Regeling vervallen per 21-09-2018

Nadere regels subsidiëring peuterarrangementen en voorschoolse educatie Aalsmeer 2017

Geldend van 24-10-2017 t/m 20-09-2018

Intitulé

Nadere regels subsidiëring peuterarrangementen en voorschoolse educatie Aalsmeer 2017

Tekstplaatsing

Deze regeling is niet eerder bekendgemaakt.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Aanbieder peuteropvang: een in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerde houder van een kinderopvangorganisatie die in Aalsmeer peuterprogramma's verzorgt.

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • Gemeente: de gemeente Aalsmeer.

 • Kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang, in de zin van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van de opvang van kinderen, zoals bedoeld in de wet.

 • Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang.

 • Kinderopvangtoeslagtabel: een tabel waarin terug te vinden is welk bedrag ouders terugkrijgen voor de kinderopvang via de belastingdienst. Dit is inkomensafhankelijk.

 • Kindplaats: plaats in een kindercentrum met een aanbod voorschoolse educatie of Peuterarrangementen, gedurende 40 weken per kalenderjaar.

 • Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP): het landelijk register waarin alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

 • Ouder: de juridische ouder of wettelijk verzorger van een peuter.

 • Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de afname van peuteropvang.

 • Ouderverklaring: een door de ouder(s) ondertekende verklaring, voorzien van bewijsstukken waaruit blijkt dat geen aanspraak kan worden gemaakt op kinderopvangtoeslag.

 • Peuter: een kind in de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar die is ingeschreven in de gemeente.

 • Peuterarrangement (PA): een kindplaats in een peutergroep, bestaande uit 2 dagdelen van 3,5 uur, voor kinderen van wie ouders geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en bij wie geen sprake is van een VVE-indicatie. Hierbij wordt 7 uur per week (2x 3,5 uur) gesubsidieerd door de gemeente, waarbij ouders over deze 7 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen.

 • Peutergroep: een groep exclusief voor 2- en 3-jarige kinderen, gesitueerd in een separate ruimte, waar de kinderen een (al dan niet geïndiceerd) peuterprogramma volgen.

 • Peuteropvang: het aanbod in een kindercentrum, gericht op kinderen van 2 en 3 jaar, waarin met een peuterprogramma de ontwikkeling gestimuleerd wordt.

 • Peuterprogramma: een educatie-programma, waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd van kinderen van 2 en 3 jaar op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling, in de zin van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (1 april 2013: (AmvB) Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, art. 5).

 • Subsidieverordening: de vigerende Algemene Subsidieverordening Aalsmeer.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): educatie verdeeld in een voorschoolse periode (2- en 3-jarigen) doorlopend in de eerste jaren van het basisonderwijs (4- en 5-jarigen), de vroegschoolse periode.

 • Voorschoolse educatie (VE): educatief aanbod voor 2- en 3 jarige kinderen, bestaande uit 3 dagdelen van 3,5 uur, waarbij gebruik wordt gemaakt van een VVE-programma. Hierbij wordt 10,5 uur per week (3x3,5 uur) gesubsidieerd door de gemeente, waarbij ouders over 7 uur een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen.

 • VVE-indicatie: een indicatie afgegeven door de GGD- Jeugdgezondheidszorg Amstelland die recht geeft op voorschoolse educatie.

 • VVE-programma: Een VVE-programma dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

 • VVE-werkgroep: overleggroep van alle bij de indicering en uitvoering van VVE betrokken partijen in de gemeente.

 • Wet OKE: de wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een kindercentrum dat peuteropvang in de gemeente aanbiedt, dat staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en dat voldoet aan de vereisten en kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en de Wet OKE, de hier uit voortvloeiende regelgeving en de nadere regels. Het kindercentrum dient tevens aantoonbaar pedagogische relaties te (gaan) onderhouden met minimaal een van de in de gemeente opererende basisscholen.

Artikel 3. Activiteiten

De subsidiabele activiteiten zijn:

 • 1. Het gedurende een kalenderjaar (waarbij 40 weken per jaar het uitgangspunt is) aanbieden van een peuterprogramma (gedurende 7 uur per week, verdeeld over twee dagen per week) aan peuters ingeschreven in de gemeente, die in aanmerking komen voor een Peuterarrangement.

 • 2. Het gedurende een kalenderjaar (waarbij 40 weken per jaar het uitgangspunt is) aanbieden van een peuterprogramma (gedurende 10,5 uur per week, verdeeld over drie dagen per week) aan voor VVE geïndiceerde peuters wonend in de gemeente.

 • 3. Een peuter kan slechts 1 gesubsidieerd peuterprogramma tegelijkertijd binnen de gemeente bezetten.

Artikel 4. Voorwaarden voor het ontvangen van subsidie

 • 1. De aanbieder van peuteropvang komt uitsluitend in aanmerking voor subsidiëring van kindplaatsen voorschoolse educatie (als omschreven in artikel 3 lid 2) wanneer deze in de peutergroep tevens kindplaatsen Peuterarrangementen (als omschreven in artikel 3 lid 1) en reguliere kindplaatsen peuteropvang aanbiedt. De aanbieder neemt deel aan de werkgroep VVE en conformeert zich aan de afspraken die in de werkgroep worden gemaakt.

 • 2. De aanbieder van Peuterarrangementen voldoet aan de kwaliteitscriteria beschreven in de domeinen 4, 5, 7 en 8 van het "Uitvoeringskader voorschoolse educatie Aalsmeer".

 • 3. Bij de uitvoering van het Peuterarrangement en het VVE-geïndiceerde aanbod binnen eenzelfde peutergroep wordt inhoudelijk hetzelfde peuterprogramma ingezet, zodat gemengd aanbod (VVE- en niet-VVE peuters in één peutergroep) mogelijk is.

 • 4. Het peuterprogramma voldoet aan de kwaliteitseisen opgenomen in het "Uitvoeringskader voorschoolse educatie Aalsmeer, september 2017".

 • 5. De aanbieder van peuteropvang is verplicht om bij aanmelding van een voor VVE geïndiceerde peuter aan dit kind voorschoolse educatie te bieden wanneer er gesubsidieerde kindplaatsen VE beschikbaar zijn. Is dit niet het geval dan neemt de aanbieder hierover contact op met de uitvoeringscoördinator VVE van de gemeente.

 • 6. De aanbieder geeft in voorkomende gevallen voorrang aan het plaatsen van een peuter met VVE-indicatie boven het plaatsen van een peuter die gebruik gaat maken van een Peuterarrangement of reguliere peuteropvang.

 • 7. Aanbieders van peuteropvang nemen -waar nodig in onderling overleg en/of met facilitering vanuit de gemeente- aantoonbaar maatregelen om dubbele subsidiëring per peuter uit te sluiten.

 • 8. De aanbieder van peuteropvang verplicht zich tot het aanleveren van kwartaalrapportages aan de gemeente volgens de door haar voorgeschreven format.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1. Naast de stukken vermeld in de Subsidieverordening, bevat de aanvraag minimaal de naam en het adres van de aanbieder van peuteropvang, de locatie waar de opvang plaatsvindt, de wijze waarop de opvang is vermeld in het LRKP met het bijbehorende registratienummer en bewijsstukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan artikel 2, 3 en 4 van deze regeling.

 • 2. Ter completering van de subsidieaanvraag wordt in overleg met de gemeente een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan sluit aan op de uitgangspunten in de Notitie "Voorschoolse voorzieningen in Aalsmeer" (vastgesteld in de Gemeenteraad op 29 juni 2017).

 • 3. In dit uitvoeringsplan wordt o.a. aangegeven:

  • de te verwachten aantallen peuterarrangementen en de aantallen ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag (ZKT), inclusief op recente realisatiecijfers gebaseerde of aan de inschrijvingen gerelateerde onderbouwing;

  • de te verwachten aantallen peuters met VVE-indicatie, inclusief op recente realisatiecijfers en/of aanvragen gerelateerde onderbouwing;

  • de afspraken rond de te hanteren ouderbijdrage en het toetsen van het recht op subsidie per peuter.

 • 4. In aanvulling op lid 1, 2 en 3 van onderhavig artikel kan het college overige gegevens opvragen die zij nodig acht om een beslissing te nemen op de aanvraag.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

De uiterste datum voor indienen van een subsidieaanvraag voor het jaar 2018 is 15 november 2017. Subsidieaanvragen voor het jaar 2019 en verder dienen uiterlijk vóór 1 oktober van het kalenderjaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend te worden.

Artikel 7. Beslistermijn

Het college beslist op een tijdig en volledig ingediende met een uitvoeringsplan gecompleteerde subsidieaanvraag, uiterlijk 13 weken na indiening van de subsidieaanvraag.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. De gemeente subsidieert het uitvoeren van peuterprogramma's t.b.v. Peuterarrangementen en VVE-aanbod op basis van kindplaats gebonden subsidie (bijlage 2).

 • 2. Het definitieve subsidiebedrag wordt berekend per kindplaats per jaar en is gebaseerd op

  • Een bedrag per uur, per jaar, afgeleid van de genormeerde kosten volgens het maximum uurtarief conform de regeling voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Daarbij kan het college het uurbedrag verhogen wegens de kwaliteitseisen voorschoolse educatie.

  • Het aantal kindplaatsen waarvan jaarlijks, gedurende 40 weken, daadwerkelijk is afgenomen door ouders.

  • Het uurtarief dat in het betreffende kalenderjaar door de gemeente gehanteerd wordt.

  • Het gegeven of ouders al dan niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

 • 3. Zie bijlage 2 van deze regeling voor een overzicht van de wijze waarop de subsidie wordt berekend.

 • 4. De gemeente hanteert voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en Peuterarrangementen een all-in prijs. Deze prijs wordt, voor 1 oktober, jaarlijks vastgesteld door het college. Hiervoor voorziet de aanbieder van peuteropvang onder andere in de betaling van loonkosten van al het uitvoerend en coördinerend personeel, inclusief directie, bij- en nascholing, vervangings- en verletkosten bij ziekte, verkrijgen ouderverklaring, afhandeling ouderbijdrage , uitvoeren van afspraken rond controleren van recht op subsidie individuele peuter, zelfevaluatie, huisvesting en overhead. Voor VVE geïndiceerde peuterprogramma's komen hier nog bij: intake, warme overdracht, observaties, (cito-)toetsen, oudergesprekken, differentiatie, begeleiding, voorbereidings- en tutor-/mentortijd, organisatie van ouderactiviteiten ten behoeve van ouderparticipatie, lokaal VVE- en koppeloverleg en delen gegevens in het kader van resultaatafspraken VVE.

 • 5. Indien bij bepaling van de overheid nieuwe taken aan het peuterprogramma worden toegevoegd kan dit leiden tot bijstelling van het tarief.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Subsidie wordt slechts verleend tot ten hoogste het in de gemeentebegroting opgenomen subsidieplafond.

 • 2. Als er meer dan één aanvrager recht heeft op subsidie en het subsidieplafond wordt overschreden, dan wordt de subsidie verdeeld over de aanvragers. Dit gebeurt naar rato van de subsidiebedragen die per aanvrager aan de orde zijn en rekening houdend met het aantal gerealiseerde kindplaatsen in voorgaande jaren.

Artikel 10. Verantwoording en vaststelling subsidie

In afwijking van het gestelde in de Subsidieverordening, geldt het volgende met betrekking tot de verantwoording en vaststelling van de subsidie:

 • 1. De aanvrager dient uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. Deze aanvraag gaat vergezeld van een inhoudelijke en financiële eindrapportage.

 • 2. De eindrapportage bevat:

  Algemeen:

  • -

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten conform de gestelde voorwaarden zijn verricht;

  • -

   een overzicht van de aan de gesubsidieerde activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag). Hierin is o.a. opgenomen het gehanteerde uurtarief en de inkomsten uit ouderbijdragen. Uit het overzicht dient tevens te blijken of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en of de peuter een VVE- indicatie heeft.

 • Per locatie:

  • -

   het aantal peuters dat gebruik heeft gemaakt van gesubsidieerde kindplaatsen, onderverdeeld naar soort subsidieplaats VVE en PA.

 • 3. De subsidie kan lager worden vastgesteld indien de eindrapportage hiertoe aanleiding geeft.

 • 4. De gemeente is bevoegd te controleren of per peuter maximaal 1 gesubsidieerde kindplaats tegelijkertijd door de kindercentra in rekening is gebracht. Ter voorkoming van dubbele subsidiëring kan de gemeente bij een geconstateerde dubbeling een verrekening van het subsidiebedrag toepassen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt per direct in werking en geldt voor alle subsidieaanvragen Peuterarrangementen en voorschoolse educatie voor 2018 en verder.

 • 2. Voor zover de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken van de bepalingen in de vigerende Algemene Subsidieverordening Aalsmeer, geldt deze regeling.

 • 3. In gevallen waarin de toepassing van deze regeling tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten af te wijken van deze regeling.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidiëring peuterarrangementen en voorschoolse educatie Aalsmeer 2017.

Bijlage 1. Tabel ouderbijdrage 2018

De ouderbijdragen voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag dient conform onderstaande tabel te worden berekend:

Gezinsinkomen 2018

bij uurtarief

bij uurtarief

≤ € 7,45

> € 7,45

€ 0

€ 18.849

6,0%

= € 0,45 + (deel uurprijs boven € 7,45)

€ 18.850

€ 28.981

6,8%

= € 0,50 + (deel uurprijs boven € 7,45)

€ 28.982

€ 39.880

12,7%

= € 0,95 + (deel uurprijs boven € 7,45)

€ 39.881

€ 54.242

19,9%

= € 1,48 + (deel uurprijs boven € 7,45)

€ 54.243

€ 77.970

34,5%

= € 2,57 + (deel uurprijs boven € 7,45)

€ 77.971

€ 108.044

58,3%

= € 4,34 + (deel uurprijs boven € 7,45)

€ 108.045

en hoger

66,7%

= € 4,97 + (deel uurprijs boven € 7,45)

Bijlage 2. Subsidiebedragen voorschoolse educatie en Peuterarrangementen 2018

Peuterarrangementen:

Voor niet-VVE peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag is voor het volgende aanbod en voorwaarden subsidie beschikbaar:

 • aanbod 7 uur per week, verdeeld over twee dagdelen per week;

 • aanbod 40 weken per jaar;

 • subsidie maximaal € 7,45 per uur.

Het subsidiebedrag per kindplaats wordt als volgt berekend:

 • 7 x 40 x € 7,45 (of lager als uurtarief ouders lager is), conform tabel in bijlage I;

 • aanvullende subsidie van € 140,00 per jaar per kindplaats. Dit komt overeen met € 0,50 per uur. De organisatie kan deze aanvullende subsidie inzetten ten behoeve van het uurtarief dat aan ouders wordt berekend.

Voorschoolse educatie: ouders ZONDER recht op kinderopvangtoeslag

Voor VVE peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag is voor het volgende aanbod en voorwaarden subsidie beschikbaar:

 • aanbod 10,5 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen per week;

 • aanbod 40 weken per jaar;

 • subsidie maximaal € 7,45 per uur;

 • ouderbijdrage over 7 uur per week;

 • derde dagdeel wordt volledig gesubsidieerd, op basis van € 7,45 per uur.

Het subsidiebedrag per kindplaats wordt als volgt berekend:

 • 10,5 x 40 x € 7,45 (of lager als uurtarief ouders lager is), conform tabel in bijlage I over 7 uur per week;

 • aanvullende subsidie van € 420,00 per jaar per kindplaats. Dit komt overeen met € 1,00 per uur. De organisatie kan deze aanvullende subsidie inzetten ten behoeve van het uurtarief dat aan ouders wordt berekend.

Voorschoolse educatie: ouders MET recht op kinderopvangtoeslag

Voor VVE peuters van ouders met recht op kinderopvangtoeslag is voor het volgende aanbod en voorwaarden subsidie beschikbaar:

 • aanbod 10,5 uur per week;

 • aanbod 40 weken per jaar;

 • subsidie maximaal € 7,45 per uur;

 • ouders vragen over de eerste 7 uur kinderopvangtoeslag aan en betalen daarmee dezelfde ouderbijdrage als KOT-ouders;

 • derde dagdeel wordt volledig gesubsidieerd, op basis van € 7,45 per uur.

Het subsidiebedrag per kindplaats wordt als volgt berekend:

 • 3,5 x 40 x € 7,45 (of lager als uurtarief ouders lager is);

 • aanvullende subsidie van € 420,00 per jaar per kindplaats. Dit komt overeen met € 1,00 per uur. De organisatie kan deze aanvullende subsidie inzetten ten behoeve van het uurtarief dat aan ouders wordt berekend.