Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Asten 2018

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Asten 2018

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 juli 2018;

gehoord het advies van de Commissie Burgers van 3 september 2018;

gelet op artikel 6, tweede lid van de Participatiewet;

besluit:

I. In te trekken de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Asten 2015;

II. Vast te stellen de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Asten 2018.

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

a. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen en die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie; of

b. een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

Het college maakt bij de vaststelling van de loonwaarde van een persoon gebruik van de methode die tenminste voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet en de daarop gebaseerde Regeling loonkostensubsidie Participatiewet.

Artikel 3. Uitvoering

Het college is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 25 september 2018.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

mr. H.G. Vos

Bijlage: Dariuz Works Loonwaarde

Het college maakt gebruik van Dariuz Works ® Loonwaarde om de loonwaarde van een persoon te bepalen. De werkwijze van deze methode kan als volgt worden omschreven:

Door het verstrekken van een tegemoetkoming in de loonkosten, wordt optimale en duurzame participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd. Om loonkostensubsidie in te zetten, dient het college de loonwaarde van een persoon te bepalen middels een loonwaarde meting.

Binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is gekozen voor Dariuz Works ® Loonwaarde. Dariuz werd in 2014 als een van de eerste marktpartijen door Blik op Werk gevalideerd voor haar loonwaarde methodiek. Eind 2016 vond deze validering voor Dariuz opnieuw succesvol plaats. Ook het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen maakt gebruik van Dariuz Works ® Loonwaarde.

Het resultaat van een vastgestelde loonwaarde

De Dariuz Works® Loonwaarde brengt de loonwaarde van een persoon in kaart door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. Een loonwaarde-professional geeft een onafhankelijke, objectieve beoordeling over de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie. De uitspraak over de loonwaarde geeft een betrouwbaar beeld over productiviteit en inzetbaarheid in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega.

De eindrapportage geeft inzicht in:

• het ontwikkelperspectief van de persoon en de duurzaamheid van de functie;

• de interventies ter verbetering van de arbeidsprestaties;

• de hoogte van de loonkostensubsidie;

• omvang additionele kosten.