Nadere Regeling subsidie NT2 onderwijs gemeente Someren

Geldend van 19-10-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere Regeling subsidie NT2 onderwijs gemeente Someren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

overwegende dat:

dat het om redenen van eenduidigheid wenselijk is om een nadere regeling vast te stellen inzake de subsidiëring NT2 onderwijs aan de schoolbesturen van het basisonderwijs

gelet op:

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Someren 2016 en het Visiedocument NT2 onderwijs in Asten en Someren d.d. juni 2016

b e s l u i t :

vast te stellen de Nadere Regeling subsidie NT2 onderwijs gemeente Someren

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College:

  college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  IVO-velden:

  indicatiestelling voorzieningen in onderwijsondersteuning;

 • c.

  Nieuwkomersklas:

  de nieuwkomersklas biedt 5 dagen per week een intensief onderwijsprogramma aan NT2 kinderen korter dan 1 jaar in Nederland, gericht op het leren van de Nederlandse taal en het voorbereiden op deelname aan het reguliere onderwijs;

 • d.

  NT2 kinderen:

  kinderen die een andere moedertaal spreken dan het Nederlands, al langer dan 1 jaar in Nederland zijn, deel hebben genomen aan de nieuwkomersklas in Someren (of gelijkwaardige voorziening in een andere gemeente) en extra ondersteuning nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal;

 • e.

  Schoolbesturen:

  de schoolbesturen voor basisonderwijs in Someren: PRODAS en PLATOO;

 • f.

  Subsidieverordening:

  de Algemene subsidieverordening gemeente Someren 2016;

 • g.

  Visiedocument:

  Visiedocument Asten en Someren juni 2016;

Artikel 2 Doel

Deze nadere regeling richt zich op de subsidiëring van arrangementen NT2 onderwijs zoals genoemd op pagina 6 van het Visiedocument. Deze arrangementen hebben tot doel dat NT2 kinderen kunnen deelnemen aan het reguliere basisonderwijs.

Artikel 3 Toepassing

 • 1.

  De nadere regeling is van toepassing op de schoolbesturen van het basisonderwijs in Someren.

 • 2.

  Bij de uitvoering van de arrangementen NT2 onderwijs is het bepaalde in het Visiedocument van toepassing.

 • 3.

  Deze nadere regeling is van toepassing met ingang van het schooljaar 2017-2018.

Artikel 4 Subsidiecriteria

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor NT2 kinderen op basis van een score die wordt bepaald aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  termijn verblijf in Nederland;

 • b.

  aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd;

 • c.

  aantal jaren basisonderwijs gevolgd;

 • d.

  mate van extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO-velden.

De berekening van de scores is in bijlage I opgenomen.

Artikel 5 Subsidiebedragen

Het NT2 kind met de hoogste score ontvangt het hoogste bedrag volgens onderstaande lijst. Vervolgens wordt de subsidie conform de lijst opgebouwd tot maximaal het jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebudget.

budget

€ 27.000,00

NT2 ll.

subsidie

1

€ 2.400,00

2

€ 2.400,00

3

€ 2.400,00

4

€ 2.400,00

5

€ 2.400,00

6

€ 1.500,00

7

€ 1.000,00

9

€ 1.000,00

10

€ 1.000,00

11

€ 1.000,00

12

€ 1.000,00

13

€ 1.000,00

14

€ 1.000,00

15

€ 1.000,00

16

€ 1.000,00

17

€ 1.000,00

18

€ 1.000,00

19

€ 1.000,00

20

€ 1.000,00

€ 27.000,00

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie NT2 onderwijs wordt schriftelijk door het schoolbestuur ingediend voor de basisscholen in Someren. De aanvraag wordt gericht aan het college.

 • 2.

  De aanvraag dient uiterlijk 15 oktober van het betreffende schooljaar bij de gemeente te zijn ingediend.

 • 3.

  De aanvraag omvat een overzicht van het aantal NT2 kinderen dat op basis van deze nadere regeling in aanmerking kan komen voor een subsidie, met als peildatum 1 oktober van het betreffende schooljaar

 • 4.

  Indien de aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het college besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5.

  Het college beslist binnen 8 weken op de aanvraag.

Artikel 7 Subsidieverantwoording en –vaststelling

 • 1.

  Het schoolbestuur dient jaarlijks aan het einde van het schooljaar waarop de subsidie betrekking heeft, doch vóór 1 augustus, een verantwoording van de uitgaven in, alsmede een evaluatie.

 • 2.

  De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de arrangementen NT2 onderwijs waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht;

  • een overzicht van de resultaten en taalvorderingen van de NT2 kinderen die deel hebben genomen aan de arrangementen NT2 onderwijs;

  • en de hieraan verbonden uitgaven.

 • 3.

  Aan de hand van de overgelegde gegevens stelt het college binnen 8 weken de subsidie definitief vast.

Artikel 8 Subsidieplafond

Om te voorkomen dat het subsidiebudget NT2 onderwijs wordt overgeschreden wordt een subsidieplafond ingesteld. Aanvragen die het budget overschrijden worden zonder verdere motivatie afgewezen.

Artikel 9 Aanvullende bevoegdheid

In die gevallen, waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regeling kan worden aangehaald als de ‘Nadere regeling subsidie NT2 onderwijs gemeente Someren 2017’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren d.d. 5 september 2017,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

de burgemeester,

A.P.M. Veltman

Bijlage 1 bij Nadere regels subsidie NT2 onderwijs Someren 2017

Artikel 4

Subsidiecriteria

a. Termijn verblijf in Nederland:

Na

Score

1 jaar

10

2 jaar

9

3 jaar

8

4 jaar

7

enz.

b. Aantal maanden voorschoolse voorziening gevolgd:

Na

Score

00 tot 06 maanden

5

06 tot 12 maanden

4

12 tot 18 maanden

3

18 tot 24 maanden

2

24 tot 30 maanden

1

30 maanden of meer

0

c. Aantal jaren basisonderwijs gevolgd in Someren en elders, vergelijkbaar met niveau in Nederland:

Na

Score

0 jaar

10

1 jaar

9

2 jaar

8

3 jaar

7

4 jaar

6

enz.

d. Extra ondersteuning op basis van de informatie uit de IVO velden:

Score

26-30 uur per week

8

21-25 uur per week

7

16-20 uur per week

6

11-15 uur per week

5

07-10 uur per week

4

05-06 uur per week

3

03-04 uur per week

2

01-02 uur per week

1