Regeling vervallen per 15-12-2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent verbetering van de landbouwinfrastructuur Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland oktober 2018

Geldend van 19-10-2018 t/m 14-12-2018

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent verbetering van de landbouwinfrastructuur Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland oktober 2018

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 4 van hoofdstuk 2 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018

BESLUITEN Gedeputeerde Staten van Gelderland vast te stellen het Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur, september 2018

 • I. Het subsidieplafond bedraagt € 3.000.000,- waarvan € 1.500.000,- bestaat uit middelen uit het Europees Landbouw Fonds en € 1.500.000,- uit provinciale middelen.

 • II. Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend vanaf 29 oktober 2018, vanaf 09.00 uur tot en met 14 december 2018 tot 17:00 uur.

 • III. In Bijlage 1 zijn de nadere regels opgenomen die voor dit besluit gelden.

 • IV. Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, oktober 2018.

 • V. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 15 december 2018 met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die tijdens de openstellingsperiode zijn gedaan.

Ondertekening

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Annette Pancras

Programmamanager Land en Tuinbouw

Bijlage 1 Nadere regels bij het Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op de definities in artikel 1.1 van de Verordening wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  aantoonbare verbetering van de ruimtelijke structuur: de verplaatsing van het glastuinbouwbedrijf, die bijdraagt aan het verwezenlijken van de herstructureringsopgave van de provincie inhoudende concentratie van de glastuinbouw in de gebieden Bergerden-Huissen en de Bommelerwaard en in de drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Elst en Voorst;

 • b.

  bedrijfsgebouw: gebouw dat nodig is om de productie plaats te laten vinden, inclusief de bouwwerken of installaties die functioneel met dat gebouw verbonden zijn èn ook nodig zijn om het bedrijfsgebouw te laten functioneren voor het productieproces;

 • c.

  eigenaar: degene die de eigendom heeft over een zaak als bedoeld in artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  extensiveringsgebied glastuinbouw: als zodanig begrensd gebied waarbinnen na 22 januari 2011 nog eenmalig een uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven mogelijk is;

 • e.

  Gelders Natuurnetwerk (GNN): samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang;

 • f.

  Gemiddeld subsidiebedrag/m2 geïndexeerd gesaneerd glas: het gemiddelde over de afgelopen drie jaar van de verleende subsidies voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gedeeld door het geïndexeerd aantal m2 gesaneerd glas van de betreffende verplaatste glastuinbouwbedrijven uitgedrukt in €/m2;

 • g.

  glastuinbouwbedrijf: een bedrijf als bedoeld in bijlage 1 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie nummer 2012/C 326/01, dat zich bezig houdt met de teelt of veredeling van gewassen, ruimtelijk gezien geheel of nagenoeg geheel met behulp van een constructie van glas, kunststof of een andere materiaalsoort voor een overkapte teelt of veredeling van gewassen;

 • h.

  glastuinbouwontwikkelingsgebied: gebied bedoeld voor glastuinbouwontwikkeling waarbinnen uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven en, in geval van het concentratiegebied Bommelerwaard, van bedrijven voor paddenstoelenteelt, mogelijk is, met inbegrip van bijbehorende bedrijfswoningen en van bebouwing en voorzieningen voor bedrijfs-gerelateerde activiteiten;

 • i.

  reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied: gebied binnen het glastuinbouwontwikkelingsgebied dat pas ontwikkeld wordt als de overige locaties in het betreffende glastuinbouwontwikkelingsgebied zijn benut, of indien er voor een nieuwe glastuin-bouwontwikkeling geen ruimte is in het betreffende glastuinbouwontwikkelingsgebied;

 • j.

  groene ontwikkelingszone: zone die bestaat uit gebieden met andere bestemmingen dan natuur die ruimtelijk verweven zijn met het GNN en daar functioneel mee samenhangen en waarin wordt ingezet op versterking van die samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden;

 • k.

  grondwaterbeschermingsgebied: Beschermingsgebied aangewezen op grond van artikel 1.2, tweede lid, onder a van de Wet Milieubeheer;

 • l.

  kas: constructie van glas, kunststof of een andere materiaalsoort voor een overkapte teelt of veredeling van gewassen;

 • m.

  langdurige pachter: pachter met pachtovereenkomst met betrekking tot een perceel grond met een minimale duur van 6 jaar;

 • n.

  nationaal landschap: gebied met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten zoals aangewezen door het bevoegd gezag;

 • o.

  overig gebied: gebied dat ligt buiten een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied, Gelders Natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone, Waardevol open gebied, Nationaal landschap, Grondwater-beschermingsgebied, Extensiveringsgebied glastuinbouw, en het Regionaal cluster glastuinbouw;

 • p.

  projectbureau herstructurering glastuinbouw: het projectbureau van het publieke samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland en gemeente Lingewaard, dat uitvoering geeft aan de uitvoeringsovereenkomst van december 2010 tussen provincie Gelderland en gemeente Lingewaard inzake de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren, of het projectbureau van het openbaar lichaam van het samenwerkingsverband Glastuinbouwproject Bommelerwaard ingesteld op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dat uitvoering geeft aan de samenwerkingsovereenkomst "herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard" die is afgesloten tussen provincie Gelderland , gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en het waterschap Rivierenland op 9 december 2009;

 • q.

  regionaal cluster glastuinbouw: gebied voor glastuinbouwontwikkeling buiten de glastuinbouw-ontwikkelingsgebieden;

 • r.

  solitair gelegen glastuinbouwbedrijf: glastuinbouwbedrijf buiten een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied en een regionaal cluster glastuinbouw;

 • s.

  sprokkellocatie: een glastuinbouwbedrijf waarvan het glas wordt ingebracht om daarmee het aantal te saneren m² glas van het te verplaatsen bedrijf van de aanvrager op te hogen dat tevens voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het te verplaatsen bedrijf van de aanvrager;

 • t.

  Verordening: Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018;

 • u.

  volwaardig in gebruik zijnd bedrijf: een bedrijf waarbinnen minimaal een jaarinkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor 1 fte is uitbetaald en dat inkomen is afkomstig uit het bedrijf èn waarbij de continuïteit van dat bedrijf voor minimaal de afgelopen drie jaar is aangetoond;

 • v.

  waardevol open gebied: gebied waar grootschalige openheid als kernkwaliteit geldt;

  

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 2.4.1 aanhef en onder c. van de Verordening kan worden verstrekt indien sprake is van de verplaatsing van:

  • a.

   een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt naar het reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen of naar de Bommelerwaard of naar een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst;

  • b.

   een glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied of reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied in Bergerden-Huissen of de Bommelerwaard of een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst.

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de volgende kosten:

 • a.

  de kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

 • b.

  de kosten van de verwerving van onroerende zaken;

 • c.

  de kosten voor aankoop van grond;

 • d.

  de kosten voor de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • e.

  de kosten van koop van tweedehands installaties en machines tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • f.

  legeskosten van de benodigde vergunningen;

 • g.

  algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a van de Verordening;

 • h.

  voorbereidingskosten zoals bedoeld in artikel 1.12, derde lid van de Verordening, mits zij gemaakt zijn binnen één jaar voordat de aanvraag om subsidie is ingediend..

 

Artikel 4 Aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  landbouwers die op het moment van de subsidieaanvraag eigenaar zijn van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is;

 • b.

  langdurig pachters die op het moment van de subsidieaanvraag eigenaar zijn van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is.

  

Artikel 5 De Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 en artikel 1.7a van de Verordening bevat een aanvraag om subsidie:

 • a.

  een bewijs waaruit blijkt dat alle achterblijvende bedrijfsgebouwen op de te verplaatsen locatie volledig worden gesloopt;

 • b.

  een bewijs van de subsidieaanvrager waaruit blijkt dat hij eigenaar of langdurig pachter is van de bedrijfsgebouwen en gronden op de nieuwe vestigingslocatie.;

 • c.

  indien er sprake is van verplaatsing van een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied bewijs van de eigenaar van de grond waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • a.

   op de achtergebleven gronden geen nieuw glastuinbouwbedrijf zal worden gevestigd;

  • b.

   hetgeen hiervoor onder a. is opgenomen wordt als kwalitatieve verplichting opgelegd aan diegenen die de grond onder bijzondere titel zullen verkrijgen en het onder a. vermelde wordt als zodanig opgenomen in de koopovereenkomst of de notariële akte;

  • c.

   de gemeente is schriftelijk verzocht de bestemming glastuinbouw van het solitair gelegen glastuinbouwbedrijf en de eveneens in eigendom belendende percelen te ontdoen van de bestemming glastuinbouw voor zover het te verplaatsen solitair gelegen glastuinbouwbedrijf niet is gelegen binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied;

  • d.

   er is overeenstemming bereikt met het desbetreffende projectbureau herstructurering over de locatie van de nieuwbouw.

 • d.

  Indien er sprake is van verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouw-ontwikkelingsgebied of een reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied, een bewijs van de eigenaar van de grond waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • a.

   Er overeenstemming is bereikt met het desbetreffende projectbureau herstructurering over de wijze waarop en voorwaarden waaronder de gronden beschikbaar komen voor de herstructurering;

  • b.

   De verplaatsing een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke structuur tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Hoogte subsidie

Overeenkomstig artikel 2.4.3.3 van de Verordening bedraagt de subsidie :

 • 1.

  100% van de subsidiabele kosten voor zover een bedrijfsverplaatsing niet leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit, de waarde of de rentabiliteit van de onderneming;

 • 2.

  40% van de subsidiabele kosten voor zover een bedrijfsverplaatsing leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit, de waarde of rentabiliteit van de onderneming;

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.000,- per aanvraag met dien verstande dat de subsidie nooit hoger kan zijn dan het aantal te saneren m² glas vermenigvuldigd met € 25,-.

  

Artikel 7 Selectiecriteria, weging en selectie

 

 • 1.

  Gedeputeerde Staten hanteren voor de rangschikking als bedoeld in artikel 2.4.3.4 en artikel 1.15a van de Verordening de volgende selectiecriteria:

  • a.

   Effectiviteit

  • b.

   Haalbaarheid/ kans op succes

  • c.

   Urgentie

  • d.

   Efficiëntie

 

 • 2.

  Per selectiecriterium kunnen nul tot en met vijf punten worden behaald.

 

 • 3.

  Bij de bepaling van het aantal punten per aanvraag wordt aan de selectiecriteria het volgende gewicht toegekend:

  • a.

   Effectiviteit: gewicht 2

  • b.

   Haalbaarheid/ kans op succes: gewicht 1

  • c.

   Urgentie: gewicht 2

  • d.

   Efficiëntie: gewicht 3

 

 

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten minstens 24 van het maximaal aantal van 40 te behalen punten worden gehaald.

 

 • 5.

  Indien aanvragen voor subsidie evenveel punten hebben en honorering van die aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, dan gaat de aanvraag die het hoogst scoort op het criterium effectiviteit als eerste gehonoreerd. Indien dan nog steeds sprake is van gelijke rangschikking, wordt door middel van loting bepaald welke aanvraag of aanvragen worden gehonoreerd.

   

Artikel 8 Adviescommissie

 

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden voorgelegd aan een ambtelijke adviescommissie.

Toelichting

 • I.

  Algemeen deel

 

De provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en richt zich daarom op deconcentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden namelijk de twee glastuinbouw-ontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard en de drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Est en Voorst.

Concentratie levert diverse schaalvoordelen op voor de zich daar vestigende bedrijven op het gebied van o.a. voorzieningen, infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen.

 

In de openstelling 2018 worden ook verplaatsingen naar reserveglastuinbouw-ontwikkelingsgebieden financieel ondersteund. Voorwaarde is wel dat het planologisch kader de verplaatsing mogelijk maakt.

Verder is het ook mogelijk om paddenstoelencellen als sprokkellocatie in te brengen. Dit omdat o.a. ook het sprokkelglas opraakt en met het verwijderen van overtollige paddenstoelen-cellen ook een ruimtelijke kwaliteitsbijdrage wordt geleverd.

 

De openstelling 2018 beoogt geen inhoudelijke beleidswijzigingen. Echter, zowel het handboek selectiecriteria als de Verordening POP3 subsidies Provincie Gelderland zijn gewijzigd waardoor dit openstellingsbesluit ten opzichte van dat van 2017 toch gewijzigd overkomt met name op het onderdeel van de selectiecriteria. Een deel van de tekst die in 2017 in de regels stond, is verplaatst naar de Artikelsgewijze toelichting.

  

Tendersystematiek

Subsidieaanvragen kunnen slechts in een beperkte periode worden ingediend. Op de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn moet alle inhoudelijke informatie (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting) die bij een aanvraag hoort, ontvangen zijn. Deze sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd. Als de aanvraag binnen tien werkdagen voor de sluitingsdatum wordt ontvangen, wordt de aanvraag gecontroleerd op volledigheid van verplichte bijlagen. Na de sluitingsdatum is aanvullen van de aanvraag niet meer mogelijk. Een adviescommissie gaat de aanvragen die daarvoor in aanmerking komen, rangschikken aan de hand van selectiecriteria. Het kan voorkomen dat vanwege het subsidieplafond niet alle projecten gehonoreerd kunnen worden. De projecten met de meeste punten worden als eerste gehonoreerd.

 

Behalve dit Openstellingsbesluit zijn ook de regels van Hoofdstuk 1 en paragraaf 4 van hoofdstuk 2 van de Verordening van belang. Deze dienen in samenhang met de regels van dit openstellingsbesluit te worden gelezen. Bovendien staan op de website van de provincie

  

 • II.

  Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

 • a.

  De herstructureringsopgave is nader uitgewerkt in de Omgevingsvisie provincie Gelderland en de Omgevingsverordening provincie Gelderland (juni 2017).

 • d.

  De geometrische plaatsbepaling van de extensiveringsgebieden is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening Gelderland behorende kaart Regels Glastuinbouw.

 • e.

  De geometrische plaatsbepaling van het GNN is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9925.PVOmgver-ordening-vst1 en is verbeeld op de Omgevingsverordening Gelderland behorende kaart Regels Natuur.

 • f.

  Het gemiddelde subsidiebedrag per m² is voor 2018 € 14,30.

 • h.

  De geometrische plaatsbepaling van de glastuinbouwontwikkelingsgebieden is vervat in het GML-bestandNL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening provincie Gelderland behorende kaart Regels Glastuinbouw.

 • i.

  De geometrische plaatsbepaling van de (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebieden is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9925.PVOmgevingsverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening Gelderland behorende kaart Regels Glastuinbouw.

 • j.

  De geometrische plaatsbepaling van de Groene Ontwikkelingszone is vervat in het GML-bestand L.IM-RO.9925PVOmgevingsverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening Gelderland behorende kaart Regels Natuur.

 • k.

  De geometrische plaatsbepaling van de grondwaterbeschermingsgebieden is vervat in het L.IM-RO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening Gelderland behorende kaart Regels Water en Milieu.

 • q.

  De geometrische plaatsbepaling van de regionale clusters glastuinbouw is vervat in GML-bestandL.IMRO.9925.PVOmgevingsverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening Gelderland behorende kaart Regels Glastuinbouw.

 • u.

  Een bedrijf is volwaardig in gebruik als aangetoond is dat gedurende drie jaren vooraf gaand aan het jaar waarin de aanvraag is gedaan, het uitbetaalde loon ten minste overeenkomt met het wettelijk minimumloon voor één fte. Dit kan worden aangetoond aan de hand van de jaarstukken of andere objectieve, verifieerbare bescheiden.

 • v.

  De geometrische plaatsbepaling van een waardevol open gebied is vervat in het GML-bestandNL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevings-verordening Gelderland behorende kaart Regels Landschap.

     

Artikel 2.

Bij verplaatsing van glastuinbedrijven gaat het om echte verplaatsingen van een glastuinbouwbedrijf. Dat betekent dat een bedrijf op de gevestigde locatie wordt opgeheven en gesloopt en elders wordt voortgezet. Dat betekent ook dat het bedrijf van een ingezette sprokkellocatie dient te worden opgeheven en dient te worden gesloopt.

 

Het kan gaan om solitaire bedrijven of om een bedrijfsverplaatsing binnen een (reserve)glastuinbouwgebied. Bij aandelentransacties, participatie in een bedrijf aan de hand van aandelen, het wisselen van eigenaar etc, zal worden bezien of het valt onder het bereik van de term “verplaatsing van glastuinbouwbedrijven” en of de daadwerkelijk gemaakte kosten vallen onder de subsidiabele kosten.

 

Subsidie voor verplaatsing van een solitair gelegen (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster is alleen mogelijk als de glastuinbouwbestemming op de oude locatie wordt gewijzigd en de bedrijfsgebouwen op de oude locatie worden gesaneerd. Bij verplaatsing binnen een (reserve)glas-tuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster hoeft de bestemming niet te worden gewijzigd en hoeven de bedrijfsgebouwen niet te worden gesloopt. Het is dan namelijk de bedoeling dat er een ander glastuinbouwbedrijf zich hier kan vestigen.

 

De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraag moet passen binnen dit artikel en de overige artikelen van de Verordening. Het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf moet op het moment van aanvraag volwaardig in gebruik zijn.

Het is tevens mogelijk om paddenstoelencellen in te brengen als sprokkellocatie. Daarbij wordt 1 m² paddenstoelencel gelijkgesteld aan 5 m² glas en vooraf aan de indexering daartoe omgerekend. De reden hiervoor is dat de sloopkosten (o.a. vanwege asbest) vele malen hoger is dan van glas.

 

Naast de te saneren eigen kassen kan de aanvrager ook kassen saneren van andere eigenaren op andere locaties in de provincie Gelderland. Voor deze zogenaamde sprokkellocaties gelden dezelfde voorwaarden als voor de eigen locatie: de bestemming glastuinbouw moet van het perceel af en de kassen met bijbehorende bedrijfsgebouwen dienen te worden gesloopt. De in te brengen sprokkellocaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager, de provincie Gelderland heeft geen rechtstreeks contact met de eigenaren van deze locaties.

  

Artikel 3

De systematiek van POP3 bestaat er uit dat alleen de kosten die subsidiabel zijn gesteld, voor subsidie in aanmerking komen. Daarbij moet niet alleen aan dit artikel worden voldaan. De beoordeling van de kosten geschiedt in samenhang met hetgeen elders in de Verordening en in de regels is bepaald, bijvoorbeeld over de instandhoudingsverplichting van artikel 17 van de Verordening. Bij de beoordeling wordt ook (de toelichting op de) Verordening betrokken.

 

De subsidiabele kosten moeten worden onderbouwd met een begroting. Op de website van de provincie staat te lezen welke eisen aan de onderbouwing worden gesteld.

  

Artikel 4

De aanvrager moet een landbouwer zijn. De landbouwer moet op het moment van de aanvraag eigenaar of een langdurige pachter zijn. In de checklist verplichte bijlagen die op de website van de provincie Gelderland wordt gepubliceerd staat dat daarvan bewijs moet worden bijgevoegd. Het bewijs kan worden geleverd door middel van een transportakte, koopovereenkomst of pachtovereenkomst van minimaal 6 jaar.

 

Artikel 5

 

In artikel 1.7 en 1.7a van de Verordening staat waar een aanvraag aan moet voldoen. In dit artikel zijn de bijkomende voorwaarden opgenomen. Op de website van de Provincie worden deze voorwaarden samengevoegd tot een lijst van verplichte bijlagen.

 

Bij de subsidieaanvraag dient de aanvrager een koopcontract van de nieuwe locatie te overleggen. Dit koopcontract moet een ontbindende voorwaarde bevatten met betrekking tot het rond krijgen van de financiering.

 

Indien deze ontbindende voorwaarde ontbreekt, dan zijn de kosten niet subsidiabel. Immers, dan gaat van de gevraagde subsidie geen stimulerend effect uit.

  

Artikel 6

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten op de nieuwe locatie waarbij een maximum subsidie geldt van € 1.000.000,- per aanvraag. De subsidie kan echter niet hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters kas vermenigvuldigd met € 25,-.

 

Er wordt alleen 100% subsidie verleend als de verplaatsing niet leidt tot een verhoging van de productiecapaciteit, de waarde of de rentabiliteit van de onderneming.

 

Artikel 7

 

Het selectiecriterium Effectiviteit

De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat kwetsbare gebieden binnen Gelderland worden beschermd. Daarom krijgt sanering van glas in deze gebieden ( Gelders Natuur Netwerk, Groene ontwikkelingszone, grondwaterbeschermingsgebied, Nationaal Landschap, waardevol open gebied, extensiveringsgebied glastuinbouw) voorrang door ze bij indexering een hoger getal mee te geven. De exacte begrenzing van deze gebieden is te vinden op de kaarten behorende bij de Omgevingsverordening Gelderland.

 

Effectiviteit van de maatregel bedrijfsverplaatsing

De effectiviteit van het project / de projectactiviteiten wordt bepaald door de effecten die de

bedrijfsverplaatsing zal hebben. Deze uitwerking wordt met name bepaald door het gebied waar

het bedrijf uit verplaatst wordt en de aard (soort bedrijf, waarmee samenhangend de mate van

belasting van omgeving en/of milieu) en omvang (bijvoorbeeld in de vorm van gehouden aantal

dieren of het aantal hectares) van het te verplaatsen bedrijf. Er wordt in samenhang naar de

volgende aspecten gekeken:

- te verwachten effecten op milieu en landbouwstructuur,

- de aanwezigheid van kwetsbare functies en de actuele emissie problematiek,

- de grootte van het gebied waarop de bedrijfsverplaatsing effect zal hebben.

- de mate waarin de bedrijfsverplaatsing past binnen een integraal plan / de verbetering in

verkavelingsstructuur in combinatie met welzijn voor mensen, milieu-, water-, natuur- en

landschapsdoelen die bereikt kan gaan worden, te meten door het verschil in ‘uitgangskwaliteit’

én te behalen ‘eindkwaliteit’ (bijvoorbeeld op grond van top-kaarten)

- bijdrage aan behalen van geografische of thematische einddoelen (zijn er nog aanvullende

maatregelen noodzakelijk en als die nog noodzakelijk zijn, hoe zeker is het dat die aanvullende

maatregelen ook uitgevoerd zullen worden en op welke termijn zullen die uitgevoerd zijn).

De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag wordt hierbij eveneens in ogenschouw genomen.

 

De wegingsfactor van dit criterium bedraagt 2.

  

Score

0 punten: indien het project negatief uitwerkt op de te behalen doelen

 

1 punt: indien het project niet beoogt om na afloop van het project de geografische of thematische einddoelen te halen zoals een verbetering van de waterkwaliteit of realisatie van een natuurgebied op de achterblijvende locatie. Bijvoorbeeld omdat er nog vele andere maatregelen nodig zijn waarvan nog niet aannemelijk kan worden gemaakt dat die ook worden gerealiseerd (kosten, draagvlak).

 

2 punten: indien de bedrijfsverplaatsing een deelmaatregel betreft, ofwel geografisch, ofwel inhoudelijk en (bij een geografisch deelproject) sprake is van een zodanige integrale aanpak dat dit gebied na afloop klaar is, dan wel (bij een thematisch deelproject) sprake is van een aanpak waarbij na afloop van het project het betreffende thema klaar is. Er is in tegenstelling tot het voorgaande criterium geen sprake van een concrete planperiode voor de realisatie van de overige maatregelen.

 

3 punten: indien dezelfde situatie zich voordoet als bij 2 punten met dat verschil dat de overige maatregelen concreet in beeld zijn gebracht en daar een realistische planperiode aan is gekoppeld. 

 

4 punten: indien de beleidsdoelstelling na afloop van het project nog niet helemaal is bereikt, maar bijvoorbeeld aanvullende maatregelen zoals sanering of een andere verplaatsing nog nodig zijn.

 

5 punten: indien de in het openstellingsbesluit geformuleerde beleidsdoelstelling(en) na afloop van het project volledig zal/zullen zijn bereikt (met name: de emissie op de kwetsbare gebieden is verminderd, het welzijn voor mensen verbeterd, de agrarische structuur verbeterd omdat het bedrijf elders duurzaam continueert resp. vrijkomende agrarische grond wordt toegedeeld aan andere bedrijven).

     

Het selectiecriterium Haalbaarheid

Bezien wordt wat de haalbaarheid van de uitvoering van het project bedrijfsverplaatsing is. Hierbij

worden de volgende aspecten in samenhang bezien

a. de kwaliteit van het projectplan.

De kwaliteit van het projectplan zal door de adviescommissie worden beoordeeld aan de hand

van de volgende criteria:

* kwaliteit (deskundigheid, ervaring) van de projectleider,

* hoe realistisch is het plan,

* zijn relevante partijen in voldoende mate bij de uitvoering van het plan betrokken,

* kent het project een realistische planning, opzet en begroting,

b. de mate waarin risico-factoren zijn onderkend en beheersbaar gemaakt zijn.

Hierbij zal door de adviescommissie gekeken worden naar

* zekerheid van beschikbaarheid noodzakelijke eigen middelen van alle betrokken partijen

* zekerheid beschikbaar komen noodzakelijke vergunningen

* zekerheid van deelname meest relevante partijen aan volledige traject.

  

Score

0 punten: het project scoort negatief op beide aspecten

1 punt: het project scoort onvoldoende tot matig op één of beide van genoemde aspecten

2 punten: het project scoort ten minste voldoende op beide genoemde aspecten

3 punten: scoort ruim voldoende op beide aspecten

4 punten: het project scoort goed op ten minste één van genoemde aspecten, en ten minste voldoende op het andere aspect

5 punten : project scoort zeer goed op beide genoemde aspecten.

 

Dit criterium wordt relatief minder zwaar gewogen en heeft daarom een wegingsfactor 1.

   

Urgentie / noodzakelijkheid opgave

Hierbij gaat het om de vraag in hoeverre de opgave(n) die aangepakt worden geïdentificeerd zijn als opgaven die noodzakelijk aangepakt dienen te worden en op welke termijn die aanpak noodzakelijk is. Zo zal er bij ligging van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf buiten een aangewezen (reserve)glas-tuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw sprake zijn van een noodzakelijke opgave die onmiddellijk of op korte termijn aangepakt dient te worden en dus hoog scoren, terwijl verplaatsing van glastuinbouwbedrijven die gelegen zijn in een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of regionaal cluster glastuinbouw geen noodzakelijke opgave is.

 

Score

0 punten: Ligging van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf in een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of regionaal cluster zonder zicht op realisatie.

1 punt: Ligging te verplaatsen glastuinbouwbedrijf in een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw én binnen 3 jaar gerealiseerd

2 punten: Ligging te verplaatsen glastuinbouwbedrijf in een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw én binnen 2 jaar gerealiseerd

3 punten: Ligging te verplaatsen glastuinbouwbedrijf in een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw én binnen 1 jaar gerealiseerd

4 punten: Ligging te verplaatsen glastuinbouwbedrijf buiten een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw én binnen 3 jaar gerealiseerd

5 punten: Ligging te verplaatsen glastuinbouwbedrijf buiten een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw én binnen 2 jaar gerealiseerd

 

Dit criterium wordt relatief zwaar gewogen en heeft daarom een wegingsfactor 2.

   

Efficiëntie

De efficiëntie wordt berekend door de gevraagde subsidie (maximaal 1 miljoen euro) te delen door het geïndexeerd aantal vierkante meter te saneren kas. Hierbij wordt het aantal vierkante meters te saneren kas geïndexeerd door dit aantal te vermenigvuldigen met de volgende factor:

 • voor een sanering van glas in een in beleidsdocumenten expliciet aangewezen natuurnetwerk, groene ontwikkelingszone of grondwaterbeschermingsgebied: factor 2;

 • voor een sanering van glas in een in beleidsdocumenten expliciet aangewezen nationaal landschap of als waardevol aangewezen open gebied: factor 1,8,;

 • voor een sanering van glas in een in beleidsdocumenten expliciet aangewezen extensiveringsgebied glastuinbouw: factor 1,6;

 • voor een sanering van glas in een in beleidsdocumenten expliciet aangewezen overige aangewezen gebieden: factor 1,4.

 

De score wordt bepaald door de verhouding van de aangevraagde subsidie gedeeld door het geïndexeerd aantal te saneren m2 glas ten opzichte van het ‘gemiddeld subsidiebedrag/m2 geïndexeerd gesaneerd glas (€/m2):

 

Het gemiddeld subsidiebedrag/m2 geïndexeerd gesaneerd glas wordt hierbij gedefinieerd als: het gemiddelde over de afgelopen drie jaar van de verleende subsidies voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gedeeld door het geïndexeerd aantal m2 gesaneerd glas van de betreffende verplaatste glastuinbouwbedrijven (€/m2).

Gerekend over de afgelopen drie jaar bedraagt het gemiddeld subsidiebedrag per geïndexeerd gesaneerd vierkante meter glasoppervlak € 14,30.

 

Score:

0 punten: indien de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas meer bedraagt dan € 18,- per m²;

 

1 punt: indien de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas ligt tussen € 16,- en € 18,- per m²;

 

2 punten: indien de gevraagde subsidie, in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, ligt tussen € 14,50- en € 16,- per m²;

 

3 punten: indien de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, ligt tussen € 14,- en € 14,50 per m²;

 

4 punten: indien de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, ligt tussen € 12,- en € 14.50 per m²;

 

5 punten: indien de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, lager is dan € 12,- per m².

 

Gelet op het belang dat de provincie hecht aan efficiëntie is de wegingsfactor van dit criterium 3.

 

Eindscore

De eindscore wordt berekend door het aantal punten per criterium te vermenigvuldigen met het aantal punten van de wegingsfactor en vervolgens de gewogen punten bij elkaar op te tellen.

 

Criterium

Wegingsfactor

Maximum score

Effectiviteit

2

10

Haalbaarheid

1

5

Urgentie

2

10

Efficiëntie

3

15

   

Het maximum aantal te behalen punten bedraagt derhalve 40 punten.

Er moet minimaal 60% van het totaal aantal te behalen punten bedragen van de maximumscore dat is 24 punten. Dit betekent dat aanvragen die minder dan 24 punten scoren niet worden meegenomen met de rangschikking in het kader van de tender.

 

Rekenvoorbeeld

Glastuinbouwbedrijf X gaat verplaatsen, naast de te verplaatsen locatie worden er ook zogenaamde sprokkellocaties ingebracht om te slopen. Het aantal vierkante meters glasopstand dat wordt gesloopt is als volgt verdeeld over de verschillende landschapstypen.

   

 

Index

geïndexeerd aantal m²

 
 
 
 

Natuurnetwerk

4.000

2.0

8.000

Nationaal landschap

4.000

1.8

7.200

Extensiveringsgebied

10.000

1.6

16.000

Overig

10.000

1.4

14.000

Overig (500m² paddenstoel)

2.500

1.4

3.500

Totaal

30.500

 

48.700

   

De investering op de nieuwe locatie bedraagt € 3.000.000.

De subsidie op basis van de investering bedraagt 40% over € 3.000.000 = € 1.200.000

De subsidie per m² bedraagt € 25 en over 30.500 m² = € 762.500

De subsidie kan nooit meer dan € 1.000.000 bedragen, in dit voorbeeld wordt de subsidie gemaximeerd door het aantal te slopen m² glasopstand, te weten € 762.500.

Het gemiddeld subsidiebedrag per geïndexeerde m² te slopen glasopstand bedraagt in dit voorbeeld € 15,66 (= € 762.500/48.700 m2) en levert 2 punten op.

Indien de aanvrager € 500.000,- subsidie vraagt, dan bedraagt het gemiddelde subsidiebedrag per geïndexeerde m² € 10,27 (= € 500.000/48.700 m2), dit levert 5 punten op.