Verordening Blijverslening gemeente Rijssen Holten 2018

Geldend van 10-10-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Blijverslening gemeente Rijssen Holten 2018

De raad van de gemeente Rijssen-Holten:

Gezien het collegebesluit van 3 juli 2018

Gezien de behandleing in de commissie MDV op 3 september 2018

Besluit:

De verordening Blijverslening gemeente Rijssen-Holten 2018 vast te stellen

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Zijn er 2 of meer personen die aanvragen, dan gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Blijverslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1. Soort lening

  • een Blijverslening die consumptief wordt verstrekt;

  • een Blijverslening die hypothecair wordt verstrekt;

 • 2. De aanvrager van een Blijverslening consumptief is een: Eigenaar-bewoner en/of huurder die de woning levensloopbestendig wil maken. Zijn er meerdere personen aanvrager dan is één van de aanvragers jonger dan 76 jaar;

 • 3. De aanvrager van een Blijverslening hypothecair is een: Eigenaar-bewoner die de woning levensloopbestendig wil maken.

Artikel 3 Maatregelen en kenmerken

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Het realiseren van een levensloopbestendige woning

  • b.

   De maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning (voorbeelden daarvan zijn opgenomen in de inspiratielijst met maatregelen in bijlage 1);

 • 2. De Blijverslening consumptief kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening consumptief vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 10.000,-.

 • 3. De Blijverslening hypothecair kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Blijverslening hypothecair vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 50.000,-.

 • 4. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, dan kan in dat geval het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Blijverslening:

 • a.

  inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving.

 • b.

  een toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Rijssen-Holten stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Blijversleningen.

 • 2. Blijversleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Blijverslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Blijverslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Blijverslening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • e.

  de Blijverslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Blijverslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Blijverslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Blijverslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Blijverslening van SVn en de samenwerking tussen Rijssen-Holten en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Blijverslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Blijverslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 10 oktober 2018

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Blijverslening gemeente Rijssen-Holten 2018”.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Rijssen-Holten in de openbare vergadering 20 september 2018.

De griffier, De voorzitter,

G.H. Veerman, A.C. Hofland

Bijlage 1: Inspiratielijst woningaanpassingen

 • Bouwkundige aanpassingen

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • Verstelbaar keukenblok

 • Inductie koken i.p.v. gas of electra

 • Verbreden deuren

 • Aanbrengen traplift

 • Automatische opener garage

 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • Koolmonoxidemelder

 • Gasmelder

 • Gasafsluiter

 • Waterdetector

 • Teruggebogen deurklinken

 • Drempels weg of verlagen

 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • •Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • Tweede trapleuning

 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • Trapleuning verlengen

 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • Infreezen antislip randen in traptreden

 • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • Beugels naast de douche

 • Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • Thermostatische badmengkraan

 • Thermostatische douchemengkraan

 • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • Toilet op verdieping

 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • Eénhendelmengkraan keuken

 • Inloopdouche aanbrengen

Domotica Aanpassingen

 • Apparaten aan informatiesystemen koppelen

 • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

 • Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

 • Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren

 • Openen van deuren via mobiele telefoon

 • Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning

 • De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur enz.)

 • Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

 • Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie

 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik

 • Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

 • Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is op-gestaan

 • Digitaal spiekoog

 • Draadloze video-deurintercom

 • Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

 • Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

 • Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken

Verlichting

 • Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is

 • Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte

 • Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

Beveiliging

 • Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag

 • Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik

Telecommunicatie

 • Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn

 • Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn

 • Koppeling van het domotica systeem aan het internet

 • GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis

Ondertekening