Subsidieregeling gemeente Kapelle

Geldend van 11-09-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling gemeente Kapelle

Het college van burgemeester en wethouders van Kapelle, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet:

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling gemeente Kapelle

Datum besluit: 19 december 2017 

Subsidieregeling gemeente Kapelle

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt uitgegaan van de begripsomschrijvingen opgenomen in de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle 2018.

 • 2.

  In deze Subsidieregeling en in het Subsidieoverzicht wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkend lid: actief lid, kaderlid of deelnemer, geen donateur;

 • b.

  Deskundige leiding: gediplomeerde leiding of leiding in opleiding;

 • h.

  Vrijwilligersinstelling: een instelling die voor de uitvoering van haar activiteiten uitsluitend gebruik maakt van vrijwilligers;

 • i.

  Vrijwilliger: persoon, die in organisatorisch verband bijdraagt aan het participeren van personen en groepen in de samenleving, zonder hiermee een bijdrage te verwerven in zijn of haar levensonderhoud;

 • j.

  Plaatselijke instelling: organisatie of vereniging die statutair gevestigd is in Kapelle en waarvan de leden c.q. gebruikers ook overwegend woonachtig zijn in de gemeente Kapelle;

 • k.

  Regionale of landelijke instelling: organisatie of vereniging, die statutair gevestigd is binnen of buiten de gemeente Kapelle en een aantoonbare regionale of landelijke functie heeft;

 • l.

  Investering: een uitgave voor aankoop of verbouwing van een accommodatie, of de aanschaf van een toestel, spelvorm of materiaal waarvan de kosten te hoog zijn om door de instelling alleen te worden gedragen;

 • m.

  Jeugdlid: leden tot en met 18 jaar. Het jaar waarin een jeugdlid 18 jaar wordt telt als laatste jaar voor de subsidieverstrekking;

  

Hoofdstuk 2 Subsidiëring op basis van de programma’s Leefomgeving, Sociaal Domein, Leren en leven en Economie.

 

2.1.Cultuur

 

Artikel 2 Structurele subsidiëring activiteiten amateuristische kunstbeoefening en cultuurbeleving

 • 1.

  Voor structurele subsidie komen activiteiten in aanmerking die:

 • a.

  jongeren kennis laten maken met vormen van kunstbeoefening en cultuurbeleving als onderdeel van hun ontwikkeling naar volwassenheid;

 • b.

  de inzet van kunstbeoefening en cultuurbeleving bevorderen voor het realiseren van doelen gesteld binnen het preventiebeleid of andere beleidsterreinen;

 • c.

  het behoud van cultureel erfgoed vervorderen en activiteiten die het cultureel erfgoed toegankelijk maken voor publiek.

 • 2.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten plaatselijke en regionale instellingen zich op grond van hun statuten zonder winstoogmerk bezig houden met het in groepsverband beoefenen van een vorm van amateurkunst.

 • 3.

  Instellingen die voldoen aan het gestelde in het tweede lid moeten tevens:

 • a.

  een minimum aantal van 10 werkende Kapelse leden hebben per 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  een minimumcontributie van € 25, - per lid per jaar heffen;

 • c.

  beschikken over deskundige leiding.

 • 4.

  Van harmonieën, fanfares, brassbands, tamboer- en majorettekorpsen wordt verwacht dat zij gratis meewerken aan of optreden bij de viering van verjaardagen van leden van het koninklijk huis, bij nationale feestdagen en/of andere gelegenheden.

 • 5.

  Bij de berekening van de subsidie gaat het college uit van het aantal (jeugd en /of werkende) leden per 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 6.

  De subsidiebijdrage vindt plaats op basis van het actuele Subsidieoverzicht gemeente Kapelle, bestaande uit een vast bedrag per vereniging en een bedrag per jeugdlid of werkend lid.

 • 7.

  Voor subsidiëring van kaderleden wordt verwezen naar artikel 20 van deze Subsidieregeling gemeente Kapelle.

 • 8.

  Activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van het behoud dan wel het toegankelijk maken van cultureel erfgoed kunnen daarvoor subsidie ontvangen tot een maximum van 50% van de aan de activiteit verbonden kosten.

 

Artikel 3 Incidentele subsidie culturele voorstellingen, - activiteiten of -evenementen

 • 1.

  Plaatselijke of regionale instellingen of (groepen van) natuurlijke personen kunnen in aanmerking komen voor een (incidentele) subsidie in verband met een lokaal of regionaal georganiseerde culturele activiteit als:

  • a.

   de activiteit een bijzonder en/of vernieuwend en aantoonbaar cultureel karakter heeft;

  • b.

   de activiteit zichtbaar en openbaar toegankelijk voor inwoners van de gemeente Kapelle is;

  • c.

   de activiteit wordt uitgevoerd voor, met of door inwoners van de gemeente Kapelle;

  • d.

   de activiteit bij draagt aan de realisatie van één of meer algemene doelstellingen die in het gemeentelijk beleid zijn geformuleerd.

 • 2.

  Regionaal georganiseerde evenementen moeten door meerdere organisaties worden gefinancierd.

 • 3.

  De subsidie heeft een aanjaagfunctie en wordt maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit verstrekt

 • 4.

  De aanvraag voldoet aan de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van lid 1a t/m c, indien niet relevant voor de activiteit, c.q. subsidieaanvraag.

 • 6.

  De aanvraag wordt op inhoud getoetst door het college, die ook de hoogte van de subsidiebijdrage vaststelt.

 

Artikel 4 Subsidiëring literatuur en andere media

 • 1.

  Aanvragen in verband met vermeldingen van en over Kapelle in literatuur en andere media kunnen in aanmerking komen voor subsidie;

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door het college van de gemeente Kapelle.

2.2 Preventie en zelfredzaamheid

Artikel 5 Structurele subsidiëring lokale en regionale instellingen

 • 1.

  Indien een lokale of regionale vrijwilligersinstelling werkzaam is op een van de terreinen zorg, (natuur) educatie en recreatie en niet of niet geheel valt onder de muziek- en zangverenigingen of de sport- en jeugdverenigingen kan een subsidie worden verleend, indien de instelling daadwerkelijk kan aantonen zich in te zetten voor burgers van Kapelle.

 • 2.

  Aan de beoordeling van de aanvraag spelen de volgende overwegingen een rol:

 • a.

  het aanbod sluit aan bij de beleidsdoelen van de gemeente Kapelle;

 • b.

  voor deelname een contributie of bijdrage wordt gevraagd;

 • c.

  er sprake is van een positief maatschappelijk effect;

 • d.

  er een substantiële doelgroep wordt bereikt.

3. De aanvraag wordt op inhoud getoetst door het college, die ook de hoogte van de subsidiebijdrage vaststelt.

 

Artikel 6 Incidentele subsidiëring lokale en regionale instellingen

 • 1.

  Indien een lokale of regionale vrijwilligersinstelling werkzaam is op een van de terreinen zorg, (natuur)educatie en recreatie en niet of niet geheel valt onder de muziek- en zangverenigingen of de sport- en jeugdverenigingen kan een incidentele subsidie worden verleend, indien de instelling daadwerkelijk kan aantonen zich in te zetten voor burgers van Kapelle.

 • 2.

  Aan de beoordeling van de aanvraag spelen de volgende overwegingen een rol:

a. dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aansluit bij de visie en beleidsdoelen van de  

gemeente Kapelle.

b. dat de activiteit een vernieuwend en/of bijzonder karakter heeft; c. dat er een substantieel van de bevolking of doelgroep wordt bereikt.

 • 3.

  De aanvraag voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 17 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle.

 • 4.

  De aanvraag wordt op inhoud getoetst door het college, die ook de hoogte van de subsidiebijdrage vaststelt.

 

Artikel 7 Subsidiëring instellingen ter behartiging van het plaatselijk belang

 • 1.

  Plaatselijke instellingen die zich bezighouden met belangenbehartiging van een kern binnen de gemeente Kapelle komen in aanmerking voor een door het college vastgesteld subsidiebedrag zoals opgenomen in het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle.

 • 2.

  Per kern wordt maximaal één organisatie gesubsidieerd.

 

Artikel 8 Subsidiëring bevorderen belangenbehartiging en zelfredzaamheid

 • 1.

  Plaatselijke instellingen die zich bezig houden met het bevorderen van zelfredzaamheid en ondersteuning van specifieke bevolkingsgroepen komen in aanmerking voor subsidie. Uitgangspunt daarbij is dat de instelling:

  • a.

   een substantieel deel van de doelgroep bereikt;

  • b.

   ervoor zorgen dat er geen overlappingen of versplintering in het aanbod ontstaat;

  • c.

   zorgen voor een aanbod dat aansluit bij de visie en beleidsdoelen van de gemeente Kapelle.

 • 2.

  De aanvraag wordt op inhoud getoetst door het college, die ook de hoogte van de subsidiebijdrage vaststelt.

 

Artikel 9 Subsidiëring voor opvang en/of vervoer van dieren.

 • 1.

  Instellingen die zich bezighouden met de opvang en/of vervoer van dieren komen in aanmerking voor subsidie.

 • 2.

  De aanvraag wordt door het college getoetst aan de Wet dierenwelzijn.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de subsidiebijdrage vast.

 • 4.

  De gemeente subsidieert alleen instellingen met een substantieel bereik in de gemeente Kapelle

2.3 Sport en spelen

Artikel 10 Structurele subsidiëring sport- en jeugdverenigingen

 • 1.

  Voor subsidie komen plaatselijke en regionale instellingen in aanmerking die zich op grond van hun statuten en zonder winstoogmerk bezig houden met het jeugd- en jongerenwerk en sportactiviteiten. De activiteiten moeten gericht zijn op educatieve, sociale, creatieve, motorische ontplooiing van jongeren tot en met 18 jaar.

 • 2.

  Instellingen die voldoen aan het gestelde in het eerste lid, moeten tevens:

 • a.

  een minimum aantal van 10 werkende Kapelse leden hebben per 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

 • b.

  een minimumcontributie of bijdrage van € 25, - per lid per jaar heffen;

 • c.

  beschikken over deskundige leiding;

 • d.

  aangesloten zijn bij een landelijke en/of provinciale bond of federatie.

 • 3.

  Bij de berekening van de subsidie gaat het college uit van het aantal (jeugd en /of werkende) leden per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 4.

  De subsidiebijdrage  lokale verenigingen vindt plaats op basis van het actuele Subsidieoverzicht gemeente Kapelle, bestaande uit een vast bedrag per vereniging en een bedrag per jeugdlid of werkend lid.

 • 5.

  De subsidiebijdrage niet-lokale verenigingen vindt plaats op basis van het actuele Subsidieoverzicht gemeente Kapelle bestaande uit een bedrag per jeugdlid woonachtig in de gemeente Kapelle.

 

Artikel 11 Incidentele subsidiëring sport- en jeugdactiviteiten

 • 1.

  Plaatselijke of regionale instellingen of (groepen van) natuurlijke personen die incidenteel een sport- of jeugdactiviteit organiseren komen in aanmerking voor een subsidie als zij kader en materiaal beschikbaar stellen voor een activiteit die:

 • a.

  een vernieuwend e/of bijzonder sportief en actief karakter heeft;

 • b.

  voor iedereen (openbaar) toegankelijk is;

 • c.

  entree of een bijdrage vraagt;

 • d.

  de activiteit wordt uitgevoerd voor, met of door inwoners van de gemeente Kapelle;

 • e.

  door meerdere organisaties worden gefinancierd als het gaat om regionaal georganiseerde evenementen;

 • f.

  de activiteit draagt bij aan de realisatie van één of meer algemene doelstellingen die in het gemeentelijk beleid zijn geformuleerd.

 • 2.

  De aanvraag voldoet aan de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen voor lid 1a t/m c, indien niet relevant voor de activiteit, c.q. subsidieverzoek.

 • 4.

  De aanvraag wordt op inhoud getoetst door het college, die ook de hoogte van de subsidiebijdrage vaststelt

Artikel 12 Incidentele subsidiëring kadervorming

 • 1.

  Jeugd-, sport en muziekverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het volgen van kadervormende activiteiten door de leden ten behoeve van de jeugdafdelingen.

 • 2.

  De bijdrage wordt niet verstrekt als de kadervorming onderdeel uitmaakt van de beroepsmatige activiteiten van het lid waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Ook mag het lid niet op een of andere manier direct of indirect een vergoeding of beloning ontvangen voor het uitvoeren van de activiteit. Met uitzondering van een onkostenvergoeding.

 • 3.

  Gesubsidieerd wordt een deel van de cursuskosten, reiskosten en materiaalkosten.

 • 4.

  De aanvraag voldoet aan de Algemene subsidieverordening gemeente Kapelle en de cursus wordt gevolgd bij een erkend bureau al dan niet door een bond aangewezen.

 • 5.

  De aanvraag wordt beoordeeld door het college, die ook de hoogte van de bijdrage vaststelt.

 • 6.

  De bijdrage bedoeld in artikel 12, lid 3 van deze Subsidieregeling kan worden teruggevorderd, indien blijkt dat het lid waar een dergelijke subsidie aan is verstrekt binnen twee jaar na afloop van de gevolgde opleiding geen activiteiten voor de onderhavige instelling meer uitoefent, terwijl deze als zodanig hiervoor een subsidie heeft ontvangen.

Artikel 13 Structurele subsidiëring Oranjefeesten

1. Plaatselijke instellingen die ten behoeve van de bevolking van één of meer kernen van de gemeente Kapelle ten minste eens per vijf jaar festiviteiten organiseren op Oranjefeestdagen, of de intocht van Sinterklaas, komen in aanmerking voor een subsidie, mits de activiteiten geen gesloten karakter of beperkende regelingen voor deelname hebben.

2. Voor de Oranjefeesten wordt een door het college vast te stellen bedrag per inwoner per kern gerekend naar het inwonertal op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

2. Voor de intocht van Sinterklaas wordt de bijdrage vastgesteld door het college.

Artikel 14 Subsidiëring recreatie en toerisme

 • 1.

  Instellingen die het toerisme in gemeente Kapelle bevorderen in overeenstemming met gemeentelijke beleidsuitgangspunten komen in aanmerking voor subsidie.

 • 2.

  Gesubsidieerd wordt een door het college vast te stellen bedrag per jaar.

 

Artikel 15 Subsidiëring middenstandsactiviteiten

 • 1.

  Plaatselijke instellingen die ten behoeve van de bevolking van de gemeente Kapelle jaarlijks in één kern een evenement organiseren, komen in aanmerking voor een subsidie, mits de activiteiten geen gesloten karakter of beperkende regelingen voor deelname hebben

 • 2.

  Gesubsidieerd wordt een vast bedrag per jaar zoals opgenomen in het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle.

Artikel 16 Investeringssubsidie investeringen van bijzondere aard (de 2/3 – 1/3 regeling)

 • 1.

  Plaatselijke instellingen op het gebied van de sport, cultuur en creatieve vorming die voor nieuwe investeringen komen te staan die noodzakelijk zijn voor de realisering van activiteiten, en daarvoor niet voldoende financiële middelen hebben, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat dan om subsidie in de investeringskosten, de aanleg, bouw of aanschaf van voorzieningen.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal 2/3 van de kosten van de investering.

 • 3.

  Een investeringssubsidie kan worden ingediend als de kosten hoger zijn dan het investeringsbedrag genoemd op het Subsidieoverzicht gemeente Kapelle.

 • 4.

  Instellingen komen voor subsidie in aanmerking als de aanvraag voldoet aan artikel 14 van de ASV gemeente Kapelle.

 

Hoofdstuk 3 Veiligheid

Artikel 17 Subsidiëring ten behoeve van de fysieke veiligheid en gezondheid

 • 1.

  Van instellingen die op basis van artikel 11 en 17 een subsidieaanvraag indienen wordt verwacht dat zij bij de organisatie van een activiteit of evenement zorg dragen voor de fysieke veiligheid en gezondheidsaspecten van deelnemers, medewerkers en bezoekers.

 • 2.

  Op basis van dit artikel is het mogelijk een aanvullend subsidieverzoek in te dienen.

 • 3.

  De aanvraag wordt op inhoud getoetst door het college, die ook de hoogte van de subsidiebijdrage vaststelt.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 18 Hardheidsclausule Het college kan van een artikel of artikelen van deze Subsidieregeling gemeente Kapelle afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of – ontvanger gevolgen zouden hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 

Artikel 19 Intrekking

De Deelverordening subsidiegrondslagen welzijn 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 2010 wordt ingetrokken.

 

Artikel 20 Overgangsbepalingen

Aanvragen voor subsidie die zijn ingediend vóór 1 januari 2018 worden afgedaan volgens de bepalingen van de Deelverordening subsidiegrondslagen welzijn 2010.

 

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling gemeente Kapelle

   

Kapelle, 19 december 2017

 

Burgemeester en wethouders van Kapelle,

De secretaris, De loco burgemeester