Nadere regels Topsportfonds Aalsmeer 2018

Geldend van 27-09-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Topsportfonds Aalsmeer 2018

Z-2018/043637, D-2018/0240850

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelezen het advies van 28 augustus 2018;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluiten vast te stellen de Nadere regels Topsportfonds Aalsmeer 2018.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • a. topsportevenement: toernooi, kampioenschap of evenement waarbij een bepaalde tak van sport op het hoogste (inter)nationale niveau beoefend wordt. alle verenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie of een bij het NOC*NSF aangesloten bond; er moet een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend worden.

 • b. aanvrager: de rechtspersoon die de subsidie voor het topsportevenement aanvraagt.

 • c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • d. gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer.

Artikel 2. Subsidievoorwaarden

 • 1. Het dient een topsportevenement te zijn dat incidenteel in de gemeente Aalsmeer georganiseerd wordt (in die zin van éénmalig of één keer per jaar).

 • 2. Het dient een voor toeschouwers en pers toegankelijk topsportevenement te zijn.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Voor de op grond van deze nadere regels te verlenen subsidies geldt een subsidieplafond. Dit plafond wordt jaarlijks in de programmabegroting opgenomen en door de gemeenteraad vaststelt.

 • 2. De subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 3. De maximale bijdrage per topsportevenement bedraagt € 5.000.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient minimaal 8 weken vóór het betreffende topsportevenement schriftelijk te zijn aangeleverd bij het college.

 • 2. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvraag moet de volgende onderwerpen bevatten:

  • kostenraming van het topsportevenement;

  • de omvang van het topsportevenement met een opgave van het aantal deelnemers;

  • de plaats en tijdstip van het topsportevenement;

  • de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

 • 3. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 1. De aanvraag dient echter altijd te zijn ingediend voor de startdatum van de activiteiten.

Artikel 5. Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Bij promotionele activiteiten rondom het topsportevenement draagt de organisator de naam ‘Aalsmeer’ en/of het gemeentelogo op een positieve wijze zichtbaar uit.

 • 2. De organisator spant zich in om het topsportevenement onder de aandacht te brengen van de (inter)nationale pers.

 • 3. De organisator zoekt in het kader van het topsportevenement samenwerking met de lokale breedtesport.

 • 4. De subsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

 • 5. Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking de dag na de bekendmaking daarvan.

Artikel 8. Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Topsportfonds Aalsmeer 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 september 2018.

de secretaris,

mr. F.L. Romkema

de burgemeester,

J.J. Nobel

Nota van toelichting op de Nadere regels Topsportfonds Aalsmeer 2018

Het doel van de nadere regels is om:

 • Duidelijk te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente subsidie verleent voor het organiseren van een topsportevenement;

 • Aanvragen voor subsidie voor een topsportevenement op eenzelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

In de Sportnota is opgenomen dat de gemeente het belangrijk vindt dat er topsportevenementen binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden. Niet alleen kan de topsport voor aanwas zorgen bij de breedtesport, maar dragen topsportevenementen bij aan de naamsbekendheid en het imago van Aalsmeer. Het Topsportfonds is een instrument om het organiseren van topsportevenementen mede mogelijk te maken.