Regeling vervallen per 01-01-2023

Beleidsregels Beheersing Nederlandse taal 2018

Geldend van 01-10-2018 t/m 31-12-2022

Intitulé

Beleidsregels Beheersing Nederlandse taal 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op artikel 18b van de Participatiewet;

besluit:

I. In te trekken de Beleidsregels Wet taaleis 2016;

II. Vast te stellen de Beleidsregels Beheersing Nederlandse taal 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Artikel 2 Ander document

1. De documenten, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid en artikel 2.4, eerste lid van het Besluit inburgering, gelden als ander document, als bedoeld in artikel 18b, tweede lid onder c van de Participatiewet, voor de beoordeling van de beheersing van de Nederlandse taal op niveau 1F.

2. Indien belanghebbende een ander document overlegt in afwijking van het eerste lid zal het college per individuele situatie beoordelen of het betreffende document als een ander document, als bedoeld in artikel 18b, tweede lid onder c van de Participatiewet, wordt aangemerkt.

Artikel 3 Keuze taaltoets

De toets die het college afneemt om te beoordelen of de vaardigheden in de Nederlandse taal voldoende door de belanghebbende beheerst worden voldoet aan artikel 18b, achtste lid van de Participatiewet en het Besluit taaltoets Participatiewet.

Artikel 4 Afnemen taaltoets na ontvangst aanvraag binnen een door het college te bepalen termijn

De termijn, als bedoeld in artikel 18b, tweede lid van de Participatiewet, bedraagt maximaal 8 weken.

Artikel 5 In kennis stellen van het redelijk vermoeden binnen een door het college te bepalen termijn

De termijn, als bedoeld in artikel 18b, vierde lid van de Participatiewet, bedraagt maximaal 8 weken.

Artikel 6 Ontbreken verwijtbaarheid

Elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, als bedoeld in artikel 18b, zesde lid van de Participatiewet, indien er sprake is van: dyslexie, analfabetisme, leerproblemen, cognitieve problemen, gezondheidsredenen en/of medische gronden en audio- en visuele beperkingen. Deze omstandigheden dienen door een deskundige op verzoek van belanghebbende worden bevestigd.

Artikel 7 Beoordeling voortgang

Het college beoordeelt de voortgang met een toets, als bedoeld in artikel 18b, tiende en elfde lid van de Participatiewet, een half jaar en 1 jaar na de schriftelijke kennisgeving van het redelijke vermoeden.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 oktober 2018.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘ Beleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal 2018’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 17 juli 2018.

College van burgemeester en wethouders van Asten

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

mr. H.G. Vos

burgemeester