Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent beschikbaarheid crisis Regeling beschikbaarheidsdienst crisisbeheersing 1Stroom 2018

Geldend van 08-09-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent beschikbaarheid crisis Regeling beschikbaarheidsdienst crisisbeheersing 1Stroom 2018

De Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort, daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort, als voorlopig bevoegd gezag van 1Stroom

overwegende, dat er binnen de hulpverleningsregio Gelderland Midden met deelnemende gemeenten afspraken zijn gemaakt over het instellen van beschikbaarheidsdienst voor functionarissen, waardoor de regio ten alle tijden beschikt over een kwalitatief goede rampenstaf;

gelet op de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s;

gelet op het bepaalde in artikel 2:1B, artikel 3:13 en artikel 15:1:11 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);

Na verkregen instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d 13 december 2017;

B E S L U I T vast te stellen

Regeling beschikbaarheidsdienst crisisbeheersing 1Stroom 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. functionaris:

  Hij die door of vanwege 1Stroom is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.

 • 2. leidinggevende

  De functionaris waaraan, volgens de organisatiestructuur, verantwoording verschuldigd is.

 • 3. directeuren

  Eén van beide directeuren afzonderlijk of de directeuren gezamenlijk van 1Stroom.

 • 4. beschikbaarheidsdienst:

  Het buiten de normale werktijd van de aangewezen functionaris bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en welke bereikbaarheid en beschikbaarheid door de directie als zodanig is aangemerkt.

 • 5. beschikbaarheidsdienstperiode:

  Een aaneengesloten periode van 7 dagen waarin de functionaris buiten zijn normale werktijd verplicht is bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen werkzaamheden te verrichten. De beschikbaarheidsdienstperiode bestaat uit een weekdienst en een weekenddienst.

 • 6. plaatsvantewerkstelling:

  Het gebouw, het gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de functionaris de werkzaamheden verricht voor de crisisbeheersing.

 • 7. verblijfadres

  Het adres waarop de functionaris woont of tijdelijk verblijft tijdens zijn dienstverband bij 1Stroom.

 • 8. weekdienst:

  Het verrichten van beschikbaarheidsdiensten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag buiten de vastgestelde werktijden.

 • 9. weekenddienst:

  Het verrichten van beschikbaarheidsdiensten van zaterdag 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. Op de algemeen erkende feestdagen, genoemd in artikel 4:5 lid 3 van de CAR/UWO en iedere andere dag die daarboven door het dagelijks bestuur wordt aangewezen van 00.00 tot 24.00 uur.

Artikel 2 Aanwijzing functionarissen

 • 1. Alle voor de beschikbaarheidsdienst in aanmerking komende functionarissen worden namens het dagelijks bestuur aangewezen.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde functionarissen zijn verplicht deel te nemen aan de beschikbaarheidsdienst.

 • 3. Bezwaren tegen deelneming aan de beschikbaarheidsdienst dienen schriftelijk en met redenen omkleed bij de directie te worden ingediend.

 • 4. De directie kan, indien hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, een als zodanig aangewezen functionaris ontheffen van de verplichting tot deelneming aan de beschikbaarheidsdiensten.

 • 5. De in het vierde lid gegronde reden is als

  • -

   de beschikbaarheidsdienst ten koste gaat van de gezondheid van de functionaris;

  • -

   buiten zijn schuld of toedoen de privé omstandigheden van de functionaris het onmogelijk maken om beschikbaar te zijn buiten de reguliere werktijden of

  • -

   de beschikbaarheidsdienst een goede vervulling van de functie bij 1Stroom in de weg staat.

Artikel 3 Rooster

 • 1. Afgesproken is dat de Veiligheidsregio Gelderland Midden of diens rechtsopvolger een functionaris aanstelt die verantwoordelijk is voor het jaarlijks opstellen van het dienstrooster van de betreffende beschikbaarheidsdienst. Deze functionaris is ook verantwoordelijk voor het maandelijks doorgeven van wijzigingen in het rooster aan de salarisadministratie van de deelnemende gemeente of organisatie.

 • 2. De beschikbaarheidsdiensten worden verricht door functionarissen (uit de regio) op basis van een dienstrooster dat jaarlijks wordt opgesteld.

 • 3. Ruiling van dienst is mogelijk in overleg met de in het eerste lid genoemde functionaris.

Artikel 4 Geldelijke vergoedingen

 • 1. Voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten als bedoeld in deze regeling, worden geldelijke vergoedingen toegekend.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde geldelijke vergoeding wordt als een vaste maandelijkse toelage uitbetaald.

 • 3. Voor de berekening van het aantal uren beschikbaarheidsdienst op jaarbasis wordt uitgegaan van 52 weekeinden van 48 uur, 7 feestdagen van 24 uur en 254 dagen van 16 uur.

 • 4. De vergoeding voor beschikbaarheidsdienst wordt bepaald overeenkomstig het gestelde in artikel 3:13, lid 2 en 3 CAR-UWO.

 • 5. De vaste maandelijkse toeslag wordt meegenomen in de per januari van elk jaar vast te stellen pensioengrondslag dan wel de grondslag bij indiensttreding en telt mee bij de hoogte van de basis voor de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering, onderdelen van het IKB.

 • 6. De maandelijkse vergoedingen worden aangepast aan de reguliere salarisverhogingen voor gemeenteambtenaren.

 • 7. De functionaris die arbeidsongeschikt is en in het rooster is opgenomen, blijft in het genot van de aan hem toegekende maandelijkse vergoeding voor de duur van maximaal 1 volledige maand alsof hij volgens het rooster de aan hem opgedragen beschikbaarheidsdiensten zou hebben verricht. De functionaris die deze dienst overneemt, ontvangt hiervoor een vergoeding als bedoeld in deze regeling.

Artikel 5 Werkzaamheden buiten dagvenster

 • 1. De aangewezen functionaris geniet voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van de beschikbaarheidsdienst, een buitendagvenstervergoeding conform het gestelde in artikel 3:12 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst.

 • 2. De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is, heeft conform artikel 3:12 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

 • 3. De duur van de werkzaamheden buiten het dagvenster wordt bepaald door het verschil tussen het tijdstip van oproep en het tijdstip waarop de werkzaamheden worden beëindigd, vermeerderd met de tijd die nodig is om terug te keren naar het verblijfadres.

 • 4. De in het derde lid bedoelde duur bedraagt per oproep minimaal 30 minuten.

Artikel 6 Reiskosten

Het feitelijk aantal kilometers, gemaakt ten behoeve van de werkzaamheden in het kader van de beschikbaarheidsdiensten en waarvoor een vergoeding krachtens deze regeling is toegekend, komt voor vergoeding in aanmerking. Deze vergoeding is gelijk aan de vergoeding voor dienstreizen.

Artikel 7 Bereikbaarheid en beschikbaarheid

 • 1.

  Van de aangewezen functionaris wordt verlangd dat hij binnen 30, 45 of 60 minuten na oproep op de plaats van tewerkstelling aanwezig kan zijn.

 • 2.

  De tijd genoemd in het eerste lid is afhankelijk van de rol die de functionaris heeft en in welk team hij zit ten tijde van de crisisbeheersing.

 • 3.

  Duidelijkheid over de rol en het team genoemd in het tweede lid van dit artikel wordt verstrekt door de in artikel 3, eerste lid genoemde functionaris.

 • 4.

  De functionaris dient tijdens de beschikbaarheidsdienstperiode te allen tijde op het afgesproken telefoonnummer bereikbaar te zijn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Namens het dagelijks bestuur kunnen de directeuren, voor zover nodig in individuele gevallen en ten aanzien van een door hen aan te wijzen groep van medewerkers, in afwijking van de bij of krachtens deze regeling gestelde regels besluiten, indien bijzondere omstandigheden daar toe aanleiding geven.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt op 1 januari 2018 in werking en kan worden aangehaald als “Regeling Beschikbaarheidsdiensten crisisbeheersing 1Stroom 2018”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort d.d. 18 december 2017.

Secretaris,

J.E. Breukers drs. H.B.I. de Lange

Voorzitter,

drs. H.B.I. de Lange