een ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand om elders binnen de gemeente ambtsbezigheden te verrichten.

2. College en/of burgemeester

Wet op de kansspelen:

Artikel 3 (opbrengst algemeen belang) en 7c (klein kansspel)

Overig

 • -

  Het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamer gevormde commissie;

  • e.

   de vice-president van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   de Ombudsvoorziening, voor zover het correspondentie betreft over formele klachten;

  • h.

   enig bestuursorgaan van een waterschap, provincie of Rijk.

 • -

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • -

  Het vaststellen van een organisatieverordening.

 • -

  Het vaststellen van regels over de ambtelijke organisatie.

 • -

  Besluiten op bezwaarschriften, gericht aan het college dan wel de burgemeester, met uitzondering van bezwaarschriften Participatiewet en (kennelijk) niet -ontvankelijke bezwaarschriften; zie hiervoor bijlage 4.

 • -

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, aanwijzingsbesluiten en andere (concretiserende) besluiten van algemene strekking en beleidsregels.

 • -

  Het aanwijzen van personen voor het uitoefenen van bepaalde taken, zoals toezichthoudende taken, met uitzondering van het aanwijzen van de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand, het aanstellen van verkeersregelaars en het aanwijzen van het hoofd BHV en de bedrijfshulpverleners. Zie ook bijlage 4.

 • -

  Het toepassing geven aan hardheidsclausules, met uitzondering van hardheidsclausules in de Cao Gemeenten en/of de regelingen in het personeelshandboek.

 • -

  Het vaststellen van subsidieplafonds en de wijze van verdeling van de subsidie.

 • -

  Besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie.

 • -

  Het nemen van besluiten als ter voorbereiding van deze besluiten een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is gevoerd en zienswijzen, bedenkingen of inspraakreacties zijn ingebracht.

 • -

  Het aanwijzen, het intrekken en wijzigen van die aanwijzing daaronder begrepen, van een gemeentelijk monument en beschermd stadsgezicht.

 • -

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke- en privaatrechtelijk rechtspersonen.

 • -

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • -

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet.

 • -

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • -

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet (heffing gemeentelijke belastingen).

 • -

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c van de Gemeentewet (invordering gemeentelijke belastingen).

Procedures

 • -

  Besluiten rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren, daaronder begrepen het besluit te voegen en te interveniëren in gerechtelijke procedures, met uitzondering van procedures die te maken hebben met (het beëindigen van) arbeidsovereenkomsten, het instellen van (voorwaardelijk) incidenteel beroep, het vorderen van ontruiming van de tijdelijke woningen op het moment dat de huurovereenkomst is geëindigd en de huurder de woning niet vrijwillig wil verlaten en het indienen van een verzoekschrift tot vaststelling van de hoogte van de kosten van bijstand die door het college kunnen worden verhaald (artikel 61 e.v. van de Participatiewet).

 • -

  Het treffen van een schikking als er geen middelen hiervoor op de begroting beschikbaar zijn.

Privaatrecht

 • -

  Besluiten tot het aangaan van Publiek Private Samenwerking (PPS)-constructies. Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met een financiële waarde buiten de toegekende budgetten en vastgestelde kaders.

 • -

  Besluiten tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

 • -

  Het afgeven van garanties.

 • -

  Besluiten tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • -

  Besluiten tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen/legaten/schenkingen.

 • -

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • -

  Het afgeven van borgstellingen.

 • -

  Besluiten over het opnemen of verstrekken van geldleningen en het doen van beleggingen.

B. Personeelsaangelegenheden

 • -

  Het aanpassen van de formatie buiten de loonkostenbegroting.

 • -

  Het functieboek (profielen, waarderingen en conversietabel) wijzigen en vaststellen.

Bijlage 2 Bevoegdheden die blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris

Personeelsaangelegenheden

Zie voor de toepassing van artikel 12 lid 1 van het besluit de regelingen in het personeelshandboek.

 • -

  Het vaststellen van plannen ter voldoening aan verplichtingen Arbowet.

 • -

  Het vaststellen van een concernbreed opleidingsplan.

 • -

  Het aanbrengen van wijzigingen in de organisatie, zoals structuur- en formatiewijzigingen die concernbreed zijn of meerdere domeinen tegelijk betreffen.

 • -

  Het vaststellen van een concernbreed formatieplan.

 • -

  Het doen van voorstellen voor wijziging van het functieboek.

 • -

  Het besluit functies in te passen in profielen.

 • -

  Het vaststellen van de netto formele arbeidsduur per jaar, de totale organisatie betreffende.

 • -

  Het toepassing geven aan hardheidsclausules in de Cao Gemeenten en de regelingen in het personeelshandboek.

 • -

  Het besluit tot plaatsing in de uitloopschaal.

 • -

  Het wijzigen en/of vaststellen van regelingen het personeel betreffende.

Overige aangelegenheden

 • -

  Het besluiten een mantelovereenkomst aan te gaan ten behoeve van meer dan één domein.

 • -

  Het opleggen van sancties aan opdrachtnemers, anders dan kortingen en boetes die voortvloeien uit de bepalingen van het contract.

 • -

  Het ondertekenen van verklaringen van vernietiging, vervanging en/of vervreemding Basisregistratie adressen en gebouwen.

 • -

  Het nemen van beslissingen die nodig zijn ter uitvoering van artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 33a van de Wet politiegegevens (Wpg) (datalekken); de gemeentesecretaris heeft deze bevoegdheid als lid van de directie, zie ook bijlage 3.

 • -

  Het in ontvangst nemen en vaststellen van de rapportages van in- en externe audit als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de Regeling periodieke audit politiegegevens en de acties uitvoeren als genoemd in artikel 4 van de Regeling periodieke audit politiegegevens.

Bijlage 3 Bevoegdheden die blijven voorbehouden aan de domeindirecteuren

Personeelsaangelegenheden

Zie voor de toepassing van artikel 12 lid 1 van het besluit de regelingen in het personeelshandboek.

 • -

  Het aanbrengen van wijzigingen in het domein, zoals een structuur- of formatiewijzigingen, die meerdere teams betreffen.

 • -

  Het aanpassen van de formatie binnen het domein en binnen de loonkostenbegroting.

Overige aangelegenheden

 • -

  Het besluiten tot en ondertekenen van aanvragen voor subsidie ten behoeve van de gemeente, voor zover het een team-overschrijdende subsidie betreft. Zie ook bijlage 4 (subsidieadviseur).

 • -

  Besluiten een mantelovereenkomst aan te gaan ten behoeve van meer dan één team binnen een domein.

 • -

  Het treffen van een schikking indien hiervoor financiële middelen op de begroting beschikbaar zijn.

 • -

  Het nemen van beslissingen die nodig zijn ter uitvoering van artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 33a van de Wet politiegegevens (Wpg) (datalekken); de domeindirecteur heeft deze bevoegdheid als lid van de directie, zie ook bijlage 2.

 • -

  Het beslissen in administratief beroep op de afwijzing van verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Bijlage 4 Bevoegdheden die blijven voorbehouden aan de in deze bijlage genoemde medewerkers

ALGEMEEN

CISO (Chief Information Security Officer)

 • -

  Aangifte doen van datalekken als bedoeld in artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 33a van de Wet politiegegevens (Wpg) die – vermoedelijke – strafbare feiten zijn.

 • -

  Aangifte doen van informatiebeveiligingsincidenten die - vermoedelijke- strafbare feiten zijn.

DOMEIN BEDRIJFSVOERING EN DIENSTEN

Team Juridische en Veiligheidszaken (JVZ)

Teammanager JVZ

 • -

  Het publiceren van besluiten van raad, college en/of burgemeester in het Gemeenteblad op Overheid.nl.

 • -

  Het aanwijzen van GVOP- en CVDR-(resp. DROP-)controleurs en het aanvragen van een account voor deze controleurs bij KOOP.

 • -

  Beslissen op een verzoek van een bezwaarmaker om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter op grond van artikel 7:1a, derde lid Awb.

 • -

  Beslissen op een bezwaarschrift voor zover het gaat om besluiten Participatiewet.

 • -

  Beslissen op een bezwaarschrift dat (kennelijk) niet-ontvankelijk is.

 • -

  Corresponderen inzake invorderingen en het betekenen door de deurwaarder van een schuldbekentenis met looncessie bij een werkgever, c.q. het indienen van een doorlopende machtiging bij een uitkeringsinstantie.

 • -

  Het uitgeven van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Awb

 • -

  Het indienen van een aanvraag tot het verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid ex artikel 9, eerste lid Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • -

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij rechtsgedingen door en tegen de gemeente bij de rechtbank, sector kanton, met uitzondering van rechtsgedingen die te maken hebben met (het beëindigen van) arbeidsovereenkomsten.

 • -

  Het bijhouden van het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • -

  Het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 6c van de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede privacyconvenanten voor zover de hoofdovereenkomst niet de inkoop en/of samenwerking op het gebied van ICT betreft. Zie ook Teammanager ICT. In afwijking van artikel 13, lid 1 onder e en onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 1 onder f vervangt de teammanager ICT de teammanager JVZ bij diens afwezigheid.

Privacyfunctionaris

 • -

  Beslissen op een verzoek van een betrokkene om inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking en overdracht (dataportabiliteit) van zijn persoonsgegevens voor zover dit verzoek de persoonsgegevens betreft die bij meer dan één team als verwerkingsverantwoordelijke aanwezig zijn.

 • -

  Beslissen op bezwaar van een betrokkene tegen verwerking van zijn persoonsgegevens ter vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag als bedoeld in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • -

  Besluiten de beslistermijn bij bovengenoemde verzoeken te verdagen, conform artikel 12 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

 • -

  Aangifte doen van datalekken als bedoeld in artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 33a van de Wet politiegegevens (Wpg) die – vermoedelijke – strafbare feiten zijn.

Privacy Adviseur

 • -

  Aangifte doen van datalekken als bedoeld in artikel 33 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 33a van de Wet politiegegevens (Wpg) die – vermoedelijke – strafbare feiten zijn.

Medewerkers JVZ

 • -

  Het laten uitgaan van mededelingen van verdaging en opschorting inzake besluiten op bezwaarschriften van burgemeester en college.

Team ICT

Coördinator Functioneel Beheer

 • -

  Het aanvragen van E-herkenning voor medewerkers.

 • -

  Het als lokaal beheerder aanmaken, wijzigen en opheffen van autorisaties die nodig zijn voor de toegang tot justitiële documentatie.

Medewerkers team ICT

 • -

  Het ondertekenen van bruikleenovereenkomsten bij de uitgifte van tablets en PSU-items.

Teammanager ICT

 • het aanvragen en verlengen van beveiligingscertificaten bij een Certificate Authority (CA) alsmede het ondertekenen van deze aanvragen en verzoeken om verlenging, met de mogelijkheid van ondermandaat en ondervolmacht.

 • Het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 6c van de Wet politiegegevens (Wpg) alsmede privacyconvenanten voor zover de hoofdovereenkomst niet [red: kennelijke verschrijving, bedoeld wordt de Teammanager ICT juist wél deze bevoegdheid te geven] de inkoop en/of samenwerking op het gebied van ICT betreft. Zie ook Teammanager JVZ. In afwijking van artikel 13, lid 1 onder e en onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 1 onder f vervangt de teammanager JVZ de teammanager ICT bij diens afwezigheid.

Team GEO

Teammanager GEO

 • -

  Het nemen van besluiten over huisnummering.

De Wkpb-beheerder en beheerder basisregistraties

 • -

  Uitvoeren van en toezien op de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken.

 • -

  Uitvoeren van en toezien op de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet bag).

  (Aanwijzing van ambtenaren die zijn belast met de vaststelling van definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten en aanwijzing van ambtenaren belast met het opmaken van een proces-verbaal van constatering in apart aanwijzingsbesluit)

 • -

  Uitvoeren van en toezien op de Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet bgt).

  (Aanwijzing van ambtenaren belast met het verzamelen en geometrisch vastleggen van geografische gegevens ten behoeve van de uitvoering van de Wet bgt in apart aanwijzingsbesluit)

Team P&O

Teammanager P&O

 • -

  Het aanwijzen van het hoofd bedrijfshulpverlening (BHV) en de bedrijfshulpverleners in de zin van artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • -

  het uitgeven van een legitimatiebewijs, niet zijnde een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Awb

Subsidieadviseur

 • -

  Het ondertekenen van aanvragen van subsidie ten behoeve van de gemeente voor zover het geen team-overschrijdende subsidie betreft. Zie ook bijlage 3 (domeindirecteur).

Team Burgerzaken

Teammanager Burgerzaken

 • -

  Het aanwijzen van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de ambtenaren van de burgerlijke stand

Teammanager Vastgoed

 • -

  Het besluiten in kort geding ontruiming te vorderen van een huurder die de woning bij het einde van de huurovereenkomst niet verlaten en/of ontruimen wil.

DOMEIN MAATSCHAPPELIJK

Leerplichtambtenaar

 • -

  Het uitvoeren van de Leerplichtwet 1969 voor zover het de taken en bevoegdheden van het college betreft, met uitzondering van artikel 25 en met inachtneming van de Instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Purmerend.

Adviseur OOV en beleidsmedewerkers Jeugd

 • -

  Het versturen van berichten en het ontvangen van notificaties via CORV (inclusief berichten en notificaties in het kader van kinderbeschermingsmaatregelen).

DOMEIN RUIMTELIJK

Medewerker Domein Ruimtelijk

 • -

  Het elektronisch publiceren en waarmerken van ruimtelijke plannen.

Teammanager Vergunningen, Beleid & Advies

 • -

  Het aanstellen van verkeersregelaars alsmede het intrekken van deze aanstelling.

Operationeel coördinator evenementen

 • -

  Het opdracht geven tot wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen op basis van artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het opmaken van een proces-verbaal op basis van artikel 5 Besluit wegslepen voertuigen.

 • -

  Het opmaken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet 1994.

Coördinator kermis

 • -

  Het toepassen en uitvoeren van de vigerende Kermisverhuurvoorwaarden Purmerend.

 • -

  het aanvragen van de vergunning voor de kermis.

 • -

  Het opdracht geven tot wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen op basis van artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het opmaken van een proces-verbaal op basis van artikel 5 Besluit wegslepen voertuigen.

 • -

  Het opmaken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet 1994.

(Coördinator) Medewerkers Toezicht en Handhaving

 • -

  Het toepassing geven aan artikel 125 Gemeentewet juncto afdeling 5.3.1 Awb: het opleggen en toepassen van een last onder dwangsom en last onder bestuursdwang in het geval van spoedeisendheid en/of in gevallen waarbij een kortere begunstigingstermijn dan 2 dagen wordt gegeven.

 • -

  Het toepassing geven aan artikel 5.17 Wabo en afdeling 5.3.1 Awb: het staken van bouwen, gebruiken en slopen van een bouwwerk vanwege gevaar voor veiligheid.- het uitvoeren en toepassing geven aan het Convenant integrale aanpak hennepkwekerijen Zaanstreek-Waterland: het opleggen en uitvoeren van spoedeisende bestuursdwang inhoudende het ontmantelen van hennepkwekerijen bij gevaarzetting.

 • -

  Het opdracht geven tot wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen op basis van artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het opmaken van een proces-verbaal op basis van artikel 5 Besluit wegslepen van voertuigen.

 • -

  Het opmaken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het live uitkijken van beelden van de camera’s die zijn geplaatst bij de ingang van de medewerkers van Team Toezicht en Handhaving en het parkeerterrein van de voertuigen van de gemeente.

Coördinator, groepsleiders en plaatsvervangend groepsleiders Toezicht en Handhaving 

 • -

  Het terugkijken van beelden van de camera’s die zijn geplaatst bij de ingang van de medewerkers van Team Toezicht en Handhaving en het parkeerterrein van de voertuigen van de gemeente.

De bodemcoördinator

 • -

  Het uitvoeren van en toezien op de Wet basisregistratie ondergrond en het Besluit basisregistratie ondergrond.

Werkvoorbereiders groen

 • -

  Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet

Projectleiders groen

 • -

  Het aanvragen van een ontheffing van de Flora- en faunawet of een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet

Programmamanager Duurzaamheid

 • -

  het verrichten van alle noodzakelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de door de raad op 22 april jl. vastgestelde Uitvoeringsstrategie "een succesvolle Proeftuin" inclusief update (registratienummers 1542424 en 1542426), waaronder het aangaan en ondertekenen van overeenkomst met eigenaren van de woningen in de Proeftuin ten behoeve van het aanvragen en aanwenden van rijkssubsidies.

Bijlage 5 Mandaat aan derden

Woningcorporatiesde directeur (ondermandaat is toegestaan)

 • -

  Het uitvoeren van de vigerende Huisvestingsverordening gemeente Purmerend, voor zover het betreft de verlening van huisvestingsvergunningen voor de eigen woonruimte van een woningcorporatie.

Woningcorporaties in de woningmarktregio Amsterdam – de directeur (ondermandaat en ondermachtiging aan onder hen ressorterende functionarissen en functionarissen van WoningNet en Woonmatch is toegestaan)

 • -

  Het intrekken van zoekpunten, situatiepunten en situatiepunten voor jongeren als bedoeld in de artikelen 2.4.8, 2.5.3 en 2.6.1 van de Huisvestingsverordening Purmerend 2021.

Stichting Het Vierde Huis – de directeur

Het uitvoeren van de vigerende Huisvestingsverordening gemeente Purmerend, voor zover het betreft het beslissen op een aanvraag verklaring opbouw situatiepunten (jongeren), de verlenging verklaring situatiepunten opbouw (jongeren) en het toepassen van de hardheidsclausule. Bij het toepassen van de hardheidsclausule geldt dat vooraf afstemming met de gemeente heeft plaatsgevonden.

Beheerder tijdelijke woningen - de directeur (ondermandaat en ondervolmacht is toegestaan)

 • -

  Het aangaan en ondertekenen van de door het college opgemaakte model tijdelijke huurovereenkomst voor ofwel maximaal 2 jaar met een door het college aangewezen huurder.

 • -

  Het in het kader van het voorkomen dat de tijdelijke huurovereenkomst met een maximale duur van 2 jaar overgaat in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdig via deurwaardersexploot dan wel aangetekende brief de mededeling versturen aan de huurder dat de huurovereenkomst eindigt.

 • -

  Het aangaan en ondertekenen van de door het college opgemaakte model huurovereenkomst voor onbepaalde tijd die opgezegd kan worden op grond van het aflopen van de omgevingsvergunning met een door het college aangewezen huurder en het opzeggen daarvan.

 • -

  Het toepassing geven aan de bepalingen uit de huurovereenkomst, waaronder, doch niet uitsluitend:

  • -

   het innen van door de huurder verschuldigde huur, al dan niet via automatische incasso;

  • -

   het verrekenen van de servicekosten en kosten voor herstel van kleine gebreken met de ontvangen borg van huurder;

  • -

   afspraken maken over en uitvoering geven aan een betalingsregeling met de huurder.

H.J. Jansen, M. Jansen en R.J.A.A van der Spruijt van Gerechtsdeurwaarderskantoor H.J. Jansen B.V.

 • -

  Het indienen van een verzoek bij de kantonrechter als voorzieningenrechter om in een kort geding de ontruiming van een tijdelijke woning te vorderen en na verleend verlof de huurder te dagvaarden om in kort geding voor de rechtbank te verschijnen.

 • -

  De gemeente te vertegenwoordigen op de zitting van de kantonrechter.

 • -

  Het na akkoord van de wethouder Wonen innen van de proceskosten indien gedaagden tot betaling daarvan zijn veroordeeld.

Politie Zaanstreek-Waterland - executieve politieambtenaren

 • -

  Het opdracht geven tot wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen op basis van artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het opmaken van een proces-verbaal op basis van artikel 5 Besluit wegslepen van voertuigen.

 • -

  Het opmaken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet 1994.

Politie Zaanstreek- Waterland - de hulpofficier van justitie

 • -

  Het inroepen van de hulp van politieambtenaren bij de tenuitvoerlegging van de crisismaatregel in de zin van artikel 8:1, vijfde lid van de Wvggz.

Politie Zaanstreek-Waterland - horeca-coördinatoren

 • -

  Het toepassing geven aan artikel 125 Gemeentewet juncto afdeling 5.3.1 Awb: het opleggen en toepassen van een last onder dwangsom en last onder bestuursdwang in het geval van spoedeisendheid en/of in gevallen waarbij een kortere begunstigingstermijn dan 2 dagen wordt gegeven.

 • -

  het toepassing geven aan artikel 5.17 Wabo en afdeling 5.3.1 Awb: het staken van bouwen, gebruiken en slopen van een bouwwerk vanwege gevaar voor veiligheid.

Stichting Spurd – de directeur van de stichting (ondermandaat is toegestaan)

 • -

  Het beslissen op aanvragen van sport- en recreatieverenigingen om subsidie ten behoeve van het bevorderen of beoefenen van sport- en recreatieactiviteiten.

 • -

  Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten die in het kader van beheer, onderhoud en exploitatie van de sportaccommodaties in Purmerend nodig zijn.

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) - De directeur en de teamleiders van het AOP

 • -

  Het nemen van beschikkingen inzake (weigering tot) toelating van personen, niet zijnde vreemdelingen als genoemd in artikel 1.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • -

  Het nemen van beschikkingen inzake beëindiging van opvang van personen, niet zijnde vreemdelingen als genoemd in artikel 1.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • -

  Het nemen van beschikkingen inzake de bijdrage als bedoeld in artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2015 en artikel 2.3 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2015.

  (voor instructies met betrekking tot gebruik van de mandaten zie besluit met nummer 1242406, Gemeenteblad 2013, 61

SPIRIT - jeugd maatschappelijk werker van Spirit

 • -

  Het via CORV doen van een verzoek tot onderzoek (VTO) dat mogelijk leidt tot het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel bij de raad voor de kinderbescherming op grond van artikel 2.4 van de Jeugdwet.

  (voor de aan deze machtiging verbonden instructie: zie Gemeenteblad 2016, 65841)

Stichting Clup Welzijn

 • -

  het ontvangen en opvolgen van vroegsignalen als bedoeld in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • -

  het contact opnemen met gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire in Purmerend om in kaart te brengen welke vorm van hulp en/of ondersteuning zij nodig hebben.

Veilig Thuis - De medewerkers van Veilig Thuis

 • -

  Het afhandelen van zorgmeldingen van de politie via CORV.

 • -

  Het afhandelen van zorgmeldingen over vermoedens van kindermishandeling via CORV.

  (voor de aan deze machtiging verbonden instructie: zie Gemeenteblad 2015, 3843)

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VrZW) – het dagelijks bestuur (DB), met de mogelijkheid van ondermandaat aan de directeur

 • -

  Het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens de:

  • Algemene plaatselijke verordening;

  • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

  • Brandbeveiligingsverordening;

  • Milieuwetgeving;

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • Woningwetgeving (Bouwbesluit, ministeriële regelingen, voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en de Bouwverordening),

 • -

  Het uitgeven van legitimatiebewijzen aan de aangewezen toezichthouders.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-121630

Stadsbank Midden Nederland – de directeur (ondermandaat toegestaan)

 • -

  (Weigeren) afgifte verklaringen ex artikel 285, eerste lid, onder e, Faillissementswet.

Erik Modder (directeur van fa. Modder & Zn, kramenverhuur) markt

 • -

  Het opdracht geven tot wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen op basis van artikel 170 e.v. Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het opmaken van een proces-verbaal op basis van artikel 5 Besluit wegslepen van voertuigen.

 • -

  Het opmaken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet 1994.

Gemeenschappelijke regeling Zaffier – de directeur (ondermandaat, - machtiging, en ondervolmacht toegestaan)

 • -

  Het uitvoeren van de werkzaamheden Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 overeenkomstig de Mandaatregeling samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket 2023.

 • -

  Het uitvoeren van het Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) overeenkomstig de Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023.

(Vol)machtiging op grond van artikel 171 Gemeentewet – medewerkers Purmerendse notariskantoren

(dit betreft de vertegenwoordiging van de gemeente)

 • -

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij notariële standaard akten, waarin erfpachters van particuliere huispercelen waarvan de canon maximaal is vooruitbetaald overstappen naar nieuwere Algemene Erfpachtvoorwaarden van de gemeente Purmerend en/ of volle eigendom; tot het aangaan van welke rechtshandelingen de gemeente in het algemeen heeft besloten bij raadsbesluiten van 17 december 1992, nummer 92-165, en 24 november 1994, nummer 94-136, en het op laatstgemeld besluit gebaseerde besluit van B en W van 9 december 1994, een en ander zoals sindsdien gewijzigd.

 • -

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij notariële standaard akten, waarin door de gemeente restgroen ten behoeve van siertuin aan particulieren grenzend aan hun huisperceel wordt uitgegeven.

 • -

  Het vertegenwoordigen van de gemeente bij notariële akten, waarin ten behoeve van de gemeente recht van hypotheek wordt verleend (ook volmacht voor medewerkers van mr. drs. P.J. Rietbergen, notaris te Zuidoostbeemster).

Firma Cees Jonk en Zn en Auto- en takelbedrijf Schoenmaker en zn - De leden van de directie

 • -

  Het opmaken van een proces-verbaal op basis van artikel 5 Besluit wegslepen van voertuigen.

 • -

  Het uitreiken van een beschikking tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 171 Wegenverkeerswet 1994.

 • -

  Het bijhouden van een bewaringsregister op basis van artikel 6 e.v. Besluit wegslepen van voertuigen.

 • -

  Het innen van de kosten, verband houdend met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen als bedoeld in artikel 172 Wegenverkeerswet 1994.

Khonraad B.V. – medewerkers belast met de uitvoering van de hoorservice in het kader van een crisismaatregel als bedoeld in de Wvggz

 • -

  Het horen van betrokkenen in de zin van artikel 7:1, derde lid, onderdeel b van de Wvggz.

Bij deze machtiging geldt de volgende instructie:

 • -

  De medewerkers volgen de Invulinstructie Wvggz ‘Horen ihkv Crisismaatregel’ van de VNG ism Khonraad B.V..

Bijlage 6 Model ondermandaatbesluit

De teammanager < … >, van Domein < … >

Gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende

dat door burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Purmerend aan de teammanagers mandaat, volmacht en machtiging is verleend om de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 bedoelde besluiten te nemen en andere handelingen te verrichten;

dat bij bovengenoemd besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging is toegestaan;

besluit:

Ondermandaat < en ondervolmacht > te verlenen aan < functie > om, met inachtneming van de in het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 opgenomen instructies:

- …

- …

- …

Purmerend,

De teammanager,

Toelichting Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018

Algemeen

Inleiding

Een mandaatbesluit is per definitie een besluit dat actueel moet zijn. Door wijziging van functiebenamingen, nieuwe werkwijzen, organisatiewijzigingen en veranderende onderliggende regelgeving, wijzigen of vervallen bevoegdheden of komen er juist bevoegdheden bij. In de afgelopen jaren is hier in Purmerend ook sprake van geweest, denk bijvoorbeeld aan de decentralisaties maar vooral ook aan de nieuwe organisatiestructuur als gevolg van de behoefte anders te werken. Reden temeer om niet te volstaan met een actualisering van de Mandaat- en machtigingslijst 2012, die de zoveelste wijziging zou betekenen, maar over te gaan tot het vaststellen van een geheel nieuw mandaatbesluit.

Omgekeerde methodiek

De methodiek die bij het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 (dit mandaatbesluit) wordt toegepast, is de zogenoemde omgekeerde methodiek. Deze methodiek wijkt af van de methodiek die tot nu toe in Purmerend is toegepast. In voorgaande mandaatbesluiten zijn alle gemandateerde bevoegdheden expliciet en gedetailleerd beschreven, vaak met verwijzing naar wet- en regelgeving, soms zelfs op artikelniveau. Komen er nieuwe taken naar de gemeente en/of wijzigt wet- en regelgeving, moet ook direct het mandaatbesluit aangepast worden. Staat een bevoegdheid immers niet of niet juist beschreven in de lijst van bevoegdheden, dan is de bevoegdheid niet gemandateerd. Dergelijke mandaatbesluiten verouderen daarom snel en zijn erg onderhoudsgevoelig. En hoe vaker een besluit moet worden aangepast, hoe meer kans er is op fouten.

Bij de omgekeerde methodiek worden alle bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd tot op het laagste (leidinggevende) niveau, tenzijde bevoegdheid expliciet wordt voorbehouden aan een ander leidinggevend niveau of het college of de burgemeester zelf. Deze voorbehouden bevoegdheden zijn opgenomen in bij het mandaatbesluit behorende bijlagen.

Uitgangspunt is dat de medewerkers mandaat hebben dat nodig is om de taken te verrichten die behoren tot hun werkterrein en functie en/of het tot aan hen opgedragen aandachtsgebied en maken van het mandaat slechts gebruik voor zover de uitoefening van het mandaat overeenstemt met hun taken en verantwoordelijkheden. De bevoegdheid volgt de taak: de medewerker krijgt de bevoegdheden die voor de uitoefening van zijn taak onontbeerlijk zijn. De omgekeerde methodiek past daarmee goed bij een organisatie die uitgaat van vertrouwen. Bij de omgekeerde methodiek wordt zo min mogelijk verwezen naar wetsartikelen en specifieke handelingen en dat maakt het Mandaat- en machtigingsbesluit Purmerend 2018 veel minder onderhoudsgevoelig dan voorgaande besluiten. Er wordt meer gesproken in termen van aangelegenheden, en veel minder in termen van uitvoering van artikelen van wet- en regelgeving. Het risico niet actueel te zijn en daardoor bevoegdheidsgebreken op te lopen is er daarom niet.

Bevoegdheden laag in de organisatie

Bij de voorgaande mandaatbesluiten was het uitgangspunt al dat bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Door besluiten zoveel mogelijk in mandaat te nemen en de uitoefening van bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen wordt de organisatie slagvaardiger. Bij de vraag hóe laag speelt de aard van de te nemen beslissing een rol. Beleidsmatige en politiek gevoelige zaken vereisen een hoog niveau, terwijl uitvoerende en (door regels) ingekaderde beslissingen makkelijk op het laagst leidinggevende niveau genomen kunnen worden.

Bij de omgekeerde methodiek komt de verdeling en/of uitoefening van bevoegdheden logischerwijs voort uit de verdeling van taken binnen de domeinen en/of teams. Dit betekent dat het mandaat ligt bij het domein of team dat in hoofdzaak verantwoordelijk is voor de taak.

Geen aparte regeling meer voor personele aangelegenheden

De Regeling mandaat en volmacht personeel en organisatie aangelegenheden 2016 regelt de mandatering van bevoegdheden betreffende de uitvoering van arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen en overige personele en organisatie aangelegenheden. Die regeling wordt ingetrokken en in dit mandaatbesluit worden ook de bevoegdheden ten aanzien van personele aangelegenheden geregeld. Dat betekent dat ook bij de personele aangelegenheden de omgekeerde methodiek wordt toegepast en de bovengenoemde uitgangspunten gelden. Het uitgangspunt dat mandaten zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd houdt in dat personeelsbesluiten niet perse door de naasthogere leidinggevende van de betreffende medewerker worden genomen, maar door de leidinggevende van die medewerker. In de praktijk wordt het merendeel van de personeelsbesluiten dus door de teammanagers genomen.

Vertrouwen versus instructies – uitoefenen van gemandateerde bevoegdheden

Het college en de burgemeester blijven altijd verantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar voor een in mandaat genomen besluit en het is dus belangrijk dat met mandaat zorgvuldig wordt omgegaan. Zij moeten er op kunnen vertrouwen dat degene die het mandaat uitoefent handelt in de geest van college dan wel burgemeester en dat bij twijfel de zaak aan hen wordt voorgelegd. De beslissing moet in ieder geval bij het college of de burgemeester worden neergelegd als er met een zaak iets aan de hand is dat voor het bestuur van betekenis is of kan worden. Tegelijkertijd moet de gemandateerde medewerker zich altijd afvragen of hij voor de in mandaat te nemen beslissing verantwoordelijkheid kan nemen.

Vaak worden in mandaatbesluiten daarom spelregels opgenomen, instructies genoemd. Er worden in die instructies dan situaties beschreven waarin geen gebruik gemaakt mag worden van het mandaat of pas na overleg met bijvoorbeeld de portefeuillehouder, bijvoorbeeld bij besluiten die politiek/bestuurlijke consequenties kunnen hebben of wanneer ingewonnen adviezen tegenstrijdig zijn aan elkaar. Deze instructies ontbreken in dit mandaatbesluit omdat er vanuit wordt gegaan dat de medewerkers zorgvuldig met hun mandaat omgaan en geen regels nodig hebben bij de inschatting of mandaat in een specifiek geval kan worden uitgeoefend en/of overleg nodig is. De zwaardere bevoegdheden blijven bovendien aan college cq. burgemeester, de gemeentesecretaris of de domeindirecteuren voorbehouden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikelen die geen toelichting nodig hebben, worden niet genoemd.

Artikel 4

In dit mandaatbesluit worden zowel publiekrechtelijke - als privaatrechtelijke bevoegdheden

aan medewerkers toegekend. Dat betekent dat mandaat wordt verleend om publiekrechtelijke beslissingen te nemen, volmacht om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. De schakelbepaling van artikel 10:12 Awb zorgt ervoor dat de publiekrechtelijke vereisten die gelden voor mandaatverlening overeenkomstig gelden voor het verlenen van volmachten (en machtigingen).

Artikelen 5 tot en met 8

De verdeling van de bevoegdheden verloopt (deels) getrechterd: de bevoegdheden van het college en de burgemeester gaan via de gemeentesecretaris naar de domeindirecteuren en via hen naar de overige ‘lagen’ in de organisatie.

De aan de gemeentesecretaris gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de domeindirecteuren, op een aantal bevoegdheden na die bij de gemeentesecretaris blijven. En de aan de domeindirecteuren gemandateerde bevoegdheden worden gemandateerd aan de teammanagers, op een aantal bevoegdheden na die bij de domeindirecteuren blijven. De bevoegdheden die blijven voorbehouden aan resp. college/burgemeester, gemeentesecretaris en domeindirecteuren zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 3.

De getrechterde mandaatverlening betekent dat de domeindirecteuren dezelfde bevoegdheden hebben als de teammanagers. Het betekent ook dat de gemeentesecretaris resp. de domeindirecteuren bevoegd zijn om mandaten die aan onder hen ressorterende medewerkers zijn verleend (geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk) in te trekken.

De domeindirecteuren en teammanagers maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van het betreffende domein of team en/of het tot aan hen opgedragen aandachtsgebied. Het uitgangspunt is dat de bevoegdheden zodanig in de organisatie zijn neergelegd dat het slechts in bijzondere gevallen nodig is om terug te vallen op een hoger bevoegdhedenniveau.

De bevoegdheden genoemd in bijlage 4 worden door het college en/of burgemeester rechtstreeks aan de in deze bijlage genoemde medewerkers gemandateerd. De bevoegdheidsverdeling verloopt hier niet getrechterd.

Artikel 10

De teammanager kan aan de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat verlenen, mits het voornemen ondermandaat te verlenen is voorgelegd aan de domeindirecteur van het domein waar de teammanager werkzaam is. Ook bij ondermandaat binnen het team wordt gekeken naar de concrete taakuitoefening: bevoegdheid volgt taak. De medewerker krijgt de bevoegdheden die voor de uitoefening van zijn taak onontbeerlijk zijn.

Om het verlenen van ondermandaat te vergemakkelijken én te uniformeren, is het gebruik van het model zoals opgenomen in bijlage 6 verplicht.

Artikel 12

Ook bij de personele mandaten wordt de omgekeerde methodiek toegepast en gelden de in de Toelichting Algemeen genoemde uitgangspunten. Personeelsbesluiten worden door de leidinggevende van die medewerker genomen. In een aantal nog geldende personeelsregelingen is een afwijkende bepaling opgenomen.

Artikel 15

Relatie met andere mandaatbesluiten

Naast dit mandaatbesluit zijn er nog andere mandaatbesluiten waarbij bevoegdheden van het college en de burgemeester aan medewerkers zijn verleend. Die besluiten kunnen in bepaalde gevallen met elkaar botsen. Om te voorkomen dat in zo’n geval niet duidelijk is wie bevoegd is, is in dit mandaatbesluit een voorrangsbepaling opgenomen.

- De Regeling budgethouders 2019 regelt o.a. wie budgethouder is en bepaalt dat budgethouders bevoegd zijn de gemeente te binden door het aangaan van financiële verplichtingen. In het nieuwe mandaatbesluit zijn in bepaalde gevallen ook de domeindirecteuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur bevoegd overeenkomsten aan te gaan. In geval van strijd tussen het mandaatbesluit en de Regeling budgethouders 2019, heeft het mandaatbesluit voorrang.

- Het Machtigingsbesluit portefeuillehouders 2009 regelt mandaat en volmacht aan de portefeuillehouders voor aangelegenheden die niet aan de medewerkers zijn gemandateerd. Het betreft hier dus alleen bevoegdheden die in bijlage 1 bij het nieuwe mandaatbesluit zijn opgenomen. Het Machtigingsbesluit portefeuillehouders kan dus zonder problemen naast het nieuwe mandaatbesluit bestaan.