Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

en de burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gezien het advies van 19 juni 2018 inzake de voorstellen tot het invoeren van ambtelijk horen;

gelet op artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, derde lid van de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Besluiten

vast te stellen het navolgende

Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

Artikel 1

 • 1.

  Het horen van de bezwaarmakers van de in de artikel 2 genoemde categorieën vindt plaats door een ambtelijke commissie als bedoeld in artikel 7:5, eerste lid onder b van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde commissie bestaat uit:

  • a.

   de teamleider Bezwaar & Beroep van het Juridisch Kenniscentrum, onderdeel van het Servicecentrum Drechtsteden, als voorzitter

  • b.

   een medewerker van het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de teamleider Bezwaar & Beroep wordt hij vervangen door:

  • a.

   een senior jurist Bezwaar & Beroep van het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden, of

  • b.

   door een andere in overleg met de gemeente Hardinxveld-Giessendam door de teamleider Bezwaar & Beroep aan te wijzen medewerker van het Juridisch Kenniscentrum, of

  • c.

   door een andere per zaak door de portefeuillehouder aan te wijzen ambtenaar.

Artikel 2

De in artikel 1, eerste lid bedoelde categorieën van bezwaarschriften zijn de bezwaarschriften die niet vallen onder de in artikel 2, tweede lid van de Verordening commissie bezwaarschriften genoemde categorieën.

Artikel 3

 • 1.

  De ambtelijke commissie past de wettelijke bepalingen toe die van toepassing zijn op het horen.

 • 2.

  De ambtelijke commissie draagt er zorg voor dat een verslag wordt opgemaakt van de hoorzitting en stelt een advies op in de vorm van een concept beslissing op bezwaar.

 • 3.

  De ambtelijke commissie is bevoegd om, indien zij daartoe aanleiding ziet, in overleg met betrokkenen te trachten te komen tot een oplossing in der minne die tegemoet komt aan het bezwaar.

 • 4.

  De ambtelijke commissie dient zich in te spannen om de afdoening van het bezwaar binnen de wettelijke termijn mogelijk te maken.

 • 5.

  De vakafdelingen en het Juridisch Kenniscentrum zijn verplicht alle medewerking te verlenen en tijdig alle noodzakelijke informatie aan de ambtelijke commissie beschikbaar te stellen.

Artikel 4

Deze regeling treedt gelijktijdig in werking met de ‘Verordening commissie bezwaarschriften 2018' daags na de publicatie van deze verordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam d.d. 19 juni 2018.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Robert ’t Hoen MPM D.A. Heijkoop

Ondertekening