Regeling vervallen per 30-12-2016

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming vn telecommunicatiekabels (Telecommunicatieverordening)

Geldend van 01-06-1999 t/m 29-12-2016

Intitulé

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming vn telecommunicatiekabels (Telecommunicatieverordening)

De raad van de gemeente Scherpenzeel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 1999, nr. 99-V-8;

gelet op artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels (Telecommunicatieverordening).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet;

 • b.

  openbaar telecommunicatienetwerk: telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder g, van de wet;

 • c.

  omroepnetwerk: omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o, van de wet;

 • d.

  kabels: kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

 • e.

  openbare gronden: openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1, onder s, van de wet;

 • f.

  aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

 • g.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

 • h.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

 • i.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • j.

  melding: melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a, van de wet;

 • k.

  instemmingsbesluit: besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b, van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

 • 1.

  Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

  • b.

   een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

  • d.

   een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • e.

   welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • f.

   een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   - een opgave van het gewenste tracé;

   - een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   - een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   - de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

   - de lengte en breedte van de kabelsleuf;

   - de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   - het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   - naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemers(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1. Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  • c.

   de bruikbaarheid van de openbare gronden;

  • d.

   het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  • e.

   het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • f.

   de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

  • g.

   de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • h.

   de bescherming van groenvoorzieningen.

 • 2. Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 3. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform bijlage A.

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Overgangsbepaling

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voorzover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het aanmeldingsformulier als genoemd in artikel 3, eerste lid.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5.2, vierde lid, van de wet.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Telecommunicatieverordening gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van
de gemeente Scherpenzeel van 27 mei 1999
de secretaris, de voorzitter,
J.P. van Velden. J.J.H. Colijn-de Raat.

BIJLAGE

Bijlage A behorende bij de Telecommunicatieverordening gemeente Scherpenzeel.

De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient als volgt te geschieden:

 • -

  de kabel dient op voldoende diepte aangelegd te worden, minimale gronddekking 0.60 meter;

 • -

  zand en grond dient gescheiden te worden opgeslagen;

 • -

  bij het aanvullen van de sleuf dient deze laagsgewijs (maximaal 0.40 meter) te worden verdicht, waarbij het zand in de bovenste laag verwerkt dient te worden;

 • -

  de elementen-verharding dient in oorspronkelijke staat hersteld te worden;

 • -

  na gereedkomen dienen alle overtollige materialen direct afgevoerd te worden;

 • -

  de winkels en inritten dienen te allen tijde bereikbaar te zijn;

 • -

  de nodige verkeersmaatregelen worden genomen volgens de wettelijke richtlijnen en maatregelen (publicatie nummer 96b van de C.R.O.W. te Ede);

 • -

  de te maken boringen dienen, nadat de kabel is gelegd, gronddicht te worden afgesloten;

 • -

  ter plaatse van de bermen de benodigde zoden steken en na gereedkomen de graszoden terugleggen. Indien nodig in het voorjaar de berm egaliseren en inzaaien met een BG5/7 graszaad mengsel;

 • -

  voordat met de werkzaamheden begonnen wordt, dient vooraf door het college een opname van de bestrating plaats te vinden. Nadat de werkzaamheden gereed zijn dient de bestrating te worden opgeleverd aan het college. De aanvrager blijft gedurende 12 maanden na schriftelijke oplevering aansprakelijk voor eventuele nazakkingen van de sleuf. Indien zich tussentijds nazakkingen voordoen dient u dit direct te herstellen;

 • -

  de ligging van de kabels en leidingen worden ingemeten ten opzichte van de gevels;

 • -

  indien de kabel in de berm langs een bestaande bomenrij wordt gelegd, dient ter plaatse van de boom een persing te worden gemaakt om beschadiging aan de boom en wortelstelsel te voorkomen.