Archiefverordening gemeente Zundert 2018

Geldend van 13-10-2018 t/m heden

Intitulé

Archiefverordening gemeente Zundert 2018

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14-08-2018;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 11-09-2018;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet; artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet en de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995,

besluit

vast te stellen de Archiefverordening Gemeente Zundert 2018

Artikel 1 Zorgplicht burgemeester en wethouders

 • 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

 • 2. Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2 Taken gemeentearchivaris

 • 1. De gemeentearchivaris brengt jaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijk organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2. De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan burgemeester en wethouders over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3 Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4 Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De archivaris kan met instemming van de rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5 Intrekking oude verordening

De Archiefverordening gemeente Zundert 2007 wordt ingetrokken

Artikel 6 Inwerkintreding

Deze verordening treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening gemeente Zundert 2018

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 25-09-2018,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff