Regels vergunningen speelautomatenhallen

Geldend van 15-10-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 15-02-2018

Intitulé

Regels vergunningen speelautomatenhallen

1 INLEIDING

De gemeenteraad Zandvoort heeft na het doorlopen van een participatietraject, op 23 januari 2018, de kaders van het beleid op het gebied van de speelautomatenhallen in de Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort vastgesteld. Deze beleidsregel is een aanvulling op deze kaders voor zover het mijn bevoegdheid betreft. Het richt zich op de vergunning houden speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.

Aanleiding

Op basis van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI: NL: RVS:2016;2927) moet ik beleid Transparante vergunningsverdelingsprocedure voor speelautomatenhallen opstellen. Rekening dient in dit beleid te worden gehouden met het beginsel van gelijke kansen voor derden op de vergunning houden speelautomatenhal.

In de Verordening Speelautomatenhallen is in artikel 11 bepaald dat in het kader van overgangsrecht de huidige vergunninghouders tot 1 januari 2027 eenmalig een exploitant kunnen voordragen.

Deze mogelijkheid tot voordracht, heeft invloed op de looptijd van de door mij te verlenen vergunningen voor speelautomatenhallen. Ik ben bereid onder de in deze beleidsregels opgenomen voorwaarden mee te werken aan verlenging van de looptijd van de vergunning houden speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning speelautomaten.

Van belang is voorts dat vanwege de mogelijkheid van voordracht, ik voornemens was het beleid Transparante vergunningsverdelingsprocedure voor speelautomatenhallen niet eerder dan 1 januari 2027 in werking te laten treden. Op dat moment zou er beleid gaan gelden waarin een verdelingsprocedure voor de beschikbare vergunningen houden speelautomatenhal is opgenomen.

In verband met de geplande wijziging van de Verordening speelautomatenhallen, heb ik voorlopig Regels vergunningen speelautomatenhallen vastgesteld. In deze Regels is opgenomen zowel de vergunning houden speelautomatenhal als de aanwezigheidsvergunning speelautomaten voor 4 jaar met een optie van nog een 4 jaar kan worden verleend.

De Regels treden gelijk met de gewijzigde verordening in werking.

Tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2018 heeft het CDA echter een motie ingediend waarin specifiek aandacht wordt gevraagd voor de belangen van de ondernemers in Zandvoort. Ik heb in verband met deze aangenomen motie aangegeven bereid te zijn na te denken over het verruimen van de looptijd van de vergunning houden speelautomatenhal van maximaal 2 x 4 jaar naar 2 x 5 jaar. Ik pas rekening houdend met de motie de Regels vergunningen speelautomatenhallen zodanig aan dat nieuw beleid niet op 1 januari 2027, maar op 1 januari 2029 zal gaan gelden.

In de aan de motie aangepaste Regels vergunningen speelautomatenhallen geef ik aan welke regels tot uiterlijk 1 januari 2029 voor de vergunningen houden speelautomatenhallen en de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten gelden.

Deze Regels vervallen in ieder geval indien de gemeenteraad vóór 1 januari 2029 een nieuwe Verordening Speelautomatenhallen vaststelt en/of op het moment dat het beleid Transparante vergunningsverdelingsprocedure in werking treedt. Bovendien kan ik indien ik dit noodzakelijk acht op grond van een verandering van de omstandigheden/inzichten, deze regels vóór 1 januari 2029 wijzigen. Een reden voor wijziging kan bijvoorbeeld zijn aanpassing van de Wet op de kansspelen en jurisprudentie.

Wettelijk kader

Bij het opstellen van de regels houd ik rekening met onderstaande wetten en regelgeving.

 • Wet op de kansspelen de artikelen 30b lid 1 ,30c lid 1 onder b en 30f leden 1,2,3

 • Algemene wet bestuursrecht artikel 4:81 en Hoofdstuk 5 handhaving

 • Artikel 125 Gemeentewet

 • Wet BIBOB

 • Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort 2018

2 GEMEENTELIJKE VERGUNNINGEN SPEELAUTOMATENHAL

Er worden bij inwerkingtreding van de Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort in plaats van één in het vervolg, twee aparte vergunningen door mij verleend namelijk de vergunning houden speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning speelautomaten. Deze bevoegdheid bestond al op basis van de Wet op de kansspelen.

In hoofdstuk 3 staat een toelichting op/informatie over de in dit hoofdstuk gemaakte keuzes.

2.1 DE VERGUNNING HOUDEN SPEELAUTOMATENHAL

Kaders voor deze vergunning zijn opgenomen in de Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort 2018. Op basis van deze verordening kan ik maximaal 4 vergunningen houden speelautomatenhal verlenen. Bovendien wordt deze vergunning voor bepaalde tijd verleend.

2.1.1 LOOPTIJD VERGUNNING SPEELAUTOMATENHAL

De vergunning wordt met ingang van 1 januari 2019, voor 5 jaar verleend met een optie van nog eens 5 jaar.

2.1.2 VOORDRACHT VERGUNNING

De vergunninghouder draagt schriftelijk een kandidaat voor. Bij dit schrijven is het aanvraagformulier van bijlage 1 + de gevraagde stukken en gegevens van de potentiele kandidaat/exploitant gevoegd.

Indien een intrekkingsprocedure van de vergunning voor de vergunninghouder wordt gevolgd, kan hij geen voordracht doen. Aan een voorgedragen exploitant wordt deze vergunning voor de resterende looptijd van de vergunning verleend. Dat wil zeggen tot 1 januari 2024 of tot 1 januari 2029.

Mijn besluit om na een voordracht een vergunning houden speelautomatenhal te verlenen wordt bekendgemaakt op www.overheid.nl, de website van Zandvoort en de Zandvoortse Courant.

2.1.3 OPENINGSTIJDEN SPEELAUTOMATENHAL

De standaardregel is dat een speelautomatenhal vanaf 10:00 uur tot uiterlijk 03.00 uur voor bezoekers geopend mag zijn. Dit komt overeen met de huidige openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhallen.

2.2 INDIENINGSVEREISTEN VERGUNNING SPEELAUTOMATENHAL

In de Verordening Speelautomatenhallen is opgenomen welke gegevens/bescheiden bij het indienen van de aanvraag worden verstrekt. Voor onderstaande indieningsvereisten is het volgende van belang:

2.2.1 BELEID TER VOORKOMING VAN KANSSPELVERSLAVING

Van de exploitant wordt verwacht dat hij dit beleid in samenspraak met deskundigen op het gebied van verslavingszorg maakt. Ik kan de deskundigen hierover raadplegen. In het beleid dienen in ieder geval de volgende onderwerpen te zijn opgenomen:

 • a)

  op welke wijze de ondernemer/exploitant voorkomt dat minderjarigen de speelhal kunnen betreden (toegangscontrole);

 • b)

  met welke verslavingszorginstellingen de ondernemer samenwerkt (o.a. voor doorverwijzen van mensen die een gokprobleem hebben),

 • c)

  hoe de evaluatie- en verbetercyclus van het beleid eruit ziet en

 • d)

  hoe het opleidingen beleid eruit ziet (voor de cursussen kansspelproblematiek).

Ik zal de ondernemer/ exploitant verzoeken om binnen een door mij gegeven termijn, een nader/gewijzigd beleid in te leveren als de eerder genoemde onderwerpen niet in het beleid zijn opgenomen. Niet voldoen aan dit verzoek betekent dat de aanvraag niet compleet is/niet aan de indieningsvereisten voldoet en niet in behandeling wordt genomen.

2.2.2 BEWIJSSTUK VERSLAVINGSZORG

De Geestelijke gezondheidszorg Nederland (GGZ) verstrekt hiertoe een certificaat voor amusementscentra met een geldigheid van 3 jaar. Deze periode loopt niet gelijk met de looptijd van de vergunning houden speelautomatenhal.

Ik zal als ik dit nodig acht op elk moment, gedurende de looptijd van de vergunning de vergunninghouder verzoeken geldige Bewijstukken Verslavingszorg (certificaten) van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon, is van degene(n) die de onderneming vertegenwoordigt en de beheerder(s) te verstrekken. Dit doe ik in het belang van de verslavingspreventie.

Bij niet naleving van alle verplichtingen verband houdend met verslavingspreventie wordt de Kansspelautoriteit geïnformeerd.

2.3 DE AANWEZIGHEIDSVERGUNNING KANSSPELAUTOMATEN

2.3.1 LOOPTIJD AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

Deze vergunning verleen ik op basis van de Wet op de kansspelen. De vergunning wordt met ingang van 1 januari 2019, voor 5 jaar verleend met een optie van nog eens 5 jaar.

Op 1 januari 2019 vervallen alle vergunningen van de huidige vergunninghouders. De vergunninghouder of degene die door de vergunninghouder is voorgedragen vraagt vervolgens de vergunning houden speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning opnieuw aan. Als hij of de voorgedragen exploitant aan de wettelijke eisen voldoet wordt de aanwezigheidsvergunning (weer) voor maximaal 5 jaar verleend. De vergunning is dan geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029.

Aan een voorgedragen exploitant wordt deze vergunning voor de resterende looptijd van de vergunning verleend. Dus tot 1 januari 2024 of tot 1 januari 2029. De voorgedragen exploitant dient daarvoor wel aan de gestelde eisen van, bij of krachtens de Wet op de kansspelen te voldoen. Vanaf 2029 is paragraaf 2.4 van toepassing.

2.4 TRANSPARANTE VERGUNNINGSVERDELINGSPROCEDURE SPEELAUTOMATENHAL

Vanaf 1 januari 2029 geldt voor de verdeling van de vergunningen houden speelautomatenhal wat in het beleid “ Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal” daarover door mij is opgenomen.

Tot die tijd geldt wat in deze regels is opgenomen. Namelijk de mogelijkheid voor de huidige vergunninghouders om hun exploitatie voort te zetten of hun bedrijf over te dragen en daartoe een voordracht te doen.

Ik ben van plan om in 2027 te starten met het opstellen van het beleid “Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal”. In dat jaar zal ik bekend maken of en zo ja op welke wijze ik eventueel een participatietraject vorm zal geven.

2.5 WET BIBOB

Ik zal als ik dat in het belang van de Wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) noodzakelijk acht op elk moment gedurende de looptijd van zowel de vergunning houden speelautomatenhal als de vergunning kansspelautomaten, de vergunninghouder, verzoeken om een BIBOB formulier in te vullen en/of gegevens te verstrekken. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor als ik daartoe informatie/aanwijzingen ontvang van de politie, gemeentelijke handhavers en/of het Bureau BIBOB.

2.6 AANVRAAGPROCEDURE VERGUNNINGEN

2.6.1 AANVRAAGFORMULIER

Voor het indienen van de aanvragen vergunning houden speelautomatenhal en de vergunning dienen de twee door mij vastgestelde aanvraagformulieren gebruikt te worden (zie bijlagen). Aanvragen die op een andere wijze en/of niet volledig worden ingediend, worden door mij niet in behandeling genomen (de aanvrager wordt eerst in de gelegenheid gesteld alsnog op de juiste wijze een aanvraag te doen).

2.6.2 TIJDIG VERGUNNING AANVRAGEN

De vergunninghouder moet er voor zorgen dat hij tijdig (12 weken voor vervaldatum van de vergunning houden speelautomatenhal en/of de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten een volledig in behandeling te nemen aanvraag doet. Doet hij dit niet dan kan/kunnen de nieuwe vergunningen niet voor de vervaldatum van de vorige vergunningen worden verleend.

Voor de voorgedragen potentiele exploitant/kandidaat geldt dat hij de aanvraag 12 weken voorafgaand aan de datum waarop hij gebruik wenst te maken van de vergunningen dient aan te vragen.

Ik kan besluiten om gebruik te maken van mijn handhavingsbevoegdheden indien zonder vergunning wordt geëxploiteerd en/of kansspelautomaten in de hal aanwezig zijn. Dit in verband met de belangen waarop de vergunningen toezien.

Tevens wil ik ontmoedigen dat een exploitant een vergunning onder zich kan houden om de vrije markt te beïnvloeden. Dit verenigt zich niet met het beginsel gelijke kansen voor derden.

2.6.3 LEGES

Voor zowel de vergunning houden speelautomatenhal als de aanwezigheidsvergunning moet leges worden betaald. De verschuldigde leges voor de vergunning houden speelautomatenhal is opgenomen in de Legesverordening Zandvoort.

Voor de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten is de hoogte van de leges en de berekening voor het aantal speelautomaten opgenomen in het Speelautomatenbesluit.

2.6.4 MODEL AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

De Kansspelautoriteit is bezig met het ontwikkelen van een model aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten. Deze modelvergunning van de Kansspelautoriteit zal na gereedkomen, als basis voor de aanwezigheidsvergunning spelautomaten van Zandvoort dienen.

2.7 HANDHAVEN BESTUURSRECHTELIJK

Omdat een speelautomatenhal niet valt onder de definitie van horecabedrijf, maakt de hal geen onderdeel uit van de nota plezierig en veilig uitgaan in Zandvoort (voorheen Horecasanctiebeleid).Handhavingsmaatregelen in verband met de vergunningen, zijn daarom in deze regels opgenomen.

In de Verordening Speelautomatenhallen is opgenomen dat overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Naast de strafrechtelijke weg kan bestuursrechtelijk worden opgetreden tegen overtredingen. Onderstaande richt zich op de bestuursrechtelijke aanpak.

2.7.1 EXPLOITEREN ZONDER VERGUNNING HOUDEN SPEELAUTOMATENHAL

In artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhallen is opgenomen dat het verboden is zonder vergunning houden speelautomatenhal een hal te exploiteren.

 • a)

  Bij constatering van de overtreding door de politie en/of de gemeentelijke handhavers wordt een proces verbaal/rapport van bevindingen opgemaakt.

 • b)

  De overtreder ontvangt van mij een brief (last onder bestuursdwang). In deze brief is opgenomen dat de overtreder de gelegenheid krijgt om binnen een in de brief vermelde termijn, zelf de inrichting te sluiten.

 • c)

  Wordt van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt dan wordt de inrichting gesloten. De kosten voor sluiting worden verhaald op de overtreder.

 • d)

  Vraagt de overtreder een vergunning aan dan kan ik besluiten dat de speelautomatenhal gedurende de behandeling van de aanvraag voor publiek gesloten dient te blijven.

 • e)

  Als de exploitatie van de speelautomatenhal tevens in strijd is met het geldende bestemmingsplan/Omgevingsplan kan ook op basis van deze strijdigheid worden gehandhaafd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort.

2.7.2 KANSSPELAUTOMATEN ZONDER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

Op grond van artikel 34 Wet op de kansspelen vindt toezicht op naleving van Titel V paragraaf 2 door mij plaats. Er wordt door mij bestuursrechtelijk tegen overtredingen opgetreden. Dit gebeurt op de volgende wijze.

 • a)

  Na constatering van de overtreding door de politie en/of de gemeentelijke handhavers wordt een proces verbaal/rapport van bevindingen opgemaakt.

 • b)

  De Kansspelautoriteit wordt op de hoogte gesteld van de overtreding. De Kansspelautoriteit kan handhavend optreden tegen de houder van de door haar verleende exploitatievergunning. In geval de exploitant automaten opstelt zonder aanwezigheidsvergunning. Zij kan een boete of een last onder dwangsom opleggen.

 • c)

  Ik kan besluiten een dwangsom op te leggen en/of de kansspelautomaten meevoeren en opslaan.

 • d)

  Als de onder c genoemde maatregelen er niet toe leiden dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt kan ik besluiten de inrichting te verzegelen en wat zich daarop bevindt. De kosten worden op de overtreder verhaald.

 • e)

  Vraagt de overtreder een vergunning aan dan kan ik besluiten dat de speelautomatenhal gedurende de behandeling van de aanvraag voor publiek gesloten dient te blijven.

2.8 INTREKKEN VERGUNNING HOUDEN SPEELAUTOMATENHAL

De intrekkingsgronden van deze vergunning zijn opgenomen in de Verordening Speelautomatenhallen. Bij intrekking volg ik dezelfde procedure als bij intrekking van de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.

2.9 INTREKKEN AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

De intrekkingsgronden van deze vergunning zijn opgenomen in de Wet op de kansspelen. De vergunning kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht tevens worden ingetrokken indien de aan de vergunning verbonden beperkingen en voorschriften niet worden nageleefd.

De vergunning wordt in de volgende gevallen ingetrokken (artikel 30f lid 1 de Wet op de kansspelen):

 • a.

  indien de gegevens, die met het oog op de verkrijging der vergunning zijn verstrekt, zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest;

 • b.

  indien voor een inrichting, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder a en b, niet de vergunning van kracht is, die ingevolge de voor die inrichting geldende bepalingen is vereist;

 • c.

  indien niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 30d, vierde lid, onder a, geldende eisen.

In de volgende gevallen kan de vergunning worden ingetrokken (de leden 2 en 3 van artikel 30f van de Wet op de kansspelen en Algemene wet bestuursrecht):

 • a)

  indien de vergunninghouder de bij of krachtens Titel VA vastgestelde bepalingen heeft overtreden;

 • b)

  indien de vrees gewettigd is, dat het van kracht blijven der vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 • c)

  in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • d)

  Indien de voorschriften en beperkingen van de vergunning niet worden nageleefd.

Een mogelijke intrekkingsprocedure op basis van deze gronden stem ik af op de eventuele activiteiten van de Kansspelautoriteit.

Intrekking van zowel de vergunning houden speelautomatenhal als de aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten geschiedt niet voordat ik van mijn voornemen daartoe de vergunninghouder bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, mededeling heb gedaan en hem in de gelegenheid heb gesteld zich in persoon of bij gemachtigde door hem of een door hem aangewezen ambtenaar te doen horen.

Indien de vrees gewettigd is, dat het van kracht blijven der vergunning ernstig gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid kan, indien dringende omstandigheden zulks vorderen, de vergunning onmiddellijk worden ingetrokken (artikel 30f lid 6 van de Wet op de kansspelen).

2.10 INWERKINGTREDING REGELS

De regels treden met terugwerkende kracht in werking op 15 februari 2018.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Zandvoort d.d.11 juni 2018.

De burgemeester van Zandvoort,

Mr. N. Meijer

3 TOELICHTING

De in hoofdstuk 2 genoemde splitsing in een vergunning houden van een speelautomatenhal en een aanwezigheidsvergunning, is onder andere van belang omdat deze Regels ook een paragraaf aan de handhaving wijdt. De intrekkingsgronden van de genoemde vergunningen zijn bovendien op verschillende plaatsen geregeld. De Wet op de kansspelen vermeldt namelijk de intrekkingsgronden van de aanwezigheidsvergunning speelautomaten. De intrekkingsgronden voor de vergunning houden speelautomatenhal zijn opgenomen in de Verordening speelautomatenhallen Zandvoort ( zie ook paragraaf 2.7). Tevens gelden voor genoemde vergunningen andere legesbedragen.

3.1 LOOPTIJD VERGUNNING HOUDEN SPEELAUTOMATENHAL

De vergunning wordt door mij normaliter voor een periode van maximaal drie jaar verleend. Ik acht de termijn van drie jaar echter onvoldoende om als bedrijf ingespeeld te zijn op een systeem waarbij derden gelijke kansen hebben op een vergunning houden speelautomatenhal en/of de mogelijkheid om gedane investeringen terug te verdienen (zie ook paragraaf 3.7 Transparante vergunningsverdelingsprocedure).

Bovendien is in artikel 11 van de Verordening Speelautomaten opgenomen dat de huidige vergunninghouders tot 1 januari 2027 eenmalig een ondernemer kunnen voordragen. Dit kan alleen als de vergunninghouders beschikken over een geldige vergunning houden speelautomatenhal.

De vergunningen van de huidige vergunninghouders vervallen op 1 januari 2019 van rechtswege. De mogelijkheid van voordracht vervalt op grond van de verordening op 1 januari 2027. Op dat moment zou zonder de motie van het CDA (over looptijd vergunning speelautomatenhal) al het beleid “Transparante vergunningsprocedure speelautomatenhal” in werking zijn getreden.

In verband met genoemde motie verruim ik de looptijd van de vergunningen speelautomatenhallen van maximaal 2x4 naar 2x5 jaar. Dit betekent dat aan de vergunninghouder of aan degene die na 1 januari 2024 – maar wel vóór 1 januari 2017- voor een vergunning wordt voorgedragen, een vergunning wordt verleend tot uiterlijk 1 januari 2029.

Zie verder paragraaf 3.7 voor de redenen van uitstel inwerkingtreding beleid Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal”.

Ik kies ervoor om de vergunning niet (in een keer) voor een looptijd van 10 jaar te verlenen. In plaats daarvan verleen ik de vergunning voor 5 jaar met een optie van nog eens 5 jaar. De redenen zijn:

 • 1.

  De vergunning houden speelautomatenhal wordt door mij verleend in het belang van de openbare orde en meer specifiek in het belang en ter bescherming van de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelautomatenhal;

 • 2.

  De Wet op de kansspelen heeft als doel heeft regulering van het beoefenen van een kansspel door middel van speelautomaten, welke uitzicht geven op winst. Daarbij mogen enerzijds de financieel zwakkere groepen in onze samenleving niet door speelautomaten zodanige verliezen leiden dat zij daardoor worden benadeeld. Anderzijds moet een redelijke exploitatie van de speelautomaten mogelijk blijven om een vlucht in de illegaliteit te voorkomen;

 • 3.

  Een belangrijk onderdeel in de Wet op de kansspelen is verslavingspreventie. De vergunninghouders moeten actueel beleid hebben ter voorkoming van kansspelverslaving en beschikken over een certificaat verslavingszorg. Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar);

 • 4.

  De vergunning wordt ook getoetst in verband met de belangen waarop de Wet BIBOB toeziet);

 • 5.

  Vanwege deze belangen acht ik het noodzakelijk dat er tussentijds een natuurlijk moment is waarop ik kan toetsen of door de vergunninghouders nog steeds wordt voldaan aan de voor hen geldende regels.

 • 6.

  Bovendien moet ik kunnen optreden indien dit ter bescherming van de genoemde belangen noodzakelijk is. Ik moet kunnen ingrijpen als deze belangen geschonden worden/dreigen geschonden te worden.

 • 7.

  Dit ingrijpen, is sneller te realiseren indien een vergunning van rechtswege vervalt, dan in het geval ik een intrekkingsprocedure voor de vergunning moet volgen. Ik acht een periode van 2x5 jaar daarom rekening houdend met genoemde 10 jaar, een praktisch moment om opnieuw de exploitatie te toetsen.

In verband met artikel 11 van de Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort verleng ik de looptijd van de vergunning houden speelautomatenhal tijdelijk/eenmalig van 3 jaar naar 2 x 5 = 10 jaar. Deze vergunning wordt vanaf 1 januari 2019, voor 5 jaar met een optie van nog eens 5 jaar aan de huidige vergunninghouders/voorgedragen exploitant verleend.

De ingangsdatum van 1 januari 2019 heb ik gekozen omdat op dat moment de vergunningen van de huidige vergunninghouders vervallen. Bovendien zorgt deze datum ervoor dat het recht van voordracht/overgangsrecht voor de huidige vergunningenhouders op hetzelfde moment en voor dezelfde termijn plaatsvindt.

De vergunninghouders /voorgedragen exploitanten dienen wel te voldoen (en te blijven voldoen) aan de in, bij en krachtens de Wet op de kansspelen gestelde regels en deze beleidsregel.

De wijziging van de looptijd van 4 naar 5 jaar heeft tot gevolg dat de termijnen niet meer gelijk lopen met de mogelijkheid in de Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort om tot 1 januari 2027 eenmalig een voordracht te doen. Ik zal rond 2027, bij de start van het beleid “Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal” bekijken of mijn voorgenomen beleid van invloed is op het voor een langere periode kunnen doen van een voordracht.

3.2 LOOPTIJD VERGUNNING BIJ VOORDRACHT

De optie van 2x 5 jaar betekent dat de vergunning houden speelautomatenhal van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 wordt verleend. Na deze datum dient de huidige vergunninghouder/voorgedragen exploitant de vergunning weer aan te vragen. Voldoet hij aan de voor hem geldende wet- en regelgeving, dan wordt de vergunning verleend van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029.

Indien de vergunning houden speelautomatenhal na een voordracht aan een nieuwe exploitant wordt verleend wordt deze bij voldoen aan de gestelde eisen voor de resterende tijd verleend. Dit betekent tot uiterlijk 1 januari 2024 en vanaf 1 januari 2024 tot uiterlijk 1 januari 2029.

3.3 OPENINGSTIJDEN SPEELAUTOMATENHAL

Ik dien in de vergunning houden speelautomatenhallen openings- en sluitingstijden op te nemen. Dit op grond van artikel 5 van de Verordening Speelautomatenhallen.

Bij het bepalen van de tijden houd ik per speelautomatenhal rekening met de locatie, de invloed van de speelautomatenhal en eventuele klachten op/in verband met de woon- en leefsituatie aldaar. Dit betekent dat ik kan afwijken van de genoemde standaard openings- en sluitingstijd.

3.4 LOOPTIJD AANWEZIGHEIDSVERGUNNING

Op grond van de Wet op de kansspelen, kan ik deze vergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd verlenen. De vergunning wordt nu nog voor drie jaar verleend.

Ik heb rekening houdend met de looptijd van de vergunning houden speelautomatenhal besloten ook deze vergunning voor maximaal 5 jaar met een optie van nog eens 5 jaar te verlenen. Dit betekent een vergunning met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2024 en daarna van 1 januari 2024 tot 1 januari 2029.

Deze vergunning wordt dus net als de vergunning houden speelautomatenhal voor een periode van 2 x 5 jaar verleend. Dit in het kader van de Wet BIBOB en de belangen waarop de Wet op de kansspelen toeziet. Ik moet kunnen ingrijpen als deze belangen geschonden worden/dreigen geschonden te worden.

3.5 WET BIBOB

De Wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft de gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteren. De gemeente verleent immers vergunningen aan burgers en bedrijven. De praktijk heeft uitgewezen dat deze vergunningen soms worden misbruikt voor het ontplooien van criminele activiteiten, of om uit criminele activiteiten verkregen voordelen te benutten.

De Wet BIBOB geeft de gemeente een instrument in handen om zich tegen bovengenoemd risico te beschermen, namelijk een extra weigerings- en/of intrekkingsgrond waarmee vergunningen kunnen worden geweigerd of ingetrokken op grond van artikel 3 Wet BIBOB.

3.6 LEGES

Tot nu toe werd er voor de vergunning houden speelautomatenhal geen leges geheven. De gemeente was hier echter wel toe gerechtigd. Deze vergunning houden speelautomatenhal en de aanwezigheidsvergunning werden als één vergunning verstrekt. Het worden nu echter aparte vergunningen (besluiten) met aparte voorschriften.

Met de inwerkingtreding van de verordening dient in het vervolg voor het in behandeling nemen van de aanvraag vergunning houden speelautomatenhal leges te worden betaald.

In de berekeningsformule voor de aanwezigheidsvergunning is ook de looptijd van de vergunning opgenomen. De verlenging van de looptijd betekent dat in plaats van voor drie jaar, nu voor vijf jaar moet worden betaald.

3.7 Transparante Vergunningsverdelingsprocedure

De in de inleiding genoemde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State(ECLI: NL: RVS:2016;2927) heeft consequenties voor vergunningverlening door gemeenten bij zogenaamde schaarse vergunningen. Zoals de vergunning houden speelautomatenhal. In de gemeente Zandvoort zal in verband met deze uitspraak per 1 januari 2029 nieuw beleid gaan gelden.

Omdat dit toekomstige beleid vergunningsverdelingsprocedure mogelijk gevolgen heeft voor de huidige vergunninghouders is tijdens de participatiebijeenkomsten met hen en overige betrokkenen onder andere over overgangsrecht in de verordening gesproken. Vervolgens is wat is besproken vertaald naar de overgangsbepalingen in de Verordening Speelautomatenhallen Zandvoort.

De verordening is op 23 januari 2018 tijdens de raadsvergadering vastgesteld en de daar ingebrachte motie van het CDA (over verlening looptijd vergunning) aangenomen. Ik heb naar aanleiding van deze motie toegezegd mij te zullen beraden over het verder oprekken van de looptijd van de vergunning houden speelautomatenhal. Rekening houdend met het voorgaande treedt het beleid “Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal” niet op 1 januari 2027, maar op 1 januari 2029 inwerking.

Argumenten voor uitstel beleid “Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal”

Bij het volgen van de uitspraak van de Raad van State streef ik naar een balans tussen het beginsel van gelijke kansen voor gegadigden, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.

Het zou niet van behoorlijk bestuur getuigen als ik (zonder overgangstermijn) vrijgekomen vergunningen op dit moment (ook) beschikbaar stel voor nieuwe potentiele gegadigden.

Uit de beginselen van behoorlijk bestuur volgt dat de huidige vergunninghouders er op moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente consequent handelt en het geldend beleid en regels consequent toepast.

De rechtspositie van de huidige vergunninghouders mag niet op onverwachte of onberekenbare wijze worden aangetast. Ik neem daarom een overgangstermijn in acht voordat nieuw beleid “Transparante vergunningsverdelingsprocedure speelautomatenhal” in werking treedt.

Onder huidige vergunninghouders versta ik de vergunninghouders die op en na 13 april 2017 beschikken over een door mij verleende rechtsgeldige vergunning houden speelautomatenhal/aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten.

Bij het bepalen van het moment waarop genoemde beleidswijziging in werking kan treden betrek ik het volgende:

 • 1.

  De huidige vergunninghouders exploiteren al enige jaren een speelautomatenhal in Zandvoort;

 • 2.

  De huidige vergunninghouders zijn behalve exploitant, ook eigenaar van het pand waar exploitatie van de speelautomatenhal plaatsvindt;

 • 3.

  In de Verordening Speelautomatenhallen 2006 was opgenomen dat de exploitatie van de speelautomatenhal niet in strijd mag zijn met het geldende bestemmingsplan. In de nieuwe verordening is deze eis losgelaten. Het loslaten van deze eis heeft mogelijk tot gevolg dat in de toekomst, een speelautomatenhal op een andere locatie, - dan de locaties welke nu in de huidige bestemmingsplannen zijn opgenomen-, mag worden gevestigd;

 • 4.

  Bij het bepalen van de periode van de overgangstermijn is van belang dat op twee momenten al aan de vergunninghouders bekend is gemaakt dat er op termijn een beleidswijzing volgt. Er is tijdens de eerste participatiebijeenkomst van 13 april 2017 aangekondigd dat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State een andere procedure komt voor de verdeling van de vergunning houden speelautomatenhal. Vervolgens zijn de vergunninghouders door mij per brief op 15 augustus 2017 geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. In de brief is aan hen een overgangstermijn van 5 jaar voorgelegd.

 • 5.

  De bij de participatie betrokkenen hebben tijdens de gehouden participatiebijeenkomsten voor mij echter aannemelijk gemaakt dat zij een langere periode dan de eerder voorgestelde 5 jaar nodig hebben om gedane investeringen terug te kunnen verdienen;

 • 6.

  Dit gehoord hebbende heb ik in de op 8 december 2017 door mij voorlopig vastgestelde Regels vergunningen speelautomatenhallen, een looptijd van 2x 4 jaar opgenomen.

 • 7.

  Naar aanleiding van in de raadsvergadering van 23 januari 2018 ingebrachte motie, heb ik toegezegd naar een mogelijke oprekking van de eerder door mij voorlopig vastgestelde looptijd van 2x 4 jaar naar 2x 5 jaar te zullen kijken;

 • 8.

  De wijziging in 2x 5 jaar een vergunning voor het houden van een speelautomatenhal betekent dat de huidige ondernemers bijna 12 jaar, nl. tot 1 januari 2029, de gelegenheid hebben om zich voor te bereiden op nog op te stellen beleid;

 • 9.

  Ik acht het van belang dat de vergunninghouders de mogelijkheid krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de gevolgen van het beginsel van gelijke kansen. Namelijk dat derden kunnen meedingen naar de vergunning houden speelautomatenhal. Bovendien wil ik hen de gelegenheid geven de al gedane investeringen waar mogelijk terug te verdienen;

 • 10.

  6. De vergunninghouders kunnen er ook voor kiezen om niet wachten op het beleid Transparante vergunningsverdelingsprocedure en de mogelijke gevolgen van dit beleid. De gemeenteraad biedt hen de mogelijkheid om het bedrijf eenmalig op voordracht over te dragen;

 • 11.

  De vergunninghouders hebben in de praktijk bijna 12 jaar de tijd om zich voor te bereiden op een markt waarbij ook andere potentiele gegadigden kunnen meedingen naar de vergunning houden speelautomatenhal. Ze hebben tot 1 januari 2027 de gelegenheid om indien zij dit wensen via een voordracht naar een opvolger voor hun bedrijf te zoeken. Vanaf 1 januari 2027 kan dit – omdat de verordening dat niet toestaat- niet meer via een voordracht;

 • 12.

  Een langere termijn acht ik op dit moment rekening houdend met mogelijke potentiele kandidaten niet wenselijk.

 • 13.

  Bovendien acht ik het in het belang van de huidige ondernemers, niet wenselijk om onduidelijkheid over de beleidskoers verder dan 1 januari 2029 uit te stellen;

 • 14.

  Ik beschik niet over een objectieve financiële onderbouwing m.b.t.de benodigde terugverdienperiode voor speelautomatenhallen. Mocht ik deze alsnog ontvangen van de VAN en/of de huidige ondernemers, dan zal ik dit bij de vanaf de start in 2027 betrekken bij mijn nieuw beleid;

Bijlage 1 - Aanvraagformulier vergunning houden speelautomatenhal

AANVRAAG VERGUNNING HOUDEN VAN SPEELAUTOMATENHAL

(art. 2 Verordening Speelautomatenhallen)

Gegevens aanvrager

Rechtspersoon (indien van toepassing):

___________________________________________________

Naam natuurlijke perso(o)n(en)

(indien van toepassing):

___________________________________________________

Contactpersoon:

___________________________________________________

Correspondentieadres:

___________________________________________________

Postcode en plaats:

___________________________________________________

Telefoonnummer (overdag):

___________________________________________________

E- mailadres:

___________________________________________________

KvK-registratienummer:

___________________________________________________

Reden aanvraag:

☐ Wijziging beheerder/leidinggevende

☐ Bestaande vestiging

☐ Wijziging in ondernemingsvorm

☐ Betreft voordracht (Kan tot 1-1-2027)

☐ Anders nl.

___________________________________________________

Gegevens beheerders, leidinggevenden:

Zie bijlage 3 leidinggevenden

Gegevens over de inrichting:

Soort bedrijf:

___________________________________________________

Naam inrichting:

___________________________________________________

Adres:

___________________________________________________

Totale vloeroppervlakte van de automatenhal waar de opstelling plaatsvind: ________m2

(art. 2 lid 5 Verordening Speelautomaathallen)

In te leveren gegevens

 • Situatietekening / plattegrond met aangegeven maten + opstelling kansspelautomaten;

 • Een verklaring waaruit blijkt de gerechtigdheid om over de ruimte te beschikken (Kopie van huur/koop- overeenkomst pand);

 • Kopie certificaat “Bewijsstuk Verslavingszorg voor Amusementscentra” (GGZ Nederland);

 • Beleid ter voorkoming van kansspelverslaving;

 • BIBOB-formulier (inclusief financiële bewijsstukken).

 • Kopie legitimatiebewijs (ID-bewijs of paspoort) van ondernemer(s)/ bestuurslid(leden);

Datum: ____________________________________________________________________

Handtekening: ______________________________________________________________

Op grond van artikel 33 WBP, is de gemeente Zandvoort verplicht u te melden dat de - door u verstrekte - gegevens slechts worden gebruikt voor: het voorbereiden of nemen van, dan wel het adviseren over besluiten die op grond van een wettelijk voorschrift met betrekking tot de vergunning, ontheffing of machtiging dan wel de melding worden genomen; het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op grond waarvan de vergunning, ontheffing of machtiging is verleend dan wel de melding moet worden gedaan; het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole.

Bijlage 2 - Aanvraagformulier aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten in hal

AANVRAAGFORMULIER AANWEZIGHEIDSVERGUNNING KANSSPELAUTOMATEN

Gegevens aanvrager:

Rechtspersoon/Naam natuurlijke perso(o)n(en):

______________________________________________

Contactpersoon:

______________________________________________

Correspondentieadres:

______________________________________________

Postcode en plaats:

______________________________________________

E-mailadres:

______________________________________________

Telefoonnummer (overdag):

______________________________________________

Gegevens over de inrichting:

Soort bedrijf:

______________________________________________

Naam inrichting:

______________________________________________

Adres:

______________________________________________

Geplaatste Kansspelautomaten:

Een- speler kansspelautomaten

____________ aantal

Meer- speler kansspelautomaten

____________ aantal

Totaal aantal speler plaatsen

____________ aantal

Totale oppervlakte hal

____________ m2

Gegevens exploitant kansspelautomaten:

Bedrijfsnaam:

______________________________________________

Straat:

______________________________________________

Postcode en plaats:

______________________________________________

Telefoonnummer:

______________________________________________

Nr. exploitatievergunning:

______________________________________________

Reden aanvraag:

☐ Wijziging beheerder/leidinggevende

☐ Wijziging in ondernemingsvorm

☐ Anders, n.l.

Leidinggevenden/beheerders:

Zie bijlage 3 leidinggevenden

In te leveren gegevens:

 • Een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, evenals een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaats in de speelautomatenhal en in welk aantal een- speler- en- meer- speler- kansspelautomaten worden opgesteld;

 • Lijst van soort kansspelautomaten bijvoegen;

 • Kopie geldige Exploitatievergunning Kansspelautoriteit;

Datum: ___________________________

Handtekening: ___________________________

Op grond van artikel 33 WBP, is de gemeente Zandvoort verplicht u te melden dat de - door u verstrekte- gegevens slechts worden gebruikt voor: het voorbereiden of nemen van, dan wel het adviseren over besluiten die op grond van een wettelijk voorschrift met betrekking tot de vergunning, ontheffing of machtiging dan wel de melding worden genomen; het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op grond waarvan de vergunning, ontheffing of machtiging is verleend dan wel de melding moet worden gedaan; het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van de accountantscontrole.

Bijlage 3 Leidinggevenden

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________

Naam en voornamen:________________________________________________________

Geboortedatum en plaats_____________________________________________________