Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Geldend van 28-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 27-10-2017

Intitulé

Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikel 160, eerste lid, onder C van de Gemeentewet;

mede gelet op de door de Commissie voor Georganiseerd Overleg/de Ondernemingsraad verleende instemming/mede gelet op het positief advies van de Ondernemingsraad;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Amstelveen;

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij verordening aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Amstelveen;

besluiten vast te stellen het Uitvoeringsbesluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 1

Het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient plaats te vinden zoals aangegeven in de jaarlijkse gemeentelijke afvalkalender. Naast hetgeen op de afvalkalender staat vermeld dienen de huishoudelijke afvalstoffen als volgt te worden aangeboden.

Artikel 2

De huishoudelijke afvalstoffen dienen voor 7.30 uur op de inzameldag op de door het college aangewezen aanbiedplaats te worden aangeboden.

Artikel 3

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld:

Afvalstof

Inzamelmiddel

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)

GFT-minicontainer of GFT-wijkcontainer

Klein chemisch afval (KCA)

milieu-box

Verpakkingsglas

glas-wijkcontainer

Oud papier en karton (OPK)

OPK-minicontainer of OPK-wijkcontainer

Textiel

textiel-wijkcontainer

Plastic verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)

PMD-minicontainer of de PMD-wijkcontainer

Restafval

Restafval-wijkcontainer

Artikel 4

 • 1. Het overdragen of aanbieden in containers dient te geschieden op de bij het perceel behorende door het college aangewezen aanbiedplaats. De container dient met de voorzijde, waar zich het handvat van de deksel bevindt, naar de rijweg te worden geplaatst.

 • 2. De houder van een container moet de container op de inzameldag uiterlijk om 7.30 uur aanbieden.

 • 3. Bij het overdragen of ter inzameling aanbieden moet de van gemeentewege verstrekte container goed gesloten en zonder dat er afval uitsteekt. De container mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter gewicht hebben dan 40 kilogram.

 • 4. De houder van een inzamelmiddel moet ervoor zorgen dat het inzamelmiddel zo spoedig mogelijk, na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk op het eind van een krachtens artikel 1, aangegeven inzameldag, van de openbare weg is verwijderd.

 • 5. De houder van het inzamelmiddel is aansprakelijk voor schade aan of ontstaan door het inzamelmiddel.

Artikel 5

Door de inzameldienst kan, indien daartoe aanleiding bestaat in bijzondere gevallen worden toegestaan, dat anders dan in de van gemeentewege verstrekte container op afroep huishoudelijke afvalstoffen worden overgedragen of aangeboden.

Artikel 6

Huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder extra kosten worden achtergelaten op het

afvalbrengstation van de gemeente Amstelveen, onder de volgende regels:

 • 1. De afvalstoffen kunnen, uitsluitend door Amstelveense inwoners, worden achtergelaten van maandag tot en met zaterdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur.

 • 2. Verbouwingsafval kan tot een maximum van een kubieke meter per maand zonder extra kosten worden achtergelaten.

 • 3. De afvalstoffen dienen gescheiden te worden achtergelaten in de daarvoor als zodanig aangegeven inzamelmiddelen of op de als zodanig aangegeven plaats.

 • 4. KCA en grond dienen te worden afgegeven bij de beheerder van het Afvalbrengstation.

 • 5. Asbesthoudende afvalstoffen dienen deugdelijk in plastic verpakt te worden aangeboden.

 • 6. Voor het Afvalbrengstation gelden zogenaamde huisregels. Bezoekers moeten zich aan deze regels houden.

 • 7. Ongeacht het vorenstaande dienen de aanwijzingen van de beheerder te worden opgevolgd.

Artikel 7

 • 1. Grof huishoudelijk afval kan uitsluitend tegen betaling, op telefonische afspraak, worden aangeboden of overgedragen aan de inzameldienst.

 • 2. Het is niet mogelijk verbouwingsafval aan te bieden of over te dragen aan de inzameldienst.

Artikel 8

 • 1. Het aanbieden van grof huishoudelijk afval dient in handzame bundels te geschieden door plaatsing daarvan op het afgesproken tijdstip om 7.30 uur op de openbare weg: het voetpad (niet bij een wijkcontainer), zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

 • 2. Een stuk grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 40x50x100 centimeter en geen groter gewicht hebben dan 30 kilogram.

Artikel 9

 • 1. De restafvalwijkcontainers worden afgesloten. Inwoners kunnen de aan hen toegewezen restafvalwijkcontainers openen met een eigen pasje die gekoppeld is aan hun woonadres.

 • 2. Per huisaansluiting wordt 1 pasje uitgegeven.

 • 3. Bij verlies van de afvalpas kan tegen betaling een nieuw pasje aangevraagd worden.

 • 4. Bij diefstal van de afvalpas wordt bij overhandiging van een verklaring zonder extra betaling een nieuwe afvalpas uitgegeven.

Artikel 10

De gemeentelijke inzameldienst van de afdeling Realisatie & Beheer is aangewezen voor de inzameling van het KWD afval afkomstig van bedrijven.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 april 2017.

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst

De burgemeester,

drs. M.M. van 't Veld