Verordening Verzilverlening gemeente Rijssen-Holten 2018

Geldend van 10-10-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Verzilverlening gemeente Rijssen-Holten 2018

De raad van de gemeente Rijssen-Holten:

Gezien het collegebesluit van 3 juli 2018

Gezien de behandeling in de commissie MDV op 3 september 2018

Besluit:

De verordening Verzilverlening gemeente Rijssen-Holten vast te stellen.

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1. Tot de maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Het levensloopbestendig maken van de woning.

  • b.

   Het verduurzamen van de woning.

  • c.

   Het verbeteren van de woning in combinatie met het verduurzamen van de woning. (Bijvoorbeeld en het vervangen van kozijnen, ramen en deuren in combinatie met het aanbrengen van HR++ beglazing, of het vervangen van het dak/dakbedekking in combinatie met het isoleren van het dak).

  • d.

   Het verwijderen van asbest, eventueel in combinatie met het vervangen van de dakbedekking.

  • e.

   De woning aanpassen voor het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 • 2. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal €2.500,- en kan nooit meer bedragen dan €50.000,- tenzij het een combinatie van minimaal de maatregelen genomend onder artikel 3, lid 1 a én b betreft (aanvullen met c en/of d kan dus ook). In dat geval bedraagt de Verzilverlening maximaal €70.000,-.

 • 3. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, dan kan in dat geval het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening:

 • a.

  inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen en participeren in de samenleving.

 • b.

  een toename van de woningvoorraad levensloopbestendige woningen.

 • c.

  het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad

 • d.

  het verwijderen van asbest bij woningen

Artikel 5 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Rijssen-Holten stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Verzilverleningen.

 • 2. Verzilverleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen maatregelen.

  • b.

   Een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • b.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • c.

  De Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • d.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de samenwerking tussen Rijssen-Holten en SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 10 oktober 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Rijssen-Holten 2018”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Rijssen-Holten in de openbare vergadering van 20 september 2018.

De griffier, De voorzitter,

G.H. Veerman, A.C. Hofland