Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent geluidsnormen Geluidsnormen bij buitenevenementen Westland

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent geluidsnormen Geluidsnormen bij buitenevenementen Westland

Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 31 mei 2018, met kenmerk Gemeenteblad blad 2018, 11, geplaatst.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westland, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

gelet op afdeling 7 van hoofdstuk 2 en afdeling 1 van hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijke verordening Westland 2016;

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid juncto Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • overwegende dat met onderstaande beleidsregel het belang van het organiseren van een evenement is afgewogen ten opzichte van het belang van het beperken en voorkomen van geluidoverlast tijdens evenementen voor omwonenden en voor de omgeving en ter voorkoming van mogelijke gehoorschade bij bezoekers;

 • overwegende dat met onderstaande beleidsregel er een goede balans is gevonden tussen de bijdrage die een evenement levert aan de attractiviteit en saamhorigheid in Westland en het beperken en voorkomen van geluidoverlast tijdens evenementen voor omwonenden en voor de omgeving;

 • overwegende het advies van de Omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUITEN:

Vast te stellen de:

Beleidsregel geluidsnormen bij buitenevenementen Westland

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • APV: Algemene plaatselijke verordening Westland 2016;

 • Buitenevenement: een evenement zoals beschreven in artikel 2:24 van de APV dat plaatsvindt op een openbare plaats, zoals is beschreven in artikel 1:1 onder a van de APV;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

 • dB(A): geluidsniveau in decibellen;

 • dB(C): geluidsniveau in decibellen in lage frequenties (bass-tonen);

 • Meetprotocol: Handleiding meten en rekenen industrielawaai (van voormalig VROM);

 • Versterkte muziek: muziek ten gehore gebracht, hetzij live-geproduceerd, hetzij afgespeeld van een geluidsdrager, waarvan de geluidssterkte kan worden gevarieerd langs mechanische of elektronische weg;

Artikel 2 Geluidsniveau

 • 1. Bij een buitenevenement dat één of twee aaneengesloten dagen duurt mag tot de eindtijd van het evenement, zoals aangegeven in de vergunning, door verstrekte muziek maximaal een geluidsniveau van 85 dB(A) en 97 dB(C) op de gevel van nabij gelegen woningen worden geproduceerd.

 • 2. Bij een buitenevenement dat langer dan twee dagen aaneengesloten dagen duurt mag tot de eindtijd van het evenement, zoals aangegeven in de vergunning op twee in de vergunning aangegeven dagen, door versterkte muziek maximaal een geluidsniveau van 85 dB(A) en 97 dB(C) op de gevel van nabij gelegen woningen worden geproduceerd en op de overige dagen een geluidsniveau van 80 dB(A) en 92 dB(C).

 • 3. De basis voor het meten vindt plaats conform het meetprotocol.

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Geluidsnormen bij buitenevenementen Westland.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 mei 2018,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland,

de secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

De burgemeester van de gemeente Westland,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven