Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties

Geldend van 25-09-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 4 september 2018:

Overwegende dat;

Het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het versterken van de sociale structuren voor levendige kernen.

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de :

Nadere regels Initiatiefsubsidies Vrijwilligersorganisaties

Hoofdstuk 1 Titel hoofdstuk 1

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Initiatiefsubsidie: bijdrage voor een activiteit die wordt georganiseerd voor de inwoners van een kern in de gemeente Moerdijk

 • b.

  Startsubsidie: Tegemoetkoming in de kosten voor het bij notariële akte oprichten van een vrijwilligersorganisatie in de vorm van een vereniging of stichting

 • c.

  Jubileumsubsidie: Bijdrage voor de viering van een jubileumbestaan van een vrijwilligersorganisatie

Artikel 2. Beleidsdoel

Het samenbrengen van inwoners in een kern in de gemeente Moerdijk waarbij het versterken van de sociale structuren binnen deze kern centraal staat

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  Het organiseren van één of meerdere activiteiten die passen binnen de begripsomschrijving uit artikel 1 en bijdragen aan het beleidsdoel van artikel 2.

 • 2.

  Het bij notariële akte oprichten van een vrijwilligersorganisatie in de vorm van een vereniging of stichting;

 • 3.

  Het vieren van een jubileumbestaan van een vrijwilligersorganisatie

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon

Artikel 5. Subsidievoorwaarden Initiatiefsubsidie

 • 1.

  De activiteit heeft geen winstoogmerk.

 • 2.

  De activiteit is openbaar toegankelijk. Het heffen van entree of deelnamegeld is toegestaan.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden Startsubsidie

Een startsubsidie kan alleen worden verstrekt indien de aanvrager ook in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie op grond van de Nadere regels Basissubsidies

Artikel 7. Subsidievoorwaarden Jubileumsubsidie

 • 1.

  Een jubileumsubsidie kan worden verleend aan een vrijwilligersorganisatie voor het 25-jarig bestaan, of een veelvoud hiervan;

 • 2.

  Aan carnavalsorganisaties kan een jubileumsubsidie verstrekt worden ter gelegenheid van een 11-jarig bestaan, of een veelvoud hiervan, tenzij al een initiatiefsubsidie wordt verleend voor activiteiten in het kader van het jubileum;

Artikel 8. Aanvraagtermijn Initiatiefsubsidie

 • 1.

  Aanvragen kunnen het gehele jaar door ingediend worden

 • 2.

  Een aanvraag moet minimaal 8 weken voor het plaatsvinden van de activiteit volledig zijn ingediend.

Artikel 9. Aanvraagtermijn Startsubsidie

Een aanvraag om startsubsidie dient op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen uiterlijk 6 maanden nadat men de akte voor het oprichten van een stichting of vereniging heeft laten passeren

Artikel 10. Aanvraagtermijn Jubileumsubsidie

Een aanvraag om jubileumsubsidie dient op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen uiterlijk 3 maanden na het betreffende jubileumjaar

Artikel 11. Kosten die voor een Initiatiefsubsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   Huur materialen ten behoeve van de uitvoering van de activiteit;

  • b.

   Huur van locatie(s) ten behoeve van de uitvoering van de activiteit.

  • c.

   Bedank voor vrijwilligers

  • d.

   Aandenken, bekers, of medailles

 • 2.

  Alle overige kosten zijn uitgesloten voor subsidie.

Artikel 12. Aanvraag Initiatiefsubsidie

In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag de volgende informatie bevatten:

 • a.

  Een overzicht van de subsidiabele kosten (zie artikel 6.3) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  Voor elke kostenpost waar subsidie voor wordt aangevraagd de offerte of factuur van de leverancier.

Artikel 13. Aanvraag Startsubsidie en Jubileumsubsidie

In aanvulling op de in artikel 6 lid twee van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk genoemde gegevens, moet een aanvraag een kopie van de oprichtingsakte bevatten.

Artikel 14. Bepaling subsidiehoogte Initiatiefsubsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 50% van de totale subsidiabele kosten.

 • 3.

  Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de offerte of facturen voor de genoemde kosten.

Artikel 15. Bepaling subsidiehoogte Startsubsidie

De startsubsidie bedraagt € 300,-

Artikel 16. Bepaling subsidiehoogte Jubileumsubsidie

 • 1.

  De jubileumsubsidie voor vrijwilligersorganisaties, niet zijnde carnaval: € 150,00 per 25 jaar tot een maximum van € 750,00.

 • 2.

  De jubileumsubsidie zijnde Carnavalsorganisaties € 75,00 per 11 jaar tot een maximum van € 375,00

Artikel 17. Verplichtingen

 • 1.

  De ontvanger van de subsidie levert als tegenprestatie een verslag van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

 • 2.

  Gemeente Moerdijk wordt genoemd in uitingen rondom de activiteit.

 • 3.

  Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 18. Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 19. Vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 20. Verantwoording

Op verzoek van het college dient de aanvrager inzicht te geven in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de subsidiabele kosten

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 22. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties”.

Artikel 23. Slotbepaling

De Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties die in werking is getreden op 22 mei 2018 wordt ingetrokken

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 4 september 2018

De secretaris,

……………………,

M. van Bavel

De burgemeester,

…………….

J.P.M. Klijs