Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 2 oktober 2018 tot vaststelling van de Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018

Geldend van 06-10-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 2 oktober 2018 tot vaststelling van de Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 21 van de Wet personenvervoer 2000;

Overwegende dat het wenselijk is de Regeling Vaststelling Kenmerken en Startvoorwaarden Buurtbusprojecten Provincie Zuid-Holland 2006 te vervangen door een nieuwe regeling;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018

Artikel 1. Definitie

Een buurtbusproject is een vorm van openbaar vervoer in een bepaald gebied waarbij de dienstregeling wordt uitgevoerd met buurtbussen door een vereniging met vrijwillige chauffeurs.

Artikel 2. Aanmelding en start buurtbusproject

 • 1.

  Een ieder kan bij gedeputeerde staten een gebied aanmelden voor een buurtbusproject, voor zover dit project geheel of gedeeltelijk zal worden uitgevoerd binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde concessiegebieden openbaar vervoer.

 • 2.

  Na ontvangst van een aanmelding besluiten gedeputeerde staten of het gebied in aanmerking komt voor een buurtbusproject met inachtneming van de in artikel 3 genoemde voorwaarden en na kennis genomen te hebben van het advies van de betrokken colleges van burgemeester en wethouders, van de betrokken concessiehouder voor het verrichten van het openbaar vervoer en van de besturen van eventuele aangrenzende buurtbusprojecten.

 • 3.

  Een aanmelding dient vergezeld te gaan van een overzicht waarin is aangegeven op welke wijze aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden wordt voldaan.

 • 4.

  Indien het vervoergebied van het aangemelde buurtbusproject zich uitstrekt tot buiten de in het eerste lid genoemde grenzen, plegen gedeputeerde staten overleg met de concessieverleners van het aangrenzende gebied.

Artikel 3. Startvoorwaarden

Een gebied komt in aanmerking voor de uitvoering van een buurtbusproject indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de inwoners wonen minimaal 800 meter van een reguliere voorziening van het openbaar vervoer;

 • b.

  de buurtbus doet geen afbreuk aan andere bestaande openbaarvervoersdiensten van de oncessiehouder en eventuele CVV-projecten;

 • c.

  er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar;

 • d.

  het gebied is zodanig van aard en omvang dat de inzet van één buurtbus gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Beëindiging buurtbusproject

Gedeputeerde staten kunnen een buurtbusproject beëindigen indien:

 • a.

  niet meer wordt voldaan aan één of meerdere onder artikel 3 genoemde voorwaarden;

 • b.

  de vereniging het project wil beëindigen;

 • c.

  de vervoerder regulier openbaar vervoer wil aanbieden;

 • d.

  de vereniging is opgehouden te bestaan;

Artikel 5. Intrekking

De Regeling Vaststelling Kenmerken en Startvoorwaarden Buurtbusprojecten Provincie Zuid-Holland 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 7

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Zuid-Holland 2018.

Den Haag, 2 oktober 2018

Ondertekening

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Drs. H.M.M. Koek, secretaris

Drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Algemeen

De Regeling vaststelling kenmerken en startvoorwaarden buurtbusprojecten Provincie Zuid-Holland 2018 is de regeling waarmee de provincie bepaalt in welke gebieden buurtbusprojecten in aanmerking kunnen komen voor provinciale subsidie. Doelstelling van de regeling is om in gebieden waar geen reguliere voorziening van het openbaar vervoer bestaat, een buurtbus uitgevoerd door een vereniging met vrijwillige chauffeurs mogelijk te maken. Voor de buurtbusvereniging geldt een aantal kenmerken en er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Met deze integrale herziening wordt de Regeling uit 2006 geactualiseerd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel beschrijft wat de provincie verstaat onder een buurtbusproject.

Artikel 2

In dit artikel is beschreven hoe een buurtbusproject kan worden aangemeld bij het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. In het geval het buurtbusproject wordt uitgevoerd buiten de vastgestelde concessiegebieden openbaar vervoer van de provincie, zal het college eerst overleg voeren met de betreffende concessieverleners.

Artikel 3

Dit artikel beschrijft aan welke voorwaarden een buurtbusproject moet voldoen, om in aanmerking te komen voor uitvoering en provinciale subsidie van de instandhouding van de buurtbusvereniging.

Artikel 4

In dit artikel worden de omstandigheden vermeld die aanleiding kunnen zijn voor het besluit van gedeputeerde staten om een buurtbusproject te beëindigen.

Artikel 5

Met dit besluit wordt de Regeling Vaststelling Kenmerken en Startvoorwaarden Buurtbusprojecten Provincie Zuid-Holland 2006 ingetrokken.

Artikel 6

Dit artikel geeft aan wanneer de regeling in werking treedt.

Artikel 7

Dit artikel vermeldt de titel van de regeling.