Mandaatbesluit MKB innovatiestimulering topsectoren

Geldend van 26-09-2018 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit MKB innovatiestimulering topsectoren

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 18 september 2018, PZH-2018-661990676 (DOS-2015-0007878), inhoudende mandatering van de bevoegdheid tot het verlenen van subsidie op grond van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid Holland (Mandaatbesluit subsidieverlening MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland)

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

vast te stellen, het Mandaatbesluit subsidieverlening MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

Artikel 1 Mandaat

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2018 en het bepaalde onder BA05 van de bij dat besluit behorende bijlage 1, wordt aan het hoofd van bureau Economie mandaat verleend tot het nemen van besluiten omtrent subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland ten aanzien van aanvragen ten bedrage van € 125.000,- of meer.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit subsidieverlening MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland.

Ondertekening

Den Haag, 18 september 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter