Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2016 – 2019

Geldend van 20-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 26-05-2016

Intitulé

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2016 – 2019

Samenvatting

Gemeenten zijn sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet geworden. Zowel op juridisch-, handhavings-, en educatief vlak is de gemeente de regisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. Het verplichte Preventie- en handhavingsplan alcohol, geregeld in artikel 43a van de Drank- en Horecawet, is in feite de wettelijke bekrachtiging van dit gegeven.

Dit plan moet naast de hoofdzaken uit het beleid met betrekking tot preventie van alcohol gebruik onder vooral jongeren, ook beschrijven op welke manier er invulling wordt gegeven aan de handhavingstaken die op grond van de Drank- en Horecawet zijn verkregen. Het nieuwe artikel 43a van de DHW geeft aan wat er in dit Preventie- en handhavingsplan alcohol moet worden opgenomen. Dit zijn de volgende onderdelen:

 • Wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol;

 • Welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen;

 • De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen;

 • Welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden.

Voor het preventieve deel in dit beleidsplan wordt aansluiting gezocht bij het lokaal gezondheidsbeleid. Met een positieve benadering van de omgeving van de jongere, zoals ouders, alcoholverstrekkers en scholen, denken we het meeste effect te bereiken, waardoor we onze handhavingsinzet kunnen beperken.

De doelstellingen van de gemeente Lochem zijn:

Preventie:

Begin 2018 zijn de resultaten van het alcoholmatigingsproject in de afgelopen jaren op het gebruik van alcohol door jongeren minimaal gelijk gebleven;

Handhaving:

 • In het 2e kwartaal van 2016 zijn de wettelijke eisen die voortvloeien uit de gewijzigde DHW betreffende handhaving in het Handhaving Uitvoeringsprogramma opgenomen;

 • Begin 2018 leven para-commerciële rechtspersonen hun eigen schenktijdenreglement na;

 • In 2018 komen commerciële drankketen niet meer voor in de gemeente Lochem

De te behalen resultaten voor de gemeente Lochem zijn verdeeld in resultaten voor het preventieve deel en het deel voor handhaving. De resultaten zijn als volgt geformuleerd:

Preventief:

In 2016 opstellen van een uitvoeringsplan in overleg met maatschappelijke partners op basis van de meest recente cijfers over alcoholgebruik onder jongeren (cijfers komen in april/mei 2016 beschikbaar n.a.v. Emovo onderzoek);

Deze te behalen resultaten zijn afgestemd op het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Lochem.

Handhaving:

 • Jaarlijks worden er basiscontroles gehouden;

 • Jaarlijks worden er leeftijdgrenzencontroles gehouden;

 • Jaarlijks worden er controles uitgevoerd bij para-commerciële rechtspersonen;

 • Jaarlijks worden er evenementen gecontroleerd.

Tijdens de evenementen en bij de para-commerciële rechtspersonen worden leeftijdsgrenzen- en basiscontroles gecombineerd. In het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma wordt het aantal controles en type controles geconcretiseerd. Dit aantal kan ook jaarlijks verschillen.

Indien door middel van meldingen of klachten kenbaar is gemaakt dat er behoefte bestaat aan meer toezicht voert de gemeente Lochem aanvullende, gerichte, controles uit. De Gemeente Lochem start geen uitgebreide handhavingsacties maar zet de handhavingscapaciteit gericht in op bepaalde hotspots. Deze hotspots zijn plaatsen in de gemeente waar veel jongeren komen en alcohol proberen te kopen.

Evaluatie en bijstelling

De komende twee jaar doen we meer ervaring op rond dit onderwerp. Uit gesprekken met de verschillende doelgroepen ontstaan wellicht nieuwe inzichten. Aan de hand van de evaluatie van dit plan, over twee jaar, kunnen de resultaten, ervaringen en nieuwe inzichten worden gebruikt voor de bijstelling van dit Preventie- en handhavingsplan alcohol.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Paragraaf 1.1 Aanleiding

Op 1 januari 2013 en 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (DHW) gewijzigd. Met de wijzigingen wil de wetgever:

 • alcoholgebruik onder jongeren terugdringen;

 • alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken;

 • bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten.

De DHW geeft gemeenten nieuwe bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Het onderwerp raakt diverse beleidsterreinen, zoals gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, alcohol(matigings)beleid, handhavingsbeleid en openbare orde en veiligheid. Door een passende invulling en uitvoering van deze wet heeft de gemeente de mogelijkheid om te sturen op het terugdringen van de negatieve affecten van alcohol gebruik.

Het thema alcoholmatiging vraagt om een integrale aanpak en is een doorlopend proces. Voor een sluitend verhaal is het van belang om op verschillende gebieden interventies te plegen: preventie, regelgeving en handhaving. Nu de handhaving van de DHW bij de gemeente ligt, is het van belang om deze onderdelen bij elkaar te brengen en een integraal plan te presenteren.

Uit de wetswijziging van 1 januari 2014 vloeit de verplichting voort dat gemeenten verplicht zijn een Preventie- en handhavingsplan alcohol (P en H-plan) vast te stellen. In dit plan geeft de gemeenteraad periodiek aan wat het gemeentelijk beleid is ten aanzien van preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en hoe invulling gegeven wordt aan het handhavingsbeleid.

Paragraaf 1.2 Probleemanalyse

Alcoholgebruik, en dan met name overmatig drankgebruik, kan ernstige schade veroorzaken in de hersenen. Jongeren zijn afgelopen decennium meer, vaker en op jongere leeftijd gaan drinken. Juist deze doelgroep is erg kwetsbaar. De hersenen zijn namelijk nog vol op in ontwikkeling

Wordt er gekeken naar het brein van personen die erg veel hebben gedronken in hun puberteit dan blijkt dat bepaalde functies bij hen minder goed ontwikkeld zijn. Pubers met alcoholproblemen scoren lager dan andere jongeren op taalvaardigheid, intelligentie, aandacht en ruimtelijk inzicht.

Afgelopen decennium (10 jaar) werd daarom sterk ingezet op het voorkomen van drinken door jongeren onder de 16. Gevolg was dat drankgebruik onder jonge pubers sterk afnam. Onder jongeren van 16 jaar en ouder veranderde er echter weinig. Zij verminderden hun alcoholgebruik niet.

Overmatig alcoholgebruik kan gevolgen hebben voor het brein, maar vergroot ook de kans op verkeersongevallen, letselschade en geweld. Vooral jongeren die veel drinken zijn vaker bij deze vormen van riskant gedrag betrokken.

Uit onderzoek is gebleken dat indien jongeren aan drank willen komen, dit relatief makkelijk is in Nederland. De oude leeftijdgrens van 16 jaar werd in 2013 door meer dan de helft van de verkooppunten niet nageleefd. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft niet voldoende capaciteit gehad om voldoende controles uit te voeren. Door de toezichtstaak naar de gemeente over te hevelen is de verwachting dat toezicht beter georganiseerd is en dat er vaker gecontroleerd wordt. Verwacht wordt dat de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar beter nageleefd wordt. Een P en H-plan wordt het handvat voor de toezichthouder(s) bij het uitvoeren van de toezicht op de naleving van de DHW.

Paragraaf 1.3 Doel Preventie- en handhavingsplan alcohol

Het doel van dit plan is:

 • invulling geven aan preventiemaatregelen;

 • het toezicht organiseren;

 • fungeren als handvat voor toezichthouders;

 • informeren over de bevoegdheden, de te nemen acties en welke manier de handhaving vorm wordt gegeven.

Paragraaf 1.4 Opbouw Preventie- en handhavingsplan alcohol

In hoofdstuk 2 is in beeld gebracht wat de doelstellingen en minimaal te halen resultaten zijn. Vervolgens beschrijft hoofdstuk drie de handhavingsactiviteiten en in hoofdstuk vier de activiteiten die uitgevoerd worden ter vermindering van alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar.

Paragraaf 1.5 Wettelijke Verplichting Preventie- en handhavingsplan alcohol

In het gemeentelijke gezondheidsbeleid is de preventie van alcoholgebruik al opgenomen, omdat schadelijk alcoholgebruik één van de prioriteiten is van de uitgebrachte landelijke nota gezondheidsbeleid. Echter kunnen nieuwe kabinetten hieromtrent andere keuzes maken.

Om deze reden heeft de wetgever besloten dat gemeenten op grond van de DHW verplicht zijn iedere vier jaar een P en H-plan vast te stellen, waarin het alcoholpreventie- en handhavingsbeleid verankerd is.

Paragraaf 1.6 Wetswijziging DHW

De belangrijkste wetswijzigingen van de DHW per 1 januari 2013 en 1 januari 2014 zijn hieronder uitgewerkt.

Burgemeester bevoegd gezag

In de gewijzigde DHW is de burgemeester het bevoegd gezag voor vergunningverlening. Dit was voorheen het college. De bevoegdheden sluiten goed aan bij de bestaande verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid.

Decentralisatie toezicht op de naleving

Met de wetswijziging van de DHW, is de toezicht en handhaving op de naleving van de DHW verschoven van de NVWA naar de gemeente. De burgemeester is bevoegd om toezichthouders aan te stellen die belast zijn met het toezicht op de DHW binnen de gemeente.

Deregulering

Een van de doelstellingen van de gewijzigde DHW, is het terugbrengen van administratieve lasten. Onder meer kan voor een nieuwe leidinggevende volstaan worden met het indienen van een melding, in plaats van een aanvraag. Ook is niet meer nodig de Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) bij de aanvraag te voegen, omdat deze verklaringen zijn opgenomen in een register.

Schorsen vergunning

Het intrekken van een horecavergunning is een zware sanctie. In de DHW is het nu mogelijk gemaakt om een vergunning voor een periode van maximaal twaalf weken te schorsen.

Strafbaar stellen jongeren

De DHW verbiedt jongeren onder de achttien jaar om alcoholhoudende drank bij zich te hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. De gemeente heeft de bevoegdheid om handhavend op te treden en deze jongeren te beboeten.

Para-commerciële horeca

De gemeenteraad neemt in een gemeentelijke verordening bepalingen op omtrent oneerlijke mededinging met commerciële horeca. De gemeenteraad van Lochem heeft op 24 februari 2014 besloten tot het opnemen van een aparte paragraaf (8A) in de Algemene Plaatselijke Verordening waarin uiteenlopende voorschriften zijn opgenomen om paracommercie te voorkomen.

Verordende bevoegdheid

Eén van de doelen van de DHW is het terugdringen van overmatig drankgebruik onder jongeren. De DHW heeft weinig bepalingen om dit doel te bereiken. Op basis van de DHW kan de raad in een verordening regels stellen om op lokaal niveau betere invulling te geven aan het alcoholbeleid. In bijlage ‘regelgeving’ wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de verordenende bevoegdheden. De gemeente Lochem heeft er voor alsnog voor gekozen om van deze bevoegdheid geen gebruik te maken. Deze keuze is reeds in 2014 gemaakt en behoeft nu nog geen bijstelling.

Paragraaf 1.7 Preventie

Van 2008 tot 2011 is er een Campagne alcoholmatiging jongeren geweest. De Campagne is in 2011 afgerond. In aansluiting op het gezondheidsbeleid wordt nader ingezet op preventie.

Paragraaf 1.8 Handhaving

Handhaving Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Tot 1 januari 2013 heeft de NVWA het toezicht en handhaving van de DHW uitgevoerd.

Uit een overzicht van de NVWA over de periode 2009 tot en met 2011 blijkt, dat binnen de gemeente Lochem in totaal 37 controles hebben plaatsgevonden op leeftijdsgrenzen. Uit het overzicht blijkt verder dat de NVWA 1 verkoopverbod heeft opgelegd.

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente Lochem

In 2013 is voor het eerst het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor de gemeente Lochem vastgesteld. In het HUP is opgenomen dat er voor het jaar 2013 geen uren gereserveerd zijn voor de controletaken die voortvloeien uit de gewijzigde DHW. Dit standpunt is ook in 2014 en 2015 gehuldigd. In het nieuwe Strategisch vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid, vast- gesteld in februari 2016, is toezicht en handhaving in het kader van de Drank- en horecawet weggezet als prioriteit van beleid. De gemeente heeft tot nu toe wel veel energie aan de voorkant ingezet in de vorm van goede voorlichting en er is gewerkt op basis van vertrouwen en samenwerking met de maatschappij.

Met buurgemeenten is gesproken over samenwerking op regionaal niveau op het gebied van de DHW. Deze bijeenkomsten hebben tot nu toe nog niet tot concrete afspraken geleid.

Hoofdstuk 2 Doelstellingen en resultaten

Paragraaf 2.1 Inleiding

Het P en H plan is door de wetgever verplicht gesteld. In dit plan komt aan de orde wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol en welke resultaten minimaal behaald moeten worden.

De doelstellingen van de DHW zijn:

 • het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren;

 • alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken.

Paragraaf 2.2 Doelstellingen

Artikel 43a van de DHW schrijft voor dat de doelstellingen van het beleidsplan duidelijk moeten zijn. In het beleidsplan van de gemeente Lochem zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

 • In het 2e kwartaal van 2016 zijn de wettelijke eisen die voortvloeien uit de gewijzigde DHW betreffende handhaving in het Handhaving Uitvoeringsprogramma opgenomen;

 • Begin 2018 leven para-commerciële rechtspersonen hun eigen schenktijdenreglement na;

 • In 2018 komen commerciële drankketen niet meer voor in de gemeente Lochem.

In de bijlage ‘risicoanalyse’ wordt beschreven hoe gecontroleerd kan worden of de doelen gehaald zijn. Aan de hand van de risicoanalyse kunnen de doelen voor een volgend PenH-plan aangescherpt worden.

Paragraaf 2.3 Resultaten

De ambitie van de gemeente Lochem is dat jongeren op een zo gezond en veilig mogelijke wijze kunnen opgroeien, zodat hun talenten zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat dit beleidsplan hieraan meewerkt stelt de gemeente Lochem resultaten die in een bepaalde periode minimaal behaald dienen te worden. Deze resultaten zijn onderverdeelt in resultaten voor het preventieve deel en resultaten voor handhaving.

Preventief:

 • In 2016 opstellen van een uitvoeringsplan in overleg met maatschappelijke partners op basis van de meest recente cijfers over alcoholgebruik onder jongeren (cijfers komen in april/mei 2016 beschikbaar n.a.v. Emovo onderzoek);

Voor verdere resultaten en doelstellingen omtrent het preventieve deel van dit P en H-plan wordt aansluiting gezocht bij het lokaal gezondheidsbeleid.

Handhaving:

 • Jaarlijks worden er basiscontroles gehouden;

 • Jaarlijks worden er leeftijdgrenzencontroles gehouden;

 • Jaarlijks worden er controles uitgevoerd bij para-commerciële rechtspersonen;

 • Jaarlijks worden er evenementen gecontroleerd;

De aantallen en typecontroles komen jaarlijks terug in het Vergunningen, toezicht en handhavingsprogramma.

Paragraaf 2.4 Speerpunten preventie

Op basis van de Drank- en Horecawet heeft de gemeente Lochem de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Inzicht krijgen in het gebruik van alcohol onder jongeren van 12-25 jaar.

 • Afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar;

 • Jongeren en hun opvoeders zijn op de hoogte van de risico’s van overmatig alcoholgebruik;

 • Alcoholverstrekkers zijn zich bewust van de risico’s van alcoholgebruik onder jongere onder de 18 jaar;

 • Terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren.

Paragraaf 2.5 Speerpunten toezicht en handhaving

 • Toezicht op het schenken aan minderjarigen in horecagelegenheden en bij para-commerciële rechtspersonen waar veel jeugd aanwezig is (sportkantines);

 • Toezicht op risicovolle evenementen gericht op jong publiek;

 • Toezicht op verkoop alcohol in supermarkten;

 • Toezicht op voorschriften, exploitatie en drank- en horecavergunning met als aandachtspunten aanwezigheid leidinggevenden, sluitingstijden en het kunnen tonen van vergunningen;

 • Toezicht op commerciële drankketen.

Hoofdstuk 3 Handhaving

Paragraaf 3.1 handhavingsactiviteiten

Leeftijdsgrens 18 jaar

 • Artikel 20, Lid 1 en 4, van de DHW. Oftewel het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

Artikel 20, lid 4, van de DHW. Bij de voor publiek bestemde toegang tot een horecalokaliteit, een slijtlokaal een ruimte zoals bedoeld in artikel 18 tweede lid of een vervoersmiddel waarin bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt verstrekt, dient duidelijk zichtbaar en goed leesbaar de leeftijdsgrens te zijn aangegeven.

Dronkenschap/doorschenken

 • Artikel 20, lid 5, van de DHW. Het verbod om personen in kennelijke staat van dronkenschap toe te laten in een horecazaak, slijtlokaliteit of op het terras;

 • Artikel 252 Wetboek van Strafrecht (Sr). Strafbaar om aan dronken personen te schenken (handhaving door politie);

 • Artikel 453 Wetboek van Strafrecht (Sr). Strafbaar om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te begeven.

Het toezicht kan ingedeeld worden in de basiscontrole en de leeftijdsgrenzencontrole. Hieronder zijn de verschillende controles weergegeven:

 • Basiscontrole: de basiscontrole vindt plaats bij bedrijven die alcohol mogen verkopen met of zonder DHW-vergunning. Ook bij bedrijven waar een alcoholverbod geldt kan een basiscontrole uitgevoerd worden. De controle richt zich, afhankelijk van het soort bedrijf, op de vergunningsbepalingen of de alcohol verkoop.

 • Leeftijdsgrenzencontrole: de leeftijdsgrenzencontrole wordt uitgevoerd bij zogenaamde ‘hotspots’. Dit zijn locaties waar veel jongeren komen en alcohol proberen te kopen. De leeftijdsgrenzencontrole richt zich op de naleving van de geldende leeftijdsgrenzen, zowel door de verstrekker als op de jongere.

De gemeente toont initiatief door het uitvoeren van regulier toezicht. Dit zijn de jaarlijkse basiscontroles en leeftijdsgrenzencontroles. De leeftijdgrenzencontroles worden steekproefsgewijs uitgevoerd bij supermarkten, horecabedrijven en slijterijen. De para-commerciële rechtspersonen hebben de vrijheid gekregen eigen schenktijden vast te stellen. De para-commerciële rechtspersonen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Ten slotte worden jaarlijks een aantal evenementen gecontroleerd. Op evenementen en bij para-commerciële rechtspersonen worden basiscontrole en leeftijdgrenzencontrole tegelijkertijd uitgevoerd.

Indien door middel van meldingen of klachten kenbaar is gemaakt dat er behoefte bestaat aan meer toezicht voert de gemeente Lochem aanvullende, gerichte, controles uit.

Hotspot(s):

 • Locatie die minstens (aantal) activiteiten op jaarbasis organiseert gericht op jongeren waarbij jongeren van onder de 18 jaar en 18 jaar en ouder gezamenlijk toegang verkrijgen;

 • Locatie die (aantal) activiteiten op jaarbasis organiseert gericht op jongeren van 18 jaar of ouder;

 • Locatie waarover meldingen/klachten ontvangen worden bij de gemeente omtrent overmatig alcoholgebruik door jongeren of verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren;

 • Evenementen waar het verstrekken van alcoholhoudende drank een belangrijk onderdeel is.

In bijlage ‘Handhaving activiteiten’ is schematisch beschreven welke stappen de toezichthouder DHW uit voert bij een basiscontrole of leeftijdsgrenzencontrole.

In de bijlage ‘capaciteitsberekening’ wordt een schatting van de benodigde capaciteit beschreven.

Hoofdstuk 4 Activiteiten

Paragraaf 4.1 Lopende activiteiten

De gemeente Lochem heeft voorgaande jaren, in samenwerking met en in aansluiting op regionale en landelijke programma’s, campagnes gevoerd tegen het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren. Van 2007 tot 2011 is het project ‘alcoholmatiging Jeugd in de Stedendriehoek’ uitgevoerd. Het project heeft goede resultaten geboekt.

Op dit moment zijn de volgende activiteiten gaande om het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar te reduceren:

 • De landelijke NIX18 campagne is kort voor de wetswijziging van 1 januari 2014 van start gegaan. Doel van de campagne is het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e;

 • Voorlichting van alcoholgebruik gebeurt steeds vroeger. Tussen de leeftijd van 4 tot 19 jaar worden de jongeren ingelicht over gebruik van alcohol door de schoolarts. Via lessen op school wordt hier inhoud aangegeven (Tactus);

 • Gemeente Lochem sluit zich aan bij regionale campagnes die geleid worden door de GGD op het gebied van alcoholgebruik van jongeren onder de 18 jaar.

Paragraaf 4.2 Nieuwe activiteiten

De jongeren onder de 18 jaar kunnen het beste bereikt worden via de professionele of sociale omgeving. Het meest effectief is dan om in te zetten op deze gebieden. De doelgroepen die daadwerkelijk invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik van jongeren zijn:

 • Alcoholverstrekkers

 • Ouders en school

Alcoholverstrekkers

Met de term alcoholverstrekkers worden alle personen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor een adequate naleving van de eerder genoemde bepalingen in de DHW. Dat kunnen horecaondernemers, barpersoneel, barvrijwilligers, portiers, caissières, filiaalmanagers etc. zijn. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol naleven, evenals dat ze toezien op het verbod op doorschenken bij dronkenschap en toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in hun zaak/ruimte.

Ouders en scholen

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van ouders die geen duidelijke regels hebben afgesproken en geen leeftijdsgrens hebben gesteld voor het drinken van alcohol al op jonge leeftijd beginnen met drinken. Ze drinken bovendien vaker dan jongeren waarvan de ouders wel een leeftijdsgrens hebben gesteld.

Deelname aan het hierboven genoemde regionale alcoholmatigingsproject is weliswaar in 2011 gestopt maar de communicatie over alcoholgebruik/matiging is voortgezet aangezien een cultuurverandering een traject van lange adem is. Het doel hiervan is, dat via communicatiekanalen en het borgen in regulier beleid minimaal de behaalde resultaten worden vastgehouden, en daarmee de gedane investeringen van de afgelopen jaren niet verloren gaan. De borging in regulier beleid houdt in dat de betrokken organisaties Sportorganisaties, Onderwijs, Sociaal Cultureel werk, Tactus, Halt, politie en GGD activiteiten vanuit hun basistaken blijven uitvoeren. Ook de gemeente zal via haar beleid en activiteiten aandacht voor alcoholmatiging jeugd blijven vasthouden.

De doelen voor de borging zijn:

 • Het alcoholgebruik zoals gemeten in E-MOVO 2011 is bij de volgende meting (resultaten komen april/mei vrij) van E-MOVO minimaal gelijk gebleven en liefst iets verbeterd;

 • De kennis, houding en opvoeding van ouders is in 2016 minstens gelijk aan de metingen van het ouderonderzoek in 2012.

Ten slotte

De komende periode wordt meer ervaring rond dit onderwerp opgedaan. Uit gesprekken met de verschillende doelgroepen worden nieuwe inzichten opgedaan. Indien het nodig blijkt worden deze nieuwe inzichten gebruikt voor het bijstellen van dit P en H-plan. In 2018 wordt dit P en H-plan geëvalueerd, zodat nieuwe elementen ingevoegd kunnen worden en onbruikbare elementen verwijderd worden.

Ondertekening

Bijlagen

Bijlage 1. Risicoanalyse uitvoeren

De gemeente maakt een risicoanalyse op basis waarvan doelstellingen kunnen worden aangescherpt en de focus kan worden verlegd. De risicoanalyse geeft inzicht in concrete kenmerken van de locaties waar jongeren drinken en waar hun alcoholgebruik voor problemen zorgt. Hiermee kunnen de inspanningen van de gemeente gericht worden ingezet op plaatsen waar de meeste gezondheids- en/of veiligheidswinst kan worden behaald. Doordat de analyse terugkomt, is het tevens een evaluatie-instrument dat inzicht geeft in de resultaten van het lokale alcoholbeleid en aanknopingspunten voor een volgend P en H-plan. Om de vier jaar moet het P en H-plan immers opnieuw worden vastgesteld.

Paragraaf 1.1 Gegevens uit onderzoek

De naleving van de wet door alcoholverstrekkers kan worden vastgesteld aan de hand van mysteryshop onderzoek. Hierbij worden jongeren onder en van 17 jaar ingezet, om de naleving van de leeftijdgrenzen te toetsen. Er kan ook voor gekozen worden een 18 jarige in te zetten om te kijken of er om een legitimatie wordt gevraagd. Met het nalevingsonderzoek kan worden bepaald hoe de naleving van de leeftijdsgrens in de praktijk wordt uitgevoerd.

Paragraaf 1.2 Gegevens van informanten

Om een praktijkgerichte risicoanalyse uit te kunnen voeren kunnen, ter aanvulling op de bovengenoemde onderzoeken, andere bronnen geraadpleegd worden. In eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan: politie, jongerenwerk, veldwerk verslavingszorg en de DHW BOA’s. Van deze partners wordt gevraagd aan te geven wat zij als de belangrijkste risico’s zien, via gestandaardiseerde vragenlijst/expertbijeenkomst/interviews. De risicokenmerken, -locaties en tijdstippen in onderstaande tabel staan daarbij centraal.

Tabel 1: Voorbeeld risicoanalyse

Setting

Risico kenmerken

Locatie(s)

Tijdstip(pen)

Detailhandel

Aankoop door minderjarigen t.b.v. indrinken.

Supermarkt

Slijterij

Vrijdagavond 19.00u - 21.00u

Zaterdag

16.00u – 20.00u

Horeca/Evenementen (art. 2.27 APV)

Doorschenken bij dronkenschap. Schenken aan minderjarigen

Café

Restaurant

Hotel

Snackbar

Vrijdagavond 22.00u – 01.00u

Zaterdag

23.00u - 02.00u

Sport

Doorschenken bij dronkenschap. Schenken aan minderjarigen

Sportvereniging

Toernooien

clubfeesten

Scholen

Niet naleven leeftijdsgrenzen en ontbreken van duidelijke regels rondom alcohol tijdens excursies, studiereizen e.d.

Staring College

Schoolfeesten

Buitenschoolse activiteiten

Openbare ruimte

Alcoholgebruik op straat door minderjarigen en openbare dronkenschap

Station

Centrum

Vrijdag 19.30u - 04.00u.

Zaterdag 21.00u – 05.00u, vooral tussen 02.00 en 05.00

Paragraaf 1.3 Van risicoanalyse naar interventiestrategie

De kern van de interventiestrategie is gebaseerd op de beleidspijlers educatie, regelgeving en handhaving. De risicoanalyse bepaalt in welke mate op een specifieke pijler wordt ingezet en welke setting de meeste aandacht krijgt. De risicoanalyse is dus niet bedoeld om te bepalen welke interventies er worden ingezet, maar waar, wanneer en hoe interventies het beste kunnen worden ingezet. Op basis van de uitkomsten wordt de uitvoeringsstrategie bepaald en bovendien in opvolgende jaren verfijnd en bijgestuurd. Omdat de alcoholproblematiek onderhevig is aan trends, wordt de risicoanalyse om het jaar uitgevoerd.

Tabel 2 schetst een overzicht van de maatregelen per beleidspijler. Uitgangspunt hiervan is dat per setting zoveel mogelijk combinaties worden gemaakt van elementen en de verschillende pijlers die elkaar versterken.

Tabel 2: Maatregelenmix per setting

Setting

Handhaving

Regelgeving

educatie

Detailhandel

Toezicht leeftijdsgrenzen

Three strikes out

20 lid 1 DHW

19a DHW

Nalevings-communicatie

Training caissières

Communicatie over DHW en alcoholregels

Horeca/evenementen

Toezicht leeftijdsgrenzen

Toezicht doorschenken

Handhavingsstappenplan

20 lid 1 DHW

20 lid 5 DHW

Nalevings-communicatie

Training barpersoneel

Communicatie over DHW en alcoholregels

Sport/ jongerencentra/Drankketen

Toezicht leeftijdsgrenzen

Toezicht doorschenken

Handhavingsstappenplan

20 lid 1DHW

20 lid 5 DHW

Training barvrijwilligers

Nalevings-communicatie

Communicatie over DHW en alcoholregels

Scholen

Overleg over interne regels op school

Overleg scholen over:

Alcoholvoorlichting

Alcoholvrij schoolbeleid

Communicatie over DHW en alcoholregels

Openbare ruimte

Toezicht openbare dronkenschap

453 Sr

Campagne

Bijlage 2. Handhavingsactiviteiten

Met de gewijzigde DHW is de gemeente toezichthouder geworden voor de hele DHW. Handhaving van de wetgeving op het gebied van verstrekken en gebruik van alcohol is een nieuwe taak voor de gemeente. De hier geschetste handhavingsactiviteiten zijn gebaseerd op de ervaringen van de NVWA, die voorheen de (landelijke) verantwoordelijkheid had voor de handhaving van de DHW.

Paragraaf 2.1 Hotspots inventariseren

Hotspot(s):

 • Locatie die activiteiten organiseert gericht op jongeren

waarbij jongeren van onder de 18 jaar en 18 jaar en ouder gezamenlijk toegang verkrijgen;

 • Locatie die activiteiten organiseert gericht op jongeren van 18 jaar of ouder;

 • Locatie waarover meldingen/klachten ontvangen worden bij de gemeente omtrent overmatig alcoholgebruik door jongeren of verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren;

 • Evenementen waar het verstrekken van alcoholhoudende drank een wezenlijk onderdeel is.

Iedere hotspot wordt regelmatig gecontroleerd. Echter wordt de kans op overtredingen in kaart gebracht. Die kans wordt bepaald op basis van kenmerken zoals deurbeleid, het gebruik van leeftijdscontrolesystemen, openingstijden, doelgroep en naleving. Bestaat er een permanent risico op overtredingen, dan wordt de hotspot meerdere keren per jaar gecontroleerd. Bestaat er een beperkt risico op overtredingen, dan wordt de hotspot één keer per jaar gecontroleerd. Bestaat er nagenoeg geen risico dan volstaat een steekproefsgewijze controle. De inspecties zullen met name in de weekenden plaats vinden, tenzij de risicoanalyse anders bepaalt.

Figuur 2 toont het risico in een pyramide.

afbeelding binnen de regeling

Per hotspot wordt de volgende informatie verzameld:

 • naam bedrijf

 • rechtspersoon

 • adres bedrijf

 • openingstijden, data (voor evenementen)

 • toegangsbeleid (indien bekend)

 • doelgroep

 • tijden waarop jongeren het bedrijf bezoeken

 • nalevingshistorie

  • bijzonderheden (veiligheid, bedrijfsfilosofie)

Paragraaf 2.2uitvoering controles

Basiscontrole

Tijdens het uitvoeren van een basiscontrole worden de volgende taken uitgevoerd:

 • vergunning controleren op geldigheid;

 • is de leidinggevende aanwezig en voldoet hij aan alle gestelde vereisten;

 • voldoet de inrichting aan de gestelde eisen.

Gestreefd wordt naar een controlefrequentie van minimaal één keer per jaar bij de hot spots.

Leeftijdsgrens/dronkenschap inspectie

Tijdens het uitvoeren van een leeftijdsgrenzen- of dronkenschapscontrole wordt gekeken naar de leeftijd van de personen waar alcoholhoudende drank aan wordt verstrekt en hoe de alcoholverstrekker handelt. Daarnaast wordt gecontroleerd hoe de alcoholverstrekker handelt wanneer dronkenschap geconstateerd wordt.

Boa/toezichthouder DHW

De toezichthouder DHW dient ook BOA in domein I of II te zijn. Voornamelijk dienen de controles uitgevoerd te worden in de rol van toezichthouder DHW. Echter is in artikel 45 van de DHW een strafbaarstelling opgenomen die het noodzakelijk maakt voor de toezichthouder aangewezen te zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Para-commerciële rechtspersonen

De gemeenten waren verplicht per 1 januari 2014 bepalingen omtrent schenktijden, bijeenkomsten van persoonlijke aard en niet-verenigingsgebonden activiteiten bij para-commerciële rechtspersonen op te nemen. Het doel hiervan is om oneerlijke mededinging met de commerciële horeca te voorkomen. De gemeente Lochem heeft een paragraaf in de APV toegevoegd met bepalingen voor de para-commerciële rechtspersonen.

Ter voorkoming van oneerlijke mededinging met de commerciële horeca worden er jaarlijks controles uitgevoerd bij para-commerciële rechtspersonen. Tijdens deze controles wordt de focus gelegd op de schenk- en sluitingstijden.

Sanctiestrategie

De afhandeling van de geconstateerde overtredingen voor leeftijdsgrens en dronkenschap zal plaatsvinden volgens het volgende handhavings-stappenplan:

1e overtreding

1e Waarschuwing + extra controle moment

2e overtreding < 1 jaar

2e waarschuwing voor bestuurlijk boete + extra controlemoment

3e overtreding

< 1 jaar

Bestuurlijke boete + waarschuwing intrekken vergunning of ontzegging alcoholverkoop

4e overtreding < 1 jaar

Intrekking vergunning of ontzeggen alcoholverkoop

Het effect van de controles wordt gemeten met een risicoanalyse.

Paragraaf 2.3 handhavingsinstrumenten

De DHW kent de volgende handhavingsinstrumenten:

Onderwerp

Artikel

Opmerking

Three strikes out

19a DHW

Deze maatregel kan worden ingezet bij niet- vergunningplichtige bedrijven die alcohol verkopen, bijvoorbeeld een supermarkt. Met dit instrument kan de burgemeester het recht om alcohol te verkopen tijdelijk ontnemen (van 1 week tot maximaal 12 weken)

Intrekken van de vergunning

31 DHW

Schorsen van de vergunning

32 DHW

Verwijderen van bezoekers

36 DHW

Bestuurlijke boete

44a DHW e.v.

De hoogte van de bestuurlijke boete is vastgelegd in de bijlage van het Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet en is mede afhankelijk van het aantal werknemers in het overtredende bedrijf

De gemeentewet kent de volgende meer algemene handhavingsinstrumenten:

Onderwerp

Artikel

Opmerking

Bestuursdwang

125 Gemeentewet

Sluiting van een horeca inrichting

174 Gemeentewet

Paragraaf 2.4 drie categorieën van handhavingsacties bij overtredingen DHW

Overtredingen die betrekking hebben op de vergunningplichtige domeinen (horeca, paracommercie en slijterijen) zijn onderverdeeld in een drietal categorieën:

 • Categorie 1: Het verstrekken van alcoholhoudende dranken zonder vergunning

 • Categorie 2: Het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar;

 • Categorie 3: Overige overtredingen.

Voor iedere categorie is een stappenplan opgesteld.

Dit model betreft een niet limitatieve opsomming van verschillende overtredingen met het daarbij behorende stappenplan. Dat betekent dat niet alle overtredingen van de DHW in dit model zijn opgenomen. Dit is ingegeven om zo gericht mogelijk de beschikbare handhavingscapaciteit in te zetten. Dat betekent niet dat niet wordt opgetreden tegen overtredingen van bepalingen die niet zijn opgenomen in het handhavingsmodel. Indien een overtreding wordt geconstateerd, dan wordt aangesloten bij het reguliere handhavingstraject, waarbij de meest geëigende bestuurlijke handhavingsmatregel wordt toegepast.

De verschillende handhavingsstappen worden hieronder per categorie benoemd.

Categorie 1: Overtredingen v.w.b. het verstrekken van alcoholhoudende drank zonder vergunning

Toezichthouder

Gemeente (burgemeester)

1e constatering; waarschuwing voor sluiting (alcoholverstrekking dient onmiddellijk te worden gestaakt)

---

2e waarschuwing

----

3e en verdere constatering (binnen een jaar na de vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

Bestuurlijke Boete, tenzij lichter instrument mogelijk is

4e en verdere constatering (binnen een jaar na de vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester (alcoholverstrekking dient onmiddellijk te worden gestaakt)

Sluiten onbepaalde tijd, tenzij lichter instrument mogelijk is

Categorie 2: Overtreding die te maken hebben met leeftijdsgrenzen

Toezichthouder

Gemeente (burgemeester)

1e constatering: waarschuwing

----

2e constatering: waarschuwing voor bestuurlijke boete

----

3e constatering: Bestuurlijke Boete en waarschuwing voor schorsen

----

4e constatering (binnen een jaar na de vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

Schorsen DHV voor 12 weken, tenzij lichter instrument mogelijk is

5e constatering (binnen een jaar na de vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

Intrekking DHV, tenzij lichter instrument mogelijk is

Categorie 3: Overige overtredingen

Toezichthouder

Gemeente (burgemeester)

1e constatering: waarschuwing

---

2e constatering: Waarschuwing voor bestuurlijke boete

---

3e constatering: Bestuurlijke Boete en waarschuwing voor schorsing DHV

---

4e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

Schorsen DHV voor 4 weken, tenzij lichter instrument mogelijk is

5e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

Schorsen DHV voor 12 weken, tenzij lichter instrument mogelijk is

6e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

Intrekken DHV, tenzij lichter instrument mogelijk is

Handhavingsacties bij overtredingen in het vergunningplichtige domein

In het navolgende worden de handhavingsacties gekoppeld aan overtredingen voor wat betreft de inrichtingen die vergunningplichtig zijn. Enkele bepalingen die niet voor alle vergunningplichtige inrichtingen gelden, worden per inrichting apart genoemd.

Overtreding

Omschrijving

Categorie

Artikel 3

Zonder (rechtsgeldige) vergunning alcohol verstrekken

Categorie 1

Artikel 8

Leidinggevende voldoet niet langer aan de aan hem gestelde vereisten

Categorie 1 (is verplicht op grond van artikel 31 DHW)

Artikel 10

Inrichting voldoet niet langer aan gestelde vereisten

Categorie 1 (is verplicht op grond van artikel 31 DHW)

Artikel 20 lid 1

Verstrekken alcoholhoudende drank aan jongeren onder 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen

Categorie 2

Artikel 20 lid 5

Verbod op het toelaten van een persoon in een horecalokaliteit of terras die in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert

Categorie 2

Artikel 20 lid 6

Verbod op het dienst doen in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed van psychotrope stoffen in een horecalokaliteit

Categorie 2

Artikel 12 lid 1

Verbod verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse anders dan in de vergunning vermelde lokaliteit (tenzij aflevering op hotelkamers plaatsvindt)

Categorie 3

Artikel 13 lid 1

(Indien ook sprake is van overtreding van artikel 35 lid 1 DHW (ontheffing bij evenement) wordt de handhaving op dat artikel gebaseerd)

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan in die lokaliteit of terras

Categorie 3

Artikel 20 lid 4

Het niet duidelijk aangeven van leeftijdsgrenzen in voor publiek toegankelijke inrichtingen

Categorie 3

Artikel 24 lid 3

Het is verboden in een horecalokaliteit, als daar dranken worden verstrekt, jongeren jonger dan 16 te laten werken

Categorie 3

Extra bepalingen Slijterij:

Overtreding

Omschrijving

Categorie

Artikel 14 lid 1

Verbod op het verrichten van andere bedrijfsactiviteiten dan die horen bij een slijterij

Categorie 3

Artikel 20 lid 2

Verbod op aanwezigheid jongeren jonger dan 18 jaar anders dan onder toezicht van een persoon van 21 jaar of ouder

Categorie 3

Paragraaf 2.5 Handhavingsacties bij niet DHW vergunningplichtige bedrijven

Het betreft hier bijvoorbeeld supermarkten en snackbars. De handhavingsacties zijn met name gericht op de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken.

Overtreding

Omschrijving

Actie

Artikel 20 lid 1

Verstrekken alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen.

Toezichthouder

1e constatering:

Waarschuwing

2e constatering:

Waarschuwing bestuurlijk boete

3e constatering (binnen een jaar na de vorige constatering):

Bestuurlijke Boete

Artikel 19a lid 1 ipv bestuurlijke boete

(uitzonderlijke gevallen)

Three strikes out

Burgemeester

3e constatering (binnen een jaar na 1e constatering):

Ontzeggen bevoegdheid verkoop zwak-alcoholhoudende drank voor 12 weken

Paragraaf 2.6 Handhavingsacties bij Evenementen

In de DHW wordt in artikel 35 de burgemeester de bevoegdheid gegeven om voor evenementen een ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij evenementen (een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard). Bij toezicht op evenementen zal vanuit het toezicht op de DHW de focus met name zijn gericht op de volgende overtredingen.

Overtreding

Toezichthouder

Gemeente

Verstrekken alcoholhoudende drank aan jongeren onder de 18 jaar zonder daarbij de leeftijd vast te stellen (artikel 20 lid 1)

1e constatering:

Waarschuwing voor bestuurlijke boete

2e constatering: bestuurlijke boete

3e constatering (binnen een jaar na de vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar de burgemeester

4e constatering (binnen een jaar na vorige constatering) proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

------

De houder van de ontheffing komt 12 weken niet in aanmerking voor een ontheffing (32 DHW)

De houder van de ontheffing komt 1 jaar niet in aanmerking voor een ontheffing (31 lid 4 DHW)

Verstrekken alcoholhoudende drank zonder ontheffing of het verstrekken van sterke drank

(artikel 35 lid 1)

1e constatering: Waarschuwing (alcoholverstrekking van sterke drank of ontheffing dient onmiddellijk gestaakt te worden)

2e en verdere constateringen (binnen een jaar na de vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester (alcoholverstrekking dient onmiddellijk gestaakt te worden)

-----

Alcoholverstrekker komt 1 jaar niet in aanmerking voor een ontheffing (31 lid 4 DHW)

Verstrekken alcoholhoudende drank zonder dat wordt voldaan aan de ontheffing verbonden voorschriften (artikel 35 lid 2)

1e constatering: waarschuwing

2e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): Waarschuwing

3e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

4e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

5e constatering (binnen een jaar na vorige constatering): Proces-verbaal opmaken en dossier naar burgemeester

-----

-----

De houder van de ontheffing komt 4 weken niet in aanmerking voor een ontheffing (32 DHW)

De houder van de ontheffing komt 12 weken niet in aanmerking voor een ontheffing (32 DHW)

De houder van de ontheffing komt 1 jaar niet in aanmerking voor een ontheffing (31 lid 4 DHW)

Bijlage 3. Capaciteitsberekening

Paragraaf 3.1 Capaciteit

Aan het aanwijzen van toezichthouders is het gevolg verbonden dat er capaciteit beschikbaar gesteld moet worden, zodat de toezichthouders ook daadwerkelijk de controle in de praktijk uit kunnen voeren. De toezichthouders die reeds in dienst van de gemeente zijn krijgen uitbreiding van hun taken, een nieuwe toezichthouder wordt aangesteld of er wordt in bepaalde gevallen een toezichthouder ingehuurd.

Op basis van ervaring van de NVWA neemt een basiscontrole 30 minuten in beslag en een leeftijdsgrenzencontrole neemt 90 minuten in beslag. De leeftijdsgrenzencontrole gebeurt veelal in duo’s, dus per controle 180 minuten. Wat er nog bij komt is reistijd en back office capaciteit.

Voor een concrete capaciteitsberekening moet geïnventariseerd worden:

 • hoeveel hotspots er zijn

 • Welke controles uitgevoerd worden (basis / leeftijdsgrenzen)

 • Hoe vaak deze controles uitgevoerd worden

 • De controles in duo’s of meer toezichthouders uitgevoerd worden

GROVE SCHATTING

Controle

Vergunningen

Basiscontrole 30 min. 1 x per jaar

116 (totaal aantal verleend in Lochem)

Leeftijdscontrole 90 min.

4 x per jaar in duo’s

20 (leeftijdsgevoelig horeca, supermarkt, slijterij, paracommercieel)

Basiscontrole 0,5 x 116

Leeftijdsgrens (90x2) x 4 x 13

Reistijd 15 min.

(4x13) x 2 x 15

116 x 15

Totaal controle uren:

Back office uren ½ totaal aantal controle uren

Benodigde capaciteit

58 uur

156 uur

26 uur

29 uur

- 3 uur (basis- en leeftijdscontrole in 1 x, dus geen extra reistijd)

272 uur

+

136 uur

408 uur

Zonder basiscontrole

Leeftijdsgrens (90x2) x 4 x 13

Reistijd (4x13) x 2 x 15

Totaal controle uren:

Interne uren ½ totaal aantal controle uren

Benodigde capaciteit

156 uur

26 uur

182 uur

91 uur

273 uur

Een overzicht van de NVWA toont aan dat zij tussen 2009-2011 in totaal 37 ondernemingen op de leeftijdsgrenzen gecontroleerd hebben in Lochem. Dit betekent dat zij jaarlijks ongeveer 12 á 13 controles uitgevoerd hebben. Het bovenstaande schema toont de jaarlijkse capaciteit. Zodra de leeftijdscontrole uitgevoerd is kan, in combinatie daarmee, de basiscontrole uitgevoerd worden. Zodoende maken de toezichthouders geen onnodige reiskosten.

Bijlage 4. Regelgeving

Paragraaf 4.1 Inleiding

Eén van de doelstellingen van de DHW is het terugdringen van overmatig drankgebruik onder jongeren. De DHW heeft weinig bepalingen om dit doel te bereiken. Gemeenten mogen zelf bepalingen in een gemeentelijke verordening opnemen om dat algemene doel van de DHW na te streven.

De DHW verplicht de raad in een verordening regels te stellen over paracommercie en deze vóór 1 januari 2014 vast te stellen. De regels gaan over schenktijden, alcoholverstrekking tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens niet-verenigingsgebonden activiteiten van paracommerciële rechtspersonen. Daarnaast heeft de raad de mogelijkheid facultatieve bepalingen in de verordening op te nemen, onder meer over ‘happy hours’ en ‘koppeling toegang aan leeftijden’.

In deze bijlage worden allereerst de huidige regels beschreven. Vervolgens is beschreven welke mogelijkheden we hebben voor regels over facultatieve bepalingen.

Paragraaf 4.2 Huidige regelgeving en vergunningen

In 1993 heeft de gemeenteraad een bepaling in de APV opgenomen dat verbiedt, in door het college aangewezen gebied, alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben.

In 2014 heeft de gemeenteraad paragraaf 8A ‘Bijzondere bepalingen voor horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet’ opgenomen. In deze paragraaf zijn bepalingen omtrent de schenktijden bij para-commerciële rechtspersonen opgenomen. Ook zijn er regels omtrent bijeenkomsten van persoonlijke aard en niet-verenigingsgebonden activiteiten opgenomen.

De drank- en horecavergunningen zijn actueel. In onze gemeente zijn in totaal 116 vergunningen verleend, onder te verdelen in commerciële vergunningen en para-commerciële vergunningen.

Daarnaast worden er op jaarbasis naar schatting 100 ontheffingen op grond van artikel 35 DHW verleend.

Paragraaf 4.3 Verordenende bevoegdheden

Facultatieve verordenende bepalingen

 • Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Op basis van artikel 25a DHW kan het verstrekken van sterke drank worden beperkt. Hierbij kan geregeld worden dat de beperking geldt voor bepaalde gebieden, en/of voor bepaalde inrichtingen en/of voor bepaalde tijden. Als voor een nadere invulling van dit verbod wordt gekozen, dienen de regels in de verordening te worden opgenomen en kan dit niet aan de burgemeester worden gedelegeerd.

 • Koppeling toegang aan leeftijden

Op basis van artikel 25b DHW kunnen regels worden opgenomen over het tijdstip waarop jongeren nog worden toegelaten tot bepaalde horecalokaliteiten en terrassen. Als ze eenmaal voor dat tijdstip zijn binnen gelaten, mogen ze blijven tot sluitingstijd. Een verplichting om deze jongeren weg te sturen zal immers moeilijk te handhaven zijn. De verwachting is dat jongeren, als ze relatief vroeg binnen moeten zijn, ook vroeger zullen vertrekken. De leeftijdsgrens die hierbij gesteld wordt, mag niet hoger zijn dan 21 jaar.

 • Beperkingen voor andere detailhandel dan slijterbedrijven

Op basis van artikel 25c DHW kan een verbod voor het verkopen van zwak-alcoholhoudende drank opgenomen worden voor bedrijven en winkels zoals warenhuizen, snackbars, supermarkten of andere levensmiddelenwinkels. Het doel van deze bepaling is voorkomen dat tijdens bepaalde feestelijkheden en evenementen in de detailhandel blikjes bier, flessen wijn, breezers en andere zwakalcoholhoudende drank wordt verkocht die vervolgens op straat wordt gedronken. Het verkopen van sterke drank is uiteraard in ieder geval verboden in snackbars en in andere soorten winkels dan slijterijen.

 • ‘Happy hours’

Op basis van artikel 25d DHW is het mogelijk ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde, ‘happy hours’ in de horeca en stuntprijzen voor zwakalcoholhoudende drank bij supermarkten, snackbars en dergelijke te verbieden.

De facultatieve bevoegdheden zijn op dit moment onbesproken gebleven met de praktijk. Voor deze bepalingen zijn modelverordeningen opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP).

De VNG adviseert de artikelen op te nemen in de APV. Ondanks dat de APV uit autonome bepalingen bestaat en de bepalingen van de DHW medebewindsbepalingen zijn, adviseert de VNG de DHW-bepalingen op te nemen in de APV, omdat dit uit praktisch oogpunt een logische stap is. In de APV zijn al bepalingen opgenomen inzake horeca-inrichtingen, waaronder sluitingstijden