Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Geldend van 10-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2019

Intitulé

Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 september 2018, kenmerk 4.5/2018002123, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op:

 • de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en

 • de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 • zij op 8 mei 2018 de Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021 hebben vastgesteld;

 • het ter uitvoering van de Aanpak Popcultuur Drenthe 2018-2021 wenselijk is dat er een subsidieregeling is waarmee de ontwikkeling van jeugdig poptalent kan worden gestimuleerd;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe vast te stellen.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

Uitgegeven 14 september 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • c.

  cultureel seizoen: periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar;

 • d.

  popact: Drents poptalent (solo of groepering) in alle subgenres van de popcultuur, die binnen de provincie Drenthe gevestigd en actief is;

 • e.

  Pop Punt: Drentse provinciale popkoepel bestaande uit The Bake Shop (Emmen), Muziekcooperatie (Meppel), Asser Dance Collectief (Assen), Het Podium (Hoogeveen), VanSlag (Borger), Stichting PopmixArt Assen en Kunst&Cultuur (Assen);

 • f.

  professioneel poppodium: een podium onder meer gericht op popmuziek in de breedste zin van het woord, dat zaken zoals licht, geluid, programmering en faciliteiten professioneel heeft geregeld;

 • g.

  professional: onafhankelijk persoon die op grond van opleiding en ervaring gekwalificeerd moet worden geacht een opdracht uit te voeren in het kader van een op grond van deze regeling gesubsidieerde activiteit, die voor zijn activiteiten ook gericht is op kennisoverdracht en als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om te stimuleren dat Drents poptalent in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar meer podiumoptredens binnen en buiten de provincie Drenthe krijgt en zich zodoende beter kan profileren als popact.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie in de vorm van een geldbedrag verstrekken voor een project van een popact met daarin de drie volgende activiteiten:

a. voor popacts van 12 tot en met 16 jaar: een optreden of

b. voor popacts van 17 tot en met 27 jaar: een optreden op een professioneel poppodium en

 • c.

  inhuur van een professional, zijnde een:

  • i.

   producer om studio-opnames te maken voor (online) promotie en/of

  • ii.

   videomaker om een clip te produceren voor (online) promotie en/of

  • iii.

   fotograaf om foto's te maken voor (online) promotie en/of

  • iv.

   andere professional om aan andere facetten (songstructuren, setlists, performance, totaalpakket, etc.) te werken.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een popact.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidies kan steeds per cultureel seizoen worden ingediend:

 • a.

  voor het cultureel seizoen 2018-2019 is dit van 1 oktober 2018 tot en met 31 augustus 2019;

 • b.

  voor het cultureel seizoen 2019-2020 is dit van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal of schriftelijk en ondertekend ingediend, met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een projectplan;

  • b.

   een begroting met daarbij offertes van de inhuur van de professional en een duidelijke raming van de te maken projectkosten en eventuele projectinkomsten;

  • c.

   een schriftelijke bevestiging van de locatie van het optreden;

  • d.

   een bewijs van inhoudelijke afstemming van de onder a. en b. genoemde bescheiden door een organisatie verbonden aan Pop Punt.

  • e.

   Wanneer de popact uit meer dan één lid bestaat, dient de aanvraag ook vergezeld te gaan van een door alle leden ondertekende volmacht, waaruit blijkt dat de aanvrager namens de gehele popact subsidie aanvraagt.

 • 2.

  Wanneer de volledige popact jonger is dan 14 jaar wordt de aanvraag ingediend door de ouders of verzorgers van (een van de leden van) de popact.

 • 3.

  Indien de aanvraag wordt ingediend door een ouder of verzorger, dient de aanvraag ook vergezeld te gaan van een door alle leden van de popact ondertekende volmacht.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 4:25 en 4:35 van de Awb en artikel 2.7 van de Asv wordt subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten hebben plaatsgevonden vóór aanvraag van de subsidie;

 • b.

  minder dan tweederde van de popact afkomstig is uit Drenthe;

 • c.

  minder dan tweederde van de popact ten tijde van de aanvraag de leeftijd heeft van minimaal 12 jaar tot en met maximaal 27 jaar;

 • d.

  er geen optreden is vastgelegd bij de locatie van het optreden;

 • e.

  uitvoering van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet binnen één jaar na de subsidieaanvraag plaatsvindt;

 • f.

  er reeds subsidie is verleend voor hetzelfde optreden.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • a.

  er is vooraf inhoudelijke afstemming met een organisatie verbonden aan Pop Punt geweest;

 • b.

  uit het projectplan moet duidelijk naar voren komen dat het optreden plaatsvindt op een professioneel podium;

 • c.

  de datum van het optreden moet vastgelegd zijn;

 • d.

  uit het projectplan moet duidelijk naar voren komen dat de activiteit op een professionele wijze gaat plaatsvinden en zal worden uitgevoerd door een professioneel producer, videomaker, fotograaf of een professional op andere facetten;

 • e.

  in de begroting moeten duidelijk de kosten en baten zijn opgenomen die verband houden met het project.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   reis- en verblijfkosten ten behoeve van het optreden;

  • b.

   kosten voor de inhuur van een producer om studio-opnames te maken;

  • c.

   kosten voor de inhuur van een videomaker om een clip te produceren;

  • d.

   kosten voor de inhuur van een fotograaf om foto's te maken;

  • e.

   kosten voor de inhuur van een professional voor andere facetten, zoals het maken van een arrangement;

  • f.

   kosten voor het online zetten van de studio-opnames op streaming muziekdiensten, zoals Spotify, iTunes of Deezer.

 • 2.

  De kosten zoals bedoeld in lid 1, onder b tot en met f, zijn alleen subsidiabel voor zover bekrachtigd door middel van offertes van de inhuur van de professional, dan wel duidelijke ramingen van de te maken kosten en eventuele inkomsten.

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 1.13 van de Asv komen de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de aanschaf of het onderhoud van instrumenten;

 • b.

  kosten voor de aanschaf of het onderhoud van apparatuur;

 • c.

  kosten voor eigen arbeid;

 • d.

  kosten voor kleding/schoeisel;

 • e.

  kosten voor overige uiterlijke verzorging.

Artikel 11 Subsidiehoogte

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.7, lid 1, sub f, van de Asv bedraagt de hoogte van de subsidie € 500,-- per aanvraag.

 • 2.

  Een popact kan per cultureel seizoen maximaal twee keer een subsidie ontvangen, mits dit ver-schillende optredens betreft.

Artikel 12 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, per regio zoals bedoeld in artikel 15, lid 2, van deze regeling, waarbij de woonplaats van de (gevolmachtigde) aanvrager bepalend is.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het deelsubsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Het optreden van de popact en de inhuur van de professional zoals omschreven in het projectplan dienen plaats te vinden binnen een jaar na de subsidieaanvraag.

Artikel 14 Verlening en vaststelling

De subsidie wordt conform de artikelen 3.5, lid 1, aanhef en onder a, en 2.9, lid 1, van de Asv direct vastgesteld en in één keer uitbetaald.

Artikel 15 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subidieplafond vast.

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en vervalt op 1 september 2020.

Artikel 17 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Voucherregeling poptalent.

Ondertekening