Nadere regels voor subsidiëring van sportevenementen in Amstelveen 2018

Geldend van 27-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2018

Intitulé

Nadere regels voor subsidiëring van sportevenementen in Amstelveen 2018

Z-2018/041752

Burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen,

gelezen het advies van afdeling Jeugd en Samenleving van 23 augustus 2018;

gelet op artikelen 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de Nadere regels voor subsidiëring van sportevenementen in Amstelveen 2018.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a. Algemene subsidieverordening: de vigerende Algemene subsidieverordening Amstelveen;

 • b. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • c. Jeugd: jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 23 jaar;

 • d. Maatschappelijke spin-off: de mate waarin een evenement bijdraagt aan de realisatie van sociaal-maatschappelijk en economisch beleid van de gemeente Amstelveen;

 • e. Sportevenementen:

  • topsportevenement: een evenement, waarin op het hoogste niveau (NK, EK, WK) door junioren en/of senioren wordt geparticipeerd en waarbij de betreffende tak van sport voorkomt op de lijst van categorie 1 of categorie 2 topsportprogramma’s van NOC*NSF en/of door de internationale federatie de status van topsport heeft gekregen;

  • breedtesportevenement: een sportevenement niet zijnde een topsportevenement.

Artikel 2. Doelstelling

Deze nadere regels zijn bedoeld voor het subsidiëren van top- en breedtesportevenementen in Amstelveen waardoor een maatschappelijke spin-off kan worden gecreëerd. Deze spin-off kan bestaan uit de volgende effecten:

 • bewoners van Amstelveen, in het bijzonder jongeren, ouderen en mensen met een beperking, worden in staat gesteld kennis te maken en zich te interesseren voor sportbeoefening in verenigingsverband of om op deze wijze de continuïteit en kwaliteit van de sportbeoefening in verenigingsverband te bevorderen;

 • de naamsbekendheid van een bepaalde tak van sport in Amstelveen wordt vergroot;

 • de naamsbekendheid en de aantrekkelijkheid van Amstelveen worden vergroot.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt voor aanvragen voor top- of breedtesportevenementen als het evenement plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Amstelveen en als zij niet bedoeld zijn om commerciële doeleinden na te streven.

 • 2. De in het eerste lid genoemde subsidie voor een sportevenement bedraagt maximaal € 5.000,-.

 • 3. Het college kan op grond van bijzondere omstandigheden te zijner beoordeling afwijken van de in het tweede lid genoemde maximum.

Artikel 4. Berekening van de subsidie en de selectie- en toetsingscriteria

 • 1. Aanvragen voor subsidie voor topsportevenementen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin het evenement bijdraagt aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving in Amstelveen, met name bij de jeugd;

  • b.

   de mate waarin de meetbaarheid, omvang en duurzaamheid van de maatschappelijke spin-off inzichtelijk gemaakt is in de aanvraag;

  • c.

   de mate waarin sprake is van een nieuw of vernieuwend evenement;

  • d.

   de mate waarin het evenement bijdraagt aan het bevorderen van de naamsbekendheid van een bepaalde tak van sport in Amstelveen en/of de naamsbekendheid van Amstelveen vergroot;

  • e.

   de mate waarin de deelnemers of bezoekers een redelijke financiële bijdrage leveren in het betalen van de kosten.

 • 2. Aanvragen voor subsidie voor breedtesportevenementen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin het evenement bijdraagt aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving in de gemeente, met name bij de jeugd, ouderen en mensen met een beperking;

  • b.

   de mate waarin het evenement iets toevoegt aan het sport- en beweegaanbod in Amstelveen;

  • c.

   de mate waarin het evenement een nieuw element vormt en/of aanvullend is op het scala en de variatie van sportactiviteiten die in de gemeente Amstelveen plaatsvinden;

  • d.

   de mate waarin het evenement laagdrempelig (denk aan prijs) voor het publiek toegankelijk is;

  • e.

   de mate waarin het evenement open staat voor anderen dan leden van de organiserende (sport)vereniging(en).

 • 3. Voor aanvragen voor subsidie voor topsportevenementen worden de in artikel 4, eerste lid, van deze nadere regels genoemde criteria gewogen in een gelijke verhouding. Voor aanvragen voor subsidie voor breedtesportevenementen worden de in artikel 4, tweede lid, van deze nadere regels, genoemde criteria gewogen in een gelijke verhouding.

Artikel 5. Aanvrager

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de aanvrager is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon;

 • b.

  indien de aanvrager een sportvereniging is, dient deze te zijn aangesloten bij een bij NOC*NSF aangesloten sportbond;

 • c.

  de aanvrager of diens lokale afdeling is statutair gevestigd in de gemeente Amstelveen of heeft een werkgebied waar Amstelveen onderdeel van uitmaakt.

Artikel 6. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie wordt verstrekt aan aanvragers voor het organiseren van eenmalige sportevenementen in Amstelveen.

Artikel 7. Bevoegdheid van het college

Het college besluit met in achtneming van de Algemene subsidieverordening en deze nadere regels over het verstrekken van subsidies voor sportevenementen.

Hoofdstuk 2. Subsidieverstrekking

Artikel 8. Subsidiebudgetten

 • 1. Er zijn per kalenderjaar twee budgetten beschikbaar voor het subsidiëren van sportevenementen, een budget voor topsportevenementen en een budget voor breedtesportevenementen.

 • 2. De helft van het budget voor topsportevenementen wordt voor de eerste zes maanden van een kalenderjaar gereserveerd en de andere helft voor de laatste zes maanden van het kalenderjaar. Hetzelfde geldt voor het jaarlijkse budget voor subsidies voor breedtesportevenementen.

 • 3. Indien het gereserveerde budget voor topsportevenementen van de eerste zes maanden niet geheel is besteed, wordt het restant doorgeschoven naar de laatste zes maanden van het kalenderjaar. Hetzelfde geldt voor het budget voor breedtesportevenementen.

Artikel 9. Aanvraag van de subsidie

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk bij het college ingediend. Voor evenementen in de eerste helft van een kalenderjaar geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 november van het voorafgaande kalenderjaar moet zijn ingediend. Voor evenementen in de tweede helft van een kalenderjaar geldt dat de aanvraag uiterlijk 1 mei van het lopende kalenderjaar moet zijn ingediend.

 • 2. Voor een aanvraag voor subsidie dient gebruik gemaakt te worden van een daarvoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 3. Bij de indiening van een aanvraag voor subsidie dient, naast het ingevulde aanvraagformulier, de volgende informatie te worden overlegd:

  • a.

   een omschrijving van het evenement;

  • b.

   een omschrijving van de beoogde, lokale maatschappelijke spin-off en hoe deze bereikt gaat worden;

  • c.

   een begroting met dekkingsplan.

 • 4. Aanvragen voor subsidie worden beoordeeld aan de hand van de in artikel 4 omschreven selectie- en- toetsingscriteria.

 • 5. De hoogte van de toe te kennen subsidie, tot het maximum zoals bepaalt in artikel 3, tweede lid, van deze nadere regels hangt af van de mate waarin wordt voldaan aan de selectie- en toetsingscriteria en hoe de aanvraag voor subsidie zich wat dat betreft verhoudt ten opzichte van de andere aanvragen voor subsidie over de betreffende periode van zes maanden.

 • 6. Een aanvrager kan maximaal één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een subsidie voor eenzelfde sportevenement.

 • 7. Het Sportbedrijf Amstelveen adviseert het college bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

Artikel 10. Discriminatie

 • 1. Subsidie wordt in ieder geval niet verleend indien:

  • a.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • b.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a. plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet die maatregelen treft welke onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de aanvrager mogen worden verwacht.

 • 2. Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

Artikel 11. (Nadere) verplichtingen aan de subsidie

Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 12. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het subsidiëren van sportevenementen wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de programmabegroting.

 • 2. Indien het door de gemeenteraad vastgestelde plafond voor het subsidiëren van sportevenementen is bereikt, wordt geen subsidie meer verstrekt.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 13. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 14. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking een dag na de bekendmaking en hebben een terugwerkende kracht tot 1 juli 2018. De nadere regels voor subsidiëring van sportevenementen 2014 worden per 1 juli 2018 ingetrokken.

Artikel 16. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring van sportevenementen in Amstelveen 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder van 18 september 2018.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Bas Eenhoorn