Verordening starterslening IJsselstein 2018

Geldend van 13-09-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening starterslening IJsselstein 2018

De raad van de gemeente IJsselstein,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening starterslening IJsselstein 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins.

 • b.

  C ollege: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein.

 • c.

  C ombinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • d.

  F inanciële toets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend.

 • e.

  N HG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht.

 • f.

  S tarterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening.

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

 • h.

  Toewijzing: het besluit van het college op basis waarvan de Aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   Huidige woonplaats:

   • i.

    van in de gemeente IJsselstein woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen, dan wel minimaal een jaar inwonend zijn of

   • ii.

    van uitwonende studerende/schoolgaande kinderen van in IJsselstein woonachtig verblijfsgerechtigde personen, die binnen een jaar na afronding van de studie of school zich opnieuw in IJsselstein willen vestigen en voordat zij de studie of school aanvingen minimaal drie aaneengesloten jaren in IJsselstein hebben gewoond.

   • iii.

    In geval van een aanvraag door twee personen gelden deze criteria voor een van beide aanvragers.

  • b.

   Leeftijd aanvrager(s):

   • i.

    Van personen in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar.

   • ii.

    In geval van een aanvraag door twee personen geldt dit criterium voor beide aanvragers.

   • iii.

    Het leeftijdscriterium is niet van toepassing als een huurder van een sociale huurwoning zijn/haar eigen woning koopt.

  • c.

   Aan te kopen woning:

   • i.

    Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente IJsselstein met een maximale koop(/-aanneem)som van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 2.

  De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3.

  Het college is bevoegd de in het eerste lid opgenomen criteria aan te passen.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De gemeente stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

 • 2.

  Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

 • 1.

  Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Bij overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de aankoopsom inclusief eventuele verbeterkosten of meerwerk, tot een maximum van € 30.000.

 • 9.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzingsbesluit

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2.

  Het college trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:

  • a.

   de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   De SVn de Starterslening afwijst op grond van artikel 7;

  • c.

   de Starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

 • 5.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 6.

  SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 7.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente IJsselstein en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel voor de Aanvrager gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de verordening te dienen doelen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag, volgend op de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2.

  De Verordening VROM Starterslening IJsselstein, vastgesteld op 28 mei 2009 , wordt ingetrokken .

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening starterslening IJsselstein 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein op 28 juni 2018.

Ondertekening

De griffier

A.J.O. van Kooij

De voorzitter,

Mr. P.J.M van Domburg