Nadere regels Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer

Geldend van 25-09-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelezen het raadsbesluit Taxiverordening Utrecht 2018 d.d. 26 april 2018 kenmerk 5127948;

Gelet op de wet personenvervoer art 82.a en artikel 6 van de Taxiverordening Utrecht 2018;

Besluit vast te stellen Nadere regels Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer.

Hoofdstuk 1 de kwaliteitstoets

Artikel 1

De toets wordt afgenomen door een onafhankelijke en professionele organisatie (hierna: de organisatie).

Artikel 2

1. De Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge module.

2. In de schriftelijke module wordt getoetst op kennis van de Utrechtse kwaliteitsregels en de lokale wegen, evenementen en bezienswaardigheden (hiertoe horen o.a. globale kennis van de belangrijkste straten, objecten en verkeersafsluitingen, kennis van de voorschriften ontheffing busbanen).

3. In de mondelinge module wordt getoetst op gedragsvaardigheden en kennis, zoals het gedrag ten opzichte van klanten (professionele dienstverlening: klantvriendelijkheid, communicatie met klanten), kennis van straten en objecten (wat is de beste reisroute), het gedrag op de standplaats ten opzichte van andere taxichauffeurs en handhavers, en het zich onthouden van iedere vorm van (non) verbale agressie.

Artikel 3

1. Indien een taxichauffeur niet slaagt voor een van de modules van de Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer, moet de organisatie de taxichauffeur binnen drie maanden in de gelegenheid stellen die toets te herhalen (herexamen).

2. Een taxichauffeur mag binnen een periode van twaalf maanden na het afleggen van de eerste toets maximaal twee maal de hele toets of een module van een toets herhalen.

3. Als de taxichauffeur het kwaliteitscertificaat niet binnen de hierboven omschreven periode haalt, kan hij twaalf maanden na de laatste toets de toets(en) opnieuw doen (waarbij het opnieuw mogelijk is herexamens af te leggen).

Artikel 4

De organisatie zal elke taxichauffeur die met goed gevolg de toets heeft afgelegd een Utrechts keurmerkcertificaat verlenen.

Artikel 5

1. De organisatie informeert het college jaarlijks over de afgenomen toetsen en de afgegeven Utrechtse keurmerkcertificaten.

2. De organisatie informeert het college jaarlijks over klachten die bij haar over het toetsen zijn binnen gekomen, en de wijze waarop die klachten zijn afgedaan.

3. De organisatie geeft het college zo nodig op eigen initiatief tijdig al die informatie die het college nodig heeft voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak.

4. De organisatie moet het college desgevraagd al die informatie verschaffen die het college nodig acht voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak, en haar ambtenaren desgevraagd in de gelegenheid stellen daartoe informatie te verzamelen.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze Nadere regels Utrechtse kwaliteitstoets treden in werking op het moment van inwerkingtreding van de Taxiverordening Utrecht 2018.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels Utrechtse kwaliteitstoets taxivervoer 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht op 18 september 2018.

De secretaris, De burgemeester,