Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel

Geldend van 04-11-2009 t/m heden

Intitulé

Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 augustus 2009,

besluit

 • 1.

  in te stemmen met de nieuwe "bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel"

 • 2.

  de Bijdrageregeling oud papier, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1995, in te trekken.

bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel

Artikel 1 Oud papier

In deze bijdrageregeling wordt verstaan onder oud papier: het oud papier en karton dat vrijkomt bij huishoudens, dat binnen de grenzen van de gemeente Scherpenzeel is opgehaald c.q. ingezameld

Artikel 2 Toekenning bijdragen

Bijdragen worden uitsluitend verleend aan plaatselijk gevestigde kerken, scholen,

ouder-/medezeggenschapscommissies van scholen, verenigingen en instelling met een sociaal, caritatief en/of cultureel doel.

Artikel 3 Wachtlijst

(nieuwe) Verenigingen/instanties die in aanmerking willen komen om oud papier en karton om te halen, worden na schriftelijke aanmelding op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 4 Deelnemers

Bij beeindiging van deelname door een vereniging aan het ophalen van oud papier en karton komt degene die bovenaan de wachtlijst staat in aanmerking het oud papier en karton op te halen.

Artikel 5 Toestemming inzameling

De genoemde instanties dienen voor het inzamelen van oud papier te beschikken over een vergunning op grond van de "Afvalstoffenverordening".

Artikel 6 Te overleggen bescheiden

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient maandelijks een factuur en/of rapportage te worden overgelegd van de ingezamelde hoeveelheden oud papier per wijk en de naam en adres van de afnemer van het oud papier. Daarbij dienen gedateerde weegbonnen te zijn gevoegd en de opbrengst van de ingezamelde hoeveelheid. Indien van toepassing (brenglocatie) een kopie van de betaalde facturen.

Artikel 7 Niet verlenen van de bijdrage

Burgemeester en wethouders kunnen een bijdrage niet toekennen indien blijkt dat de instelling voor de berekening van de bijdrage onjuiste gegevens verschaft.

Artikel 8 Hoogte bijdrage

 • Brenglocatie

 • 1. De bijdrage wordt verleend als aanvulling op de oud papierprijs tot maximaal € 0,02 per kilogram. Wanneer de instellingen meer dan € 0,02 ontvangen van de papierverwerker dan wordt dus geen bijdrage verstrekt. Indien de oud papierprijs minder dan € 0,00 bedraagt en de instellingen dus aan de verwerker moeten betalen, dan wordt de maximale bijdrage van € 0,02 per kilo gram verhoogd met de door de inzamelende instellingen aan de papierverwerker verschuldigde kosten.

 • Huis aan Huis inzameling met minicontainers

 • 2. Er wordt een vaste bijdrage verleend van € 0,04 per kilogram ingezameld oud papier aan de instellingen die oud papier inzamelen met behulp van minicontainers.

 • 3. De in lid 1 en 2 genoemde vergoeding worden jaarlijks geïndexeerd met de NEA-prijsindex voor het eerst op 1 januari 2010.

 • 4. Burgemeester en wethouders betalen de bijdrage aan de verenigingen uit na afloop van enig kalenderkwartaal.

Artikel 9 Niet voorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel treedt inwerking op de achtste dag na die van haar bekendmaking.

 • 2.

  op dat tijdstip worden ingetrokken: de Bijdrageregeling oud papier, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 juni 1995, alsmede de daarop volgende wijzigingen.

Artikel 11 Bijdrageregeling

Deze verordening wordt aangehaald als: Bijdrageregeling oud papier 2009 van de gemeente Scherpenzeel.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 1 oktober 2009
E.Hoogstraten J.J.H. Colijn-de Raat
griffier voorzitter