Regeling vervallen per 01-01-2019

Nadere regels voor subsidiëring innovatie versterking ondernemerschap 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Nadere regels voor subsidiëring innovatie versterking ondernemerschap 2018

Z-2018/019985

Burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen,

gelet op de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de Nadere regels voor subsidiëring innovatie versterking ondernemerschap 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

 • b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

Artikel 2. Besluit

Raadsbrief 22 juni 2017 inzake Uitvoering Citymarketing Amstelveen: “voor 2018 is (op proef) een budget beschikbaar voor versterking van het ondernemerschap. Elk kwartaal kunnen initiatieven van ondernemers ingediend worden bij de Accountmanagers Bedrijven die de initiatieven toetsen en voorleggen aan de klankbordgroep. Aan de hand van nog op te stellen criteria door de gemeente en het beschikbare budget bepaalt deze aan het begin van het daaropvolgende kwartaal welke initiatieven kansrijk zijn en of er een (deel van) de gevraagde bijdrage beschikbaar komt.

Artikel 3. Projecten/activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De initiatieven moeten bijdragen aan de versterking van de economische structuur van Amstelveen en/of aan de positionering van Amstelveen als vestigingsplaats voor bedrijven. Uitgangspunt is 50/50 cofinanciering. Mocht een initiatief niet financieel gehonoreerd worden, dan kan uiteraard altijd in de promotionele sfeer aandacht gegeven worden aan het initiatief. Uiterlijk eind 2018 zal bekeken worden of het innovatiebudget uitgebreid kan worden naar een ondernemersfonds zoals dat in meerdere gemeenten is ingesteld”.

Artikel 4. Algemene bepalingen

 • 1. De innovatieve projecten/activiteiten/initiatieven dienen in Amstelveen plaats te vinden.

 • 2. Er is sprake van samenwerking tussen en met lokale partners, zoals culturele instellingen, bedrijven en organisaties.

 • 3. Bijdragen vanuit de gemeente vinden alleen plaats op basis van co-financiering. Tegenover elke euro die de gemeente bijdraagt staat in elk geval 1 euro van de initiatiefnemers.

 • 4. Een bijdrage wordt uitsluitend verleend aan projecten/ activiteiten/initiatieven met een openbaar karakter.

 • 5. Bij het bereiken van publiek wordt gelet op een breed publieksbereik.

 • 6. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018 en gelden tot en met 31 december 2018.

Artikel 5. Inhoudelijke beoordeling

Een aanvraag voor een bijdrage wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • a. de bijdrage aan de versterking van de economische structuur van Amstelveen en/of

 • b. de bijdrage aan de positionering van Amstelveen als vestigingsplaats voor bedrijven en/of

 • c. de mate van vernieuwing en/of

 • d. in hoeverre het project/de activiteit/initiatief aanvullend is op het reeds bestaande aanbod binnen de gemeente en/of

 • e. in hoeverre er sprake is van cross-overs en samenwerking tussen verschillende sectoren.

Artikel 6. Indieningstermijn

 • 1. Een aanvraag voor een bijdrage dient tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit schriftelijk ingediend te worden via een aanvraagformulier op www.amstelveen.nl.

 • 2. Aanvragen voor een bijdrage worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3. Een aanvraag wordt ingediend bij de Accountmanagers Bedrijven Amstelveen

 • 4. Toetsing en eventuele honorering vindt plaats na behandeling in de klankbordgroep, zijnde het Team Citymarketing.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Het bijdrageplafond bedraagt € 50.000,- per jaar.

 • 2. Het maximale bedrag per aanvraag is € 5.000,-.

Artikel 8. Eenmalige bijdrage

 • 1. De aanvraag moet gaan om een eenmalige bijdrage.

 • 2. De activiteiten worden uitgevoerd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.

Artikel 9. Discriminatie

 • 1. Subsidie wordt in ieder geval niet verleend indien:

  • a.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • b.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a. plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet die maatregelen treft welke onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de aanvrager mogen worden verwacht.

 • 2. Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 11. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2018.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring innovatie versterking ondernemerschap 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018.

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst

De burgemeester,

drs. H.B. Eenhoorn