Verordening Winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018

Geldend van 01-10-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juli 2018 inzake de Verordening Winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • 2.

  supermarkt: winkel als bedoeld onder code 47.11 van de Standaard Bedrijfsindeling 2008, zoals gehanteerd door de Kamer van Koophandel, welke indeling bepalend is voor de bepaling van de bedrijfsactiviteit en/of bepaling hoofdproduct;

 • 3.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • 4.

  wet: de Winkeltijdenwet;

 • 5.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

 

Artikel 2 Vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Er geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 2, eerste lid van de wet:

a. op zondagen voor supermarkten tussen 13:00 en 17:00 uur;

b. op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, en tweede Kerstdag, mits laatstgenoemde dag niet op een zondag valt voor alle winkels.

c. op de door burgemeester en wethouders aangewezen koopzondagen voor de toeristische kernen Schoonhoven en Haastrecht. Per kalenderjaar kunnen per kern ten hoogste 18 dagen worden aangewezen waarop winkels tussen 13.00 uur en 17.00 uur voor het publiek geopend zijn. Burgemeester en wethouders kunnen bij het aanwijzen van de koopzondagen onderscheid maken tussen verschillende delen van de gemeente, of tussen winkels behorende tot verschillende branches of categorieën.

d. op zon- en feestdagen voor:

- musea;

- winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

Artikel 3 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 4 Overgangsbepalingen

1. Een krachtens de Verordening winkeltijden Krimpenerwaard 2017 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Krimpenerwaard 2017 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 5 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

1. De Verordening winkeltijden Krimpenerwaard 2017 wordt ingetrokken per 1 oktober 2018.

2. De Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018 treedt in werking op 1 oktober 2018.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Krimpenerwaard 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 25 september 2018.

 

de griffier, de voorzitter,

    

drs. K.E. Driehuijs mr. R.S. Cazemier