Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2018

Geldend van 04-10-2018 t/m heden

Intitulé

Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2018

Burgemeester en wethouders van gemeente Lochem

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang;

BESLUIT

het handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2018 vast te stellen.

het handhavingsbeleid Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Lochem 2016 in te trekken.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Toepassing

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving van de bij of krachtens de Wet kinderopvang (hierna: de Wet) gestelde regelgeving.

 • 2.

  Overeenkomstig het eerste lid zijn deze beleidsregels van toepassing op de volgende doelgroepen:

  • a.

   Kindercentra;

  • b.

   Gastouderbureaus en gastouders;

 • 3.

  Deze beleidsregels hebben als doel om nadere regels te geven voor het voorkomen, beëindigen en/of het bestraffen van overtreding(-en) van de Wet.

Artikel 2 Vormen van handhaving

 • 1.

  Alvorens sanctionerend op te treden wordt – indien mogelijk naar het oordeel van het college – gepoogd de overtreding te voorkomen of te beëindigen door middel van minnelijk overleg.

 • 2.

  Bij het uitvoeren van het handhavingsbeleid heeft het college de volgende mogelijkheden:

  • a.

   Herstelmaatregel;

  • b.

   Bestraffende sanctie.

Artikel 3 Kwaliteitseisen

 • 1.

  De kwaliteitseisen, waar aan voldaan moet worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en alle aanverwante regelgeving.

 • 2.

  De toezichthouder kinderopvang onderzoekt de naleving van deze kwaliteitseisen en legt de bevindingen vast in een inspectierapport.

 • 3.

  In het Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2018 wordt uitgegaan van deze kwaliteitseisen.

 • 4.

  In het afwegingsoverzicht dat als bijlage aan dit handhavingsbeleid is toegevoegd worden voor de prioritering en de hoogte van de bestuurlijke boete per domein de kwaliteitseisen geclusterd weergegeven.

Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Artikel 4 Herstelmaatregel

 • 1.

  Indien door de toezichthouder (GGD) wordt geconstateerd dat een houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en alle daaruit voortvloeiende regelgeving, start het college in beginsel een herstellend handhavingstraject. Dit traject is gericht op beëindiging van de overtreding(-en) en voorkoming van herhaling van de overtreding(-en).

 • 2.

  Bij het uitvoeren van het herstellend traject hanteert het college de volgende stappen:

  • a.

   stap 1: aanwijzing

  • b.

   stap 2: last onder dwangsom/last onder bestuursdwang,

  • c.

   stap 3: exploitatieverbod

  • d.

   stap 4: intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang (LRK)

 • 3.

  Voordat wordt over gegaan tot het opleggen van een sanctiemiddel, zoals bedoeld in het tweede lid, kan het college een waarschuwing doen. In de waarschuwing is een termijn opgenomen waarbinnen de overtreding dient te zijn beëindigd. Tevens kan in de waarschuwing de mogelijkheid voor zienswijzen worden gegeven.

 • 4.

  Een waarschuwing, zoals genoemd in het vorige lid, wordt in ieder geval niet gegeven indien de vereiste spoed zich daartegen verzet, dan wel een andere reden, zoals bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  Indien de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college besluiten om een bepaalde stap of bepaalde stappen van het herstellende traject over te slaan dan wel meerdere keren toe te passen.

 • 6.

  De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen. Indien de overtreding hiertoe aanleiding geeft kan het college besluiten het hersteltermijn te verkorten.

 • 7.

  Bij het opleggen van een aanwijzing gelden de volgende hersteltermijnen:

  • a.

   prioriteit hoog: 0-4 weken

  • b.

   prioriteit gemiddeld: 0-4 maanden

  • c.

   prioriteit laag: 0-6 maanden

Deze termijnen worden eveneens gehanteerd als begunstigingstermijn indien ervoor gekozen is om een last onder dwangsom / last onder bestuursdwang in te zetten.

Artikel 5 Intrekking toestemming tot exploitatie

Indien niet (langer) wordt voldaan aan de definities van de Wet kinderopvang wat betreft de te registreren voorzieningen (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang) wordt de gegeven toestemming tot exploitatie ingetrokken door middel van een beschikking overeenkomstig artikel 1.46 lid 5 en 6 Wet kinderopvang. Aansluitend wordt de registratie verwijderd uit het landelijk register kinderopvang.

Hoofdstuk 3 Bestraffend traject

Artikel 6 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

 • 1.

  Het college kan een bestuurlijke boete opleggen:

  • a.

   bij overtredingen met de prioriteit “hoog”, zoals opgenomen in het afwegingsoverzicht in de bijlage;

  • b.

   bij overtreding van een norm zoals bedoeld in het afwegingsoverzicht onder “overige overtredingen”;

  • c.

   als een hersteltraject niet mogelijk is;

  • d.

   indien een overtreding bij herhaling plaats vindt;

  • e.

   als er sprake is van opzet of grove schuld bij de overtreder;

 • 2.

  De gemeente kan een bestuurlijke boete opleggen in bepaalde gevallen waar het overzicht niet in voorziet. Een bestuurlijke boete is een strafmaatregel.

Artikel 7 Hoogte bestuurlijke boete

Bij de berekening van de bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1.72 lid 1 van de Wet kinderopvang wordt voor alle overtredingen het boetebedrag dat is neergelegd in het afwegingsoverzicht als uitgangspunt gehanteerd.

Artikel 8 Recidive

Bij de vaststelling van de boete wordt uitgegaan van:

 • 1.

  1,5 maal het onder artikel 7 bepaalde boetebedrag, indien binnen een periode van twee jaar reeds eerder een bestuurlijke boete is opgelegd tegen dezelfde overtreding.

 • 2.

  2 maal het onder artikel 7 bepaalde boetebedrag indien binnen een periode van twee jaar reeds twee maal een bestuurlijke boete is opgelegd tegen dezelfde overtreding.

Artikel 9 Matiging

 • 1.

  Het college kan besluiten om de bestuurlijke boete te matigen, indien de belanghebbende aannemelijk maakt dat op grond van

  • de ernst van de overtreding,

  • de mate van verwijtbaarheid,

  • de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan of

  • de omstandigheden waarin de overtreder verkeert,

boeteoplegging volgens deze beleidsregels handhaving Wet kinderopvang onevenredig is.

 • 2.

  Van een situatie als bedoeld in het vorige lid kan in beginsel slechts sprake zijn, indien sprake is van bijzondere omstandigheden waarin bij de vaststelling van dit handhavingsbeleid niet is voorzien.

Artikel 10 Samenloop

De totale bij boetebeschikking op te leggen boete bestaat, ingeval er sprake is van meerdere overtredingen, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 11 Meerdere sancties

Het opleggen van een strafsanctie staat er niet aan in de weg om tevens een herstelmaatregel op te leggen.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit handhavingsbeleid wordt aangehaald als “Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2018”.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van het “Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2016”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem gehouden op 12 juni 2018.

Het college voornoemd,

R. Starke S.W. van ’t Erve

secretaris burgemeester

Bijlage 1: Afwegingsoverzicht

Domein Kinderopvang, Gastouderopvang, Gastouderbureau

Registratie – wijziging – naleving

Prioriteit

Boetebedrag

Exploitatie zonder toestemming college van B en W

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

bso , kdv artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

Hoog

€ 20.500,-

(boete 4e categorie)

GASTOUDERBUREAU

Een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt.

artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

GASTOUDEROPVANG

Kinderopvang door tussenkomst geregistreerd gastouderbureau; in gezinssituatie; op woonadres gastouder of vraagouder.

artikel 1.1 lid 1 jo 1.49 Wko

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

Een buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek door de GGD heeft plaatsgevonden en uit dit onderzoek blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bij of krachtens de artikelen 1.49 tot en met 1.59 gestelde regels uit de Wet kinderopvang.

artikel 1.45 lid 3 Wko

Onverwijld melden wijziging aan het college

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder van een buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf of gastouderbureau meldt een wijziging in de gegevens aan het college met het verzoek de gegevens te wijzigen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden de te melden gegevens aangewezen.

artikel 1.47 lid 1 en 6 Wko ; artikel 7 lid 2, 3 en 4 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Inrichting administratie

BUITENSCHOOLSE OPVANG, KINDERDAGVERBLIJF en GASTOUDERBUREAU

Eisen gesteld aan de inrichting van de administratie van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau opdat de toezichthouder een onderzoek kan uitvoeren op de naleving van de bij of krachtens wet gegeven voorschriften.

bso , kdv artikel 1.53 Wko , artikel 11 lid 1 en 2 Regeling wet kinderopvang

bso , gob , kdv artikel 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang

bso , kdv artikel 11 lid 2 Regeling Wet kinderopvang

gob artikel 1.56 lid 6 Wet kinderopvang, , artikel 11 lid 1 en 3 Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

per ontbrekend stuk

Een schriftelijke overeenkomst per (vraag)ouder

kdv en bso artikel 1.52 lid 1,

gob artikel 1.52 lid 1 en 1.56 lid 4 Wko

GASTOUDERBUREAU

Inzichtelijke betalingen van vraagouders aan gastouderbureau en doorbetaling van gastouderbureau aan gastouders

artikel 1.49 lid 4b en 1.56 Wko ; artikel 11 lid 1 en 3 Regeling Wet kinderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Een ondertekend origineel van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

artikel 1.56 Wko ; artikel 7 lid 4 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

per voorziening voor gastouderopvang

Naleving kadervoorschriften

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Houder biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

artikelen 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; dagopvang: artikel 2 besluit kwaliteit kinderopvang of BSO artikel 11 Besluit kwaliteit kinderopvang

Prioritering en boetebedrag zijn aangegeven bij de inhoudelijke overtredingen, die de overtreding van verantwoorde kinderopvang veroorzaken.

GASTOUDERBUREAU

Houder draagt zorg voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden van het bureau, waaronder wordt verstaan:

het tot stand brengen en begeleiden van gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving;

het doorgeleiden van de betalingen van ouders aan gastouders.

artikelen 1.49 lid 4 en 1.56 lid 1 Wko

GASTOUDEROPVANG

Houder biedt verantwoorde gastouderopvang aan waaronder wordt verstaan opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 Wko

Domein Pedagogisch Klimaat

Prioriteit

Boetebedrag

Pedagogisch beleidsplan

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Elke buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf beschikt over een pedagogisch beleidsplan.

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 4.000,-

GASTOUDERBUREAU

Houder stelt een pedagogisch beleidsplan vast, waarin de voor dat gastouderbureau kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko ; artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang; artikel 12a lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang

Inhoud pedagogisch beleidsplan

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang..

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikelen 11 en 12 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikelen 2 en 3 lid 2a Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.500,-

Het pedagogisch beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de overige daaraan gestelde kwaliteitseisen.

bso en kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 12 lid 2, 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 3 lid 2, 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

GASTOUDERBUREAU

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen om en sociale competenties te ontwikkelen en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko ; artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang artikel 12a lid 1 onder a Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 1.500,-

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het aantal kinderen dat door de gastouder wordt opgevangen en de leeftijden van die kinderen.

En het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de eisen die aan de voorzieningen voor gastouderopvang worden gesteld.

artikelen 1.49 lid 4, en 1.56 lid 1 en 2 Wko ; artikel 11 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang artikel 12a lid 1 onder b en c Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

Pedagogische praktijk

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Houder draagt er zorg voor dat er conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.500,-

GASTOUDERBUREAU

Houder voert een zodanig beleid dat de gastouder de kwaliteitseisen kan naleven en stelt hiertoe het pedagogisch beleidsplan ter beschikking aan de gastouder.

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. Het pedagogisch beleid is door het gastouderbureau aan de gastouders verstrekt.

artikelen 1.49 lid 4 sub a en 1.56 lid 1, artikel 11 en 16 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 1.500,-

GASTOUDEROPVANG

De gastouder handelt overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan dat door het gastouderbureau is opgesteld en ter beschikking is gesteld.

artikel 1.56b lid 1 en 2 Wko ; artikel 16 Besluit kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

Kinderdagverblijf / Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van ontwikkelingsdomeinen.

artikel 1.50b Wko ; artikelen 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Hoog

€ 1.000

Per acht feitelijk aanwezige kinderen in de groep is ten minste één beroepskracht aanwezig.

artikel 1.50b Wko ; artikel 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Per acht feitelijk aanwezige kinderen in de groep is ten minste één beroepskracht aanwezig.

artikel 1.50b Wko ; artikel 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.

artikel 1.50b Wko ; artikel 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: een getuigschrift of een erkende beroepskwalificatie.

artikel 1.50b Wko ; artikel 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

artikel 10c Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.

artikel 1.50b Wko ; artikel 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Gemiddeld

€ 1.500,-

niet aanwezig

€ 750,-

niet actueel

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

artikel 1.50b Wko ; artikel 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Gemiddeld

€ 750,-

Inrichting administratie voorschoolse educatie

Een overzicht van alle bij het kinderdagverblijf werkzame beroepskrachten in relatie tot de behaalde diploma’s en getuigschriften.

Artikel 1.53 Wko ; artikel 11 lid 2a Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

Domein Personeel en Groepen

Prioriteit

Boetebedrag

Verklaring omtrent het gedrag / personenregister

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister

De houder (of voorgenomen houder),personen die werkzaam zijn (of zullen zijn) op de kinderopvangvoorziening, personen die inzage hebben in de persoonlijke gegevens van kinderen, huisgenoten (18+), structureel aanwezigen en overige personen zoals benoemd in artikel 1.50 lid 3, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

Voornoemde personen zijn gekoppeld aan de houder(s).

kdv en bso artikel 1.48d en 1.50 lid 3 tot en met 8Wko

gob artikel 1.48d en 1.56 lid 3 Wko

gastouder artikel 1.48d en 1.56b lid 3 Wko

Hoog

€ 2.000,-

per ontbrekende inschrijving

€ 1.000,-

per ontbrekende koppeling

Verklaring omtrent het gedrag en Personenregister

Werkzaamheden van personen worden pas aangevangen

nadat de koppeling tussen de persoon en de houder tot stand is

gebracht.

Kdv en bso artikel 1.50 lid 4 Wko

Gob artikel 1.56 lid 3 Wko

Hoog

€ 2.000,-

Verklaring omtrent het gedrag (ouderparticipatie crèche)

De in artikel 1.57 lid 2 genoemde ouders, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is van twee maanden bij aanvang van de werkzaamheden, is voor aanvang overlegd. Voor de verklaring omtrent het gedrag ouder is dan twee jaar, wordt aan de houder een nieuwe (recente) verklaring overlegd.

artikel 1.57 lid 1 tot en met 6 Wko

Passende beroepskwalificatie of deskundigheidseisen / Algemeen

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Passende beroepskwalificatie voor beroepskrachten conform de meest recent aangevangen cao kinderopvang;

De inzet van beroepskrachten in opleiding gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang;

Gedurende de opvang is er tenminste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor eerste hulp aan kinderen.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2; 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 4; 15 lid 1 en 2 en 16 lid 1,2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9a lid 1 en 2; artikel 9b en 9c Regeling Wet kinderopvang

kdv artikel 4 lid 5; 6 lid 1 en 2; 7 lid 1,2,7,8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 7 lid 1, artikel 8 en 9 Regeling Wet kinderopvang

Hoog

€ 2.000,-

geen (juiste) beroepskwalificatie of verkeerd ingezette beroepskracht in opleiding

€ 1.000,-

Geen (juiste) EHBO kwalificatie

GASTOUDEROPVANG

Gastouder beschikt over een getuigschrift van een (beroeps)opleiding of erkenning van een beroepskwalificatie;

Gastouder beschikt over een geregistreerd certificaat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen.

artikel 1.56b 1 en 2 Wko

artikel 13 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

artikelen 10, 10a, 10b en 10d Regeling Wet kinderopvang

Hoog

€ 1.500,-

Ad 1

€ 1.000,-

Ad 2

Passende beroepskwalificatie / Meertalige opvang

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor de werkzaamheden passende certificaat of diploma

art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang;

artikel 15 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 2.000,-

geen juiste kwalificatie

Personeelsformatie per gastouder / door gastouderbureau

Het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling.

artikel 1.56 lid 7 Wko ; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 1.000,-

Beroepskracht-kindratio

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

Het aantal minimaal in te zetten beroepskrachten is afgestemd op het aantal aanwezige kinderen in een

stamgroep (dagopvang);

in een basisgroep (buitenschoolse opvang);

in een combinatiegroep (dagopvang en buitenschoolse opvang).

Daarbij is rekening gehouden met de leeftijd en het aantal aanwezige kinderen

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 16 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 7 lid 1, 2 en 7 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 2.500,-

Indien kinderen bij een activiteit hun stamgroep (dagopvang) of hun basisgroep (buitenschoolse opvang) verlaten leidt dit niet tot een verlaging van de minimaal in te zetten beroepskrachten.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 1.250,-

Minder beroepskrachten inzetten

Op schooldagen kan de buitenschoolse opvang ten hoogste een half uur per dag en op vrije dagen van de basisschool en tijdens schoolvakanties ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten inzetten.

Dagopvang kan ten hoogste drie uur per dag minder beroepskrachten inzetten.

Indien bij het afwijken van de beroepskracht-kindratio één beroepskracht aanwezig is, is ter ondersteuning van deze beroepskracht een andere volwassene aanwezig.

Indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht aanwezig is wordt dan is een andere volwassene telefonisch bereikbaar en bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 3f; 16 lid 4, 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 3f; 7 lid 4, 5 en 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 1.250,-

Per minder ingezette beroepskracht of ontbreken achterwacht

Opvang in groepen / Stabiliteitseisen

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

De opvang vindt plaats in stamgroepen (dagopvang) of basisgroepen (buitenschoolse opvang).

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso ; artikel18 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 2.000,-

Eisen aan de maximale omvang van de stamgroep (dagopvang) of van de basisgroep (buitenschoolse opvang).

Eisen aan de maximale omvang van een gecombineerde groep, indien een stamgroep (dagopvang) en een basisgroep (buitenschoolse opvang) gecombineerd worden.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 18 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 2 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.000,-

per kind teveel

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een vooraf schriftelijk met de ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep (dagopvang) of basisgroep (buitenschoolse opvang).

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 18 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 9 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.000,-

per ontbrekende toestemming

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen.

de mentor is een beroepskracht van het kind;

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders (dagopvang);

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders (buitenschoolse opvang);

de mentor is voor ouders het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind (dagopvang);

de mentor is voor ouders en kind het aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en welbevinden van het kind (buitenschoolse opvang);

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang;

kdv artikel 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

KINDERDAGVERBLIJF

Houder deelt ouders en kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke beroepskracht(en) op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen

artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wko ; artikel 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Ten hoogste twee vaste beroepskrachten bij kinderen tot één jaar.

Ten hoogste drie vaste beroepskrachten bij kinderen van één jaar of ouder.

artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 9 lid 4 en 5 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.000,-

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes

artikelen 1.49 lid 1 en 2, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.000,-

GASTOUDEROPVANG

De maximale groepsgrootte per gastouder wordt afgestemd op de leeftijd van de op te vangen kinderen (0 tot 13 jaar).

De eigen kinderen in de leeftijd tot 10 jaar worden meegerekend.

artikel 1.49 lid 3, 1.56 b lid 1 en 2 Wko ; artikel 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 13 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Gebruik voorgeschreven voertaal

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De Nederlandse voertaal wordt gebruikt of er wordt meertalige buitenschoolse opvang verzorgd. Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal als voertaal worden gebruikt

OF

Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode

Kdv , bso en go artikel 1.55 Wko

Gemiddeld

€ 1500,-

Domein Veiligheid en gezondheid

Prioriteit

Boetebedrag

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

De houder heeft voor elke kdv en bso een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.

De houder draagt er zorg voor dat er conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko ;

bso artikel 13 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 4.000,-

ontbreken

beleid

€ 2.000,-

niet ernaar handelen

De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum.

Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 2.000,-

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat in ieder geval de volgende elementen:

Wijze waarop er continu proces is van vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het beleid;

Voornaamste risico’s en het risico van grensoverschrijdend gedrag, waaronder het vierogenprincipe bij de dagopvang

Plan van aanpak voornaamste risico’s en grensoverschrijdend gedrag

Omgaan met risico’s,

Inzichtelijk voor medewerkers en ouders

Achterwacht

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 4 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.000,-

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Kdv artikel 1.49 lid 1 en 2; 1.50 lid 1 en 2 Wko, artikel 4 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

Hoog

€ 2.000

Gedurende de opvang is er tenminste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor eerste hulp aan kinderen.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wko

bso artikel 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 9b Regeling Wet kinderopvang

kdv artikel 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; artikel 8 Regeling Wet kinderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Inventarisatie veiligheids- en gezondheidsrisico’s

GASTOUDERBUREAU

De houder van het GOB voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de door de gastouder op te vangen kinderen op het opvangadres gewaarborgd is.

De houder van het GOB inventariseert jaarlijks samen met de gastouder de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van alle voor kinderen toegankelijke ruimten in elke woning waar gastouderopvang plaats vindt.

De houder van het GOB stelt samen met de gastouder een plan van aanpak op.

De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid bevat in ieder geval een beschrijving van de benoemde thema’s.

artikel 1.49 lid 4 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 1 en 2 Wko ;

artikel 7 lid 1, 2, 3 en 5 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 11 lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 4.000,-

geen inventarisatie

€ 2.000,-

>1 jaar,

niet actueel

€ 1.000,-

per niet beschreven thema

GASTOUDEROPVANG

De gastouder houdt bij de uitvoering van de werkzaamheden rekening met de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

De gastouder draagt er zorg voor dat de maatregelen uit het plan van aanpak binnen de gestelde termijn worden genomen.

De gastouder draagt zorg voor een actuele lijst van ongevallen

Op ieder adres waar opvang plaatsvindt, is een op dat adres toegespitste inventarisatie aanwezig.

artikel 1.49 lid 3; 1.56b lid 1 en 2 Wko , artikel 12 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, artikel 11 lid 1, 2 en 4 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Bereikbaarheid en achterwacht

Een gastouder is goed telefonisch bereikbaar

Zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten bij opvang van meer dan drie aanwezige kinderen.

Achterwachtregeling

Achterwacht is bij calamiteiten binnen 15 minuten aanwezig

Achterwacht is gedurende de opvanguren altijd telefonisch bereikbaar

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko artikel 12 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang, artikel 12 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Meldcode kindermishandeling

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: stappenplan; toebedeling van verantwoordelijkheden; aandacht voor bijzondere vormen van geweld; omgaan met vertrouwelijke gegevens.

kdv artikel 1.49 lid 1 en 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wko ; 5 besluit kwaliteit kinderopvang

bso 1.49 lid 1 en 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wko ; artikel 14 Besluit kwaliteit kinderopvang

gob artikel 1.49 lid 4a; 1.51a lid 1,2,3 en 5 Wko ; artikel 8 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 4.000,-

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij personeel of bij gastouders

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht (gewelds- of zedendelict) en bevordert de kennis en het gebruik ervan.

bso , kdv artikelen1.49 lid 1; 1.51a lid 4, 1.51b en 1.51c Wko

gob artikelen 14.49 lid 4a; 1.51a lid 4, 1.51b en 1.51c Wko

€ 1.000,-

Domein Accommodatie en inrichting

Prioriteit

Boetebedrag

Binnen- en buitenruimte

BUITENSCHOOLSE OPVANG EN KINDERDAGVERBLIJF

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn

veilig,

toegankelijk en

passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

bso , kdv artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ;

bso artikel 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

kdv artikel 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.000,-

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.000,-

3-3.5m²

€ 1.500,-

< 3m²

Per aanwezig kind is ten minste 3 m² vaste buitenspeelruimte beschikbaar.

De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum.

Niet aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid en voor kinderen veilig en toegankelijk

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 750,-

2-2.5m²

en overige eisen

€ 1.000,-

< 2m²

KINDERDAGVERBLIJF

Per aanwezig kind is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar.

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 1.000,-

3-3.5 m²

€ 1.500,-

< 3 m²

€ 1.000,-

per ontbrekende ruimte;

Voor aanwezige kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar is in ieder geval een afzonderlijke slaapruimte aanwezig.

artikelen 1.49 lid 1, en 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

€ 1.250,-

Woning

GASTOUDEROPVANG

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt beschikt over voldoende speelruimteruimte;

De slaapruimte voor kinderen tot 1,5 jaar is afzonderlijk en op het aantal kinderen afgestemd

De binnen- en buitenruimten waar de kinderen verblijven zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko ; artikel 15 lid 1 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 14 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

De woning waar gastouderopvang plaatsvindt is te allen tijde rookvrij.

De woning waar gastouderopvang plaats vindt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders

artikelen 1.49 lid 3 en 1.56b lid 1 en 2 Wko ; ; artikel 15Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

artikel 14 lid 1 onder c en d Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 1.000,-

Domein Ouderrecht

Prioriteit

Boetebedrag

Informatie

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden dat er minder beroepskrachten ingezet worden dan vereist.

bso artikel 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 12 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

Kdv artikel 1.50 lid 1 en 2 Wko ; artikel 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

De houder informeert (vraag)ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.

bso , kdv artikel 1.54 lid 1 Wko

gob artikel 1.54a

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen.

Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

bso , kdv artikel 1.54 lid 2 en 3 Wko

gob artikel 1.54a lid 2, 3 Wko

GASTOUDERBUREAU

De houder informeert de vraagouder over de inhoud van het pedagogisch beleidsplan.

De houder draagt er zorg voor dat de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid inzichtelijk is voor de vraagouders.

In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder is duidelijk te zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat en welk deel naar de gastouder.

artikelen, 1.49 lid 4 sub a, 1.56 lid 1, 2, 4 en 6 en 1.56b lid 1 en 2 Wko ; artikel 7 lid 3 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 12a lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureau, gastouder en voorziening voor gastouderopvang; artikel 11b Regeling Wet kinderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

Oudercommissie

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

Houder heeft een oudercommissie ingesteld

De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie. Geldt enkel wanneer er maximaal 50 kinderen worden opgevangen/50 gastouders aangesloten zijn.

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; en de aspecten waarop adviesrecht bestaat

bso , gob , kdv artikel 1.58 lid 1 en 2 Wko

Gemiddeld

€ 1.250,-

Binnen 6 maanden na de registratie in het LRK heeft de houder het reglement oudercommissie vastgesteld, tenzij er op grond van artikel 1.58 lid 2 geen oudercommissie is ingesteld.

bso , gob , kdv artikelen 1.58 lid 3 en 1.59 lid 1 Wko

Samenstelling oudercommissie

bso , gob , kdv artikel 1.58 lid 4, 5 en 6 Wko

Laag

€ 250,-

Inhoud van reglement oudercommissie

bso , gob , kdv artikel 1.59 Wko

Klachten en geschillen

ALLE KINDEROPVANGVOORZIENINGEN

Aansluiting bij Geschillencommissie

De mogelijkheid om geschillen aan de commissie voor te leggen wordt op passende wijze aan ouders kenbaar gemaakt.

bso , kdv , gob artikel 1.57c lid 1 en 2 Wko ; artikel 5 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang

Laag

€ 750,-

Schriftelijk vastgelegde klachtenregeling ouders voldoet aan de gestelde eisen.

bso , kdv , gob artikel 1.57b lid 1 en 2 Wko

€ 750,-

geen informatie

€ 500,-

informatie niet volledig

Openbaar Jaarverslag klachten

bso , kdv , gob artikel 1.57b lid 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Wko ; artikel 11h Regeling Wet kinderopvang

€ 750,-

geen jaarverslag

of te laat

Houder handelt overeenkomstig de klachtenregeling.

De klachtenregeling wordt op passende wijze onder de aandacht van ouders gebracht

bso , kdv , gob artikel 1.57b lid 3 Wko

Laag

€ 250,-

Domein Kwaliteit gastouderbureau

Prioriteit

Boetebedrag

Kwaliteit gastouderbureau

De houder draagt er zorg voor dat per voorziening voor gastouderopvang beoordeeld wordt hoeveel kinderen en van welke leeftijd opgevangen kunnen worden.

artikelen 1.49 lid 4aen 1.56 lid 1 en 2 Wko ; artikel 14 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 11b lid 1 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 1.000,-

per niet beoordeelde voorziening

Overige kwaliteitscriteria gastouderbureau, de houder draagt er zorg voor:

dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders tijdens de opvang de voorgeschreven voertaal gebruiken

een intakegesprek met de gastouder en met de vraagouder.

een koppelingsgesprek voor elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder

dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken.

jaarlijks mondelinge evaluatie van de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast.

artikelen 1.49 lid 4a; 1.55; en 1.56 lid 1 en 2 Wko ; artikel 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; artikel 11a Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Gemiddeld

€ 750,-

per voorschrift

Zorgplicht gastouderbureau

Gastouderbureau is goed bereikbaar voor vraagouder en gastouder.

artikelen 1.49 lid 4 onder a en 1.56 lid 1 en 2 Wko ; artikel 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; Artikel 11b lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Hoog

€ 1000,-

Overige voorschriften welke niet nageleefd worden

Schenden medewerkingsplicht

artikel 5:20 Awb ; artikel 1.72 Wko

Hoog

€ 4.100,-

(boete tweede categorie)

Niet opvolgen aanwijzing / bevel

artikel 1.72 lid 1 Wko

€ 2.000,-

Niet opvolgen exploitatieverbod / exploiteren zonder toestemming (art. 1.45 lid 3 Wko)

artikel 1.72 lid 1 Wko

€ 20.500,-

(boete vierde categorie)

Niet nakomen afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op primair onderwijs

artikel 1.72 lid 1 Wko

€ 2.000,-

Toelichting

Algemene toelichting

Uitvoeringsprogramma Handhaving

Toezicht door de GGD

Het toezicht wordt op grond van de Wet verplicht uitgevoerd door de GGD. In Lochem wordt dit gedaan door de GGD Noord- en Oost-Gelderland. In het jaarverslag handhaving laat de gemeente jaarlijks zien hoe uitvoering is gegeven aan de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken kinderopvang. Het jaarverslag geeft inzicht in de afhandeling van aanvragen, de uitvoering van inspecties en de handhavingstaken.

Toezichthouder

Op grond van de wet (artikel 1.61 Wko) moet het college de directeur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) aanwijzen als toezichthouder. Benoeming geeft de toezichthouder de bevoegdheid, zoals omschreven in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast heeft de GGD nog enkele bijzondere bevoegdheden, zoals het geven van een bevel aan de houder van een kinderopvang (1.65,derde lid Wko).

Minnelijk overleg

Minnelijk overleg is bedoeld om een kwestie zoveel mogelijk mondeling op te lossen. Het oplossen van overtredingen gaat dan immers vaak het snelst en heeft meer draagvlak bij alle partijen. Het formele aanschrijvingstraject kan dan achterwege blijven. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een houder van een kinderopvang reeds bezig is de geconstateerde afwijkingen te herstellen naar aanleiding van het GGD-rapport. De gemeentelijke interventie kan dan beperkt blijven tot enkele (op schrift gestelde) afspraken en een nacontrole. Door middel van minnelijk overleg wensen we het formele traject meer op de menselijke maat toe te schrijven.

Na ontvangst van het definitieve GGD-rapport beoordeelt de behandelaar, namens het college, of de situatie geschikt is om op te lossen door middel van minnelijk overleg. De criteria die in ieder geval in die overweging worden betrokken zijn

 • Er is geen gevaar voor de veiligheid van de kinderen en de pedagogisch medewerkers?

 • Kan de overtreding binnen een redelijke termijn opgelost worden?

 • Gaat het slechts om overtredingen met een gemiddeld of lage prioriteit?

 • Is de houder reeds bezig de overtredingen op te lossen?

 • Hoe is de historie van de houder? Is er een bereidheid tot verbetering of zijn er blijvend overtredingen?

 • Staat de houder open voor het gestelde in het GGD-rapport of staat deze in 'zijn of haar gelijk'?

Indien de behandelaar meent dat minnelijk overleg niet zal leiden tot een (snelle) oplossing, dan zal alsnog gekozen worden het formele aanschrijvingstraject op te starten. In de regel zal dat in ieder geval het hersteltraject zijn. Ook kan het college besluiten een bestuurlijke boete op te leggen.

Hoofdstuk 2 Herstellend traject

In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden.

Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid van de Wko)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin zich een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een voorziening voor gastouderopvang of een een gastouderbureau bevindt dat de bij of krachtens artikelen 1.47 lid 1 en 1.48d tot en met 1.59 gegeven voorschriften (de ‘kwaliteitseisen’) niet of in onvoldoende mate naleeft, geeft de houder een schriftelijke aanwijzing.

Een aanwijzing is een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. Een aanwijzing bestaat tenminste uit:

 • De voorschriften die zijn overtreden;

 • De punten en de manieren waarop deze voorschriften zijn overtreden;

 • De termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn genomen;

 • Rechtsmiddelen clausule.

Na het verstrijken van de hersteltermijn dient de overtreding beëindigd te zijn. Ter controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel de GGD opdracht geven voor een nader onderzoek. Is de overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden ingezet.

Stap 2: last onder dwangsom of last onder bestuursdwang (artikel 125, tweede lid Gemeentewet en artikel 5:32 Awb)

De algemene bestuursdwangbevoegdheid is neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet. In gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding te beëindigen (op kosten van de overtreder) kan een last onder bestuursdwang opgelegd worden. De last onder dwangsom of last onder bestuursdwang wordt voorafgegaan door een voornemen. De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom is een van de bestuursdwangbevoegdheid afgeleide bevoegdheid; neergelegd in artikel 5:32 Awb.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een geconstateerde overtreding. Indien een eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Dit vereist dan wel een nieuw besluit. Ook kan besloten worden een volgende stap in het herstellend traject te zetten.

De last onder dwangsom kan ook preventief worden opgelegd. Van een preventieve last is sprake als de last wordt opgelegd voordat enige overtreding heeft plaatsgevonden. Hiervoor geldt dat het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt, dat wil zeggen dat de overtreding zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.

De hoogte van de dwangsom moet in redelijke verhouding staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom (artikel 5:32b lid 3 Awb).

Stap 3: exploitatieverbod (artikel 1.66 Wko)

Het college kan de houder verbieden een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau in exploitatie te nemen danwel de exploitatie voort te zetten. Dit kan het college in de volgende gevallen:

zolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder bestuursdwang niet mogelijk is;

als een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang niet of niet langer aan de kwaliteitseisen voldoet.

Stap 4: het intrekken van de beschikking met toestemming tot exploitatie en het verwijdering van de registratie uit het landelijk register kinderopvang , artikel 1.46 lid 5 en 6 Wet kinderopvang, artikel 1.47a lid 2 Wet kinderopvang en artikel 8 lid 1 Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang .

Er zijn verschillende gronden waarop het college, in het kader van handhaving, de toestemming tot exploitatie kan intrekken en de registratie van deze voorziening verwijdert uit het register:

 • indien is gebleken dat de houder niet langer de kinderopvangvoorziening exploiteert;

 • indien uit een GGD-inspectie of anderszins is gebleken dat de houder naar verwachting niet dan wel niet langer voldoet aan de bij en krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2 en 3 gegeven voorschriften;

 • indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de organisatie voor kinderopvang niet daadwerkelijk is aangevangen.

Vanaf het moment dat voor een voorziening voor kinderopvang de toestemming tot exploitatie is ingetrokken en de registratie van deze voorziening verwijderd is uit het landelijk register kinderopvang, is er geen sprake meer van kinderopvang in de zin van de wet. Voortzetten van de exploitatie leidt tot niet geregistreerde kinderopvang (illegale kinderopvang) en kan leiden tot een bestuurlijke boete of vervolging door het Openbaar Ministerie op basis van overtreding van de Wet Economische Delicten.

De waarschuwing

Veelal rechtvaardigen de overtredingen niet de directe inzet van de bovengenoemde zware sanctiemiddelen. De gemeente Lochem kiest er daarom voor om – in afwijking van het landelijke model – veelal eerst een waarschuwing te verzenden. Een waarschuwing is een voornemen tot handhavend optreden met een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een waarschuwing is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb en daarom is bezwaar niet mogelijk.

De ervaring leert dat veel overtredingen na deze brief worden opgelost. Uiteraard wordt alsnog opgetreden door middel van een sanctiemiddel indien dat niet het geval is. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het definitieve inspectierapport van de GGD (met het advies: handhaven en inclusief zienswijzen), wordt in die gevallen een waarschuwingsbrief gezonden aan de houder. Hierin wordt vriendelijk doch dringend verzocht binnen een bepaalde termijn maatregelen te treffen om de overtredingen ongedaan te maken. Uiteraard wordt er geen waarschuwing gezonden in die gevallen waarbij direct optreden vereist is.

Hoofdstuk 3 Bestraffend traject

Een bestraffende sanctie bestraft een overtreding die ‘in het verleden’ begaan is. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat feit wordt bestraft. De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is de bestuurlijke boete (artikel 1.72 lid 1 Wet kinderopvang).

In het Handhavingsbeleid Wet kinderopvang gemeente Lochem 2018 is neergelegd op welke wijze het college invulling geeft aan zijn beleidsvrijheid. In Lochem is er voor gekozen om niet per definitie een bestuurlijke boete op te leggen, maar dat het college dit in genoemde gevallen 'kan' bepalen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Toepassing

Het handhavingsbeleid is van toepassing op een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een voorziening voor gastouderopvang, een gastouderbureau.

Artikel 2 Vormen van handhaving

In dit artikel worden de vormen van handhaving benoemd. Een herstelmaatregel is gericht op herstel van een overtreding en/of voorkoming van herhaling. Een bestraffende sanctie is gericht op bestraffen van een begane overtreding. In de Algemene wet bestuursrecht wordt ook wel gesproken over leedtoevoeging.

Artikel 3 Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen waaraan bij of krachtens de Wet kinderopvang voldaan moet worden staan in de wet- en regelgeving. Een volledige opsomming is ook terug te vinden in de door de toezichthouder gebruikte modelrapporten.

Artikel 4 Herstelmaatregel

Wat betreft de termijnen is er voor gekozen om de behandelend medewerker de ruimte te geven om maatwerk te kunnen leveren. Wel is een maximale termijn ingebouwd per urgentie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de behandelend medewerker de termijn bij een overtreding met een hoge urgentie zelfstandig kan bepalen, maar dat deze nooit langer dan 4 weken mag zijn. In veel gevallen zal zelfs dat al te lang zijn.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verder verwezen naar de algemene toelichting op hoofdstuk 2.

Artikel 5 Intrekking toestemming tot exploitatie

Indien een geregistreerde voorziening, te weten kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang, niet meer voldoet aan de definitie hiervan in de Wet kinderopvang, wordt de gegeven toestemming tot exploitatie door middel van een beschikking ingetrokken en wordt de registratie uit het landelijk register kinderopvang verwijderd. Dit, omdat uitsluitend kinderopvangvoorzieningen die aan de definitie voldoen worden geregistreerd en geëxploiteerd mogen worden. Er zal in dit geval geen herstellend handhavingstraject worden ingezet. als herstel niet aan de orde zal zijn.

Artikel 6 Gebruik bevoegdheid opleggen bestuurlijke boete

Het opleggen van een bestuurlijke boete is een bevoegdheid van het college. Dit betekent dat het college een bestuurlijke boete op kan leggen, maar daartoe niet verplicht is. Binnen Lochem blijft deze bevoegdheid aanwezig en per geval afgewogen. Deze beleidsregels geven dus geen verplichting tot het opleggen van een bestuurlijke boete, maar geven wel criteria onder welke omstandigheden dit kan. Indien het college daartoe overgaat, is hetgeen in dit handhavingsbeleid is bepaald onverkort van toepassing.

Artikel 7 Hoogte bestuurlijke boete

In de Wet kinderopvang is het maximaal op te leggen boetebedrag aangegeven. Het college heeft derhalve beleidsvrijheid ten aanzien van de hoogte van het op te leggen boetebedrag.

Voor overtreding van de kwaliteitseisen geldt dat het college de hoogte van de boetebedragen heeft afgestemd op de prioritering van de overtreding. Een hoge prioritering betekent dat er ook in algemene zin sprake is van een ernstige overtreding, terwijl aan minder ernstige overtredingen een lag(ere) prioritering (gemiddeld of laag) is toegekend.

Mede gelet op het in artikel 1.72 van de Wet kinderopvang neergelegde boetemaximum heeft dit geleid tot de volgende verdeling.

Prioritering Boetebedrag

Hoog € 1.000,- tot € 8.000,-

Gemiddeld € 750,- tot € 3.000,-

Laag Maximaal € 1500,-

Uitzonderingen hierop zijn:

In geval van overtreding van de artikelen 1.66 en 1.45 is sprake van economische delicten, gesanctioneerd in de Wet op de Economische Delicten. In artikel 1 en 6 van deze wet is bepaald dat deze overtredingen beboet worden met een boete van de vierde categorie. De boetebedragen in onderhavig beleid komen hiermee overeen.

Overtreding van artikel 5:20 Algemene wet bestuursrecht is een strafbaar feit; strafbaar gesteld in artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of een vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk enige handeling, door een van die ambtenaren ondernomen ter uitvoering van enig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.” Het boetebedrag voor deze overtreding, komt overeen met het in het Wetboek van Strafrecht genoemde bedrag voor overtredingen van de tweede categorie.

Het voorgaande laat onverlet dat het college op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht gehouden is de hoogte van de bestuurlijke boete af te stemmen op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten, waarbij het college zo nodig rekening houdt met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd.

Artikel 8 Recidive

Bij recidive treedt strafverzwaring op. Dit artikel bepaalt de hoogte van de strafverzwaring.

In het geval de overtreder de afgelopen twee jaar al eerder is beboet voor eenzelfde overtreding verhoogt het college de boete met 50%.

Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking hadden op hetzelfde kindercentrum, gastouderbureau of gastouderopvang waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd.

Iedere volgende overtreding binnen de periode van twee jaar wordt bestraft met een boete van 2 maal het in het afwegingsoverzicht opgenomen boetebedrag.

Artikel 9 Matiging

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 10 Samenloop

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.