Subsidieregeling buitensport gemeente Eersel 2018

Geldend van 05-10-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Subsidieregeling buitensport gemeente Eersel 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Eersel;

Gelet op: Het Toekomstbestendig Accommodatiebeleid 2017-2020;

Overwegende dat: de gemeenteraad met de vaststelling van het Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020 heeft besloten dat voor buitensportaccommodaties vanaf 2018 de gemeentelijke netto kosten in rekening gebracht gaan worden en hier tegenover een subsidie per vereniging komt te staan;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Subsidieregeling buitensport gemeente Eersel 2018

als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor toepassing van deze subsidieregeling wordt verstaan onder

Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het college verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als bepaling voor aan de gemeente geleverde diensten.

Budgetsubsidie: een eenmalige, een eenjarige of een meerjarige subsidie, waarbij vooraf voor een bepaalde periode voor een bepaalde voorziening eventueel met een experimenteel karakter, een vast bedrag aan middelen wordt toegekend.

Gemeente: de gemeente Eersel.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel.

Sportvereniging: een buitensportvereniging in de gemeente Eersel aan wie door de gemeente kosten worden doorberekend voor het gebruik van hun accommodatie.

Accommodatie: noodzakelijke basisvoorziening voor het (in competitieverband) beoefenen van een sport.

Actief lid: hij of zij die bij de sportvereniging op de peildatum activiteiten verricht die gekoppeld zijn aan de doelstelling van de sportvereniging in casu in competitieverband of recreatief sporten.

Peildatum: 1 januari voorafgaand het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Gemeentelijke netto kosten: Dit betreffen de geraamde kosten voor buitensport in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft verminderd met de kapitaallasten en de door de vereniging te betalen huur per speelveld. Deze netto kosten worden deels rechtstreeks en deels via een algemene methode toegerekend aan de vereniging.

Artikel 2 Doel subsidiëring

De subsidiëring op grond van deze regeling heeft tot doel een tegemoetkoming te verlenen in de in rekening gebrachte kosten van het gebruik van een accommodatie.

Artikel 3 Reikwijdte verordening

Deze verordening is van toepassing voor alle buitensportverenigingen in de gemeente Eersel die van de gemeente kosten in rekening gebracht krijgen voor het gebruik van hun accommodatie.

Artikel 4 Beleid

Op de uitvoering van deze regeling is het beleid van toepassing dat is opgenomen in het door de gemeenteraad van Eersel vastgestelde Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020.

Artikel 5 Subsidie

 • 1.

  De subsidie per sportvereniging is voor de jaren 2018 en 2019 gelijk aan de gemeentelijk netto kosten per sportvereniging (zie ook definitie in artikel 1 lid i)

 • 2.

  De subsidie per sportvereniging is vanaf 2020 gelijk aan de gemeentelijke netto kosten met een maximum van € 150,-- per actief lid per vereniging.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt voor de breedtesporten (hockey, atletiek en honkbal) vanaf 2020 aanvullend dat indien de gemeentelijke netto kosten groter zijn dan €214,-- een maximum subsidie ter hoogte van 70% van de gemeentelijke netto kosten per vereniging

 • 4.

  De bedragen zoals genoemd in lid 2 en 3 van resp. €150,00 en €214,00 worden vanaf subsidiejaar 2021 jaarlijks verhoogd met een percentage gelijk aan dat waarmee het prijsindexcijfer over het voorgaande jaar van subsidieaanvraag is gestegen ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar. Onder prijsindexcijfer wordt verstaan de consumentenprijzen prijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100).

Artikel 6 De aanvraag tot subsidieverlening en beslistermijn

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidie wordt ingediend voor 1 maart voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Voor de jaren 2018 en 2019 is dit 1 maart 2018.

 • 2.

  Voor de aanvraag van de subsidie kan gebruik gemaakt worden van het via de website van de gemeente digitaal op te vragen en in te dienen formulier.

 • 3.

  De aanvraag wordt getoetst aan de bouwstenen van het in artikel 4 genoemde beleid.

 • 4.

  Het college beslist op een (volledige) aanvraag om subsidie binnen 10 weken na de datum van ontvangst. De beslissing kan eenmaal met twee weken worden verdaagd.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college wijst de subsidieaanvraag af indien de voorziening niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2 en/of 3 en/of 6 van deze regeling.

 • 2.

  Het college wijst de subsidieaanvraag eveneens af indien de aanvrager:

  • a.

   in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid, of

  • b.

   failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 8 Nadere regels en onvoorziene situaties

 • 1.

  Het college is bevoegd over onderwerpen in deze verordening genoemd, nadere regels te stellen;

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet neemt het college de nodige beslissingen.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen van een of meer bepalingen van deze regeling afwijken dan wel buiten toepassing laten, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt aangehaald als “Subsidieregeling buitensport gemeente Eersel 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten op 19 december 2017