Ondermandaatbesluit secretaris

Geldend van 16-11-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 20-04-2022

Intitulé

Ondermandaatbesluit secretaris

De secretaris van de gemeente Gennep;

gelet op het Mandaatbesluit college van de gemeente Gennep 2018 van 11 september 2018;

besluit vast te stellen het Ondermandaatbesluit secretaris.

Artikel 1. Ondermandaat

 • 1.

  De secretaris verleent ondermandaat, machtiging en volmacht aan de medewerkers van de gemeente Gennep voor alle aan de secretaris, afdelingsmanagers en teamcoördinatoren bij het Mandaatbesluit college van de gemeente Gennep 2023 van 25 juli 2023 verleende bevoegdheden.

 • 2.

  het sluiten, wijzigen en ontbinden van arbeidsovereenkomsten en het verlenen van ontslag op grond van artikel 8.4 tot en met en art. 8:13 CAO Gemeenten tot het niveau van afdelingsmanager aan afdelingsmanager van de betreffende afdeling.

 • 3.

  De bevoegdheid om krachtens ondermandaat, volmacht en machtiging, besluiten te nemen omvat tevens:

  • a.

   de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen;

  • b.

   het verrichten van voorbereidingshandelingen;

  • c.

   het verrichten van uitvoeringshandelingen.

Artikel 2. Uitzonderingen

Het in artikel 1 bepaalde geldt niet voor:

 • 1.

  het aangaan van overeenkomsten met dien verstande dat budgethouders bevoegd zijn overeenkomsten te sluiten met een financieel belang tot € 50.000,-- voor werken en tot € 10.000,-- voor leveringen en diensten.

 • 2.

  het nemen van besluiten op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;

 • 3.

  het nemen van besluiten tot woningaanpassing op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning waarbij de kosten van de woningaanpassing hoger zijn van € 15.000 inclusief btw;

 • 4.

  het nemen van besluiten op grond van 284 eerste en vierde lid van de Faillissementswet;

 • 5.

  het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de artikelen D1, E4, J4, J7, Y32, Y33 en Y 33a van de Kieswet;

 • 6.

  het beslissen op verzoeken op grond van de artikelen 3 en 4 van de Zondagswet;

 • 7.

  het nemen van besluiten op grond van de Verordening kinderopvang gemeente Gennep;

 • 8.

  het nemen van besluiten op grond van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie beroepsonderwijs;

 • 9.

  het nemen van besluiten op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;

 • 10.

  Het doen van een verzoek tot zorgmachtiging aan het Openbaar Ministerie op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheid zorg (Wvggz).

 • 11

  het nemen van besluiten op grond van de Algemene subsidieverordening en de daarop gebaseerde subsidieregelingen;

 • 12

  het beslissen over aan subsidieontvangers te verstrekken voorschotten.

 • 13

  het nemen van besluiten ten aanzien van het opleggen van lasten onder dwangsom en onder bestuursdwang;

 • 14

  het nemen van besluiten rond het invorderen van dwangsommen;

 • 15

  het nemen van besluiten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

 • 16

  beslissen op aanvragen op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (tegemoetkoming in planschade);

 • 17

  het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet milieubeheer;

 • 18

  het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden industrieterreinen en het Besluit grenswaarden langs wegen;

 • 19

  het doen van aanschrijvingen op grond van artikel 3a, 13 en 14 van de Woningwet;

 • 20

  het nemen van besluiten op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Gennep;

 • 21

  het nemen van besluiten op grond van de Telecommunicatiewet;

 • 22

  het nemen van besluiten op grond van de Verordening aansluitvoorwaarden riolering gemeente Gennep;

 • 23

  het nemen van besluiten op grond van de Regeling deelneming in garanties woninggebonden subsidies;

 • 24

  het nemen van besluiten op grond van de Verordening Starterslening;

 • 25

  het nemen van besluiten op grond van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten Gennep 2010

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Mandaatbesluit college gemeente Gennep 2018 in werking treedt.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit secretaris.

Ondertekening

Aldus besloten op 12 september 2018.

De secretaris,

Mevrouw J.M. Nijland