VASTSTELLEN GRENZEN BEBOUWDE KOM OP GROND VAN WET NATUURBESCHERMING

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

VASTSTELLEN GRENZEN BEBOUWDE KOM OP GROND VAN WET NATUURBESCHERMING

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van het college van 11 september 2018, volgnummer 18-178;

gelet op artikel 4.1, onder a, van de Wet natuurbescherming;

b e s l u i t :

  • 1.

    In te trekken zijn besluiten van 20 september 1982 en 27 mei 1991 tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Boswet;

  • 2.

    Vast te stellen de grenzen van de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming volgens bijgevoegde kaart: “Grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Middelburg in zijn openbare vergadering van 8 oktober 2018.

de raadsgriffier, de voorzitter,

M. Wisse-Roelse mr. H.M. Bergmann

Bijlage

afbeelding binnen de regeling