Verordening winkeltijden Enschede 2018

Geldend van 09-10-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Enschede 2018

De raad van de gemeente Enschede,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2018;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen

de Verordening Winkeltijden Enschede 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag;

 • Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • Winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

 • Winkel in levensmiddelen: een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, niet zijnde sterke drank als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de Drank- en Horecawet;

 • Binnenstad: het gebied tussen de Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Ledeboerstraat, Burgemeester Edo Bergsmalaan, Beltstraat, Nijverheidstraat, Piet Heinstraat en Stationsplein;

 • Wet: De Winkeltijdenwet

VRIJSTELLINGEN

Artikel 2. Vrijstelling winkels in levensmiddelen

 • 1. Voor alle winkels in levensmiddelen geldt een vrijstelling van de verboden in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet (opening op zondag en op feestdagen).

 • 2. Aan de vrijstelling in het eerste lid is de volgende voorwaarde verbonden: Winkels mogen op zondagen en op feestdagen tussen 12.00 uur en 22.00 uur geopend zijn.

 • 3. De vrijstelling geldt niet op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag.

Artikel 3. Vrijstelling overige winkels

 • 1. Voor alle overige winkels, niet zijnde een winkel in levensmiddelen, geldt een vrijstelling van de verboden in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet (opening op zondag en op feestdagen).

 • 2. Aan de vrijstelling in het eerste lid is de volgende voorwaarde verbonden: Winkels mogen op zondagen en op feestdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur geopend zijn.

 • 3.

  De vrijstelling geldt niet op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag .

Artikel 4. Nadere regels

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen bij nadere regels aan de in artikel 2 en 3 genoemde vrijstelling voorschriften en/of beperkingen verbinden.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in het geval van grote evenementen waarbij de openbare orde en/of veiligheid in het geding is, besluiten dat winkels op zondag gesloten moeten blijven.

ONTHEFFINGEN

Artikel 5. Ontheffingen voor bijzondere gelegenheden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen ten behoeve van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 2. Een ontheffing kan alleen worden verleend voor feestelijkheden, bijeenkomsten, evenementen, veilingen, beurzen, muziekfestivals, kunstateliers en galeries.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften en/of beperkingen aan de ont- heffing verbinden.

Artikel 6. Ontheffing voor avond- en/of nachtopenstelling

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor winkels in levensmiddelen op werkdagen tussen 22.00 uur en 6.00 uur en op zon- en feestdagen tussen 0.00 en 6.00 uur en tussen 22.00 uur en 24.00 uur.

 • 2. Voor ontheffingen voor openstelling tussen 0.00 en 6.00 uur gelden de volgende voorwaarden:

 • Het betreffende winkelpand is gelegen aan een doorgaande weg (geen 30km zone);

 • Het winkelpand ligt in een gebied met gemengde functies;

 • Er is voldoende parkeergelegenheid bij het winkelpand;

 • Het winkelpand ligt in of tegen de rand van de binnenstad;

 • Er mag in de winkel geen sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet worden verkocht.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen ten behoeve van incidentele verkoop van producten anders dan levensmiddelen.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen voorschriften en/of beperkingen aan de ontheffing verbinden.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 8. Weigeringsgrond ontheffingen

Een ontheffing kan onder meer worden geweigerd in de volgende gevallen:

 • a.

  Indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel;

 • b.

  Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden die aan de ontheffing worden gesteld;

 • c.

  Indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

 • d.

  Indien de aanvrager bij een eerdere verlening van een ontheffing de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet of ten dele niet is nagekomen en het vermoeden gerechtvaardigd is dat indien de ontheffing wordt verleend, de aanvrager ook de aan deze ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zal naleven.

Artikel 9.

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  Ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  Verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  De exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  Aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen 6 maanden na afgifte van de ont- heffing;

 • f.

  De houder dit verzoekt.

ALGEMEEN

Artikel 10. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn be last de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Winkeltijdenverordening Enschede 2013 wordt ingetrokken. Met deze intrekking worden ook de door burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regels die op deze verordening waren gebaseerd ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Winkeltijdenverordening Enschede 2013 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking 1 dag na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Enschede 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Enschede in de vergadering van 1 oktober 2018.

De Griffier, de Voorzitter,

R.M. Jongedijk dr. G.O. van Veldhuizen