Regeling vervallen per 01-01-2023

Raadsbesluit kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

Geldend van 07-09-2018 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2017

Intitulé

Raadsbesluit kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen

volgnummer : 17.006

datum raad : 21 februari 2017

agendapunt :

onderwerp : Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2016, nr. 17.005;

gelet op:

- de Gemeentewet;

- de Invorderingswet 1990;

- de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:

"Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen"

Artikel 1.

 • 1.

  Een verzoek op grond van de “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen” moet worden ingediend op het daarvoor bestemde formulier.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding kan worden gedaan door:

  • a.

   een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent;

  • b.

   een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent doch slechts voor zover het belastingen en heffingen betreft die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

Artikel 2.

 • 1.

  Voor degene die in het voorafgaande belastingjaar in aanmerking is gekomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, wordt door middel van bestandvergelijking tussen de gemeente, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW) nagegaan of betrokkene voor het lopende jaar wederom in aanmerking komt voor kwijtschelding. De bestandsvergelijking wordt uitgevoerd door de Stichting Inlichtingenbureau.

 • 2.

  Degene die in aanmerking komt voor de geautomatiseerde kwijtschelding, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, dient voorafgaande aan de toetsing schriftelijk toestemming te verlenen om het recht op kwijtschelding geautomatiseerd vast te (laten) stellen.

 • 3.

  Over de toewijzing of afwijzing van automatische kwijtschelding wordt betrokkene schriftelijk door de gemeente geïnformeerd.

 • 4.

  Bij een afwijzing via automatische kwijtschelding is het voor betrokkene alsnog mogelijk een schriftelijk kwijtscheldingsverzoek te doen op het daarvoor bestemde formulier.

 • 5.

  Degene die reeds in voorgaande jaren in aanmerking is gekomen voor geautomatiseerde kwijtschelding is gehouden periodiek alsnog een schriftelijk verzoek in te dienen op het daarvoor bestemde formulier.

Artikel 3.

Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde bescheiden niet door de aanvrager zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld de stukken alsnog te completeren en wel binnen twee weken.

Wordt daaraan niet voldaan, dan wordt het verzoek zonder verdere beoordeling afgewezen.

Artikel 4.

Een verzoek om kwijtschelding wordt beoordeeld op grond van de regels uit de “Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990”.

Artikel 5.

Op verzoeken om kwijtschelding wordt zoveel mogelijk binnen acht weken na ontvangst daarvan, bij beschikking beslist.

Artikel 6.

Geen kwijtschelding wordt verleend voor de navolgende belastingen en rechten geheven op grond van de voor het betreffende belastingjaar geldende verordeningen:

 • a.

  leges, als bedoeld in de “Legesverordening”;

 • b.

  marktgelden, geheven op grond van de “Verordening marktgelden”

 • c.

  hondenbelasting, voor wat betreft tweede en volgende honden, geheven op grond van de “Verordening hondenbelasting”;

 • d.

  rioolheffing voor wat betreft de tariefgroepen 2 tot en met 7, geheven op grond van de “Verordening rioolheffing”;

 • e.

  afvalstoffenheffing voor wat betreft extra kliko’s, geheven op grond van de “Verordening reinigingsheffingen”.

Artikel 7.

 • 1.

  De kwijtschelding wordt verleend onder de voorwaarde dat de kwijtschelding vervalt indien en voor zoveel de aanslag nadien wordt verlaagd.

 • 2.

  Een vermindering of ontheffing op een al geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden aanslag kan niet leiden tot terugbetaling van het kwijtgescholden bedrag.

Artikel 8.

Een verzoek om kwijtschelding van al betaalde belastingaanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaats gevonden en de belastingschuldige heeft betaald onder omstandigheden die aanleiding zouden hebben gegeven tot kwijtschelding indien hij daarom eerder had verzocht. Indien aan het verzoek wordt tegemoet gekomen, wordt aan de belastingschuldige een teruggaaf verleend tot het bedrag waarvoor kwijtschelding zou zijn verleend.

Artikel 9.

 • 1.

  De kwijtscheldingsregeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2017 en vindt toepassing voor verzoeken die zijn gedaan op of na 1 maart 2017.

 • 2.

  Met ingang van 1 maart 2017 vervalt de “Kwijtscheldings- en bijdrageregeling gemeentelijke belastingen” vastgesteld bij raadsbesluit van 5 juli 2011, nr. 11.067, met dien verstande dat genoemd besluit van toepassing blijft voor verzoeken die zijn gedaan voor 1 maart 2017.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2017.

 • 4.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2017”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 21 februari 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers

griffier voorzitter