Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen houdende regels omtrent schuldhulpverlening. (Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente heerlen 2018)

Geldend van 25-10-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen houdende regels omtrent schuldhulpverlening. (Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente heerlen 2018)

Artikel 1 uitsluitingsgronden

Iedere aanvraag voor schuldhulpverlening wordt beoordeeld op grond van individuele omstandigheden.

Artikel 2 beëindigingsgronden

Het college besluit tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

a. het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

b. verzoeker de medewerkingsverplichting niet nakomt;

c. verzoeker niet of in onvoldoende mate de inlichtingenplicht als bedoeld in artikel 6 Wgs en de medewerkingsplicht als bedoeld in artikel 7 Wgs nakomt.

d. verzoeker in de toestand verkeert dat hij zijn schulden weer kan betalen;

e. er een WSNP-beschikking is afgegeven;

f. het verzoek is toegekend op basis van onjuiste inlichtingen.

g. Onder het niet nakomen van de medewerkingsverplichting wordt tevens verstaan de situatie waarin verzoeker zich jegens het college of jegens de onder verantwoordelijkheid van het college werkzame personen zeer ernstig misdraagt.

Artikel 3 inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregel schuldhulp- verlening gemeente Heerlen 2018”.

2. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag, volgend op de dag van publicatie.

Daarbij vervalt de beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Heerlen (2012/37706). Op reeds ingezette trajecten is de nieuwe beleidsregel van toepassing.

Algemene toelichting

Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. In deze beleidsregel wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid vastgelegd.

Door de Wgs valt schuldhulpverlening onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Om een besluit te kunnen nemen naar aanleiding van een verzoek tot schuldhulpverlening is onderliggende regelgeving nodig. Deze beleidsregel is de grondslag voor te nemen besluiten. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Toelichting artikelsgewijs

Artikel 1 uitgesloten

In de oude beleidsregel werden drie groepen uitgesloten van de toegang tot schuldhulpverlening: draaideurklanten/recidivisten, fraudeurs en zelfstandigen met een functionerende onderneming. Op grond van individuele omstandigheden werd steeds vaker gemotiveerd van deze uitsluitingsgronden afgeweken. Omdat de uitzondering steeds meer regel werd en we niemand aan de kant willen laten staan, zijn in deze beleidsregel geen categoriale uitsluitingsgronden meer opgenomen.

Artikel 2. Beëindigingsgronden

a.) Geen toelichting

b.) Van een verzoeker wordt verwacht dat deze zich volledig inzet voor het slagen van de gemeentelijke schuldhulpverlening, omdat de verzoeker primair zelf verantwoordelijk is voor het wegnemen van participatie belemmerende factoren.

c.) Deze beëindigingsgrond vloeit voort uit de definitie van het begrip schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 1 van de Wgs.

d.) Iemand die is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) heeft geen zeggenschap meer over zijn boedel. Een minnelijk schuldhulpverleningstraject gaat vooraf aan het wettelijke traject.

e.) Geen toelichting

f.) Als een verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 6 en 7 van de Wgs kan het college besluiten om een lopend traject te beëindigen. Alvorens dat te doen wordt conform de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Geen toelichting.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 9 oktober 2018.

de wnd. burgemeester,

E.G.M. Roemer

de secretaris a.i.

M.L. Wilke