Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

De burgemeester van Rotterdam,

gelet op artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012;

gezien:

 • de bestuurlijke rapportage ‘Autoverhuurbedrijven Spaanse Polder’ van de Politie Eenheid Rotterdam van 30 april 2018;

 • het regionaal beleidsplan 2015-2018 (regio Rotterdam);

 • het Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2017;

 • het rapport van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zuid-West Nederland: ‘Verwevenheid van onder- en bovenwereld bij georganiseerde criminaliteit’;

overwegende dat:

 • gebleken is dat de autoverhuurbranche een ernstig gevaar in zich heeft voor (ondermijnende) criminaliteit;

 • de branche criminelen de mogelijkheid biedt om anoniem een auto te huren en uit het zicht van de overheid te blijven;

 • meerdere autoverhuurbedrijven zijn gevestigd in de Spaanse Polder;

 • de criminaliteit binnen de autoverhuurbranche tot gevolg heeft dat de openbare orde, veiligheid en economische ontwikkeling in de Spaanse Polder worden verstoord;

 • de problematiek in de Spaanse Polder, zoals omschreven in Project Holsteiner, roept om overheidsbemoeienis;

 • de zeer hoge concentratie van autoverhuurbedrijven in een gebied met nagenoeg geen toerisme, het landelijk fenomeen ten aanzien van criminogene factoren in de autoverhuurbranche en de resultaten van politieanalyses een daadkrachtige interventie noodzakelijk maken;

 • de Politie Eenheid Rotterdam de Driehoek+ adviseert over te gaan op een vergunningplicht ten aanzien van de autoverhuurbranche in de Spaanse Polder om (verdere) inbedding van criminaliteit in dit gebied te weren en integere c.q. betrouwbare ondernemers te steunen in hun bedrijfsvoering.

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Autoverhuur:

activiteit die in ieder geval bestaat uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, tegen een vergoeding beschikbaar stellen van auto’s;

Spaanse Polder:

gebied als aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

Artikel 2

De autoverhuur in de Spaanse Polder wordt aangewezen als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit als bedoeld in artikel 2:36 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 21 augustus 2018.

De burgemeester,

Ing. A. Aboutaleb

Algemene toelichting

In mei 2014 is door de Driehoek+ besloten tot een integrale, structurele en projectmatige aanpak van de bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s Gravenlandsepolder in de gemeente Rotterdam en Schiedam (project Holsteiner). Voor het project Holsteiner geldt de doelstelling: ‘door middel van een projectmatige aanpak structureel veilige en bedrijfseconomisch integere gebieden met een transparante bedrijvenstructuur bewerkstelligen, continueren en waar nodig (vermoedelijke) criminele activiteiten en/of misstanden door middel van integrale samenwerking voorkomen, verstoren en aanpakken’. Voorafgaand aan het besluit van de Driehoek+ is de problematiek in de Spaanse Polder in opdracht van het RIEC geanalyseerd en op basis van deze analyse zijn de criminaliteitsvormen drugs en witwassen geprioriteerd. In de Spaanse Polder is sprake van ondermijnende activiteiten, in die zin dat ondernemingen en voorzieningen worden misbruikt voor criminele activiteiten waarvan de oorsprong veelvuldig te vinden is in de handel van verdovende middelen en witwassen.

In het gebied van de Spaanse Polder is een revitaliseringstraject gaande, waarbij meerdere partners in de veiligheids- en leefbaarheidsketen trachten het gebied te revitaliseren door onder andere criminaliteit integraal aan te pakken. Het doel van dit revitaliseringstraject is om een structureel veilig en bedrijfseconomisch integer gebied te creëren met een transparante bedrijvenstructuur waar criminele activiteiten en/of misstanden direct worden aangepakt en voorkomen.

De gemeente Rotterdam heeft de aanpak van ondermijning van de rechtstaat als leidend principe. Bij de aanpak van ondermijning wordt volgens een interventiestrategie gewerkt, waarbij een heel proces in beeld wordt gebracht en bij de verschillende stappen daarin barrières worden opgeworpen.

Uit landelijke criminaliteitsonderzoeken is gebleken dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van huurauto’s door criminelen, dat de autoverhuurbranche in belangrijke mate ‘malafide besmet’ lijkt te zijn, op grote schaal sprake is van bewuste facilitering van de georganiseerde criminaliteit, de autoverhuurbranche aan bijna alle criminogene branchekenmerken voldoet, de autoverhuurbranche enorm kwetsbaar blijkt te zijn voor criminele invloeden en de huurauto kennelijk zeer interessant is voor crimineel gebruik. In de literatuur en rapporten wordt de autoverhuurbranche gezien als een schakel in de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast is gebleken dat huurauto’s als middel dienen om geld te kunnen witwassen en afgeschermd/anoniem crimineel gedrag ten toon te kunnen spreiden. Het product huurauto werkt daarmee ook het onbewust faciliteren van de georganiseerde criminaliteit in de hand. Autoverhuurbedrijven hebben een aanzuigende werking op gebruikers uit het criminele milieu dat (in)direct een gevaar voor de openbare orde met zich mee kan brengen.

Bij de projectleiding ondermijning Spaanse Polder zijn, voor wat betreft de Spaanse Polder, de volgende signalen bekend: auto’s worden verhuurd aan zogenaamde ‘hennepknippers’ of ‘uithalers’ van verdovende middelen, er vindt ‘verhuur’ plaats aan familie/kennissen/vrienden in het kader van witwassen, sporttassen worden naar binnen en naar buiten gedragen, er wordt veelvuldig met contant geld betaald op een verhuuradres, er worden regelmatig huurauto’s aangetroffen die zijn voorzien van een professionele verborgen ruimte die wordt gebruikt om vuurwapens, geld of verdovende middelen te vervoeren, verhuurcontracten worden niet volledig ingevuld, er lijkt geen legitimatie van de huurder te zijn opgevraagd en er is ook vaak sprake van wisselende autobestuurders die niet staan vermeld op het huurcontract.

De politie heeft vastgesteld dat alleen al in de Spaanse Polder 20 autoverhuurbedrijven zijn gevestigd en dit aantal significant hoger ligt dan elders in de stad. De Politie Eenheid Rotterdam heeft in het voorjaar van 2017 8 autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder geanalyseerd, vanwege de signalen dat huurauto’s veelvuldig worden gebruikt door criminelen, vanwege de opvallende concentratie van meer dan 20 autoverhuurbedrijven op een bedrijventerrein waar nagenoeg geen sprake is van toerisme, en vanwege de focus op de autobranche vanuit project Holsteiner. Uit de analyse komt naar voren dat alle 8 autoverhuurbedrijven voorkomen in registraties in de politiesystemen (2.700 registraties over de periode 2012-2017) en deze registraties veelal de voertuigen van de autoverhuurbedrijven betreffen die voorkomen in diverse onderzoeken op het gebied van drugs en vuurwapens. 7 van de 8 onderzochte autoverhuurbedrijven (88%) bleken betrokken te zijn in strafrechtelijke onderzoeken (o.a. verdovende middelen, overvallen, gijzeling en liquidatie) en 4 bestuurders van de onderzochte bedrijven hebben antecedenten. De politie concludeert dat sprake is van een crimineel ‘besmette’ autobranche.

De Politie Eenheid Rotterdam heeft in het voorjaar van 2018 een aanvullende analyse uitgevoerd met als doel om de burgemeesters van Rotterdam en Schiedam te informeren in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze analyse heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 30 april 2018. In totaal zijn 20 autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder (en de ’s Gravenlandsepolder) nader geanalyseerd (inclusief de 8 eerder onderzochte bedrijven). Van de 20 onderzochte bedrijven is van 17 bedrijven (85%) informatie gevonden in de politiesystemen (1.041 registraties over de periode 1 januari 2017 – 30 april 2018). De registraties hebben betrekking op onder andere antecedenten van de autobestuurders/huurders van de auto’s en het aantreffen van verdovende middelen tijdens politiecontroles van auto’s die op naam staan van de autoverhuurbedrijven (registraties van recherche(onderzoeken) zijn hierin niet meegenomen). Tijdens controles door de politie (meestal door middel van een staande houding in het verkeer) had in 71% van de gevallen de autobestuurder of bijrijder antecedenten, variërend van 1 tot meer dan 30. De politie heeft hiermee vastgesteld dat diverse autoverhuurbedrijven in de Spaanse Polder regelmatig aan criminelen verhuren.

Aan de 20 autoverhuurbedrijven zijn 26 bestuurders verbonden, waarvan 8 bestuurders (30%) in totaal 24 antecedenten hebben. 5 bestuurders van de autoverhuurbedrijven hebben antecedenten op het gebied van de Opiumwet en/of de Wet Wapens en Munitie en 7 bestuurders hebben meer dan één antecedent op hun naam staan.

Gebleken is dat meerdere autoverhuurbedrijven auto’s verhuren aan personen die geen of een ongeldig verklaard rijbewijs hebben en dat niet altijd de naam van de autobestuurder op het huurcontract wordt vermeld. Ook is gebleken dat 12 van de 20 autoverhuurbedrijven (60%) betrokken zijn in onderzoeken van de politie. De autoverhuurbedrijven zijn in totaal meer dan 130 keer betrokken in politieonderzoeken (dit zegt overigens niets over de rol van het bedrijf in het onderzoek).

De zeer hoge concentratie van autoverhuurbedrijven in een gebied zonder toerisme, het landelijk fenomeen ten aanzien van criminogene factoren in de autoverhuurbranche en de resultaten van politieanalyses, maken een daadkrachtige interventie noodzakelijk. Het invoeren van een vergunningplicht voor de bedrijfsmatige activiteit biedt mogelijkheden voor toezicht en handhaving en biedt mogelijkheden om aan de bewustwording te werken bij onbewust faciliterende bedrijven. Gelet op het voorgaande voldoet de aanwijzing van de autoverhuur in de Spaanse Polder bijgevolg aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na publicatie ervan in het Gemeenteblad een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • telefoonnummer van de indiener, zodat contact opgenomen kan worden om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

De burgemeester van Rotterdam, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 6300.

U kunt uw bezwaarschrift ook via internet indienen via het webformulier. Dit is te vinden onder het kopje 'Formulier' op de website www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen. U heeft daarvoor wel een DigiD-code, of als bedrijf een E-herkenning, nodig. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl, respectievelijk www.eherkenning.nl.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1, behorende bij artikel 1 van het ‘Aanwijzingsbesluit autoverhuur Spaanse Polder als vergunningplichtige bedrijfsmatige activiteit’

afbeelding binnen de regeling

Kaartje: gebied Spaanse Polder (gemeente Rotterdam)

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 29 augustus 2018 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 09.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)