Beleidsregel Kindpakket Goeree-Overflakkee

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Beleidsregel Kindpakket Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat het noodzakelijk is om beleidsregels vast te stellen voor het Kindpakket dat in de gemeente Goeree-Overflakkee wordt verstrekt;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet;

besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel Kindpakket Goeree-Overflakkee.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvrager: de inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee die ten behoeve van zijn kind een vergoeding op grond van deze beleidsregels aanvraagt;

  • b.

   bijstandsnorm: de bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onder c van de wet. In afwijking van de wet is de kostendelersnorm (artikel 22a van de wet) niet van toepassing;

  • c.

   gezin: het gezin als omschreven in artikel 4, eerste lid, sub c van de wet;

  • d.

   inkomen: het totale netto inkomen tot maximaal 125% van de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin als bedoeld in de artikelen 31, 32 en 33 van de wet; voor zelfstandig ondernemers geldt voor het inkomen uit onderneming het inkomen tot maximaal 125% als bedoeld in artikel 6 van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

  • e.

   vermogen: het vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet. Een eigen woning die door de aanvrager en zijn gezin zelf wordt bewoond, wordt niet tot het vermogen gerekend voor zover tegeldemaking, bezwaring of verdere bezwaring van het in de woning met bijbehorend erf gebonden vermogen in redelijkheid niet kan worden verlangd;

  • f.

   wet: de Participatiewet.

 • 2. Begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden en die niet anders omschreven worden dan in de wet, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2 Doelgroep

Alle inwoners in de leeftijd tot en met zeventien jaar van de gemeente Goeree-Overflakkee, waarvan de ouder(s) beschik(ken) over een inkomen tot 125% van de toepasselijke bijstandsnorm en geen of weinig eigen vermogen, vallen binnen de doelgroep van het Kindpakket.

Artikel 3 Recht op bijzondere bijstand

 • 1. Deze beleidsregel heeft betrekking op het bevorderen van maatschappelijk participatie voor kinderen tot en met zeventien jaar door het verstrekken van voorzieningen.

 • 2. Een inwoner van Goeree-Overflakkee heeft recht op een Kindpakket voor zijn kind als hij een inkomen heeft dat niet hoger is dan 125% van de alleenstaande ouder of gehuwdennorm, zoals vastgesteld in de Participatiewet.

 • 3. Bij vaststelling van het inkomen wordt de vermogenstoets zoals omschreven in artikel 31 van de Participatiewet toegepast, met als uitzondering dat het vermogen in de vorm van een eigen woning niet wordt meegerekend.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1. De aanvraag dient ingediend te worden door de ouder(s) van het kind dat binnen de doelgroep valt.

 • 2. Een ouder dient het aanvraagformulier naar waarheid in te vullen, te ondertekenen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen bij de aanvraag.

Artikel 5 Inhoud voorziening

De voorzieningen bedoeld in artikel 3, eerste lid, bestaan uit:

 • a.

  voorzieningen op het gebied van sport en cultuur;

 • b.

  voorzieningen in de vorm van het zwemtraject A;

 • c.

  voorzieningen op het gebied van educatie en deelname aan maatschappelijke activiteiten voor kinderen;

 • d.

  voorzieningen voor schoolreizen, schoolexcursies en werkweken middelbaaronderwijs;

 • e.

  voorziening in de vorm van een fiets;

 • f.

  voorziening voor reiskosten;

 • g.

  voorziening in de vorm van een computer, iPad of laptop;

 • h.

  voorziening in de vorm van kleding.

HOOFDSTUK 2 UITEENZETTING VOORZIENINGEN

Artikel 6 Sport en cultuur

 • 1. Om in aanmerking te komen voor de sport- en cultuurvoorziening moet de aanvraag een kind betreffen in de leeftijd van nul tot achttien jaar op peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. Er kan per kalenderjaar een vergoeding voor sport en cultuur worden toegekend tot een maximumbedrag van € 250,00 per kind.

 • 3. Kosten die in aanmerking komen zijn onder andere:

  • a.

   een abonnement voor een fitnesscentrum of een sportschool;

  • b.

   het volgen van muzieklessen aan een muziekschool of het lidmaatschap van een muziekvereniging;

  • c.

   het volgen van zwemlessen voor het zwemtraject B en C;

  • d.

   een abonnement voor een zwembad;

  • e.

   het lidmaatschap van een:

   • 1°.

    balletvereniging;

   • 2°.

    dansvereniging;

   • 3°.

    hobbyvereniging;

   • 4°.

    sportvereniging;

   • 5°.

    toneelvereniging;

   • 6°.

    zangvereniging;

  • f.

   de aanschaf van materiaal ten behoeve van de uitoefening van de sportieve of culturele activiteit;

  • g.

   participatie kinderen (sociaal-culturele activiteiten, cultuur, sport etc.);

  • h.

   bijdrage culturele activiteiten;

  • i.

   muziekinstrumenten (indien bruikleen niet mogelijk is).

 • 4. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorzieningen rechtstreeks aan de betreffende leverancier onder de voorwaarden zoals vastgelegd in een met de leverancier te sluiten overeenkomst.

Artikel 6a Zwemtraject A

 • 1. Om in aanmerking te komen voor de voorziening zwemtraject A moet de aanvrager voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • a.

   de aanvraag betreft een kind in de leeftijd van vijf tot achttien jaar; en

  • b.

   er is ten behoeve van het kind niet eerder een vergoeding toegekend voor het zwemtraject A;

  een en ander met dien verstande dat voor de kinderen die in 2020 zijn gestart met het zwemtraject A uit het budget ‘sport en cultuur’ geldt dat het budget in 2021 wordt aangevuld tot het maximale bedrag van deze regeling.

 • 2. Er kan slechts eenmaal een zwemtraject A worden aangevraagd.

 • 3. De maximale vergoeding bedraagt € 600,00 per kind.

 • 4. Het zwemtraject A is inclusief bijkomende kosten, zoals kosten van inschrijving en diplomakosten.

 • 5. Plaatsing op de wachtlijst bij de leverancier voordat het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt is toegestaan.

 • 6. Deelname aan het zwemtraject A biedt diplomagarantie.

 • 7. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorziening rechtstreeks aan de leverancier onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in een met de leverancier te sluiten overeenkomst.

 • 8. Voor het kind dat wegens lichamelijke of psychische beperkingen niet in staat is deel te nemen aan het reguliere zwemtraject A kan een alternatief zwemtraject worden aangevraagd. In afwijking van de maximale vergoeding in het derde lid, bedraagt de maximale vergoeding € 1.350,- per kind.

Artikel 7 Educatie en deelname maatschappelijke activiteiten kinderen

 • 1. Om in aanmerking te komen voor deze voorziening moet de aanvrager aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • a.

   de aanvraag betreft een kind dat naar het middelbaar onderwijs gaat; en

  • b.

   op de peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar heeft het kind de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt.

 • 2. De maximale vergoeding bedraagt eenmalig € 150,00 voor de aanschaf van schoolspullen.

 • 3. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorzieningen rechtstreeks aan de desbetreffende leverancier onder de voorwaarden zoals vastgelegd in een met de leverancier te sluiten overeenkomst.

Artikel 8 [Vervallen]

Artikel 9 Fiets

 • 1. Om in aanmerking te komen voor deze voorziening moet de aanvrager aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • a.

   de aanvraag betreft een kind dat naar het middelbaar onderwijs gaat en de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft op de peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar;

  • b.

   voor dit kind is niet eerder een fiets verstrekt;

  • c.

   de afstand tussen wonen en school is minder dan 15 km en het kind komt niet in aanmerking voor een busabonnement.

 • 2. De maximale vergoeding bedraagt eenmalig € 400 voor een nieuwe of volledig nagekeken tweedehands fiets.

 • 3. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorzieningen rechtstreeks aan de desbetreffende leverancier onder de voorwaarden zoals vastgelegd in een met de leverancier te sluiten overeenkomst.

Artikel 10 Reiskosten

 • 1. Om in aanmerking te komen voor deze voorziening moet de aanvrager aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • a.

   de aanvraag betreft een kind dat naar het middelbaar onderwijs gaat en de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft op de peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar;

  • b.

   de afstand tussen wonen en school is meer dan 15 km enkele reis en het kind komt niet in aanmerking voor vergoeding fiets.

 • 2. De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de werkelijke kosten voor een jaarabonnement bus voor de afstand tussen wonen en school aangeschaft via school.

 • 3. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorziening rechtstreeks aan de desbetreffende school, onder de voorwaarden zoals overeengekomen met de school dan wel op declaratiebasis aan de betreffende aanvrager.

Artikel 11 Computer, iPad of laptop

 • 1. Om in aanmerking te komen voor deze voorziening moet de aanvrager aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • a.

   de aanvraag betreft een kind dat voor het eerst naar het middelbaar onderwijs gaat;

  • b.

   kinderen hebben de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt op de peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. De computer, laptop of iPad kan binnen een maand na aanvang van het schooljaar van het middelbaar onderwijs worden aangevraagd.

 • 3. Er kan één voorziening per kind in vier jaar worden aangevraagd.

 • 4. De maximale vergoeding bedraagt € 500,00 per computer, iPad of laptop.

 • 5. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorziening rechtstreeks aan de desbetreffende leverancier, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in een met de leverancier te sluiten overeenkomst.

Artikel 12 Kleding

 • 1. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de aanvraag een kind betreffen in de leeftijd van nul tot achttien jaar op peildatum 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 • 2. Er kan per kalenderjaar een vergoeding worden toegekend tot een maximumbedrag van € 400,00 per kind voor kleding (winter- en zomerkleding).

 • 3. Burgemeester en wethouders vergoeden de kosten van de voorziening rechtstreeks aan de desbetreffende leverancier, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in een met de leverancier te sluiten overeenkomst.

Artikel 13 [Vervallen]

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Wijze van aanvragen

 • 1. Aanvragen voor vergoedingen op grond van deze beleidsregel kunnen via de eigen digitale omgeving van de gemeente op website goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl aangevraagd worden.

 • 2. Aanvragers kunnen een persoonlijke inlogcode aanvragen bij burgemeester en wethouders.

 • 3. In de persoonlijke digitale omgeving kan de aanvrager zien op welke voorziening hij recht heeft en onder welke voorwaarden.

Artikel 15 Inkomenstoets

 • 1. Ouders met kinderen in de leeftijd binnen de genoemde leeftijdscategorie die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, ontvangen automatisch de inlogcodes van de persoonlijke digitale omgeving waar zij aanvragen kunnen indienen.

 • 2. De aanvrager dient zelf aan te tonen dat hij een inkomen heeft binnen de geldende inkomensnormen.

Artikel 16 Verbinden van aanbieders

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aanbieders van producten die vergoed kunnen worden vanuit het Kindpakket toestemming geven zich aan te sluiten bij de online omgeving van het Kindpakket om producten toe te voegen.

 • 2. Producten van aanbieders die reeds aangesloten zijn kunnen direct online besteld worden.

 • 3. Producten (of kortingen op producten) van overige aanbieders kunnen achteraf gedeclareerd of op factuurbasis worden aangeschaft.

 • 4. Facturen worden binnen veertien dagen na ontvangst voldaan door de gemeente.

Artikel 17 Intrekking

De Nadere regels sportieve en culturele participatie kinderen Goeree-Overflakkee worden ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Beleidsregel Kindpakket Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 25 september 2018 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman