STIMULERINGSVERORDENING ERFGOED Capelle aan den IJssel 2018

Geldend van 24-10-2018 t/m 20-02-2024

Intitulé

STIMULERINGSVERORDENING ERFGOED Capelle aan den IJssel 2018

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

besluit:

1. De Erfgoednota 2018 vast te stellen;

2. De Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2012 "Bakens in de Tijd" in te trekken;

3. De Erfgoedverordening 2018 vast te stellen;

4. De Erfgoedverordening 2010 in te trekken;

5. De Stimuleringsverordening Erfgoed 2018 vast te stellen;

6. De Verordening Stimulering instandhouding gemeentelijk monumenten Capelle aan den IJssel

2004 in te trekken;

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

• Cultureel erfgoed: uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen,

onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een

referentiekader bieden;

• Cultuurgoed: roerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed;

• Monument: onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed en van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, de historische of de cultuurhistorische waarde;

• Gemeentelijk monument: monument dat is ingeschreven in het gemeentelijk erfgoedregister;

• Rijksmonument: monument dat is ingeschreven in het rijksmonumentenregister als bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet;

• Normaal onderhoud: noodzakelijke reguliere werkzaamheden die gericht zijn op het behoud van monumentale waarde;

• Restauratie: werkzaamheden aan een beschermd gemeentelijk of rijksmonument die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een monument, het normale onderhoud te boven gaand;

• Omgevingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

• Adviescommissie: de door de raad ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek te adviseren over onder andere de toepassing van de

Erfgoedwet 2016 en het Erfgoedbeleid;

• Eigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd monument.

§ 2. Stimulering

Artikel 2. Monumentenwacht

1. Aan de eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument wordt door burgemeester en wethouders een jaarlijkse inspectie van het monument door de Monumentenwacht Zuid-Holland aangeboden. De hiermee genoemde kosten voor het abonnement, de voorrijkosten de inspectie, kleine reparaties en de rapportage worden vergoed door de gemeente Capelle aan den IJssel.

Artikel 3. Stimuleringsbijdrage

1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om, op grond van de door de Monumentenwacht Zuid-Holland uitgebrachte rapporten, aan een eigenaar jaarlijks een stimuleringsbijdrage toe te kennen.

2. Van deze bevoegdheid maakt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval geen gebruik indien uit de rapportage van de Monumentenwacht Zuid-Holland blijkt dat de technische staat van het monument ten

opzichte van de voorgaande inspectie is verslechterd, de technische staat van het monument minder dan ‘goed’ was en uit de rapportage blijkt dat de technische staat wederom minder dan ‘goed’ is en/of de bepalingen uit de

Monumentenregeling zijn nageleefd.

3. Er bestaat een onderscheid tussen woonhuizen enerzijds en openbare objecten zoals scholen en kerkgebouwen anderzijds, omdat de onderhoudskosten voor de laatstgenoemde categorie aanzienlijk hoger zijn;

4. De gemeente betaalt bij voldoende onderhoud ieder jaar een premie van € 750,-- uit in de categorie woonhuizen;

5. De gemeente betaalt bij voldoende onderhoud ieder jaar een premie van € 2000,-- uit in de categorie openbare objecten;

6. Daartoe krijgt de gemeente inzage in de inspectierapporten die de Monumentenwacht opstelt.

7. In de Erfgoedwet 2016 is geregeld dat men een onderhoudsplicht heeft.

§ 3. Leges

Artikel 5. Vrijstelling Erfgoedleges

1. Tegenover de beperkingen die de gemeente aan eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten oplegt (geen verandering zonder vergunning), staat een financiële tegemoetkoming.

2. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, activiteit: Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen worden geen leges geheven.

Indien overeenkomstig van toepassing:

a. de adviescommissie positief heeft geadviseerd op de aanvraag.

b. het geen legalisatie betreft van een al uitgevoerde verbouwing.

Artikel 6. Vrijstelling Bouwleges

1. Tegenover de beperkingen die de overheid aan eigenaren van beschermde monumenten oplegt (geen verandering zonder vergunning), staat een financiële tegemoetkoming.

2. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, activiteit: bouwen worden geen leges geheven. Indien overeenkomstig van toepassing:

a. het betreft onderdelen ter verduurzaming van het monument zoals plaatsing van technische voorzieningen zoals zonnepanelen e.d. die vergunningvrij geplaatst hadden kunnen worden ingeval er geen beschermde status zou zijn.

b. en de adviescommissie positief heeft geadviseerd op de aanvraag.

c. en het geen legalisatie betreft van een al uitgevoerde verbouwing.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 7. Overgangsrecht

1. Deze verordening treedt in werking op het moment dat de Verordening stimulering instandhouding gemeentelijk monumenten Capelle aan den IJssel 2004, respectievelijk de wijziging daarop, door de gemeenteraad is ingetrokken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 oktober 2018,

de griffier, de voorzitter,

Ondertekening