Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Heerde 2018

Geldend van 03-10-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Heerde 2018

De raad van de gemeente Heerde;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14-08-2018;

Gelet op de

- Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

- Algemene verordening gegevensbescherming

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Heerde 2018.

Artikel 1: Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Heerde, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Heerde.

Artikel 2: Verstrekking aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Heerde en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Heerde was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Heerde gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4: Intrekking verordening basisregistratie personen van de gemeente Heerde

De verordening basisregistratie personen van de gemeente Heerde van 14 juli 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 5: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 25 mei 2018.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen gemeente Heerde 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 september 2018.

De griffier, Mevrouw B. Espeldoorn

De voorzitter, Mr. G.J. de Graaf