Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent tijdelijke commissie van advies Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2018-02

Geldend van 23-10-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent tijdelijke commissie van advies Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2018-02

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

 • gelet op artikel 12, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling;

 • gelet op artikel 1.10 van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018 - 02;

besluit

 • 1.

  tot instelling van een tijdelijke commissie van advies aan het dagelijks bestuur; en

 • 2.

  daartoe het volgende reglement vast te stellen:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Instelling
 • 1. Er is een adviescommissie ten behoeve van de rangschikking als bedoeld in artikel 1.11 van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018-02.

 • 2. De commissie brengt schriftelijk advies uit aan het dagelijks bestuur, door tussenkomst van de directeur van het Waddenfonds.

Artikel 2 Samenstelling
 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, derde lid, bestaat de commissie uit zeven leden. Zij maken geen deel uit van of zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de deelnemers aan dan wel de bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling.

 • 2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de voorzitter en overige leden van de commissie.

 • 3. Als leden worden benoemd:

  • a.

   mw. J.G. (Janny) Vlietstra (voorzitter)

  • b.

   mw. Y. (Yttje) Feddes

  • c.

   dhr. C.J. (Kees) Vriesman

  • d.

   dhr. S. (Siem) Jansen

  • e.

   dhr. S.R.J. (Sjef) Jansen

  • f.

   dhr. S. (Sven) Stremke

 • 4. Benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste 22 weken, te rekenen vanaf de sluitingsdatum van de openstelling van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018 - 02.

 • 5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt van rechtswege na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden en voorts zoveel eerder:

  • a.

   op verzoek van het betrokken lid;

  • b.

   indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid, tweede volzin;

  • c.

   in het geval als bedoeld in artikel 3, derde lid,; en

  • d.

   bij besluit van het dagelijks bestuur.

Artikel 3 Belangenverstrengeling
 • 1. De leden van de commissie vervullen hun taak zonder vooringenomenheid.

 • 2. Indien een lid op enigerlei wijze betrokken is bij een te beoordelen subsidieaanvraag, maakt dit lid deze betrokkenheid tijdig kenbaar aan het dagelijks bestuur.

 • 3. Indien een lid op enigerlei wijze betrokken is bij één subsidieaanvraag, wordt door de commissie over die aanvraag geadviseerd, zonder inbreng van het betreffende lid. Indien een lid op enigerlei wijze betrokken is bij twee of meer aanvragen, treedt het betreffende lid terug.

Artikel 4 Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie en bewaakt de deugdelijkheid van de advisering in ruime zin. De voorzitter geeft leiding aan de vergadering en bewaakt de voortgang van de behandeling van de agenda. In de discussies zorgt de voorzitter er voor dat alle leden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen. Na de discussie geeft de voorzitter een samenvatting van het uit te brengen advies, als basis voor de schriftelijke uitwerking.

Artikel 5 Secretariaat
 • 1. De directeur Waddenfonds draagt zorg voor de secretariële ondersteuning van de commissie.

 • 2. Het secretariaat draagt zorg voor de voorbereiding van de vergadering(en), verleent de commissie de nodige bijstand en ondersteunt de commissie bij het opstellen van het advies.

 • 3. Het secretariaat is bij de vergaderingen van de commissie tegenwoordig.

Artikel 6 Vergoeding

De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden en reiskosten, overeenkomstig de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden van de provincie Fryslân 2015.

Hoofdstuk 2 De vergaderingen

Artikel 7 Openbaarheid, oproep en agenda
 • 1. De commissie vergadert en beraadslaagt in beslotenheid.

 • 2. Ieder lid van de commissie die de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

 • 3. De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dat nodig oordeelt.

 • 4. De voorzitter roept de leden schriftelijk ter vergadering op, onder vermelding van dag, tijdstip, plaats en onderwerpen.

 • 5. Indien de vergadering daartoe aanleiding geeft, kunnen overige deskundigen – die geen banden hebben met aanvragers – door de voorzitter worden uitgenodigd. Overige deskundigen hebben geen stemrecht. Het bepaalde in het tweede en derde lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Toezending vergaderstukken

Het secretariaat draagt er zorg voor dat de stukken tenminste tien dagen voor de vergadering aan de leden worden gezonden.

Artikel 9 Beraadslaging en stemming
 • 1. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Het advies wordt gemotiveerd.

 • 2. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. De leden van de commissie kennen elk, in overeenstemming met de Subsidieregeling Waddenfonds 2018-02, punten toe per te beoordelen aanvraag. De rangschikking wordt bepaald door het totaal van het aantal punten per aanvraag, waarbij een aanvraag hoger wordt gerangschikt naarmate meer punten zijn toegekend. Indien een commissielid betrokken is bij een aanvraag, wordt in plaats van zijn/haar puntentoekenning het gemiddelde van de door de overige commissieleden toegekende punten aan die aanvraag toegekend.

 • 4. De commissie brengt schriftelijk advies uit, uiterlijk binnen 18 weken te rekenen vanaf de sluitingsdatum van de openstelling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Niet-voorzienbare gevallen

De commissie beslist in de gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding
 • 1. Dit reglement wordt aangehaald als Reglement deskundigencommissie tender Subsidieregeling 2018-02.

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van het Waddenfonds.

Ondertekening

Haarlem, 28 september 2018

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

Voorzitter

H. Staghouwer

Plv. Secretaris

M.E. Walter