Besluit van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent het Handhavingsarrangement Horeca Westland

Geldend van 25-11-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent het Handhavingsarrangement Horeca Westland

Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 11 december 2014, met kenmerk Gemeenteblad blad 2014, 31, geplaatst.

Wat is een handhavingsarrangement? 

Een handhavingsarrangement is een beleidsdocument waarin staat hoe wordt opgetreden tegen overtredingen van het lokale handhavingsbeleid horeca. Er wordt concreet aangegeven door wie, op welke manier en met welk juridisch instrument wordt opgetreden bij welke overtreding van de beleidsregels.

Dit arrangement is opgesteld in nauwe samenwerking met politie en afgestemd met de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Dit handhavingsarrangement is een leidraad. Het sluit geen instrumenten uit die niet worden genoemd maar geeft weer hoe er normaliter bij de beschreven overtredingen wordt gehandeld. Er zijn situaties denkbaar die dermate ernstig zijn dat van het arrangement wordt afgeweken. Bij ernstige incidenten kan de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheid de drank- en horecavergunning in te trekken (art. 31 DHW), of van de bevoegdheid de vergunning voor een periode van maximaal 12 weken te schorsen (art. 32 DHW). Dat laatste kan een geschikt instrument zijn als ondanks een exploitatievergunning de overlast lange tijd aanhoudt. In een noodsituatie is de burgemeester bevoegd een horecagelegenheid te sluiten (art. 174 Gemeentewet en art. 2.30 APV).

Algemene lijn

Dit handhavingsarrangement is een uitwerking van de eerder door de raad vastgestelde handhavingsstrategie en het handhavingsbeleid “Handhavingsplan Horeca Westland 2014”.

De keuze voor de handhavingsinstrumenten past bij het modern handhaven van Westland. Hierbij gaan wij uit van vertrouwen in de verantwoordelijkheid van de ondernemer. We geven er de voorkeur aan om ondernemers de gelegenheid te geven de situatie te herstellen of herhaling van overlast te voorkomen. Dit leidt tot een voorkeur voor bestuursrechtelijke maatregelen zoals een last onder dwangsom, en tot terughoudend omgaan met punitieve straffen zoals een proces verbaal of een bestuurlijk boete.

De bestuurlijke boete is een nieuw instrument in de drank- en horecawet. Al eerder is gemeenten de mogelijkheid geboden gebruik te maken van de bestuurlijke boete om op te treden tegen overtredingen van de APV. Westland heeft ervoor gekozen dit niet te doen (besluit college B&W 1 oktober 2010). In lijn met dit besluit wordt ook in het kader van de Drank- en Horecawet zeer terughoudend met het instrument omgegaan.

Vanwege de praktische bruikbaarheid is ervoor gekozen alleen de meest geconstateerde overtredingen op te nemen in de tabel. Een uitputtende opsomming van mogelijke overtredingen komt lees- en bruikbaarheid niet ten goede. Als een overtreding plaatsvindt die niet in de tabel staat zal worden opgetreden conform de bovenstaande algemene lijn.

De controles, waar en frequentie:

In het handhavingsbeleid “Handhavingsplan Horeca Westland” is globaal aangegeven welke partijen bij de handhaving betrokken zijn. Hier wordt de werkwijze van partijen individueel en de samenwerking nader beschreven. De werkwijze bij de aanpak van de prioriteiten zoals gesteld in de handhavingsstrategie (vastgesteld 28 mei 2013) is beschreven in het Handhavingsplan horeca Westland 2014 (vastgesteld 10 juni 2014).

Alleen door de burgemeester speciaal daarvoor aangewezen ambtenaren zijn bevoegd de drank- en horecawet te handhaven. Deze ambtenaren moeten met goed gevolg de opleiding hebben afgerond en zijn gecertificeerd .

Artikel 45, alcohol in bezit of nuttigen door jongeren onder de 18 jaar, vormt een uitzondering. Overtredingen van dit artikel kunnen alleen strafrechtelijk worden afgehandeld. Alhoewel de politie niet is bevoegd als toezichthouder en handhaver van de drank- en horecawet kan de politie op basis van de algemene opsporingsbevoegdheid in deze gevallen ook optreden.

Omdat de handhaving van de Drank- en Horecawet door gemeenten nieuw is, zullen het eerste jaar na vaststelling van dit handhavingsarrangement de reguliere controles vooraf worden aangekondigd. Dit geeft alle partijen de kans te wennen aan de nieuwe werkwijze.

Het reageren op meldingen:

Meldingen van burgers zijn een aanleiding om te gaan controleren. Er kan nooit op basis van alleen meldingen worden gehandhaafd. Altijd is een objectieve constatering nodig van BOA’s of politie. Om adequaat te reageren op de meldingen wordt als volgt gewerkt:

Als meldingen structureel zijn, verifiëren BOA’s deze meldingen. Zij doen dit door op de tijden dat de meldingen plaatsvinden zelf te gaan observeren. Dit zal in veel gevallen in de avond en/of nachtelijke uren zijn. Indien er geen risico’s zijn voor de eigen veiligheid zullen BOA’s direct optreden.

Als het mogelijk is dat de BOA’s samen met de politie ter plekke toezicht houden op de momenten van overlast kan direct handhavend worden opgetreden. Hierbij moet de veiligheid van de BOA en politie gewaarborgd zijn.

Als uit de constateringen van politie en BOA’s blijkt dat er sprake is van overlast moet de ondernemer een exploitatievergunning aanvragen. (zoals geregeld in APV 2.28 en concretiseringsbesluit van de burgemeester van 10 februari 2011)

Frequentie controles:

Ervaringen van de afgelopen twee jaar en de meldingen bij Meldpunt Leefomgeving wijzen op het één keer per jaar voorkomen van dusdanig structurele meldingen dat bovenstaande werkwijze moet worden gevolgd.

Controles hotspots en andere vergunninghouders

Samen met andere partijen waaronder politie zijn in Westland zeven horeca hotspots geïdentificeerd: Teejater (Naaldwijk), Wijnbar Posthouse (Naaldwijk), Bar de Promenade (’s-Gravenzande), Right next door (De Lier), Dommerik (De Lier), Delierious (De Lier), JayJay’s (Wateringen). Hotspots zijn plaatsen waar regelmatig klachten bij politie en/of gemeente binnekomen. Deze hotspots houden we in de gaten door regelmatig preventief te controleren. Vaste punten van controle:

 • -

  Aanwezigheid en volledigheid vergunning

 • -

  Aanwezigheid leidinggevende

 

Frequentie controles:

Hotspots: eens in de twee maanden.

Overige vergunninghouders: in 2013 is het bestand van drank- en horeca-vergunninghouders op orde gemaakt. Om dit bestand up-to-date te houden is regelmatige controle van de vergunning noodzakelijk. Het streven is 10 vergunningcontroles per maand uit te voeren. Met deze frequentie zijn binnen drie jaar alle vergunninghouders minimaal een keer gecontroleerd. 1

Een dergelijke preventieve controle neemt ongeveer een half uur in beslag. De controle kan overdag worden uitgevoerd.

Controle verkooppunten

Slijterijen en supermarkten zijn belangrijke verkooppunten van alcoholhoudende dranken. De landelijke brancheverenigingen besteden veel aandacht aan met name de leeftijdscontrole. Mochten er signalen komen van overtredingen op grote schaal, dan kan in de toekomst worden ingezet op specifieke leeftijdscontrole. Op dit moment zal de meeste aandacht ook hier uitgaan naar de controle van de vergunning en het geven van informatie en voorlichting over de wetgeving. Mochten door de BOA’s tijdens reguliere controles overtredingen van de leeftijdsgrens worden geconstateerd, dan zullen die conform de in het handhavingsbeleid beschreven werkwijze worden afgehandeld.

Bijzonderheid bij de controle van de verkooppunten is dat deze overdag kunnen plaatsvinden.

Frequentie controles:

Eén keer per maand, de reguliere controle neemt ongeveer een half uur in beslag. Een leeftijdscontrole neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. De controle kan overdag worden uitgevoerd.

Naleving horecaverordening / illegale (schuur)feesten

Voor de paracommerciële instellingen met een drank en horecavergunning gelden speciale regels die zijn vastgelegd in de horecaverordening van de gemeente (vastgesteld 28 mei 2013). De nadruk bij toezicht en handhaving zal liggen bij het verbod op het geven van feesten van persoonlijke aard en het faciliteren van feesten van derden.

Illegale schuurfeesten zijn feesten die in een ruimte worden gehouden zonder drank- en horecavergunning. Bijvoorbeeld de kantine van een tuindersbedrijf. Zonder drank- en horecavergunning mag geen drank anders dan om niet (gratis) geschonken worden.

Frequentie controles:

Ervaringen van de afgelopen jaren leiden tot het rekening houden met 5 illegale feesten per jaar.

Samenspel

Bij de handhaving werken de BOA’s, de accountmanager horeca, vergunningverleners (APV), handhavingsjuristen en politie nauw samen. In geval van geluidsoverlast veroorzaakt door muziek wordt de overtreding afgehandeld door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Verwante wetgeving

Bij overlast veroorzaakt door horeca betreft het ook vaak overtredingen van de APV. Overtredingen van de APV zijn strafbaar gesteld en kunnen dus behalve door BOA’s ook door politie en justitie worden gehandhaafd. De APV is gericht op de regulering van de openbare orde en veiligheid.

Andere aan de drank- en horecawet verwante wetgeving betreft: Wet op de Kansspelen, Opiumwet, Activiteitenbesluit wet milieubeheer.

Overzicht overtredingen en handhaving

Uitvoeringstabel met de meest voorkomende overtredingen en de bijbehorende sanctie strategieën.

Drank en Horecawet,

Bij de overtreding staat het wetsartikel dat wordt overtreden en een korte omschrijving van de overtreding. Voor de leesbaarheid is geen volledige weergave van de artikelen gegeven.

Overtreding

Actie gemeente

Artikel 3:

Uitoefenen horecabedrijf (tappen / slijten) zonder vergunning

 • 1ste constatering:

  door BOA of APV medewerker;

  Actie: schriftelijke waarschuwing door APV: binnen twee weken moet een vergunning zijn aangevraagd;

 • 2de constatering:

  door APV, aanvraag is niet binnen;

  Actie: Accounthouder horeca bereidt voor: indien na twee weken geen aanvraag is ingediend zal op basis van artikel 36 DHW bezoekers de toegang tot de ruimte worden ontzegd. (last onder bestuursdwang) In praktijk betekent dit sluiting. De handhavingsjuristen zorgen voor de afhandeling.

Artikel 4:

Overtreden van de in de horecaverordening opgenomen voorschriften. Met name het verbod voor paracommerciële instellingen om feesten voor derden en van persoonlijke aard te organiseren.

 

Dezelfde wijze van optreden geldt voor illegale schuurfeesten.

Indien vooraf bekend:

 • -

  Accounthouder horeca: Bellen organisator en meedelen dat het feest niet door kan gaan (mondelinge waarschuwing);

 • -

  Accounthouder horeca: Telefonisch contact bevestigen per brief;

 • -

  Accounthouder horeca voorbereiding, handhavingsjurist afhandeling: Indien het vermoeden bestaat dat bovenstaande niet afdoende is (voorbereidingen gaan gewoon door / berichten op internet) wordt een preventieve last onder dwangsom opgelegd;

 • -

  Handhavingsjurist: Indien feest doorgang vindt: Last onder dwangsom wordt geïnd / feest wordt door de politie onmogelijk gemaakt, mensen worden niet toegelaten tot de feestlocatie;

 • -

  Handhavingsjurist: Ook wordt schriftelijk gewaarschuwd dat herhaling kan leiden tot het schorsen van de vergunning. Uiterste maatregel indien 3 keer in één jaar een overtreding wordt begaan is het intrekken van de vergunning. (op basis van art 31 en 32 DHW)

 

Indien pas achteraf bekend

 • -

  Na een met voldoende bewijzen gestaafde constatering volgt een brief waarin op de overtreding wordt gewezen. In deze brief wordt tevens aangekondigd dat bij een volgende overtreding binnen een jaar de DHW vergunning al dan niet tijdelijk kan worden ingetrokken;

 • -

  Na de volgende constatering binnen een periode van een jaar na de laatste aanschrijving wordt een besluit tot (tijdelijke) intrekking van de D&H-vergunning genomen. (op basis van art 31 en 32 DHW)

Artikel 13 en 14:

Het is verboden in een slijtlokaliteit alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tenzij het betreft proeven op verzoek van de klant.

Ook is het verboden andere bedrijfsactiviteiten uit te oefenen dan die welke tot het slijtersbedrijf behoren

 • 1ste constatering door BOA:

  Actie: mondelinge waarschuwing door BOA aan vergunninghouder;

  Op basis van melding BOA (rapportage) stuurt accounthouder horeca een schriftelijke waarschuwing aan vergunninghouder;

 • 2de constatering door BOA:

  Actie: BOA maakt rapportage voor accounthouder horeca;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing naar vergunninghouder: bij volgende overtreding binnen 2 jaar volgt last onder dwangsom;

 • 3de constatering van BOA binnen 2 jaar:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca bereidt last onder dwangsom voor;

  Handhavingsjurist verstuurt last onder dwangsom.;

  Bij aanhoudende overtredingen kan bedrijf gesloten worden.

 

Artikel 16:

Verstrekking alcoholhoudende drank via automaten

 • 1ste constatering door BOA:

  Mondelinge waarschuwing door BOA, BOA meldt bij accounthouder horeca (rapportage);

 • 2de constatering door BOA:

  BOA maakt rapportage voor accounthouder horeca;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing;

 • 3de constatering door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca bereidt voor;

  Handhavingsjurist verstuurt last onder dwangsom.

Artikel 19:

Three strikes out: indien een supermarkt 3x binnen een jaar alcohol verkoopt aan jongeren onder de 18 jaar

 • 1ste constatering door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing dat het ‘three strikes out’ principe wordt gehanteerd;

 • 2de constatering door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca stuurt tweede waarschuwing, opnieuw wijzen op ‘three strikes out’;

 • 3de constatering door BOA binnen een jaar:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca bereidt voor;

  Handhavingsjurist verstuurt ontzegging van de bevoegdheid zwak-alcoholische drank te verkopen vanaf de locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden. Deze ontzegging wordt voor tenminste 1 week en maximaal 12 weken opgelegd.

Artikel 20:

Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar

in horecagelegenheden

 • 1ste constatering BOA:

  Mondelinge waarschuwing door BOA, BOA meldt bij accounthouder horeca (rapportage);

  Accounthouder gaat gesprek aan met vergunninghouder, samen met wijkagent en BOA;

  Accounthouder stuurt schriftelijke bevestiging van gesprek en de daarin gemaakte afspraken;

 • 2de constatering binnen een jaar door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing;

 • 3de constatering binnen een jaar door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder bereidt voor;

  Handhavingsjurist verstuurt last onder dwangsom.

Artikel 20 lid 1:

Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken aan jongeren onder de 18 jaar

tijdens evenementen

In de vergunningsvoorwaarden zal extra aandacht zijn voor maatregelen die het naleven van de leeftijdsgrens bevorderen.

Bij wederkerende evenementen:

Meldingen dat de leeftijdsgrens wordt overtreden zullen gevolgen hebben voor de vergunningverlening bij een volgend evenement. Dan kan bijvoorbeeld in de vergunningsvoorwaarden de verplichting worden opgenomen polsbandjes te gebruiken.

Eenmalige evenementen:

 • 1ste constatering BOA:

  Mondelinge waarschuwing en melding bij handhavingsjurist

 • 2de constatering:

  Mondelinge waarschuwing BOA (rapportage) en mededeling dat organisator last onder dwangsom krijgt opgelegd.

  Handhavingsjurist maakt op basis van meldingen BOA last onder dwangsom;

  BOA reikt last onder dwangsom uit aan organisator.

Artikel 20 lid 4:

Geen of niet duidelijke aanduidingen van de leeftijdsgrenzen

 • 1ste constatering door BOA:

  mondelinge waarschuwing door BOA, uitleg waar voorlichtingsmateriaal verkregen kan worden (www.naar18jaar.nl)

  BOA meldt bij accounthouder horeca (rapportage);

 • 2de constatering door BOA:

  BOA maakt rapport;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing;

 • 3de constatering door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca bereid voor;

  Handhavingsjurist verstuurt last onder dwangsom.

Artikel 24 lid 1 en 2:

Het niet aanwezig zijn van de leidinggevende

 • 1ste constatering door BOA:

  Mondelinge waarschuwing (rapportage) en melding bij accounthouder horeca;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing;

 • 2de constatering BOA binnen een jaar:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca bereidt voor;

  Handhavingsjurist verstuurt last onder dwangsom.

Artikel 45:

Drank aanwezig hebben door minderjarige

Alleen strafrechtelijke afdoening mogelijk, geldboete tweede categorie.

De jongere krijgt de boete meteen opgelegd, lik op stuk.

 

Overal waar BOA staat in verband met constateringen kan ook politie gelezen worden. Beide partijen worden geacht objectief te constateren, daarom vormen deze constateringen de basis voor verder handelen.

  

APV, aan horeca overlast gerelateerde artikelen:

 

Overtreding

Actie gemeente

Artikel 2.10

Overtreding nadere regels terrassen (maatvoering)

 • 1ste constatering door BOA:

  mondelinge waarschuwing en geven voorlichting (rapportage);

 • 2de constatering:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing;

 • 3de de constatering BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder horeca bereidt voor;

  Handhavingsjurist verstuurt last onder dwangsom.

Artikel 2.28:

Uitoefenen horecabedrijf zonder de verplicht gestelde exploitatievergunning

Een exploitatievergunning wordt verplicht als een houder van een drank- en horecavergunning gedurende langere tijd (enkele weken) overlast veroorzaakt. (zie 1.3.1) Onderstaande geldt als vergunninghouder niet reageert op de verplichtstelling van een exploitatievergunning.

 • 1ste constatering door BOA:

  BOA maakt rapportage en stelt APV op de hoogte;

  APV medewerker stuurt aanvraagformulier exploitatievergunning op;

Indien de vergunninghouder na 2 weken (=redelijke termijn) zijn aanvraag niet heeft ingediend, constatering door APV medewerker:

APV stelt accounthouder horeca op de hoogte;

Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing: als de vergunninghouder niet binnen twee weken een ontvankelijke aanvraag indient volgt bestuursdwang (sluiting).

Artikel 2.29:

Overtreden sluitingstijden

 • 1ste constatering door BOA:

  Mondelinge waarschuwing en melding (rapportage) aan accounthouder horeca;

 • 2de constatering binnen een jaar door BOA:

  BOA maakt rapportage;

Accounthouder horeca stuurt waarschuwingsbrief;

 • 3de constatering binnen een jaar door BOA:

  BOA maakt rapportage;

  Accounthouder bereidt voor;

  Handhavingsjurist stuurt last onder dwangsom.

Indien de overtreding sluitingstijden gepaard gaat met overlast dan kan de last onder dwangsom worden aangevuld met (tijdelijke) aanpassing sluitingstijden. Dit kan geregeld worden in de exploitatievergunning (mits de ondernemer deze al heeft)

 

Ook de politie kan optreden tegen overtreding sluitingstijden. Los van de acties van de gemeente kunnen zij een Proces Verbaal maken.

Artikel 2.31:

Verboden gedragingen in een openbare inrichting.

In praktijk kan dit worden gebruikt bij hinderlijk gedrag van bezoekers op een terras. Een terras valt namelijk onder het begrip openbare inrichting (art 2.27 APV)

 • 1ste constatering door BOA: mondelinge waarschuwing door BOA;

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de mondelinge waarschuwen boete uitschrijven

Artikel 2.47:

Hinderlijk gedrag op openbare plaats. In praktijk kan dit worden gebruikt bij hinderlijk gedrag van bezoekers net naast een terras

 • 1ste constatering door BOA: mondelinge waarschuwing door BOA;

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de mondelinge waarschuwing boete uitschrijven

Artikel 2.50a:

Verstoren van de openbare orde

In praktijk kan dit worden gebruikt bij hinderlijk gedrag van bezoekers op een terras;

Ook van toepassing bij geluidsoverlast niet veroorzaakt door muziek, zoals hard praten, gillen.

 • 1ste constatering: mondelinge waarschuwing door BOA;

  Indien geen gehoor wordt gegeven aan de mondelinge waarschuwing boete uitschrijven voor de bezoeker.

 

Als er structurele meldingen zijn van geluidsoverlast:

Accounthouder horeca stelt houder drank- en horecavergunning op de hoogte van de meldingen.

Indien meldingen aanhouden:

Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing aan houder drank- en horecavergunning;

Indien meldingen aanhouden:

Gerichte observatie door BOA’s gedurende minimaal twee weken; Politie wordt van de observatie op de hoogte gesteld. Indien mogelijk wordt de locatie meegenomen in de surveillance opdracht van de politie.

 

Resultaten van observatie worden gedeeld met melders en houder drank en horecavergunning

Indien BOA’s en/of politie daadwerkelijk geluidsoverlast constateren:

Accounthouder stelt houder drank en horecavergunning op de hoogte dat hij verplicht is een exploitatievergunning aan te vragen.

 

 

 

  

APV en aan Wet op de Kansspelen gerelateerde artikelen:

 

Artikel 2.40 (en artikel 30 Wet op de Kansspelen):

Het zonder vergunning hebben staan van kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting 2 (voor boven de 18 jaar). Of het hebben staan van meer dan de maximaal twee toegestane kansspelautomaten.

In een laagdrempelige inrichting zijn geen kansspelautomaten toegestaan.

 • 1ste constatering door BOA: BOA geeft mondelinge waarschuwing en meldt (rapportage) het aan accounthouder horeca;

  Accounthouder horeca stuurt schriftelijke waarschuwing;

 • 2de constatering door BOA:

  Accounthouder horeca bereid voor;

  Handhavingsjurist stuurt last onder dwangsom;

  Als de last onder dwangsom geen effect heeft kan uiteindelijk bestuursdwang worden toegepast waarbij de automaten fysiek worden weggehaald

Opiumwet

 

Artikel 2:

Overtreden van het verbod op de verkoop van drugs

 

Burgemeester kan handelen op basis van artikel 13b Opiumwet.

 

Dit deel is gelijk aan de maatregelen uit het Horecastappenplan 2004, de Opiumwet is niet gewijzigd.

 

Softdrugs:

Indien handel in softdrugs wordt vastgesteld door de politie:

Eerste overtreding:

PV door politie.

Politie stelt gemeente op de hoogte (accounthouder horeca), deze stuurt schriftelijke waarschuwing

Tweede overtreding:

PV door politie.

Politie adviseert gemeente om de inrichting te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Duur van de sluiting wordt gesteld op 6 maanden.

 

Harddrugs:

Indien er sprake is van een vermoeden van handel in harddrugs krijgt de vergunninghouder een schriftelijke waarschuwing van de gemeente, tenzij na overleg met het openbaar ministerie hiervan dient te worden afgezien.

Indien handel in drugs wordt vastgesteld door de politie kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

Eerste overtreding:

PV door politie.

Na advies van de politie wordt door de gemeente een voorstel gedaan om de inrichting te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet. De duur van de sluiting wordt gesteld op 6 maanden.

Tweede overtreding:

Herhaling stappen onder eerste overtreding met dien verstande dat de sluitingstermijn van de inrichting wordt gesteld op 12 maanden.

 

Derde overtreding:

De stappen onder de eerste overtreding worden herhaald met dien verstande dat de inrichting definitief wordt gesloten.

 

Bij acute noodzaak een directe sluiting op grond van art 2 Politiewet tot het moment dat bestuurlijke sluiting door de burgemeester op grond van art. 13b Opiumwet is geëffectueerd.

 

 

 

Activiteitenbesluit Milieubeheer, geluidsoverlast

 

Geluidsoverlast veroorzaakt door versterkte muziek

Als binnen een periode van drie weken aanhoudende klachten over de muziek zijn verzoekt de gemeente de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) een geluidsmeting te doen.

Accounthouder horeca stelt melder op de hoogte van het feit dat de ODH geluidsmeting gaat doen

Bij overschrijding van de geluidsnorm handelt de ODH het verder af. Overigens kan de politie ook een geluidsmeting aanvragen bij de ODH.

Als omwonenden overlast ondervinden van bedrijven, dus ook geluidsoverlast van horeca, kunnen zij zelf ook contact opnemen met de ODH op het nummer 0888-333555 of via www.odh.nl een web-formulier indienen.

 

De binnengekomen klachten worden ingeboekt en verdeeld onder de toezichthouders. De toezichthouder neemt contact op met de klager om de klacht door te spreken en om daarover verder afspraken te maken (bijvoorbeeld elke vrijdagavond overlast dan wordt er voor een vrijdag een geluidmeting afgesproken).

 

Indien er bij een bedrijf een dwangsom is opgelegd of als de overlast onregelmatig is kan de klager het nummer van de wachtdienstmedewerker krijgen voor een geluidmeting ter plaatse.

In eerste instantie worden dus klachten door de toebedeelde toezichthouder bemeten en behandeld in een afgesproken traject met de klager.

 

Bij aanhoudende overlast kan de gemeente de ondernemer verplichten een exploitatievergunning aan te vragen.

 

 

 


Noot
1

Met aftrek van de vakanties worden met deze frequentie 100 vergunning-controles gedaan. In totaal zijn er in Westland circa 300 vergunninghouders)

Noot
2

Onder een hoogdrempelige inrichting wordt verstaan een horecabedrijf waarvoor een geldige drank en horecavergunning is afgegeven en waar het café en het restaurantbezoek op zichzelf staat. Er mag geen sprake zijn van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend. De activiteiten moeten in belangrijke mate gericht zijn op personen van achttien jaar en ouder. Wordt niet voldaan aan deze criteria dan is in beginsel sprake van een laagdrempelige inrichting.