Verordening rechtspositie raadsleden, fractieassistenten en wethouders Aalsmeer 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2014

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden, fractieassistenten en wethouders Aalsmeer 2015

Tekstplaatsing

Het is onduidelijk wanneer de bekendmaking van deze regeling heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • commissie: commissie ingesteld op grond van de artikelen 82, 83 of 84 van de Gemeentewet, die regelmatig vergadert; in de praktijk van Aalsmeer is dit vormgegeven als periodiek te organiseren rondetafelgesprek met een wisselende samenstelling van deelnemers;

 • commissielid: lid van een commissie, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

 • Ronde Tafel Gesprek: vergadering van de commissie zoals hiervoor gedefinieerd;

 • fractie-assistent: niet gekozen functionaris die vermeld is op de laatste toepasselijke kieslijst van één van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke organisaties, en die de fractie met diverse werkzaamheden ondersteunt of vertegenwoordigt, en die bij attenderen van een rondetafelgesprek gelijk wordt gesteld aan het commissielid zoals hiervoor gedefinieerd;

 • In deze verordening kan voor commissie(vergadering) rondetafelgesprek worden gelezen en voor commissielid ook fractie-assistent; de termen commissie en commissielid sluiten aan bij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en worden om die reden gehandhaafd.

Hoofdstuk II. Voorzieningen voor raads- en commissieleden

Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden voor raadsleden

Bij raadsleden die twee of meer van de in het kalenderjaar gehouden raadsvergaderingen niet hebben bijgewoond, waarbij niet worden meegeteld situaties van overmacht, blijkend uit een valide afmeldingsbericht of anderszins bekend gemaakt of geworden bij de griffier, wordt in januari en februari van het opvolgende jaar, of op het moment van aftreden in de loop van het kalenderjaar bij de laatste uitbetaling, de raadsvergoeding verlaagd volgens de onderstaande berekeningsmethode. Hierbij worden alleen jaren betrokken waarin het raadslidmaatschap een duur van minimaal zes maanden heeft gehad. Bij een niet volledig jaar wordt de verlaging tot maximaal één maand beperkt.

A: aantal bijgewoonde raadsvergaderingen jaar I

B: aantal gehouden raadsvergaderingen jaar I

A

-- x ( maandelijkse raadsvergoeding ) = verlaging vergoeding januari en februari jaar II

B

Artikel 3. Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen

 • 1. Aan commissieleden wordt een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies toegekend die gelijk is aan het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 2. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten

 • 1. Aan raadsleden worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte reis- en verblijfkosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.

 • 2. De vergoeding als bedoeld in het eerste lid is:

  • a.

   voor wat betreft de verblijfkosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel c, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde;

  • b.

   voor wat betreft de reiskosten gelijk aan het overeenkomstig in artikel 4, onderdeel a en b, van de Regeling rechtspositie wethouders bepaalde.

 • 3. De reiskosten worden voor ten hoogste één vergadering per dag vergoed.

 • 4. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.

 • 5. De reis- en verblijfkosten worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 5. Buitenlandse excursie of reis

 • 1. De gemeenteraad kan een delegatie uit de gemeenteraad of een raadscommissie toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland als deze door of vanwege de gemeente wordt georganiseerd. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 • 2. De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 6. Scholing

 • 1. Raads- of commissieleden die aan scholing als bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden willen deelnemen, die niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2. De aanvraag bedoeld in het eerste lid gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komen altijd voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in het eerste lid.

 • 4. De gemeenteraad kan bij aparte verordening nadere regels stellen met betrekking tot de maximale vergoeding.

 • 5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 6. In voorkomende gevallen kunnen de fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen in gezamenlijkheid beslissen.

Artikel 7. Computer en internetverbinding

 • 1. Raads- of commissieleden aan wie een computer (zoals een tablet PC), bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, ondertekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor de computer bedoeld in dit artikel, bedraagt ten hoogste € 10,00 per maand, waarbij alleen in aanmerking komen de extra abonnementskosten die gemaakt worden voor een goede vervulling van het raads- of commissielidmaatschap.

 • 3. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de griffier en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 8. Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 13a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Hoofdstuk III. Voorzieningen voor wethouders

Artikel 9. Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2. Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-werkverkeer.

Artikel 10. Zakelijke reiskosten

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 11. Buitenlandse dienstreis

 • 1. Als de wethouders in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maken worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 12. Computeren internetverbinding

 • 1. De wethouders aan wie een computer (zoals een tablet PC), bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking wordt gesteld, tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 2. De vergoeding voor de aanleg- en abonnementskosten voor een internetverbinding voor een computer bedraagt ten hoogste € 10,00 per maand, waarbij alleen in aanmerking komen de extra abonnementskosten die gemaakt worden voor een goede vervulling van het wethouderschap.

 • 3. Een aanvraag om een vergoeding als bedoeld in dit artikel wordt gedaan bij de gemeentesecretaris en gaat vergezeld van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 13. Communicatieapparatuur

De wethouders aan wie communicatieapparatuur in bruikleen ter beschikking wordt gesteld tekenen hiervoor een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 14. Reis-en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouders die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikken hebben ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders, en

 • b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 15. Werkkostenregeling

Gezien de Wet op de loonbelasting 1964 wijst de gemeente als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van die wet aan de vergoedingen en verstrekkingen als bedoeld in artikel 28a van het Rechtspositiebesluit wethouders.

Hoofdstuk IV. De procedure van declaratie

Artikel 16. Betaling vaste vergoedingen

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 17. Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1. Raads- en commissieleden en wethouders dragen ten behoeve van het vergoeden van kosten zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • 2. Verantwoording van de vergoeding door het raadslid, het commissielid respectievelijk de wethouder vindt plaats door een door het college vastgesteld formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

 • 3. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening.

 • 4. Het formulier wordt ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar.

Artikel 18. Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1. De declaratie van de kosten die uit eigen middelen vooruit zijn betaald en de vergoeding van zakelijke reiskosten met de eigen auto vindt plaats door gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2. Het formulier wordt binnen twee maanden na de betaling c.q. de datum van de gemaakte rit volledig ingevuld en ondertekend door het raads- of het commissielid, respectievelijk de wethouder en ter goedkeuring ingediend bij de griffier, respectievelijk de gemeentesecretaris, of een daartoe aangewezen ambtenaar, onder bijvoeging van de bewijsstukken.

Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen

Artikel 19. Brutering vergoedingen

Tot 1 januari 2015 geeft de gemeente toepassing aan artikel 39c van de Wet op de Loonbelasting 1964, zijn de artikelen 8 en 15 van deze verordening niet van toepassing en worden artikel 16 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 29b van het Rechtspositiebesluit wethouders toegepast.

Hoofdstuk VI. Inwerkingtreding en Citeertitel

Artikel 20. Intrekking oude regeling

De "Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Aalsmeer 2008" wordt ingetrokken.

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015 en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening rechtspositie raadsleden, fractieassistenten en wethouders Aalsmeer 2015".