Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018

Geldend van 01-04-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling BEL d.d. 16 oktober 2018;

gelet op gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018;

besluit:

vast te stellen de volgende Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018:

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   pgb: persoonsgebonden budget;

  • b.

   verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018;

  • c.

   wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 2. Alle overige begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, de verordening, en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. [vervallen]

HOOFDSTUK 2 TARIEVEN

Artikel 2.1 Vaststelling hoogte tarieven pgb

 • 1. De hoogte van een pgb wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3 van de verordening.

 • 2. In de tarievenlijst Maximale pgb-bedragen voor dienstverlening maatschappelijke ondersteuning in bijlage 1 van deze nadere regels wordt het tarief van een pgb vastgesteld voor de volgende maatwerkvoorzieningen:

  • a.

   ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden, zoals bedoeld in artikel 4.3 van de verordening;

  • b.

   ondersteuning bij zelfzorg, zoals bedoeld in artikel 4.4 van de verordening;

  • c.

   ondersteuning bij de thuisadministratie, zoals bedoeld in artikel 4.5 van de verordening;

  • d.

   ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, zoals bedoeld in artikel 4.6 van de verordening;

  • e.

   ondersteuning bij dagbesteding, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de verordening;

  • f.

   ondersteuning van mantelzorg in de vorm van kortdurend verblijf, zoals bedoeld in artikel 4.9 van de verordening;

  • g.

   het noodzakelijk vervoer in verband met dagbesteding voor de heen- en terugreis van de woning van de cliënt naar de locatie waar dagbesteding wordt bijgewoond, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de verordening.

  • h.

   [vervallen]

 • 3. De hoogte van een pgb voor woningsanering bedraagt maximaal € 54,- per strekkende meter.

Artikel 2.2 Vaststelling hoogte tarieven Zorg in natura

 • 1. De hoogte van het tarief voor een maatwerkvoorziening in natura wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 en 11.2, eerste lid, van de verordening.

 • 2. In de tarievenlijst maatwerkvoorzieningen zorg in natura voor dienstverlening maatschappelijke ondersteuning in bijlage 2 van deze nadere regels wordt het tarief van een maatwerkvoorziening in natura vastgesteld voor de volgende maatwerkvoorzieningen:

  • a.

   ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden, zoals bedoeld in artikel 4.3 van de verordening;

  • b.

   ondersteuning bij zelfzorg, zoals bedoeld in artikel 4.4 van de verordening;

  • c.

   ondersteuning bij de thuisadministratie, zoals bedoeld in artikel 4.5 van de verordening;

  • d.

   ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, zoals bedoeld in artikel 4.6 van de verordening;

  • e.

   ondersteuning bij dagbesteding, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de verordening;

  • f.

   ondersteuning van mantelzorg in de vorm van kortdurend verblijf, zoals bedoeld in artikel 4.9 van de verordening.

  • g.

   het noodzakelijk vervoer in verband met dagbesteding voor de heen- en terugreis van de woning van de cliënt naar de locatie waar dagbesteding wordt bijgewoond, zoals bedoeld in artikel 4.7 van de verordening.

  • h.

   [vervallen]

Artikel 2.3 Vaststelling hoogte symbolische tegemoetkoming voor een hulp uit het sociale netwerk

De hoogte van de symbolische tegemoetkoming voor een hulp uit het sociale netwerk als bedoeld in artikel 6.3, elfde en twaalfde lid, van de verordening, bedraagt maximaal € 100,80 per kalendermaand.

Artikel 2.4 Vaststelling hoogte financiële tegemoetkoming

De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor verhuizen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4 van de verordening en bedraagt maximaal € 2.500,-.

Artikel 2.5 Vaststelling hoogte bijdrage in de kosten

 • 1. De hoogte van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening collectief vervoer voor reizen met de Regiotaxi met een vervoerspas wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.1, zesde lid, van de verordening. De cliënt is per rit een opstaptarief van € 1,08 en per gereden kilometer een ritbijdrage van € 0,187 verschuldigd.

 • 2. De hoogte van de bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.2, tweede lid, van de verordening. Voor gebruik van de Regiotaxi zonder vervoerspas is de cliënt per rit een opstaptarief van € 2,55 en per gereden kilometer een ritbijdrage van € 0,813 verschuldigd.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 3.1 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2018.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie en werken terug tot en met 9 oktober 2018.

 • 3. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015 worden met ingang van de in het tweede lid genoemde datum ingetrokken.

Vastgesteld in de vergadering van 16 oktober 2018

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein

Ondertekening

Bijlage 1 Maximale pgb-bedragen voor dienstverlening maatschappelijke ondersteuning 

 

Juridisch tarief

Systeemtarief

Tarief niet-professionele ondersteuning bij een (gestructureerd) huishouden, door een persoon uit het sociaal netwerk of door een persoon die geen professionele ondersteuning biedt

€ 14,70 of € 16,60 per uur

€ 15,- of

€ 16,80 per uur

 
 

Tarief professionele ondersteuning bij een (gestructureerd) huishouden, door een zelfstandige zonder personeel

€ 16,60 per uur

€ 16,80 per uur

 
 

Tarief professionele ondersteuning bij een (gestructureerd) huishouden, door een organisatie

€ 32,32 per uur

€32,40 per uur

 
 

Tarief niet-professionele ondersteuning bij zelfzorg, de thuisadministratie of het opbouwen of onderhouden van een sociaal netwerk, door een persoon uit het sociaal netwerk of door een persoon die geen professionele ondersteuning biedt

€ 16,60 of € 22,67 per uur

€ 16,80 of € 22,80 per uur

 
 

Tarief professionele basis ondersteuning bij zelfzorg, thuisadministratie of het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, door een zelfstandige zonder personeel

€ 39,60 per uur

€ 39,60 per uur

 
 

Tarief professionele specialistische ondersteuning bij zelfzorg, thuisadministratie of het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, door een zelfstandige zonder personeel

€ 55,20 per uur

€ 55,20 per uur

 
 

Tarief professionele basis ondersteuning bij zelfzorg, thuisadministratie of het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, door een organisatie

€ 54,25 per uur

€ 54,00 per uur

 
 

Tarief professionele specialistische ondersteuning bij zelfzorg, thuisadministratie of het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, door een organisatie

€ 74,51 per uur

€ 74,40 per uur

 
 

Tarief professionele basis ondersteuning bij dagbesteding, door een zelfstandige zonder personeel

€ 38,59 per dagdeel

€ 38,59 per dagdeel

 
 

Tarief professionele specialistische ondersteuning bij dagbesteding, door een zelfstandige zonder personeel

€ 56,68 per dagdeel

€ 56,68 per dagdeel

 
 

Tarief professionele basis ondersteuning bij dagbesteding, door een organisatie

€ 38,59 per dagdeel

€ 38,59 per dagdeel

 
 

Tarief professionele specialistische ondersteuning bij dagbesteding, door een organisatie

€ 56,68 per dagdeel

€ 56,68 per dagdeel

 
 

Tarief professionele ondersteuning bij kortdurend verblijf, door een organisatie

€ 204,99 per etmaal

€ 204,99 per etmaal

 
 

Tarief vervoer naar en van dagbesteding

€ 12,76 retour

€ 12,76 retour

 
 

Tarief rolstoelvervoer naar en van dagbesteding

€ 25,52 retour

€ 25,52 retour

 
 

Bijlage 2 Tarieven Begeleiding en hulp bij huishouden Zorg in natura

Producten

Juridisch tarief 2022

Juridisch tarief 2023 (Bij oorspronkelijke indexatie T-2)

Juridisch tarief 2023 (Bij indexatie volgens T-1)

Systeemtarief 2023 (Per 1 april 2023)

Begeleiding Individueel Basis

€ 51,61

per uur

€ 52,68 per uur

€ 54,25 per uur

€ 54,00 (€ 0,90 per minuut)

Begeleiding Individueel Specialistisch

€ 70,88

per uur

€ 72,35 per uur

€ 74,51 per uur

€ 74,40 (€ 1,24 per minuut)

Begeleiding Groep Basis

€ 36,71

per dagdeel

€ 37,47 per dagdeel

€ 38,59 per dagdeel

€ 38,59 per dagdeel

Begeleiding groep specialistisch

€ 53,92

per dagdeel

€ 55,04 per dagdeel

€ 56,68 per dagdeel

€ 56,68 per dagdeel

Persoonlijke verzorging

€ 51,61

per uur

€ 52,68 per uur

€ 54,25 per uur

€ 54,00 (€ 0,90 per minuut)

Kortdurend verblijf

€ 195,01

per etmaal

€ 199,05per etmaal

€ 204,99per etmaal

€ 204,99 per etmaal

Vervoer basis

€ 12,33

per etmaal

€ 12,45per etmaal

€ 12,76per etmaal

€ 12,76 per etmaal

Vervoer rolstoel

€ 24,66

per etmaal

€ 24,91per etmaal

€ 25,52per etmaal

€ 25,52 per etmaal

* 1 dagdeel is 4 aaneengesloten uren!

Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden

Producten

Juridisch tarief 2022

Juridisch tarief 2023

Systeemtarief 2023

Hulp bij het Huishouden

€ 30,94 per uur

€ 32,32 per uur

€ 32,40 per uur